Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ordinul nr. 5289/2008 privind diploma de licență și suplimentul la diplomă

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 17 septembrie 2008.

În vigoare de la 17 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 890/2008 privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, al art. 5, 6 și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă modelul Diplomei de licență, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu eliberează, gratuit, suplimentul la diplomă, ca document însoțitor al diplomei de licență eliberate după finalizarea studiilor universitare de licență (ciclul I), în conformitate cu structura introdusă prin reorganizarea studiilor universitare pe cicluri.

(2) Suplimentul la diplomă este un document obligatoriu, anexat actului de studii menționat la alin. (1), care oferă o descriere standardizată a tipului și nivelului calificării, a conținutului, a contextului instituțional și a statutului studiilor universitare absolvite de către titularul diplomei, precum și a rezultatelor obținute pe parcursul studiilor. Modelul de referință al suplimentului la diplomă pentru ciclul I - studii universitare de licență este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

(1) Suplimentul la diplomă este redactat bilingv (în limba română și într-o limbă de largă circulație), pentru a asigura transparența sistemului de formare universitară din România și pentru a facilita comparabilitatea internațională a titlurilor, diplomelor și certificatelor care pot fi obținute în învățământul superior românesc.

(2) Suplimentul la diplomă emis de către instituțiile de învățământ superior trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 2, care are la bază schema-tip elaborată de grupul de experți ai Comisiei Europene, Consiliului Europei și CEPES/UNESCO. Toate cele 8 secțiuni ale documentului sunt obligatorii și trebuie completate corect, cu respectarea indicațiilor de limbă special menționate la anumite rubrici. Jurisprudență

(3) Secțiunea 1 "Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: numele de naștere, numele (altul decât cel de naștere, dacă este cazul), inițiala tatălui, prenumele, data nașterii, locul nașterii, numărul matricol și, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identității posesorului diplomei), precum și anul înmatriculării în instituția de învățământ superior.

(4) Secțiunea a 2-a "Informații privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: denumirea calificării și (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor), domeniul de studii, programul de studii/specializarea, numele și statutul instituției de învățământ superior care acordă diploma (prin "statut" înțelegându-se dacă instituția este publică sau privată, acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu, în conformitate cu legislația specifică), facultatea organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, numele și statutul instituției de învățământ superior și ale facultății absolvite (dacă diferă de 2.3a) care administrează studiile și limba/limbile de studiu/examinare. Suplimentul la diplomă se eliberează numai după promovarea examenului de finalizare a studiilor. În cazul în care instituția de învățământ superior care acordă diploma diferă de instituția de învățământ superior absolvită, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se va face în baza situației școlare.

(5) Secțiunea a 3-a "Informații privind nivelul calificării" prezintă acele mențiuni care permit încadrarea corectă a calificării certificate, coroborat cu prezentarea din secțiunea a 8-a. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificării - unde se va face mențiunea "studii universitare de licență", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie să se realizeze în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data absolvirii, respectiv, "bachelor studies" pentru "studii universitare de licență" -, durata oficială a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificări și numărul de credite, precum și condițiile de acces.

(6) Secțiunea a 4-a "Informații privind curriculumul și rezultatele obținute" cuprinde: forma de învățământ (zi, frecvență redusă, învățământ la distanță, învățământ seral); competențele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 5 și 6 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultății, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitățile de studiu obligatorii, opționale și facultative, numărul total de ore, notele/calificativele obținute, creditele transferabile acumulate și media de promovare a anilor de studii; sistemul de notare (se va specifica scala de notare și/sau de acordare de calificative, cu menționarea notei/calificativului de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 1 la 10; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10). Se recomandă instituțiilor de învățământ superior să menționeze fie distribuția propriilor absolvenți, pe niveluri de performanță (de exemplu: în intervalul 8-10 se situează 27% dintre absolvenți, în intervalul 6-8 se situează 65% dintre absolvenți, iar în intervalul 5-6 se situează 8% dintre absolvenții instituției), fie nivelul normal de promovabilitate în cadrul domeniului de studiu (media generală a promoției este, de exemplu, 7,43), astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promoției sale.

(7) Secțiunea a 5-a "Informații suplimentare" prezintă mențiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte dintre studiile lor într-o altă instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, precum și alte mențiuni privind școlarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale școlarității, transferuri etc.). De asemenea, în această secțiune se menționează alte certificate sau atestate obținute pe parcursul anilor de studii universitare în instituția de învățământ superior respectivă, inclusiv informații privind programul de pregătire psihopedagogică. În situația în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaționale, trebuie menționat în această secțiune. Se recomandă să se indice o adresă de contact, poștală sau electronică, pentru informații suplimentare cu privire la suplimentul la diplomă emis.

(8) Secțiunea a 6-a "Informații privind drepturile conferite de calificare și de titlu" (dacă este cazul) se referă la accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare și la statutul profesional (de exemplu, în cazul parcurgerii programului de studii psihopedagogice, va putea fi menționat dreptul de a profesa în cadrul învățământului preuniversitar).

(9) Secțiunea a 7-a "Legalitatea suplimentului" cuprinde: funcția, numele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior (rector, decan/director, secretar-șef universitate, secretar-șef facultate/departament), elemente de siguranță (numărul și data eliberării), iar în continuare se va menționa numărul de pagini pe care îl conține suplimentul la diplomă și se va aplica ștampila sau sigiliul oficial al instituției de învățământ superior care a asigurat școlarizarea titularului.

(10) Secțiunea a 8-a "Informații privind sistemul național de învățământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învățământ din România, precum și o descriere a sistemului de învățământ superior, în conformitate cu Legea nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Direcția generală strategii și programe universitare din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social (ACPART) și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

București, 9 septembrie 2008.

Nr. 5.289.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
Seria ....... Nr. ........
DIPLOMĂ
DE
LICENȚĂ
Loc pentru fotografie
T.S.
L.S.
.............................................................................................................................................., în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .................................................., la propunerea ...................................................
.........................................................................................,
conferă
D- ......................................................................................, născut(ă) în anul .................., luna ........................, ziua ..............., în localitatea .........................................................................., județul ............................................., țara ............................., absolvent(ă) a ........................................................................... ........................................................................................., titlul de ..............................................................................., în domeniul .............................................................................. ........................................................................................., programul de studii/specializarea ......................................................., .......................................................................................... ............... credite de studiu (ECTS).
Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei.
RECTOR, DECAN,
L.S.
SECRETAR ȘEF,
Nr. ............ din ..........................
Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ
REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ
Proba Notă Nr. credite
Cunoștințe generale și de specialitate


(în cifre și litere)
Lucrare/proiect de licență


(în cifre și litere)
Media examenului de licență


(în cifre și litere)
DECAN,
SECRETAR ȘEF FACULTATE,
Rezultatele la examenul de licență se completează, după caz, pentru una sau două probe. Media examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a probelor, cu două zecimale, fără rotunjire, numai dacă este cazul.
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
Seria ....... Nr. ........
DIPLOMĂ
DE
LICENȚĂ
Loc pentru fotografie
T.S.
L.S.
..............................................................................................................................1), în baza absolvirii Ciclului I - Studii universitare de licență și a promovării examenului de finalizare a studiilor din sesiunea .................................................., la propunerea .............................................................2),
conferă
D- ....................................................................................3), născut(ă) în anul .................., luna ........................., ziua .............., în localitatea .........................................................................., județul ............................................., țara ............................., absolvent(ă) a ....................
................................................................................4), titlul de .......................................................
............................................................................................5), în domeniul .............................................................................. ...........................................................................6), programul de studii/specializarea .......................
........................................................................................................................7), ............... credite de studiu (ECTS)8).
Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei.
RECTOR9), DECAN10),
L.S.
SECRETAR ȘEF11),
Semnătura titularului .........
Nr. ............ din ..........................12)
Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ
1) Denumirea instituției de învățământ superior la care s-a susținut examenul la licență și care eliberează diploma de licență.
2) Denumirea facultății/departamentului la care s-a susținut examenul de licență.
3) Doamna, domnișoara, domnul (după caz), numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele titularului.
4) Denumirea instituției de învățământ superior și a facultății/departamentului care au asigurat școlarizarea.
5), 6), 7) Conform legislației în vigoare.
8) Se va specifica numărul de credite stabilit prin Hotărâre a Guvernului pentru programul de studii/specializarea urmată.
9) Semnătura rectorului instituției de învățământ superior.
10) Semnătura decanului facultății.
11) Semnătura secretarului șef al instituției de învățământ superior.
12) Numărul curent din registrul de evidență a actelor de studii și data eliberării.
REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ
Proba Notă Nr. credite
Cunoștințe generale și de specialitate


(în cifre și litere)
Lucrare/proiect de licență


(în cifre și litere)
Media examenului de licență


(în cifre și litere)
DECAN,
SECRETAR ȘEF FACULTATE,
Rezultatele la examenul de licență se completează, după caz, pentru una sau două probe. Media examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a probelor, cu două zecimale, fără rotunjire, numai dacă este cazul.

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

SUPLIMENT LA DIPLOMĂ
DIPLOMA SUPPLEMENT

1) Acest supliment însoțește
diploma cu seria nr.
The Supplement is for
diploma series no.
1. DATELE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI
INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA
Numele de familie la naștere Numele de familie după căsătorie (dacă este cazul)
Family name(s) at birth Family name(s) (after marriage) (if applicable)
1.1a 1.1b
Inițiala (inițialele) prenumelui (prenumelor) tatălui Prenumele
Initial(s) of father's first name(s) First name(s)
1.2a 1.2b
Data nașterii (ziua/luna/anul) Locul nașterii
Date of birth (day/month/year) Place of birth
1.3a 1.3b
Numărul matricol Codul numeric personal (CNP) Anul înmatriculării
Student enrolement number Personal identification number Year of enrolment
1.4 1.5
2. INFORMAȚII PRIVIND CALIFICAREA
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
Denumirea calificării și (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor)
Name of qualification and (if applicable) title awarded (after passing the final examination)
2.1
Domeniul de studii Programul de studii/specializarea
Field of study Programme of study/specialization(s)
2.2a 2.2b
Numele și statutul instituției de învățământ superior care acordă diploma (în limba română) Facultatea care organizează examenul de finalizare a studiilor
Name and status of awarding institution Faculty administering the final examination
2.3a 2.3b
Numele și statutul instituției de învățământ superior absolvite (dacă diferă de 2.3a, în limba română) Facultatea absolvită
Name and status of institution administering studies (if different from 2.3a) Student graduated from:
2.4a 2.4b
Limba (limbile) de studiu/examinare
Language(s) of instruction/examination
2.5
3. INFORMAȚII PRIVIND NIVELUL CALIFICĂRII
INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
Nivelul calificării Level of qualification Durata oficială a programului de studii și numărul de credite ECTS (conform Sistemului European de Credite Transferabile - ECTS)
Official length of the programme of study and number of ECTS credits
3.1 3.2
Condiții de admitere/înscriere
Access requirement(s)
3.3
4. INFORMAȚII PRIVIND CURRICULUMUL ȘI REZULTATELE OBȚINUTE
INFORMATION ON THE CURRICULUM AND RESULTS GAINED
Forma de învățământ
Mode of study
4.1
Competențele asigurate prin programul de studii
Learning outcomes of the programme of study
4.2 -
-
Detalii privind programul absolvit, calificativele/notele/creditele ECTS obținute (conform Registrului matricol al facultății, volumul nr. / )
Programme details and the individual grades/marks/ECTS credits obtained (according to Faculty Student Records, volume no. / )
4.3 Nr. No Denumirea disciplinei Subiect 2) Total ore Number of hours Nota/Grade Nr. credite Number of ECTS credits
C S, L, P Sem I 1^st sem Sem II 2^st sem Sem I 1^st sem Sem II 2^st sem
Anul I (anul universitar - )
1^st year of study ( - academic year)
Promovat cu media: 3)
Pass, average grade per academic year Total credite/Total ECTS credits:
Anul II (anul universitar - )
2^nd year of study ( - academic year)
Promovat cu media: 3)
Pass, average grade per academic year Total credite/Total ECTS credits:
Anul III (anul universitar - )
3^rd year of study ( - academic year)
Promovat cu media: 3)
Pass, average grade per academic year Total credite/Total ECTS credits:
Anul IV (anul universitar - )
4^th year of study ( - academic year)
Promovat cu media: 3)
Pass, average grade per academic year Total credite/Total ECTS credits:
Anul V (anul universitar - )
5^th year of study ( - academic year)
Promovat cu media: 3)
Pass, average grade per academic year Total credite/Total ECTS credits:
Anul VI (anul universitar - )
6^th year of study ( - academic year)
Promovat cu media: 3)
Pass, average grade per academic year Total credite/Total ECTS credits:
Promovat: Media4) de promovare a anilor de studii (ponderată cu puncte de credit): Total credite:
Pass: Overall average grade (credit-weighted average): Total ECTS credits;
Sistemul de notare și, dacă sunt disponibile, informații privind distribuția statistică a notelor
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance
4.4 Notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1, notele acordate fiind numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10.
Media minimă de promovare a anilor de studii pentru promoția .............................................. programul de studii ....................................../specializarea .................................. este ....................................................., iar media maximă este ......................... titularul fiind clasat pe locul ............. dintr-un total de .............. absolvenți.
Grades are integer numbers and given on a scale from 10 (the highest grade) to 1 (the lowest grade); the lowest passing grade is 5.
The passing overall average grades for the class of .../..., study programme in ... /specialization in ..., are: lowest average: ... (out of 10) and highest average ... (out of 10).
The degree holder is ranked ... out of .... graduates.
5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
ADDITIONAL INFORMATION
Informații suplimentare Alte surse pentru obținerea mai multor informații
Additional information Further information sources
5.1 5.2
6. INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE ȘI DE TITLU (dacă este cazul)
INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE (if applicable)
Posibilități de continuare a studiilor (după promovarea examenului de finalizare)
Access to further study (after passing the final examination)
6.1
Statutul profesional
Professional status
6.2
7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
Funcția Semnătura Funcția Semnătura
Position Signature Position Signature
7.1 Rector Rector 7.2 Secretar șef universitate University Registrar
7.3 Decan/Director
Dean/Director
7.4 Secretar șef facultate/ departament
Faculty Registrar/Department Registrar
5) Nr. și data eliberării Ștampila sau sigiliul oficial
No., dated. Official stamp or seal
7.5 / Acest document conține un număr de pagini. 7.6 L.S.
This document consiste of pages
1) Se va completa de către instituția de învățământ superior care acordă diploma. Aceasta trebuie să verifice legalitatea tuturor înscrisurilor de pe actul de studii și de pe suplimentul de diplomă.
1) To be filled in by the awarding institution that must check the legality of all information provided in the diploma and diploma supplement.
2) Se va menționa numărul total de ore, din care numărul total de ore de curs (C), numărul total de ore de seminar (S), numărul total de ore de lucrări practice (LP), numărul total de ore de proiect (P), etc.
2) It shall be mentioned the total hours of which total hours for courses (C), seminars (S), practical courses (LP), projects (P).
3) Media anuală, cu două zecimale, fără rotunjire.
3) Average grade per academic year, with two decimals and without rounding off.
4) Media generală, cu două zecimale, fără rotunjire.
4) Overall average grade with two decimals and without rounding off.
5) Se va completa de către instituția care a asigurat școlarizarea titularului, menționându-se numărul de pagini ale documentului.
5) To be filled in by the institution administering studies indicating also the number of pages of this document.
Suplimentul la diplomă se va redacta pe format A4 (față/verso), se va numerota și se va ștampila pe fiecare pagină, pe colțul din dreapta jos.
Diploma supplement shall be printed on both sides of an A4 paper format and shall be numbered and stamped on each page on the right bottom corner.
8. INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT*
INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM
* - baccalaureate entrance only
age
^ Continuing Professional Training - Formare continuă
31 ^ ^ ^ ^ ^
29


24
PhD studies
Ciclul III - Studii universitare de doctorat (Diplomă de doctor)
22
Master studies
Ciclul II - Studii universitare de masterat (Diplomă de master)
* Post secondary education
18
Bachelor studies
Ciclul I - Studii universitare de licență (Diplomă de licență)
<
*
<
16
Upper secondary education General education Upper secondary education Technical Upper secondary education Military, artistic, theological sports, pedagogical Vocational education
10
Lower secondary education
6
Primary education
4 Kindergarten
EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA
OVERVIEW OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
Access to higher education is based on the baccalaureate diploma (12 years of study) and access to master programmes is based on the BA/BSc/BEng degree.
Bachelor studies presuppose 180-240 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS).
MA/MSc/MEng studies presuppose 90-120 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS). Exceptionally, depending on the duration of the bachelor studies, the lower ECTS limit can be 60 transferable credits.
For professions regulated by European norms, regulations or good practices, BA/BSc/BEng and MA/MSc/MEng studies can be provided as part of a 5 to 6 year full-time programme of study, thus diplomas are recognised as master's degree certificates (the following fields of study are considered: Medicine - 360 ECTS, Dentistry - 360 ECTS, Pharmacy - 300 ECTS, Veterinary Medicine - 360 ECTS, Architecture - 360 ECTS and Urban Planning - 300 ECTS).
PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma.
The Romanian higher education system is an open system. All Romanian accredited universities use the European Credit Transfer System (ECTS).
Academic distance learning programmes shall be organised for the authorised and accredited programmes of study.
Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demand and on the professional retraining needs.
* În conformitate cu modificările introduse în sistemul de învățământ superior de Legea nr. 288/2004
According to the changes brought to the higher education system by Law no. 288/2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...