Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 858/2008 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 83 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Următoarele declarații fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță: Modificări (1)

- Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;

- Declarația privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;

- Declarația privind accizele, cod 14.13.01.03/a;

- Declarația rectificativă, cod 14.13.01.00/r;

- Declarația privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;

- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02/s;

- Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;

- Decontul privind impozitul la țițeiul din producția internă, cod 14.13.01.05.

(2) Plătitorii de impozite, taxe și contribuții pot utiliza metoda de depunere a declarațiilor prevăzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor fiscale.

(3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor fiscale, contribuabilii utilizează serviciul "Depunere declarații on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Completarea și transmiterea declarațiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului "Depunere declarații on-line", utilizându-se formularele de declarații fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) Data depunerii declarației fiscale este data înregistrării acesteia pe site-ul de internet al Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declarației.

Art. 2. -

(1) Pentru declararea unei obligații de plată, pentru aceeași perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor fiscale.

(2) În situația în care plătitorul de impozite, taxe și contribuții a utilizat pentru aceeași obligație bugetară și aceeași perioadă de raportare mai multe căi de transmitere a declarației fiscale, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii. Orice corecție ulterioară a unei sume declarate se face prin depunerea unei declarații fiscale rectificative, în condițiile legii.

Art. 3. -

(1) Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declarațiilor fiscale, a cărei semnătură a fost atașată declarației, conform certificatului digital utilizat.

(2) Semnarea declarațiilor fiscale poate fi efectuată prin utilizarea certificatului digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

CAPITOLUL II Solicitarea certificatelor digitale emise de Agenția
Națională de Administrare Fiscală

Art. 4. -

(1) Pentru utilizarea metodei de depunere a declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, contribuabilii pot solicita un certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2) Certificatul digital se eliberează gratuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declarațiilor fiscale.

(3) Certificatul digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală este utilizat de către contribuabil numai în relația cu organul fiscal.

(4) Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declarațiilor ca utilizator al serviciului "Depunere declarații on-line" și depunerea formularului 140 "Cerere pentru obținerea certificatului digital", aflat pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) Modelul și conținutul formularului 140 "Cerere pentru obținerea certificatului digital" sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Cererea pentru obținerea certificatului digital se completează, se transmite electronic și se listează prin funcționalitățile puse la dispoziție de serviciul "Depunere declarații on-line". Exemplarul listat, semnat și ștampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declarațiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la direcția generală a finanțelor publice județeană sau, după caz, la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal. Modificări (1)

(7) Cererea în format hârtie va fi însoțită de următoarele documente:

- documentul de identitate a solicitantului, în original și în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil.

(8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului și documentul privind dreptul solicitantului de a semna declarațiile fiscale se anexează la cerere.

(9) Informațiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante, prin poșta electronică, la adresa menționată în cererea pentru obținerea certificatului digital.

Art. 5. -

(1) Certificatul digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală este valabil pe o perioadă de un an.

(2) Revocarea certificatului digital se solicită de titularul acestuia prin completarea și transmiterea formularului 141 "Cerere pentru revocarea certificatului digital", aflat pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea certificatului digital se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin funcționalitățile puse la dispoziție de serviciul "Depunere declarații on-line".

(3) Modelul și conținutul formularului 141 "Cerere pentru revocarea certificatului digital" sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În situația în care revocarea certificatului digital se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acesta a fost eliberat, cererea pentru revocarea certificatului digital se depune în format hârtie, semnat și ștampilat, de către contribuabil, conform legii, la direcția generală a finanțelor publice județeană sau, după caz, la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: Modificări (1)

- documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca certificatul digital.

CAPITOLUL III Utilizarea certificatelor digitale calificate,
emise în condițiile Legii nr. 455/2001

Art. 6. -

În vederea depunerii declarațiilor fiscale, prevăzute la art. 1, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acestea pot fi semnate și de persoane care dețin certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001.

Art. 7. -

(1) Pentru utilizarea serviciului "Depunere declarații on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către persoanele prevăzute la art. 6, se vor efectua următoarele operațiuni: Modificări (1)

a) înregistrarea persoanei care deține certificat digital calificat, împuternicită de către contribuabil pentru semnarea declarațiilor fiscale, ca utilizator al serviciului "Depunere declarații on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

b) depunerea formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", însoțit de documentul de confirmare a certificatului digital calificat, existente pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Documentul de confirmare se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant și confirmat prin semnătura electronică a autorității de certificare.

(2) Modelul și conținutul formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", precum și conținutul documentului de confirmare a certificatului digital calificat sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic și se listează prin funcționalitățile puse la dispoziție de serviciul "Depunere declarații on-line".

Exemplarul listat, semnat și ștampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declarațiilor fiscale, la direcția generală a finanțelor publice județeană sau, după caz, la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal. Modificări (1)

(4) Cererea în format hârtie va fi însoțită de următoarele documente:

- documentul de identitate a solicitantului, în original și în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil.

(5) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului și documentul privind dreptul solicitantului de a semna declarațiile fiscale se anexează la cerere.

(6) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declarații on-line", existent pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, semnată electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001, se transmite persoanei solicitante, prin poștă electronică, la adresa menționată în cerere.

Art. 8. -

(1) Revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declarații on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea și transmiterea formularului 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line", aflat pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declarații on-line" se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin funcționalitățile puse la dispoziție de serviciul "Depunere declarații on-line".

(2) Modelul și conținutul formularului 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line" sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) În situația în care revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declarații on-line" se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, "Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line" se depune în format hârtie, semnat și ștampilat, de către contribuabil, conform legii, la direcția generală a finanțelor publice județeană sau, după caz, la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: Modificări (1)

- documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de utilizare a serviciului "Depunere declarații on-line".

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 9. -

(1) Dispozițiile cap. II "Solicitarea certificatelor digitale emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală" își încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 mai 2008. Începând cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale vor putea fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001.

(2) Dispozițiile cap. III "Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică" se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 10. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și direcțiile generale ale finanțelor publice județene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

Art. 12. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 19 martie 2008.

Nr. 858.

ANEXA Nr. 1

Agenția Națională de CERERE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DIGITAL 140
Administrare Fiscală
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod de identificare fiscală
Denumire
Adresa

B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICATUL DIGITAL
CNP/NIF
Nume, Prenume
Adresa e-mail
Telefon
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Data: Semnătura și ștampila
Nume, Prenume:
Funcția:
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:
Număr de operator de date cu caracter personal - 106

ANEXA Nr. 2

Agenția Națională de CERERE PENTRU REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL 141
Administrare Fiscală
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod de identificare fiscală
Denumire
Adresa
B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITĂ REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL
CNP/NIF
Nume, Prenume
Adresa e-mail
C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL*)
CNP/NIF
Nume, Prenume
*) Se completează numai în cazul în care revocarea certificatului digital se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acesta a fost eliberat.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Data: Semnătura și ștampila
Nume, Prenume:
Funcția:
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:
Număr de operator de date cu caracter personal - 106

ANEXA Nr. 3

CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT 150
Agenția Națională de
Administrare Fiscală
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod de identificare fiscală
Denumire
Adresa
B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL DE UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAȚII ON-LINE, PE BAZA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT
CNP/NIF
Nume, Prenume
Adresa e-mail
Număr Certificat Digital
Autoritate de Certificare Emitentă
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Data: Semnătura și ștampila
Nume, Prenume:
Funcția:
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:
Număr de operator de date cu caracter personal - 1067
Agenția Națională de DOCUMENT DE CONFIRMARE
Administrare Fiscală
Vă rog să confirmați că, la eliberarea certificatului digital cu care este semnată această cerere, au fost utilizate următoarele date personale:
Nume:
Prenume:
CNP:
E-mail:
Semnătură utilizator
Se confirmă următoarele:
D-na/Dl.
Nume:
Prenume:
cu CNP:
este deținătorul certificatului digital numărul:
cu care a fost semnată această cerere, eliberat de firma:
Acest certificat este valid astăzi
(data emiterii documentului de confirmare zz/ll/aaaa):
Semnătură Autoritate de Certificare
Număr de operator de date cu caracter personal - 106

Modificări (1)

ANEXA Nr. 4

Agenția Națională de CERERE PENTRU REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIULUI 151
Administrare Fiscală DEPUNERE DECLARAȚII ON-LINE
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod de identificare fiscală
Denumire
Adresa
B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITĂ REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAȚII ON-LINE
CNP/NIF
Nume, Prenume
Adresa e-mail
C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAȚII ON-LINE*)
CNP/NIF
Nume, Prenume
*) Se completează numai în cazul în care revocarea certificatului digital se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Data: Semnătura și ștampila
Nume, Prenume:
Funcția:
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:
Număr de operator de date cu caracter personal - 106

Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...