Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1815/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 83 și art. 84 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

a) 200 "Declarație privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;

b) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a.

(2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activități independente conform legii, declară venitul net realizat potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real.

(4) Formularele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2008.

Art. 2. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 3. -

Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declarațiile privind veniturile realizate și a celorlalte informații aflate la dispoziția sa.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen Ciorici

București, 29 decembrie 2008.

Nr. 1.815.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

IMAGINE DECLARAȚIE
Agenția Națională de Administrare PRIVIND VENITURILE REALIZATE 200
Fiscală
[ ] Declarație rectificativă Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative ANUL
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume Inițiala tatălui Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
Prenume
BANCA
Strada Număr
Bloc Scara Etaj Ap. Județ/Sector Cont bancar (IBAN)
Localitate Cod poștal
Telefon Fax E-mail
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT
1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Natura veniturilor: [ ] Venituri din cedarea folosinței bunurilor Câștiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale, din care:
[ ] - Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente [ ] Venituri din activități agricole [ ] - deținute mai mult de 365 de zile
[ ] Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
[ ] - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din profesii libere
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
3. Forma de organizare: [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice și persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate __________________________________________________ Cod CAEN
5. Sediul _________________________________________________________________________________
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința ________________________________________
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. _______________ Data ______________________
Organul emitent _______________________________________________________________________________________
8. Data începerii activității __________________________ 9. Data încetării activității ________________________
1B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2), din care:
3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă
4. Câștig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net 2. Pierdere fiscală
2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Natura veniturilor: [ ] Venituri din cedarea folosinței bunurilor Câștiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale, din care: [ ] Venituri din activități agricole
[ ] - Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente [ ] Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [ ] - deținute mai mult de 365 de zile
[ ] - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din profesii libere
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
3. Forma de organizare: [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice și persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate __________________________________________________ Cod CAEN
5. Sediul __________________________________________________________________________________
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința ___________________________________________
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. ________________ Data _____________________
Organul emitent _________________________________________________________________________________________
8. Data începerii activității _______________ 9. Data încetării activității ________________________
2B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2), din care:
3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă
4. Câștig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net 2. Pierdere fiscală
3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Natura veniturilor: [ ] Venituri din cedarea folosinței bunurilor Câștiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale, din care: [ ] Venituri din activități agricole
[ ] - Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente [ ] Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [ ] - deținute mai mult de 365 de zile
[ ] - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din profesii libere
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
3. Forma de organizare: [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice și persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate __________________________________________________ Cod CAEN
5. Sediul _________________________________________________________________________________
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința __________________________________________
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. ________________ Data _____________________
Organul emitent __________________________________________________________________________________
8. Data începerii activității _________________ 9. Data încetării activității ___________________________
3B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2), din care:
3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă
4. Câștig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net 2. Pierdere fiscală
4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Natura veniturilor: [ ] Venituri din cedarea folosinței bunurilor Câștiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale, din care: [ ] Venituri din activități agricole
[ ] - Venituri din cedarea folosinței [ ] Câștiguri din operațiuni de [ ] - deținute mai mult de 365 de zile
bunurilor calificate în categoria vânzare-cumpărare de valută la termen,
venituri din activități independente pe bază de contract [ ] - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din profesii libere
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
3. Forma de organizare: [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice și persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate __________________________________________________ Cod CAEN
5. Sediul _________________________________________________________________________________
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința ___________________________________________
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. ________________ Data _____________________
Organul emitent ____________________________________________________________________________________
8. Data începerii activității __________________ 9. Data încetării activității _________________________
Organul emitent ______________________________________________________________________________________
4B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2), din care:
3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă
4. Câștig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net 2. Pierdere fiscală
5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Natura veniturilor: [ ] Venituri din cedarea folosinței bunurilor Venituri din activități agricole Câștiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale, din care: [ ]
[ ] - Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente [ ] Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [ ] - deținute mai mult de 365 de zile
[ ] - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din profesii libere
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
3. Forma de organizare: [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice și persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate _________________________________________________ Cod CAEN
5. Sediul _________________________________________________________________________________
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința __________________________________________
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. ________________ Data _____________________
Organul emitent _______________________________________________________________________________________
8. Data începerii activității _______________ 9. Data încetării activității __________________
5B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2), din care:
3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă
4. Câștig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net 2. Pierdere fiscală
6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Natura veniturilor: [ ] Venituri din cedarea folosinței bunurilor Câștiguri din transferul titlurilor de valoare:
[ ] Venituri comerciale, din care: [ ] Venituri din activități agricole
[ ] - Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente [ ] Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [ ] - deținute mai mult de 365 de zile
[ ] - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
[ ] Venituri din profesii libere
[ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
3. Forma de organizare: [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice și persoane juridice române
4. Obiectul principal de activitate ________________________________________________ Cod CAEN
5. Sediul _________________________________________________________________________________
6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința __________________________________________
7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. ________________ Data _____________________
Organul emitent _________________________________________________________________________________________
8. Data începerii activității __________________ 9. Data încetării activității _______________________
6B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL
1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2), din care:
3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă
4. Câștig net anual
5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală
6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net 2. Pierdere fiscală
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂȘTIGUL NET ANUAL
[ ] Bursă privată Documente de plată nr./data
Contract nr./data
Suma plătită (lei)
[ ] Susținerea unei entități non profit/unițăți de cult
Suma (lei)
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Cod de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult Cont bancar (IBAN)
IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscală
Județ/Sector Localitate Strada Număr Bloc
Scara Ap. Cod poștal Telefon Fax E-mail
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Semnătură contribuabil Data Semnătură contribuabil Data
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:
Număr de operator de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.13
IMAGINE Agenția Națională de Administrare Fiscală 250
Administrația Finanțelor Publice _______________ Nr. înregistrare ________
Data __________
DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
pe anul
Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
Nume __________________________________________ __________________________________
Prenume _______________________________________________ În baza art. 67, art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a Declarației privind veniturile realizate pe anul .................... înregistrată sub nr. ............... din data ............ se stabilește impozitul anual pe venit, după cum urmează:
Domiciliul: Localitatea ___________________ Cod poștal ______
Strada ____________________________ Număr _______ Bloc ______
Scara ______ Ap. ______ Județ (sector) ______________________
I. Date privind activitatea desfășurată
1. Natura venitului __________________________________________________________________________
2. Determinarea venitului net ________________________________________________________________
3. Obiectul principal de activitate __________________________________________________
4. Sediul __________________________________________________________________
5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. _______ Data _______ Organul emitent _______
6. Localitatea în a cărei rază teritorială se află terenul ____________________________________________________________
7. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința ________________________________________________
8. Data începerii activității _______________________________ Data încetării activității ______________________________
II. Determinarea impozitului pe venitul net anual impozabil datorat/câștigul net anual
- lei -
Denumire indicator Decizie anterioară Decizie curentă
1. Venit net/pierdere din activități comerciale
2. Venit net/pierdere din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente
3. Venit net/pierdere din profesii libere
4. Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
5. Venit net/pierdere din cedarea folosinței bunurilor
6. Venit net/pierdere din activități agricole
7. Câștig net/pierdere din transferul titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv
8. Câștig net/pierdere din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile
9. Câștig net/pierdere din operațiuni de vânzare-cumpărare valută la termen, pe bază de contract
10. Venit net anual/Câștig net anual*)
11. Pierdere/Pierdere netă anuală*)
12. Pierderi fiscale reportate din anii precedenți 12.1. compensate în anul de raportare
12.2. de reportat
13. Venit net anual impozabil (rd. 10 - rd. 12.1/Câștig net anual rd. 10)
14. Impozit pe venitul net anual impozabil datorat/Câștigul net anual
15. Suma de virat entității nonprofit/unității de cult
16. Cheltuieli admise cu bursa privată
17. Obligații privind plățile anticipate
18. Diferențe de impozit anual de regularizat a. stabilite în plus (rd. 14 - rd. 17 - rd. 16)**)
b. stabilite în minus (rd. 17 - rd. 14 + rd. 16)
19. Diferențe de impozit, conform art. 90 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare a. constatate în plus
b. constatate în minus
Administrația finanțelor publice își rezervă dreptul de a modifica impozitul calculat în condițiile declarării eronate a veniturilor, în perioada de prescripție a impozitului pe venit.
Diferența de impozit stabilită în plus (rd. 18a) în sumă de ______________________ lei se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării prezente. Pentru impozitul neachitat până la termenul precizat mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.
Diferența de impozit constatată în plus (rd. 19a) în sumă de _____________________ lei se plătește în funcție de data comunicării prezentei astfel:
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare,
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
Diferența stabilită/constatată în minus (rd. 18b sau rd. 19b) în sumă de __________________ lei se compensează și/sau restituie, după caz potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlul de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.
Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar,
Funcție ____________________ Funcție ____________________ Funcție ____________________ Semnătură contribuabil _______
Nume, prenume ______________ Nume, prenume ______________ Nume, prenume ______________ Data ___/___/_________ sau nr. și data confirmării de primire _________________
Data ____/____/_____________ Data ____/____/_____________ Data ____/____/_________
*) Se preia suma de la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 5, rd. 6, rd. 7, rd. 8 sau rd. 9, după caz.
**) În situația în care suma rezultată este negativă se preia la rândul 18b.
Număr de operator de date cu caracter personal - 1067
Cod 14.13.02.13/a

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 200
"Declarație privind veniturile
realizate", cod 14.13.01.13

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură din România provenind din:

1.1. Activități independente:

- activități comerciale - fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente.

Contribuabilii care au realizat, în anul de raportare, venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente declară venitul net realizat/pierderea anuală, cumulat, la nivelul categoriei de venit, potrivit regulilor aplicabile activităților independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net/pierderii anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare;

- profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;

- drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naștere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice și persoane juridice cu statut de microîntreprindere potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.

1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.

În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real:

- venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

În cazul în care în raza teritorială a aceleiași localități se află mai multe terenuri, se va depune o singură declarație.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

1.4. Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

Declarația se depune de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, evidențiază distinct în declarație câștigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1.5. Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Declarația se depune de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declarația privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, la termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT

1 A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

rd.1. Natura veniturilor - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, câștiguri din transferul titlurilor de valoare (în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare, deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv), câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente, după caz.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente bifează căsuța "Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente".

rd.2. Determinarea venitului net - se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

rd.3. Forma de organizare - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.

rd.4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

rd.5. Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

rd.6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria șasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

rd.7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum și denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfășoară activități în baza unui contract de agent se înscriu numărul și data contractului.

Contribuabilii care desfășoară activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcție de natura contractului încheiat între părți;

- se înscrie numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți, precum și data înregistrării acestuia.

rd. 8, 9. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Rubricile de la rd. 8 și 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

1 B. VENIT NET/CÂȘTIG NET ANUAL

1. Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere și drepturi de proprietate intelectuală

a) Activitate desfășurată în mod individual

a.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități comerciale și/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real și/sau venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă - se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) În cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă de către contibuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit de către contibuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât și reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu titlu de impozit și contribuțiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 și rd. 2.4, după caz.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite.

rd.2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală sau cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.

rd.2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează în cazul:

- veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;

- veniturilor din exercitarea dreptului de suită;

- veniturilor reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată.

Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare și de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd.2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite - se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează numai rd.3 sau rd.5 de la cap. II lit. B din declarație, după cum urmează:

rd.3. Venit net - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 și rd. 3.1 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă naștere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică. Persoanele fizice care obțin profituri dintr-o activitate desfășurată în asociere cu o persoană juridică română - microîntreprindere, care nu dă naștere unei persoane juridice, au obligația să asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activități independente. Venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.4.

rd.2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite - se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite de asociații persoane fizice.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă - se preia suma de la rd.3.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Declarația se completează pe baza contractului încheiat între părți de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ și eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situația în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd.2.1 sau suma de la rd.2.2, după caz.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd.1 și datele înscrise la rd. 2.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.1 din rd.2.

3. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfășurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfășoară activități agricole în mod individual.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd.2.1.

rd.2.1 Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.1 din rd.2.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se vor completa numai rd.3 sau rd.5 de la cap. II lit. B din declarație, după caz, după cum urmează:

rd.3. Venit net - în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului.

4. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare

Se completează de contribuabilii care au realizat câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează rd.4 sau rd.5, după caz, după cum urmează:

rd.4 Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual stabilit ca diferență pozitivă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, distinct, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare (deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, câștigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.

rd.5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală stabilită ca diferență negativă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, distinct, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare (deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.

Pierderea anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câștigul/pierderea declarate, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

5. Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează rd.4 sau rd.5, după caz, după cum urmează:

rd.4 Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual stabilit ca diferență pozitivă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen.

rd.5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală stabilită ca diferență negativă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen.

Pierderea anuală rezultată din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câștigul/pierderea declarate, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activități independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislației specifice.

rd.1, rd.2. Venit net/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizate din activități independente desfășurate în perioada de scutire.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂȘTIGUL NET ANUAL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, potrivit art. 84 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

NOTĂ:

Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, care nu au obligația depunerii declarației și au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau unei unități de cult completează formularul conform instrucțiunilor.

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private.

Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

Cod de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
de utilizare și de păstrare a formularelor

1. Denumire: Declarație privind veniturile realizate (formularul 200)

1.1. Cod: 14.13.01.13

1.2. Format: A3/t2

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe, în 4 culori.

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează la declararea veniturilor și cheltuielilor efectiv realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor și/sau activități agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie și sursă de realizare a venitului, precum și la declararea câștigurilor nete anuale/pierderilor nete anuale din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen.

1.7. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

1.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil.

1.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (formularul 250)

2.1. Codul: 14.13.02.13/a

2.2. Format: A4/t1

2.3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

2.4. Se difuzează gratuit.

2.5. Se utilizează la calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, al impozitului datorat pe câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit, și la stabilirea diferențelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus.

2.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

2.7. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

2.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...