Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2008 până la 11 iulie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1022/2016 și înlocuit de Ordin 1022/2016; Ordin 892/2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.706/1.889/C

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministerul Justiției

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 771 alin. (8), art. 772 și 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor și ministrul justiției emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. 1:

a) 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i;

b) 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10;

c) 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/10;

d) 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/11.

Art. 2. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a) și b) se completează și se depun conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Modificarea formularelor prevăzute la art. 1 se va realiza prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. -

(1) Procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10, este prevăzută în anexa nr. 4.

(3) Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 4. -

(1) Notarii publici au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 lit. a) în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Programul de asistență este pus la dispoziția notarilor publici gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 5. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 6. -

Plata și declararea sumelor reprezentând impozit aferent veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizate prin procedura notarială în luna decembrie 2007, precum și plata sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizate prin hotărâri judecătorești, datorat până la finele lunii decembrie 2007, inclusiv plata sumelor restante la data de 31 decembrie 2007, se efectuează potrivit procedurii stabilite prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 330/1.357/C/2007 privind procedura de încasare și virare, precum și obligațiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor, p. Ministrul justiției,
Eugen Teodorovici, Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat secretar de stat

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


Agenția Națională de Administrare Fiscală
DECLARAȚIE INFORMATIVĂ
PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE
DIN PATRIMONIUL PERSONAL
208
Semestrul Anul
[ ] Declarație rectificativă
Se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative
A. DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI PUBLIC
Cod de identificare fiscală:
Denumire/Nume, prenume
Județ/Sector Localitate Strada Număr Bloc Scara Etaj
Ap. Cod poștal Telefon Fax E-mail
B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
Nr. crt. Părțile contractante Valoarea înscrisă în documentul de transfer Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Beneficiar de venit Cealaltă parte contractantă
Nume, Prenume CNP/NIF Nume, Prenume/Denumire Cod de identificare fiscală*) - lei - - lei -
0 1 2 3 4 5 6
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.
Nume, Prenume: Semnătura și ștampila
Funcția
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

*) Se înscrie codul numeric personal/numărul de identificare fiscală pentru persoane fizice sau codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală pentru persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică, după caz.

Număr de operator de date cu caracter personal 1067

Cod 14.13.01.13/10i


Agenția Națională de Administrare Fiscală
DECLARAȚIE PRIVIND VENITURILE DIN TRANSFERUL
PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN
PATRIMONIUL PERSONAL
209
Declarație rectificativă [ ]
Se completează cu X în cazul
declarațiilor rectificative
Anul
A. Date de identificarea contribuabilului
Nume Inițiala tatălui Prenume Cod numeric personal/ Număr de identificare fiscală
Județ/Sector Localitate Strada Număr Bloc
Scara Etaj Ap. Cod poștal Telefon Fax E-mail
B. Date privind tranzacția imobiliară
1. Numele și prenumele/denumirea persoanelor fizice sau juridice cărora li se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia
2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia nr. Data
Emis de
3. Adresa proprietății imobiliare înstrăinate
4. Perioada deținerii [ ] Sub 3 ani, inclusiv [ ] Peste 3 ani
C. Date privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
1. Venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Lei
D. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Nume, prenume/Denumire
Județ/Sector Localitate Strada Număr Bloc
Scara Etaj Ap. Cod poștal Telefon Fax E-mail
Cod de identificare fiscală
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Semnătură contribuabil Semnătură reprezentant fiscal
Data Data
Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare Data

Număr de operator de date cu caracter personal 1067

Cod. 14.13.01.13/10

Ministerul Economiei și Finanțelor
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Administrația Finanțelor Publice _______________________
253
Nr. înregistrare _______
Data _______________
DECIZIE DE IMPUNERE
privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
pe anul
Către:
Nume ____________________________________ Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
Prenume ___________________________________ _____________________________________________
Domiciliul: Localitatea ______________ Cod poștal _________ Strada _____________________ Număr ___________ Bloc _______ Scara ___ Etaj ___ Ap. ___ Județ (sector) _________________ În baza art. 771 din Legea nr. 571/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Declarației privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal nr. _________ din data __________/Hotărârii judecătorești nr. _______ pronunțată în ședința din data ___________ de către ______________________ în dosarul nr. ______ rămasă definitivă și irevocabilă ca urmare a _________________*) se stabilește impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, după cum urmează:

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

Cod 14.13.02.13/10

Ministerul Economiei și Finanțelor
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Administrația Finanțelor Publice _______________________
254
Nr. înregistrare __________
Data __________________
DECIZIE DE IMPUNERE
privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
pe anul
Către:
Nume _____________________________________ Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:
Prenume __________________________________ ___________________________________________
Domiciliul: Localitatea ______________ Cod poștal _________ Strada _____________________ Număr ___________ Bloc _______ Scara ___ Etaj ___ Ap. ___ Județ (sector) _________________ În baza art. 772 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, după cum urmează:
I. Date privind transferul dreptului de proprietate
Documentul de transfer a dreptului de proprietate Nr. _______ Data ____________ Emis de ___________________
Adresa proprietății imobiliare înstrăinate ________________________________________________________________
II. Determinarea impozitului datorat
- lei -
Denumire indicator Decizie anterioară Decizie curentă
1. Baza de impunere
2. Impozit datorat
3. Impozit calculat de notarul public
4. Diferențe de impozit stabilite în plus (rd. 2 - rd. rd. 3)
5. Diferențe de impozit conform art. 90 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare a. constatate în plus
b. constatate în minus
Diferența de impozit stabilită în plus (rd. 4) în sumă de............. lei se plătește în termen de cel mult 50 de zile de la data comunicării prezentei. Pentru impozitul neachitat până la termenul precizat mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.
Diferența de impozit constatată în plus (rd. 5a) în sumă de............. lei se plătește în funcție de data comunicării prezentei, astfel:
- următoare;dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare;
Diferența constatată în minus (rd. 5b) în sumă de............. lei se compensează și/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.
Aprobat: Verificat: întocmit: Am primit un exemplar,
Funcție _______________ Funcție _______________ Funcție _______________ Semnătură contribuabil _________
Nume, prenume ________ Nume, prenume ________ Nume, prenume ________ Data ____/____/________
Data ____/____/________ Data ____/____/________ Data ____/____/________ Nr. și data confirmării de primire

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

Cod 14.13.02.13/11

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 208
"Declarație informativă privind
impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare
din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i

Declarația se completează și se depune de către notarii publici, care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Declarația se depune, după cum urmează:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;

- ori de câte ori notarul public constată erori în declarația depusă anterior (prin completarea unei declarații rectificative), situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial;

- copia se păstrează de către notarul public.

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului, acestea se vor soluționa conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 5.

Declarația va cuprinde tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, supuse impozitării potrivit legii.

Notarii publici au obligația depunerii declarației în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de exemplarul listat pe hârtie al declarației pentru unitatea fiscală, semnat și ștampilat, potrivit legii.

A. Date de identificare a notarului public

Adresa - se înscrie adresa sediului biroului notarial.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public. În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Col. 1 "Nume, Prenume" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 "CNP/NIF" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 "Nume, Prenume/Denumire" - se completează pentru fiecare persoană contractantă căreia i se transferă dreptul de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entități), după caz.

Col. 4 "Cod de identificare fiscală" - se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică (ori altă entitate) contractantă, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriind-se codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, cu excepția comercianților, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

d) pentru comercianți, inclusiv pentru sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în col. 1 și col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 și col. 4, cele ale donatorului.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin moștenire, în col. 1 și col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 și col. 4 nu se completează.

Col. 5 "Valoarea înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 6 "Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulți coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deținută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deține o cotă egală cu a celorlalți.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 209
"Declarație privind veniturile din
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal",
cod 14.13.01.13/10

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăți imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declarație pentru fiecare transfer.

Declarația se depune la organul fiscal competent, în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condițiile legii.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

A. Date de identificare a contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate a/al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

B. Date privind tranzacția imobiliară

1. Numele și prenumele/denumirea persoanelor fizice sau juridice cărora li se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia - se completează numele și prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entități), după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, conform documentului de transfer.

2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia - se înscriu numărul, data și emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.

3. Adresa proprietății imobiliare înstrăinate - se înscrie adresa completă a proprietății imobiliare înstrăinate.

4. Perioada deținerii - se bifează căsuța corespunzătoare perioadei de deținere a bunului înstrăinat.

C. Date privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

rd. 1 Venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal - se înscrie suma reprezentând venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în documentul de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

D. Date de identificare a reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

PROCEDURĂ
privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

1. Procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal încasate prin birourile notarilor publici

a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declară de către aceștia, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat și încasat, în formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu completările ulterioare.

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 8 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, cu completările ulterioare.

Notarii publici au obligația să depună semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal formularul 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

Declarația se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2

b) Până la data de 25 a fiecărei luni, notarii publici efectuează plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, încasat în luna precedentă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul unic de venituri al bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază birourile notarilor publici sunt înregistrate fiscal.

Sumele reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, încasate de la notarii publici, se plătesc de către aceștia în contul unic, se distribuie și se sting de către organele fiscale competente în conformitate cu prevederile metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, urmând a fi transferate în contul de venituri al bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis pe codul de identificare fiscală al notarului public.

Codurile IBAN aferente contului 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Economiei și Finanțelor, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabililor

2. Procedura privind plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizate prin altă procedură decât cea notarială sau în cazul rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea și încasarea sa de către notarii publici

Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin altă procedură decât cea notarială sau ca urmare a rectificării acestuia, se efectuează, în numerar sau prin decontare bancară, de către contribuabili în contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", deschis pe codul de identificare fiscală (cod numeric personal) al contribuabilului, acolo unde acesta este luat în evidența fiscală.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURĂ
de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10

1. În situația în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se realizează prin altă procedură decât cea notarială, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal competent.

Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se înțelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat bunul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

2. În cazul în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se efectuează prin hotărâre judecătorească, instanțele judecătorești care pronunță hotărâri judecătorești definitive și irevocabile comunică organului fiscal din raza de competență teritorială a instanței de fond hotărârea și documentația aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii.

Organul fiscal din raza de competență teritorială a instanței de fond transmite hotărârea și documentația aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. În termen de 15 zile de la primirea documentației, organul fiscal competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.

În situația în care instanțele judecătorești nu transmit în termenul legal documentația prevăzută de lege, organul fiscal competent poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentației prezentate de acesta.

În cazul în care la primirea documentației transmise de instanțele judecătorești constată diferențe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.

3. În situația în care transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili în Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10.

În termen de 15 zile de la primirea Declarației privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10, organul fiscal competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.

4. Decizia de impunere se emite în două exemplare:

- un exemplar se transmite prin poștă cu confirmare de primire sau se înmânează contribuabilului sub semnătură;

- un exemplar se arhivează la dosarul contribuabilului.

5. La calculul impozitului se au în vedere informațiile transmise de instanțele judecătorești, valoarea declarată de contribuabil, valoarea orientativă stabilită prin expertiza Camerei Notarilor Publici și alte elemente conform legii, după caz.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii.

ANEXA Nr. 5

PROCEDURĂ
de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal

1. În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situație, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.

2. Notarii publici comunică în scris organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial următoarele:

- cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea;

- datele de identificare ale părților contractante (domiciliu, cod numeric personal/număr de identificare fiscală);

- baza de impunere inițială și impozitul calculat și încasat pentru fiecare persoană fizică contribuabil;

- baza de impunere corectă, dacă este cazul;

- perioada de deținere a proprietății imobiliare transferate: până la 3 ani inclusiv sau mai mare de 3 ani, după caz;

- copia documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, pe baza căruia s-a calculat impozitul, certificată de notarul public.

3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentația, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat.

4. Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se înțelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

În termen de 15 zile de la primirea documentației, organul fiscal competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică care realizează venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, calculează diferența de impozit datorat și emite Decizia de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.

5. Decizia de impunere se emite în două exemplare:

- un exemplar se transmite prin poștă cu confirmare de primire sau se înmânează contribuabilului persoană fizică, sub semnătură;

- un exemplar se arhivează la dosarul contribuabilului.

6. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit legii, asupra venitului impozabil determinat pe baza informațiilor transmise de notarii publici.

Diferențele de impozit stabilite în plus se plătesc de contribuabilii persoane fizice în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.

ANEXA Nr. 6

INSTRUCȚIUNI
pentru transmiterea în format electronic a Declarației informative
privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i

Declarația informativă 208 se depune la organul fiscal în format electronic, însoțit de formularul listat, semnat și ștampilat, conform legii.

Formatul electronic al declarației 208 se poate obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală și se transmite organului fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibile MS-DOS.

Programul de asistență este distribuit contribuabililor gratuit de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.mfinante.ro

Informațiile din declarația informativă 208 vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu "carriage return" și "line feed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fișierul text conține două tipuri de înregistrări:

Prima înregistrare va conține informațiile:

1 - codul de identificare fiscală al "Notarului public" (13 caractere numerice)
2 - anul fiscal (4 caractere numerice)
3 - semestrul (1 caracter numeric)
4 - total "Valoarea înscrisă în documentul de transfer" (12 caractere numerice)
5 - total "Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare" (12 caractere numerice)

Următoarele înregistrări vor conține informațiile:

1 - cod de identificare fiscală "Beneficiar" (13 caractere numerice)
2 - cod de identificare fiscală "Cealaltă parte contractantă" (13 caractere numerice)
3 - "Valoarea înscrisă în documentul de transfer" (12 caractere numerice)
4 - "Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare" (12 caractere numerice)
5 - câmp numeric de rezervă (12 caractere numerice)

Numele fișierului text este format astfel:

D 208_aaaa_s_nnnnnnnnnnnnn.txt, unde:

aaaa - anul înregistrarii venitului (>= 2008)

s - semestru

nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală al notarului public

Exemplu:

Fișierul cu numele D208_2008_1_19.txt (unde aaaa = 2008, s = 1, nnnnnnnnnnnnn = 19) și conținutul:

- prima înregistrare:

2750101000215,2008,1,600000,6000

- următoarele înregistrări:

1750101000215,1531201110669,100000,1000,

1541009000213,2750101000712,200000,2000,

1671202330779,1621218301008,300000,3000,

ANEXA Nr. 7

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de
păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1 din ordin

I. Formularul 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i

1. Denumire: Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.01.13/10i

3. Format: A4/t1

4. U/M: seturi

5. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.

6. Se utilizează: la declararea impozitului calculat și încasat de notarii publici pentru fiecare beneficiar de venit.

7. Se întocmește în două exemplare de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

8. Circulă: - originalul, însoțit de formatul electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial;

- copia la notarul public.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al notarului public.

II. Formularul 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10

1. Denumire: Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.01.13/10

3. Format: A4/t1

4. U/M: seturi

5. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față.

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la declararea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizate prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.

8. Se întocmește în două exemplare de către contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

9. Circulă: - originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

III. Formularul 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/10

1. Denumire: Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.02.13/10

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal în situația în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se realizează prin altă procedură decât cea notarială.

7. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

IV. Formularul 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/11

1. Denumire: Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2. Cod: 14.13.02.13/11

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea de către organul fiscal competent a diferențelor de impozit datorat de persoanele fizice care realizează venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului.

7. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent, astfel:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.

8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...