Ministerul Economiei și Finanțelor

Ordinul nr. 1372/2008 privind organizarea evidenței în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2008 până la 05 ianuarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 4144/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, au obligația să țină evidențe corecte și complete:

a) persoanele impozabile stabilite în România, pentru operațiunile efectuate în desfășurarea activității lor economice, pentru operațiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum și pentru orice altă operațiune reglementată la titlul VI din Codul fiscal;

b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operațiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, în scopul desfășurării oricărei operațiuni, pentru operațiunile respective;

c) persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achizițiile intracomunitare;

d) asociatul care contabilizează veniturile și cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părți, în cazul asociațiilor în participațiune care nu constituie o persoană impozabilă, pentru operațiunile realizate de respectiva asociație în participațiune.

(2) În sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidențele și alte documente similare se vor întocmi de către fiecare persoană impozabilă astfel încât să cuprindă cel puțin elementele prevăzute pentru fiecare dintre acestea la pct. 79 din Normele metodologice date în aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor. Fiecare persoană impozabilă poate să își stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată și taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate.

(4) Modelele orientative ale jurnalelor și registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse în anexele nr. 1-4.

Art. 2. -

(1) Documentele prevăzute la art. 1 se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, după caz.

(2) Documentele prevăzute la art. 1 se pot stoca prin orice metode și în orice loc, în următoarele condiții:

a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepția celor întocmite prin mijloace electronice, care pot fi păstrate în orice loc, dacă pe perioada stocării:

1. se garantează accesul on-line la datele respective;

2. se garantează integritatea conținutului documentelor respective;

b) în cazul stocării prin mijloace electronice, aceste documente să fie puse la dispoziția organelor fiscale competente fără nicio întârziere, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidenței în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

București, 6 mai 2008.

Nr. 1.372.

ANEXA Nr. 1

JURNAL PENTRU VÂNZĂRI
Nr. crt. Documentul Denumirea/ Numele clien- tului/ beneficia- rului Codul de înregis- trare în scopuri de TVA al clien- tului/ bene- ficia- rului Total document (inclusiv TVA) Livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile Livrări de bunuri și prestări de servicii pentru care locul livrării/prestării este în afara României Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite fără drept de deducere Operațiuni neimpozabile/ Sume neincluse în baza de impozitare (opțional)
Nr. de ordine Data Cota de 19% Cota de 9% Bunuri și servicii cu "taxare inversă" Bunuri și servicii pentru care s-a aplicat un regim special, conform art. 1521 sau 1522 din Codul fiscal Livrări intracomunitare de bunuri Alte livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere
Baza de impozi- tare Valoarea TVA Baza de impozi- tare Valoarea TVA Baza de impozitare Cu drept de deducere Fără drept de deducere Scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal Scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal
Baza de impozitare Baza de impozitare Baza de impozitare Baza de impozitare Valoarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL:

ANEXA Nr. 2

JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI
Nr. crt. Documentul Achiziții de bunuri și servicii din țară și importuri de bunuri taxabile Achiziții de bunuri din țară și din import scutite, alte achiziții neimpozabile în România sau care au fost supuse unui regim special de către vânzător Achiziții intracomunitare de bunuri Bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g) din Codul fiscal Bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 160 din din Codul fiscal
Nr. de ordine Data Furnizorul/ Prestatorul Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/ prestatorului Total document (inclusiv TVA) Cota de 19% Cota de 9% Taxabile Scutite Neimpo- zabile
Baza de impozitare Valoarea TVA Baza de impozitare Valoarea TVA Baza de impozitare Valoarea TVA Baza de impozitare Valoarea TVA Baza de impozitare Valoarea TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL:

ANEXA Nr. 3

REGISTRUL NONTRANSFERURILOR DE BUNURI
Nr. crt. Data transportului/ expedierii Primitorul bunurilor Bunuri transportate Bunuri returnate Bunuri care nu se returnează
Denumirea/ numele Adresa Descrierea Cantitatea Valoarea Data transportului bunurilor returnate după prelucrare sau expertiză Descrierea Cantitatea Descrierea Cantitatea Documentul
Nr. de ordine Data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ANEXA Nr. 4

REGISTRUL BUNURILOR MOBILE CORPORALE PRIMITE ÎN SCOPUL EXPERTIZĂRII SAU EFECTUĂRII DE LUCRĂRI ASUPRA ACESTORA
Nr. crt. Data primirii Expeditorul Bunuri primite Bunuri care se returnează clientului după expertiză sau prelucrare Bunuri care nu se returnează clientului
Denumirea/ Numele Adresa Descrierea Cantitatea Descrierea Cantitatea Data transportului Descrierea Cantitatea Serviciile prestate
Documentul
Denumirea Nr. de ordine Data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...