Banca Națională a României - BNR

Ordinul nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 27/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 18 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, și ale art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, și ale art. 461 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite în continuare Reglementări contabile conforme cu directivele europene.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

(1) Reglementările contabile conforme cu directivele europene se aplică:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizațiilor cooperatiste de credit;

c) instituțiilor emitente de monedă electronică;

d) băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ;

e) băncilor de credit ipotecar;

f) sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit.

(2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene se aplică și instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor titlului I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, precum și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fond), înființat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, referirile la instituțiile de credit se vor citi și ca referiri la instituțiile financiare nebancare sau Fond, dacă din context nu rezultă contrariul, iar referirile la instituții se vor citi ca referiri la instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau Fond, după caz.

(4) Subunitățile fără personalitate juridică (sucursale și alte sedii secundare) cu sediul în România, care aparțin unor instituții cu sediul în străinătate, precum și subunitățile (sucursale și alte sedii secundare) cu sediul în străinătate, care aparțin unor instituții cu sediul în România, au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Art. 3. -

Situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii instituției pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Art. 4. -

(1) Situațiile financiare anuale întocmite de instituțiile prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, și situațiile financiare anuale consolidate întocmite de instituțiile prevăzute la art. 2 (în calitate de societăți-mamă).

Art. 5. -

Referirile din alte acte normative la provizioanele constituite de instituțiile prevăzute la art. 2 ca ajustări pentru depreciere se vor citi ca referiri la ajustările pentru depreciere.

Art. 6. -

Banca Națională a României va urmări ducerea la îndeplinire a a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancțiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 229 și, respectiv, art. 226 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, a celor prevăzute de cap. VII din titlul I al părții I din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, sau a sancțiunilor prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 8. -

Banca Națională a României, cu consultarea organismelor profesionale de profil, actualizează permanent Reglementările contabile conforme cu directivele europene, în funcție de reglementările ce se adoptă pe parcurs și, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, le supune avizării Ministerului Economiei și Finanțelor, în vederea aplicării lor.

Art. 9. -

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), instituțiile financiare nebancare vor aplica prevederile pct. 321 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene cel târziu începând cu data de 31 martie 2009, perioadă în care vor proceda la adaptarea corespunzătoare a sistemelor informatice.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 și 1.182 bis din 28 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 19 decembrie 2008.

Nr. 13.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...