Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 490/2008 pentru aplicarea cerințelor minime privind anumite aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 490/479

Ministerul Transporturilor

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007, cu modificările ulterioare și al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

ministrul transporturilor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cerințele minime privind anumite aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cerințele minime se aplică lucrătorilor feroviari mobili repartizați la serviciile de interoperabilitate transfrontalieră efectuate de operatorii de transport feroviar.

(2) Prezentele cerințe nu se aplică personalului de tren repartizat în cadrul următoarelor servicii de transport feroviar:

- transportul feroviar transfrontalier de călători local sau regional;

- transportul feroviar transfrontalier de marfă pe rute ce nu depășesc 15 km dincolo de frontiera de stat;

- transportul feroviar pe rute transfrontaliere care încep și se termină pe infrastructura națională și utilizează infrastructura unui alt stat membru al Uniunii Europene fără a opri pe teritoriul statului respectiv.

Art. 3. -

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile sunt definite după cum urmează:

1. servicii de interoperabilitate transfrontalieră - acele servicii de transport feroviar transfrontalier pentru efectuarea cărora operatorii de transport feroviar trebuie să dețină cel puțin două certificate de siguranță, cel de pe teritoriul României fiind emis conform prevederilor Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară;

2. lucrător mobil care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră - orice lucrător care face parte din personalul de tren, repartizat la serviciile de interoperabilitate transfrontalieră pentru mai mult de o oră pe zi de muncă;

3. timp de muncă - orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare;

4. perioadă de odihnă - orice perioadă care nu reprezintă timp de muncă;

5. timp de noapte - orice perioadă de minimum 7 ore, cuprinsă între orele 22,00-6,00;

6. schimb de noapte - orice schimb de minimum 3 ore de muncă pe timp de noapte;

7. odihnă în afara domiciliului - odihnă zilnică de care lucrătorul mobil nu poate beneficia la domiciliul său;

8. mecanic de locomotivă - orice lucrător autorizat să conducă un vehicul feroviar de tracțiune;

9. timp de conducere - durata activității programate în timpul căreia mecanicul de locomotivă este răspunzător de vehiculul feroviar de tracțiune, excluzând timpul prevăzut pentru punerea în funcțiune sau pentru oprirea acestui vehicul, dar incluzând orice întreruperi planificate pe durata cărora mecanicul de locomotivă rămâne răspunzător de vehiculul feroviar de tracțiune.

Art. 4. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune în totalitate prevederile Directivei 2005/47/CE a Consiliului din 18 iulie 2005 privind Acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federația Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 195 din 27 iulie 2005.

Ministrul transporturilor, Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Ludovic Orban Paul Păcuraru

ANEXĂ

CERINȚE MINIME
privind anumite aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor
mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră
în sectorul feroviar

Odihna zilnică la domiciliu

Art. 1. -

(1) Odihna zilnică la domiciliu este de minimum 12 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore.

(2) Odihna zilnică la domiciliu poate fi redusă la cel mult 9 ore o dată la 7 zile. În acest caz, orele corespunzătoare diferenței dintre perioada redusă de odihnă și perioada de 12 ore se adaugă la următoarea perioadă de odihnă zilnică la domiciliu.

(3) O perioadă zilnică de odihnă la domiciliu, redusă la cel mult 9 ore, nu poate fi programată între două perioade de odihnă zilnică în afara domiciliului.

Odihna zilnică în afara domiciliului

Art. 2. -

(1) Odihna zilnică în afara domiciliului este de minimum 8 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore.

(2) Orice perioadă de odihnă în afara domiciliului va fi urmată de o perioadă de odihnă la domiciliu. Cea de-a doua perioadă de odihnă consecutivă în afara domiciliului, precum și compensarea pentru odihna în afara domiciliului se pot stabili prin negocieri între partenerii sociali sau la nivel de operator de transport feroviar, după caz.

(3) În vederea asigurării unei recuperări eficiente a personalului, se recomandă angajatorului să acorde atenție nivelului de confort al spațiului de cazare pus la dispoziția personalului care se odihnește în afara domiciliului.

Perioadele de pauză

Art. 3. -

(1) Dacă timpul de muncă al unui mecanic de locomotivă este mai mare de 8 ore, se asigură o perioadă de pauză de cel puțin 45 de minute în timpul zilei de lucru, iar dacă timpul de lucru este între 6 și 8 ore, pauza va fi de cel puțin 30 de minute.

(2) Orele la care se programează pauzele și durata acestora se stabilesc în așa fel încât să se asigure recuperarea eficientă a mecanicului de locomotivă.

(3) Pauzele se pot adapta pe parcursul unei zile de lucru în cazul întârzierii trenurilor.

(4) O parte din pauză trebuie asigurată între a 3-a și a 6-a oră de lucru.

(5) În cazul în care este disponibil un al doilea mecanic de locomotivă, nu se aplică prevederile alin. (1)-(4), iar pauzele vor fi acordate în conformitate cu prevederile Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă aplicabil.

(6) Pentru alte categorii de personal de bord se acordă o pauză de cel puțin 30 de minute, dacă timpul de lucru este mai lung de 6 ore.

Perioada de odihnă săptămânală

Art. 4. -

(1) Toți lucrătorii mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră au dreptul, la fiecare perioadă de 7 zile, la o perioadă minimă neîntreruptă de odihnă de 24 de ore, plus perioada de odihnă zilnică de 12 ore menționată la art. 1 din prezenta anexă.

(2) În fiecare an, fiecare lucrător mobil are dreptul la 104 perioade de odihnă de câte 24 de ore, inclusiv perioadele de 24 de ore ale celor 52 de perioade de odihnă săptămânale, acordate astfel încât să includă:

- 12 perioade de odihnă duble, de 48 de ore plus o perioadă de odihnă zilnică de 12 ore, inclusiv sâmbăta și duminica;

- 12 perioade de odihnă duble, de 48 de ore plus o perioadă de odihnă zilnică de 12 ore, fără garanția că sunt incluse o sâmbătă și o duminică.

Timpul de conducere

Art. 5. -

(1) Timpul de conducere, așa cum este definit la art. 3 din ordin, nu depășește 9 ore pentru un schimb de zi și 8 ore pentru un schimb de noapte între două perioade de odihnă zilnică.

(2) Timpul maxim de conducere într-o perioadă de două săptămâni se limitează la 80 de ore.

Verificări

Art. 6. -

Pentru a permite monitorizarea respectării dispozițiilor ordinului, operatorii de transport feroviar vor ține o evidență a orelor zilnice de muncă și a perioadelor de odihnă pentru lucrătorii mobili, care va fi păstrată cel puțin un an.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...