Ministerul Sănătății Publice

Ordinul nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Modificări (2)

Specialitățile obținute anterior prezentului ordin, precum și cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. -

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din rețeaua sanitară, publicate, în specialitățile create sau care au asimilat specialități sub incidența normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care și-au păstrat vechea specialitate, cât și cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

Art. 4. -

Medicii specialiști și primari, confirmați în specialitățile a căror denumire s-a modificat sub incidența normelor anterioare, își pot păstra vechea denumire a specialității sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. -

(1) Medicii confirmați rezidenți în specialitatea "Chirurgie cardiacă și a vaselor mari", aflați în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susțin examen de medic specialist și se confirmă specialiști în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară".

(2) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă și a vaselor mari" pot desfășura activitățile de medic specialist în "Chirurgie vasculară" și pot ocupa post în specialitatea "Chirurgie vasculară".

(3) Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă și a vaselor mari" pot obține gradul de medic primar în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară", respectiv "Chirurgie vasculară", în funcție de specialitatea practicată, cu respectarea condițiilor de experiență profesională prevăzute de normele în vigoare.

Art. 6. -

(1) Specialitatea "Ortopedie și traumatologie" asimilează specialitatea "Ortopedie pediatrică". Jurisprudență (1)

(2) Accesul la formare în specialitatea "Ortopedie pediatrică" este sistat. Jurisprudență (1)

Art. 7. -

(1) De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmați rezidenți în urma concursului de rezidențiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea "Ortopedie și traumatologie" cuprinde și domenii din specialitatea asimilată, în proporția care să garanteze însușirea adecvată a cunoștințelor teoretice și practice necesare desfășurării asistenței medicale de specialitate în domeniul ortopediei pediatrice.

(2) Durata de pregătire în specialitatea "Ortopedie și traumatologie" nu se modifică.

(3) Certificatul de medic specialist în "Ortopedie și traumatologie", eliberat la sfârșitul formării în specialitatea prevăzută la alin. (2), abilitează deținătorul să exercite și activitățile de ortopedie pediatrică.

Art. 8. -

(1) Medicii rezidenți în curs de specializare în "Ortopedie pediatrică" pot opta pentru reprofilarea în specialitatea "Ortopedie și traumatologie".

(2) Formarea în specialitatea "Ortopedie și traumatologie" respectă condiția de durată prevăzută de prezentul ordin pentru această specialitate și se face prin parcurgerea diferențelor de curriculum rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoaștere a stagiilor comune în specialitatea "Ortopedie și traumatologie".

Art. 9. -

Medicii confirmați specialiști și primari în specialitatea "Ortopedie pediatrică" își păstrează drepturile câștigate care decurg din titlul și gradul profesional dobândite. Aceștia au acces cu prioritate la formare în specialitatea "Ortopedie și traumatologie", fără concurs de rezidențiat, în condițiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 10. -

Până la data confirmării ca specialiști în specialitatea "Ortopedie și traumatologie" a medicilor confirmați rezidenți în urma concursului de rezidențiat din sesiunea noiembrie 2006, unitățile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea "Ortopedie pediatrică".

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Pentru specialitatea "Chirurgie orală și maxilo-facială", la concursurile de rezidențiat organizate de Ministerul Sănătății Publice în sesiuni anterioare trimestrului IV al anului 2009 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum și cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. În cazul specialității "Chirurgie orală și maxilo-facială", concursul de rezidențiat organizat în aceste sesiuni se va susține pe locuri stabilite separat pentru absolvenții facultăților de medicină și pentru absolvenții facultăților de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialitățile chirurgicale și, respectiv, pentru specialitățile medico-dentare.

(2) Începând cu sesiunea concursului de rezidențiat organizat în trimestrul IV al anului 2009, în specialitatea "Chirurgie orală și maxilo-facială" vor fi confirmați rezidenți numai medicii care au două licențe, în medicină și în medicină dentară.

Art. 12. -

Rezidenții în specialitățile "Stomatologie generală", "Farmacie generală" și "Industrie farmaceutică și cosmetică", specialități pentru care, sub incidența normelor anterioare, s-a sistat formarea, își continuă pregătirea și susțin examenul de specialist în specialitățile în care au fost confirmați. Aceștia au acces la formare în a doua specialitate, în condițiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 13. -

Titlurile dobândite de medicii specialiști și medicii dentiști specialiști, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, în unul dintre aceste state, care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătății Publice.

Art. 14. -

Medicii specialiști și medicii dentiști specialiști, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada experienței profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însușită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar și, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătății Publice.

Art. 15. -

(1) Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 3 ani, însușită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitățile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, pot fi recunoscuți ca specialiști.

(2) Farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, care fac dovada unei experiențe profesionale însușite în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitățile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătății Publice.

Art. 16. -

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii primari își păstrează drepturile câștigate care decurg din gradul profesional dobândit.

Art. 17. -

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști și primari pot obține a doua specialitate și pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 18. -

Direcția generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare, celelalte direcții din cadrul Ministerului Sănătății Publice și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.

Art. 20. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 2 septembrie 2008.

Nr. 1.509.

ANEXĂ Modificări (3)

NOMENCLATOR
de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru
rețeaua de asistență medicală

I. DOMENIUL MEDICINĂ

I.1. Specialități clinice

I.1.1. Grupa specialităților medicale

Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
1. Alergologie și imunologie clinică 5 ani
2. Anestezie și terapie intensivă 5 ani
3. Boli infecțioase 5 ani
4. Cardiologie 6 ani
5. Dermatovenerologie 5 ani
6. Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 5 ani
7. Endocrinologie 5 ani
8. Expertiza medicală a capacității de muncă 4 ani
9. Farmacologie clinică 4 ani
10. Gastroenterologie 5 ani
11. Genetică medicală 5 ani
12. Geriatrie și gerontologie 5 ani
13. Hematologie 5 ani
14. Medicină de familie 3 ani
15. Medicină de urgență 5 ani
16. Medicină internă 5 ani
17. Medicina muncii 4 ani
18. Medicină sportivă 5 ani
19. Nefrologie 5 ani
20. Neonatologie 5 ani
21. Neurologie 5 ani
22. Neurologie pediatrică 5 ani
23. Oncologie medicală 5 ani
24. Pediatrie 5 ani
25. Pneumologie 5 ani
26. Psihiatrie 5 ani
27. Psihiatrie pediatrică 5 ani
28. Radioterapie 5 ani
29. Recuperare, medicină fizică și balneologie 5 ani
30. Reumatologie 5 ani

Modificări (2)

I.1.2. Grupa specialităților chirurgicale

Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
31. Chirurgie cardiovasculară 7 ani
32. Chirurgie generală 6 ani
33. Chirurgie orală și maxilo-facială*) 5 ani
34. Chirurgie pediatrică 6 ani
35. Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă 6 ani
36. Chirurgie toracică 6 ani
37. Chirurgie vasculară 5 ani
38. Neurochirurgie 7 ani
39. Obstetrică-ginecologie 5 ani
40. Oftalmologie 5 ani
41. Ortopedie pediatrică**) 6 ani
42. Ortopedie și traumatologie 6 ani
43. Otorinolaringologie 5 ani
44. Urologie 5 ani

Modificări (1)

*) Specialitate chirurgicală cu condiții de acces în curs de armonizare cu normele Uniunii Europene. Modificări (1)

Pentru specialitatea "Chirurgie orală și maxilo-facială", la concursurile de rezidențiat organizate de Ministerul Sănătății Publice în sesiuni anterioare trimestrului IV al anului 2009 se pot prezenta deținătorii diplomei de medic, precum și deținătorii diplomei de medic stomatolog.

Începând cu sesiunea concursului de rezidențiat organizat în trimestrul IV al anului 2009, în specialitatea "Chirurgie orală și maxilo-facială" vor fi confirmați rezidenți numai medicii care au două licențe, în medicină și în medicină dentară.

**) Specialitate asimilată, cu acces la formare sistat.

I.2. Specialități paraclinice

Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
1. Anatomie patologică 5 ani
2. Epidemiologie 4 ani
3. Igienă 4 ani
4. Medicină de laborator 5 ani
5. Medicină legală 5 ani
6. Medicină nucleară 4 ani
7. Radiologie-imagistică medicală 5 ani
8. Sănătate publică și management 4 ani

I.3. Lista specialităților medicale pentru care formarea se face la solicitarea unităților sanitare (prin rezidențiat sau a doua specialitate)

Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
1. Epidemiologie 4 ani
2. Expertiza medicală a capacității de muncă 4 ani
3. Genetică medicală 5 ani
4. Igienă 4 ani
5. Medicină sportivă 5 ani
6. Neonatologie 5 ani
7. Neurologie pediatrică 5 ani
8. Oncologie medicală 5 ani

I.4. Lista specialităților care asimilează specialități în care accesul la formare este sistat

Nr. crt. Denumirea specialității de asimilare Durata specialității asimilate
1. Ortopedie și traumatologie Ortopedie pediatrică

II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
1. Chirurgie dento-alveolară 3 ani
2. Ortodonție și ortopedie dento-facială 3 ani

III. DOMENIUL FARMACIE

Nr. crt. Denumirea specialității Durata de pregătire
1. Farmacie clinică 3 ani
2. Laborator farmaceutic 3 ani

;
se încarcă...