Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor - ONPCSB

Ordinul nr. 13/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 aprilie 2008 până la 01 noiembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 270/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul:

- Deciziei Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 218 din 21 februarie 2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia;

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

- Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", utilizat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 146/2005 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005.

Art. 4. -

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Direcția juridică metodologie și control, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Adriana Luminița Popa

București, 26 februarie 2008.

Nr. 13.

ANEXA Nr. 1

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special
Exemplar 1

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor
seria O.N.P.C.S.B. nr. .....................

Încheiat azi ........., luna .............., anul ......., în ...............

Agentul/Agenții constatator/constatatori ....................., cu funcția de ...................., în temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. .................. și în baza legitimațiilor nr. ........................., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ............, luna ........., anul ......, ora ........., la ................................ din ......................., str. ........................ nr. ......, sectorul/județul ..........................., am constatat următoarele*):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:

1. art. ......... alin. ......... lit. ......... și 2. art. ......... alin. ......... lit. .........,

și sancționate de art. ......... alin. ......... din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovată**):

A) ....................., înregistrată la registrul comerțului sub nr. .............., având codul fiscal nr. ...................., cu sediul social în ............, prin Sucursala ............................, înregistrată la registrul comerțului sub nr. ..............., având codul fiscal nr. ...................., cu sediul principal/secundar în ....................., reprezentată de ..................., în calitate de ............, identificat prin ...... seria ...... nr. ......, eliberat de ...................., CNP .............., cu domiciliul în .........., str. ...................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/județul ......................., și de ....................., în calitate de ........, identificat prin ......, seria ...... nr. ......, eliberat de ....................., CNP ....................................., cu domiciliul în .........., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/județul .....................;.......

B) ..............................................................., fiul (fiica) lui ........................ și al/a ............................., în vârstă de ...... ani, cu domiciliul în ...................................., str. ..................................... nr. ......, bl ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/ județul ................, identificat prin ...... seria ...... nr. ......, eliberat de ............, CNP ................................

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:

Contravenientul ............................................ se amendează cu:

1) .................. lei conf. art. ............... din ............

2) .................. lei conf. art. ............... din ............

3) .................. lei conf. art. ............... din ............

4) .................. lei conf. art. ............... din ............

5) .................. lei conf. art. ............... din ............

6) .................. lei conf. art. ............... din ............

7) .................. lei conf. art. ............... din ............

8) .................. lei conf. art. ............... din ............,

în sumă totală de........................ lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie .......................................

Dispozițiile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Agenți constatatori,
....................... .......................
....................... .......................
....................... .......................
Martor,
................... .......................
................... .......................
................... .......................
Contravenient***),
........................ .......................
........................ .......................
........................ .......................

*) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa și făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.

**) Se va completa "A" pentru persoana juridică sau "B" pentru persoana fizică.

***) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile în spațiul alocat sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenții constatatori vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

Alte mențiuni

Îndeplinindu-ne obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare, acesta înțelege să le consemneze distinct, astfel***):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Prezentul proces-verbal ce conține .......... pagini împreună cu anexele aferente ce conțin .......... pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi .............................. sau se va comunica prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Agenți constatatori,
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
Martor,
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
Am primit un exemplar
Contravenient****)
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................

Martor: Numele și prenumele ................................................, domiciliat în .................., str. ......................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/județul ......, identificat prin ...... seria ...... nr. ......, eliberat de, ........., CNP ........................................

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agenți constatatori,
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
Martor,
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................

***) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile în spațiul alocat sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenții constatatori vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

****) În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Seria O.N.P.C.S.B. nr. ........... (începând cu nr. 0000451)

Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roșu și verde).

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele fețe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.

Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 150 file fiecare.

;
se încarcă...