Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 2025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ și restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 57 și ale art. 581 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

1. formularul 252 "Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii", cod 14.13.02.13/s;

2. formularul 255 "Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private", cod 14.13.02.13/b.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ și restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 30 iunie 2008.

Nr. 2.025.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Ministerul Economiei și Finanțelor 252
Agenția Națională de Administrare Fiscală Nr. înregistrare . . . . . . . . . .
Administrația Finanțelor Publice . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DECIZIE DE IMPUNERE
privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii
pe anul . . . . . . . . . . . .
Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În baza art. 58^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a Cererii privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ pe anul . . . . nr. . . . . . . din data . . . . . . . . ., se recalculează impozitul pe veniturile din salarii la funcția de bază, după cum urmează:
Domiciliul: Localitatea . . . . . . . . . Cod poștal . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . Număr . . . . Bloc . . . .
Scara . . . Ap. . . . . . . Județ (sector) . . . . . . . . .
- lei -
Denumire indicator Decizie anterioară Decizie curentă
1. Venit impozabil din salarii, la funcția de bază*
2. Cheltuieli deductibile privind economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
3. Venit impozabil din salarii, recalculat (rd. 1 - rd. 2)
4. Impozit anual datorat pe veniturile din salarii, la funcția de bază
5. Impozit anual pe veniturile din salarii reținut de plătitorul de venituri/ stabilit, la funcția de bază
6. Diferență de impozit stabilită în minus (rd. 5 - rd. 4)
7. Diferențe de impozit, conform art. 90 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare a. constatate în plus
b. constatate în minus
Diferența de impozit stabilită/constatată în minus (rd. 6 sau rd. 7b) în sumă de . . . . . . . . . . . . . . lei se compensează și/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Diferența de impozit constatată în plus (rd. 7a) în suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . lei se plătește în funcție de data comunicării prezentei astfel:
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare;
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.
Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar,
Funcție . . . . . . . . . . . Funcție . . . . . . . . . . . Funcție . . . . . . . . . . . Semnătura contribuabil . . . . . . . . .
Nume, prenume . . . . . . Nume, prenume . . . . . . Nume, prenume . . . . . . Data . . ./. . ./. . . . . .
Data . . ./. . ./. . . . . . Data . . ./. . ./. . . . . . Data . . ./. . ./. . . . . . sau nr. și data confirmării de primire
Număr de operator de date cu caracter personal 1067 Cod 14.13.02.13/s

*) Se preia suma reprezentând venit bază de calcul la funcția de bază din fișele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210 la funcția de bază) și din declarațiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (formular 224).

Ministerul Economiei și Finanțelor 255
Agenția Națională de Administrare Fiscală Nr. înregistrare . . . . . . . . . . . . .
Administrația Finanțelor Publice . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DECIZIE
privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private
pe anul . . . . . .
Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În baza art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a Cererii privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ pe anul . . . . nr. . . . din data . . . . ., se stabilesc cheltuielile admise cu bursa privată, după cum urmează:
Domiciliul: Localitatea . . . . . . . . . . Cod poștal . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Număr . . . . . Bloc . . . . .
Scara . . . . Ap. . . . . . . . . Județ (sector) . . . . . .
- lei -
Denumire indicator Decizie anterioară Decizie curentă
1. Cheltuieli admise cu bursa privată*
2. Diferențe de impozit, conform art. 90 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare a. constatate în plus
b. constatate în minus
Cheltuielile admise cu bursa privată/diferența de impozit constatată în minus (rd. 1 sau rd. 2b) în sumă de . . . . . . . . . . lei se compensează și/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. Diferența de impozit constatată în plus (rd. 2a) în sumă de . . . . . . . . . . . . lei se plătește în funcție de data comunicării prezentei astfel:
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare;
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.
Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar,
Funcție . . . . . . . . . . . . . Funcție . . . . . . . . . . . . . Funcție . . . . . . . . . . . . . Semnătura contribuabil . . . . . . . . . . . . . . .
Nume, prenume . . . . . . . Nume, prenume . . . . . . . Nume, prenume . . . . . . . Data . . . . /. . . . /. . . . . .
Data . . . . /. . . . /. . . . . . Data . . . . /. . . . /. . . . . . Data . . . . /. . . . /. . . . . . sau nr. și data confirmării de primire
Număr de operator de date cu caracter personal 1067 Cod 14.13.02.13/b

*) Suma admisă se calculează la nivelul impozitului anual pe veniturile din salarii, la funcția de bază și în afara funcției de bază (conform fișelor fiscale și declarațiilor privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România).

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ și restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ȘI DE
PĂSTRARE ALE FORMULARELOR PREVĂZUTE LA ART. 1

1. Denumire: "Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii" (formularul 252)

1.1. Codul: cod 14.13.02.13/s

1.2. Format: A4/t1

1.3. Caracteristicile - pe o singură față; de tipărire:

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

1.4. Se difuzează: gratuit.

1.5. Se utilizează: pentru recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, realizate la funcția de bază, ca urmare a acordării deducerii cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

1.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

1.7. Circulă - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

1.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: "Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private", cod 14.13.02.13/b (formularul 255)

2.1. Codul: cod 14.13.02.13/b

2.2. Format: A4/t1

2.3. Caracteristicile - pe o singură față; de tipărire:

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

2.4. Se difuzează: gratuit.

2.5. Se utilizează: pentru restituirea cheltuielilor admise cu bursa privată în limita a 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.

2.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

2.7. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

2.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...