INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare" | Ordin 1752/2008

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1752/2008 privind modelul și conținutul formularului Înștiințare utilizat în activitatea de cercetare la fața locului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"

1. Reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuții de cercetare la fața locului înștiințează contribuabilul deținător al terenurilor, încăperilor și a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta.

2. În "Înștiințare" se completează date cu privire la:

a) denumirea organului fiscal care efectuează cercetarea la fața locului;

b) numărul atribuit din registrul de corespondență, ziua, luna și anul;

c) denumirea completă a contribuabilului;

d) codul de identificare fiscală;

e) domiciliul fiscal al contribuabilului;

f) data de începere a cercetării la fața locului;

g) perioada ce face obiectul cercetării la fața locului;

h) persoana de contact, nume, prenume, funcția și numărul de telefon ale funcționarului împuternicit să efectueze cercetarea.

3. Se comunică contribuabilului în timp util.

4. Se semnează de către conducătorul organului fiscal care a inițiat acțiunea de cercetare la fața locului sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

5. Se întocmește în 3 exemplare originale, din care:

a) exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poștă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă, cu semnătura și data de primire pe exemplarul doi;

b) exemplarul doi va fi reținut în cadrul organului fiscal și înmânat echipei care va efectua cercetarea la fața locului, urmând a fi anexat la procesul-verbal;

c) exemplarul trei va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1752/2008 privind modelul și conținutul formularului Înștiințare utilizat în activitatea de cercetare la fața locului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1752/2008:
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...