Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1545/2008 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar convențional din România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2009 până la 20 iunie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 648/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR la anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare al Autorității Feroviare Române - AFER la Hotărârea Guvernului României nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar convențional din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se aplică subsistemelor structurale care sunt amplasate sau în funcțiune pe teritoriul României, componente ale sistemului de transport feroviar convențional din România, conectat la sistemul de transport feroviar convențional transeuropean, nou-construite, reînnoite sau modernizate în scopul autorizării punerii lor în funcțiune, pentru realizarea interoperabilității cu sistemul de transport feroviar convențional transeuropean.

Art. 3. -

Prezentul ordin nu se aplică subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar convențional din România, aflate în exploatare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la prima reînnoire sau modernizare a acestora, care modifică nivelul de siguranță al subsistemului.

Art. 4. -

Operatorii economici care dețin, administrează și/sau exploatează subsisteme structurale sau elemente de subsisteme structurale componente ale sistemului de transport feroviar convențional din România sunt obligați să solicite autorizarea de punere în funcțiune a acestor subsisteme structurale, în cazul construirii, reînnoirii sau modernizării acestora, când nivelul de siguranță generală a subsistemului respectiv poate fi afectat de lucrări.

Art. 5. -

Autorizația de punere în funcțiune a subsistemelor structurale atestă faptul că elementele subsistemului structural nou-construite, reînnoite sau modernizate satisfac integral cerințele esențiale generale, respectiv cerințele esențiale specifice subsistemului structural autorizat, asigurându-se interoperabilitatea cu sistemul de transport feroviar convențional transeuropean.

Art. 6. -

(1) Autoritatea responsabilă cu acordarea autorizației de punere în funcțiune a subsistemelor structurale este Autoritatea Feroviară Română - AFER prin Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR.

(2) Acordarea autorizației de punere în funcțiune a subsistemelor structurale se va face numai după verificarea îndeplinirii integrale a cerințelor esențiale generale și a celor specifice subsistemului.

Art. 7. -

(1) În cazul deciziei de neacordare a autorizației de punere în funcțiune a subsistemelor structurale, eventualele contestații se depun la Autoritatea Feroviară Română - AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise și se soluționează în termen de 30 de zile lucrătoare.

(2) În cazul în care contestatarul este nemulțumit de soluția dată de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, se poate adresa instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Pe perioada de valabilitate a autorizației Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR va verifica prin acțiuni de control și inspecție de stat modul cum sunt exploatate și întreținute subsistemele structurale autorizate de punere în funcțiune.

Art. 9. -

Toate autorizațiile de punere în funcțiune a subsistemelor structurale acordate sunt înregistrate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR în Registrul de evidență al autorizațiilor de punere în funcțiune a subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar convențional din România.

Art. 10. -

Pentru prestațiile efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER privind emiterea autorizației, se vor percepe tarife aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER nr. 137/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

(1) Se interzice exploatarea unui subsistem structural nou-construit, reînnoit sau modernizat, care face parte din sistemul de transport feroviar convențional interoperabil din România, fără ca acesta să fie autorizat de punere în funcțiune.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage după sine răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 12. -

Autoritatea Feroviară Română - AFER, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR și operatorii economici care dețin, administrează și/sau exploatează subsisteme structurale incluse în sistemul de transport feroviar convențional din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. -

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 14. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul Autorității Feroviare Române - AFER.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat

București, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.545.

ANEXĂ

NORME
privind autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale
componente ale sistemului de transport feroviar convențional din România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...