Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 1443/2008 privind condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenită funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 38 alin. (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (4) și al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Funcționarii publici cu statut special prevăzuți la art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu și care nu au în proprietate o locuință, au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condițiile legii.

Art. 2. -

(1) Funcționarii publici cu statut special, îndreptățiți să beneficieze de compensația lunară pentru chirie, solicită prin cerere scrisă conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea acordarea acestui drept bănesc.

(2) Cererea se înregistrează la secretariatul unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special și va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie a actului de identitate, certificată pentru conformitate de compartimentul de resurse umane, din care să rezulte că solicitantul are domiciliul sau reședința la adresa menționată în contract;

b) contractul de închiriere în original sau copie legalizată, vizat de organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul proprietarului; Modificări (1)

c) declarație olografă a funcționarului public cu statut special că a luat la cunoștință prevederile prezentului ordin și că se angajează să comunice în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul, cuantumul chiriei și calitatea sa de beneficiar al compensației lunare pentru chirie;

d) declarație autentică pe propria răspundere a funcționarului public cu statut special că nu a înstrăinat o locuință proprietate după data încadrării în sistemul penitenciar, că nu deține o locuință în proprietate sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale, că nu a încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv ale funcționarului public cu statut special ori ale soțului/soției acesteia/acestuia și că locuiește efectiv în imobilul pentru care prezintă contractul de închiriere; Modificări (1)

e) declarație autentică pe propria răspundere a soțului/soției funcționarului public cu statut special că nu deține locuință în proprietate sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special și că nu a înstrăinat o locuință proprietate după data încadrării soțului/soției în sistemul administrației penitenciare; Modificări (1)

f) angajamentul funcționarului public cu statut special de a restitui integral și necondiționat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.

(3) Lipsa oricărui document prevăzut la alin. (2) atrage după sine respingerea cererii. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Verificarea documentației se efectuează de către compartimentul de resurse umane al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau al unității subordonate în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special.

(2) Rezultatul verificării documentației și propunerile se consemnează într-un proces verbal care se prezintă conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special, pentru a hotărî, după caz, astfel:

a) acordarea compensației lunare pentru chirie funcționarilor publici cu statut special care îndeplinesc condițiile legale și emiterea unei/unui decizii/ordin de alocare a acestui drept, specificându-se în mod expres data de la care începe plata compensației;

b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile legale de acordare a compensației lunare pentru chirie și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(3) Ordinul/decizia privind acordarea compensației lunare pentru chirie va fi vizat/vizată pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

(4) Dreptul la compensația lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării cererii la secretariatul unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special.

(5) Termenul maxim pentru emiterea ordinului/deciziei de acordarea a acestui drept, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 4. -

În situația în care atât soțul, cât și soția sunt funcționari publici cu statut special și își desfășoară activitatea în aceeași localitate, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie, respectiv celui cu venitul net mai mare.

Art. 5. -

(1) Alocarea și scoaterea la/de la plata compensației lunare pentru chirie se face prin ordin/decizie al/a conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special.

(2) Ordinele/deciziile emise pentru alocarea la plata compensației lunare pentru chirie și o copie a contractului de închiriere se vor transmite la compartimentul financiar în vederea efectuării plății.

Art. 6. - Modificări (1)

În situația în care durata contractului de închiriere se prelungește prin act adițional, plata compensației lunare pentru chirie se va face în continuare, fără a mai fi necesară emiterea unui nou ordin/decizie al/a conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special, sub condiția depunerii actului adițional în original sau copie legalizată, vizat de organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul proprietarului.

Art. 7. -

(1) Compensația lunară pentru chirie se plătește în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Chitanța de plată a chiriei, semnată de proprietar și de chiriaș, se depune lunar la compartimentul de salarizare al unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special, în perioada 1-5 a lunii.

(2) În situația în care cuantumul chiriei a fost stabilit în valută, decontarea contravalorii chiriei se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data menționată în chitanța de plată.

(3) În situația plăților pentru fracțiuni de lună, calculul compensației zilnice se face raportându-se compensația lunară pentru chirie la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

Art. 8. -

Compensația lunară pentru chirie nu se acordă în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rude de până la gradul II inclusiv ale funcționarului public cu statut special ori ale soțului/soției acesteia/acestuia.

Art. 9. - Modificări (1)

Dreptul la compensația lunară pentru chirie încetează în următoarele situații:

a) la data dobândirii de către funcționarul public cu statut special în cauză sau soțul/soția acesteia/acestuia a unei locuințe în proprietate; Modificări (1)

b) la data încheierii căsătoriei, dacă soțul/soția are locuință în proprietate; Modificări (1)

c) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuință de serviciu de către funcționarul public cu statut special;

d) la data când se refuză în scris atribuirea unui spațiu de locuit corespunzător;

e) în ziua următoare celei în care expiră contractul de închiriere a locuinței;

f) la data la care funcționarul public cu statut special solicită mutarea, la cerere, la o altă unitate penitenciară;

g) la data la care funcționarul public cu statut special ori soțul/soția a înstrăinat o locuință proprietate personală, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare;

h) în cazul încetării raporturilor de serviciu.

Art. 10. -

(1) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensația lunară pentru chirie, funcționarii publici cu statut special confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensația lunară pentru chirie.

(2) Sumele plătite necuvenit, reprezentând compensație lunară pentru chirie, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. -

(1) Orice declarație care nu este conformă cu realitatea atrage răspunderea penală potrivit dispozițiilor Codului penal.

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea penală, materială sau disciplinară a celor vinovați, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 12. - Modificări (1)

Cererile depuse de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor se soluționează conform prezentului ordin.

Art. 13. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 14. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Katalin-Barbara Kibedi,
secretar de stat

București, 26 mai 2008.

Nr. 1443/C.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...