Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1752/2008 privind modelul și conținutul formularului Înștiințare utilizat în activitatea de cercetare la fața locului

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05 ianuarie 2009.

În vigoare de la 05 ianuarie 2009 până la 20 noiembrie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3076/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 56 și 57 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Înștiințare" cod MEF 14.13.07.30, utilizat în activitatea de cercetare la fața locului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare și utilizare a formularului "Înștiințare" cod MEF 14.13.07.30, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Înștiințare" cod MEF 14.13.07.30 sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcția generală de inspecție fiscală, Direcția de informații fiscale, Direcția antifraudă fiscală, Direcția de control financiar, Direcția de administrare a marilor contribuabili și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu

București, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.752.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Organ fiscal .........................................................

Nr. ....../zz.ll.aa

ÎNȘTIINȚARE

Numele, prenumele/Denumirea contribuabilului: ..............................

Cod de identificare fiscală: ...............................................

Domiciliul fiscal: localitatea ............................................, bd./str. ....................... nr. ........, bl. ............, sc. ........., et. ............, ap. .... județul/sectorul .............................., cod poștal ........................... .

Domnului/Doamnei Administrator/Director general

Avem onoarea să vă informăm că în baza art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de ...................... veți face obiectul unei acțiuni de cercetare la fața locului.

Acțiunea de cercetare la fața locului se va desfășura cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală și nu reprezintă o acțiune de inspecție fiscală.

Conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația să permiteți accesul funcționarilor împuterniciți de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fața locului în vederea efectuării de constatări în interes fiscal. Totodată, potrivit prevederilor art. 56 din același act normativ, la solicitarea funcționarilor împuterniciți de organul fiscal aveți obligația punerii la dispoziția acestora a tuturor registrelor, evidențelor, documentelor de afaceri, precum și a oricăror altor înscrisuri aferente activității desfășurate în perioada ......................................

Nepermiterea funcționarilor împuterniciți să efectueze cercetarea la fața locului constituie contravenție conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice au dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau reședință.

În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reședința persoanei fizice se face cu autorizarea instanței judecătorești competente, dispozițiile privind ordonanța președințială din ~Codul~ de procedură civilă fiind aplicabile.

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfășurării acțiunii de cercetare la fața locului.

CONDUCĂTORUL ORGANULUI FISCAL
Numele și prenumele ................
Funcția.............

Semnătura și ștampila
..................................

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"

1. Reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuții de cercetare la fața locului înștiințează contribuabilul deținător al terenurilor, încăperilor și a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta.

2. În "Înștiințare" se completează date cu privire la:

a) denumirea organului fiscal care efectuează cercetarea la fața locului;

b) numărul atribuit din registrul de corespondență, ziua, luna și anul;

c) denumirea completă a contribuabilului;

d) codul de identificare fiscală;

e) domiciliul fiscal al contribuabilului;

f) data de începere a cercetării la fața locului;

g) perioada ce face obiectul cercetării la fața locului;

h) persoana de contact, nume, prenume, funcția și numărul de telefon ale funcționarului împuternicit să efectueze cercetarea.

3. Se comunică contribuabilului în timp util.

4. Se semnează de către conducătorul organului fiscal care a inițiat acțiunea de cercetare la fața locului sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

5. Se întocmește în 3 exemplare originale, din care:

a) exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poștă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă, cu semnătura și data de primire pe exemplarul doi;

b) exemplarul doi va fi reținut în cadrul organului fiscal și înmânat echipei care va efectua cercetarea la fața locului, urmând a fi anexat la procesul-verbal;

c) exemplarul trei va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale
formularului "Înștiințare"

1. Denumire: Înștiințare

2. Cod: MEF 14.13.07.30

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru înștiințarea contribuabilului de începerea cercetării la fața locului.

7. Se întocmește: în 3 exemplare, de organul fiscal.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la contribuabil;

- exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua cercetarea la fața locului;

- exemplarul 3 la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la contribuabil;

- exemplarul 2 la procesul-verbal;

- exemplarul 3 la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...