Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2008 până la 14 martie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 24/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008, prin care Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarată neconstituțională, fapt care determină suspendarea prevederilor care dispuneau asupra modului de organizare și desfășurare a activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), astfel cum a fost prevăzută prin Legea nr. 187/1999, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de faptul că CNSAS are în derulare o serie de contracte, raporturi de muncă sau, după caz, de serviciu, ale personalului instituției,

ținând cont de necesitatea asigurării continuității unor activități ale CNSAS în vederea îndeplinirii obligațiilor instituției, ca persoană juridică, asumate pe perioada funcționării acesteia,

având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situații, pe calea ordonanței de urgență, CNSAS se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea îndeplinirii obligațiilor de natură administrativ-patrimonială,

luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,

a fost promovată prezenta ordonanță de urgență în vederea producerii efectelor juridice menționate până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcționarea și statutul instituției.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității continuă să funcționeze în structura organizatorică, cu patrimoniul și bugetul existente, potrivit legii anterioare datei publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008, în vederea asigurării continuității unor activități ale acestuia, până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcționarea și statutul instituției.

Art. 2. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, CNSAS are următoarele atribuții:

A. asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar întocmit de organele securității, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană, inclusiv documente privind identitatea persoanelor care, utilizând nume conspirative, au contribuit cu informații la completarea dosarului. De acest drept beneficiază orice cetățean român sau cetățean străin care după 1945 a avut cetățenie română, precum și orice cetățean al unei țări membre a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene. Dreptul de acces se exercită personal de titularul dosarului sau de soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate, în afară de cazul în care aceasta a dispus altfel;

B. verifică, prin Direcția de investigații, următoarele categorii de persoane, sub aspectul stabilirii calității de lucrător operativ al organelor de securitate și sub aspectul stabilirii calității de colaborator al Securității, prin transmiterea de informații, indiferent sub ce formă, precum note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii operativi, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natură să aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului:

a) Președintele României;

b) deputat sau senator;

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții;

d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidențiali și de stat;

e) prefect, subprefect, director în prefectură, secretar general al consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului București, primar, viceprimar, consilier județean, consilier în Consiliul General al Municipiului București, consilier local, șefii serviciilor publice deconcentrate în județe;

f) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor județene de la Serviciul Român de Informații, directorul și adjuncții săi de la Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

g) inspector general al poliției, inspector general adjunct, director general, director, șef de serviciu și șef de birou la nivel central și județean, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri angajați ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

h) persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și județean, în Garda financiară și în organele vamale;

i) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare, avocații și notarii publici;

j) personalul diplomatic și consular;

k) președintele, vicepreședinții, consilierii de conturi și prim-grefierul Curții de Conturi;

l) președinte și președinte de secție la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu funcții de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

m) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia;

n) membru în Consiliul Național al Audiovizualului;

o) membru în consiliile de administrație ale societăților publice de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiști politici și asimilații acestora, după caz;

p) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din sectorul bancar;

q) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române;

r) rectorul, prorectorii, secretarul științific al senatului universitar, decanii, prodecanii, secretarii științifici de facultate și șefii de catedră din instituțiile de învățământ superior de stat și private;

s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar, precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean, municipal și local;

ș) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale și asimilații acestor funcții;

t) personalul militar și civil cu funcții de conducere din Ministerul Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de unități sau echivalente;

ț) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate;

u) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive respective;

v) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică;

x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii psihiatri, anatomopatologii și medicii legiști;

y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al consiliului de administrație în regii autonome, companii naționale și societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;

z) persoanele care dețin titlul de revoluționar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluția din decembrie 1989;

C. asigură exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public cetățenilor români cu domiciliul în țară și în străinătate, precum și presei scrise și audiovizuale, partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale legal constituite, autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001;

D. dă publicității informațiile și documentele care atestă implicarea organelor de securitate și a altor structuri politice și represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea unor fapte grave împotriva vieții, integrității fizice sau psihice și libertății persoanelor, precum și a unor acte de trădare a intereselor naționale;

E. elaborează studii științifice și documentare, organizează conferințe și expoziții cu caracter informativ-educativ;

F. dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate și sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

G. pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul CNSAS documente și informații complete cu privire la structura, metodele și activitățile organelor de securitate, în condițiile legii;

H. pune la dispoziția Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă din cadrul Ministerului Justiției copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România;

I. pune la dispoziție copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind decorația "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decorației "Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste".

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B lit. a)-f) sunt verificate din oficiu, iar persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B lit. g)-z) sunt verificate la cerere, în baza dreptului de acces la informație care poate fi exercitat de către orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și de către presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile publice.

(3) În termen de 60 de zile de la data comunicării, de către Direcția de investigații, a rezultatelor verificării, persoanele care au făcut obiectul verificărilor pot contesta rezultatul acestora la Colegiul CNSAS pe cale administrativă, care are obligația de a soluționa contestația în termen de 30 de zile, sau direct la instanțele de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Rezultatul verificărilor, în cazul necontestării lor în termenul prevăzut la alin. (3) sau în cazul în care contestațiile au fost respinse, este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Colegiul CNSAS coordonează activitatea CNSAS în următoarele domenii:

A. gestionarea arhivei și a bazelor de date create de CNSAS;

B. acreditarea cercetătorilor, cărora le pune la dispoziție documente și informații complete cu privire la structura, metodele și activitățile organelor de securitate, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra dictaturii comuniste;

C. comunicarea informațiilor de interes public legate de activitatea CNSAS;

D. activități de cercetare științifică, concretizate în publicarea de studii și documente, organizarea de conferințe și expoziții cu caracter informativ-educativ;

E. primirea în gestiune de la actualii deținători a documentelor utilizate în activitatea CNSAS, cu excepția celor care privesc siguranța națională. Stabilirea în concret a dosarelor și a celorlalte materiale arhivistice care privesc siguranța națională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membri ai Colegiului CNSAS, împreună cu conducerea instituțiilor deținătoare. În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Art. 3. -

(1) Președintele Colegiului CNSAS, în exercițiu la data publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008, are calitate de ordonator principal de credite.

(2) Personalul CNSAS existent la data publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008 își păstrează toate drepturile și obligațiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz.

Art. 4. -

Prezenta ordonanță de urgență produce efecte până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcționarea și statutul instituției.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
p. Ministrul justiției,
Zsuzsanna Peter,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 6 februarie 2008.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...