Parlamentul României

Legea nr. 105/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 30 mai 2016.

În vigoare de la 02 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanțării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (7) și (8). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

2. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

"

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către INEA.

(8) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile."

3. La articolul 9, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

"

o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatori regionali de apă, definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor și modernizării sistemelor de termoficare."

4. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație."

5. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, fără a depăși durata contractului de finanțare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanțarea."

6. La articolul 20, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor."

7. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile."

8. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de management/organismului intermediar/Autorității de certificare în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din fonduri europene, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare are calitatea de beneficiar."

9. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații."

10. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Beneficiarii prevăzuți la art. 9 lit. o) care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență."

11. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari care au angajat și plătit cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC și FEAD 2014-2020, din titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile», potrivit prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, vor asigura reîntregirea conturilor din care au fost efectuate plățile prin deschideri de credite bugetare de la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020»."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 26 mai 2016.

Nr. 105.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...