Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 46/2008 pentru modificarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale și modificarea și completarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul I "Părțile contractante" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Societatea Comercială ..........................................., cu sediul în .........................., str. ................................ nr. ......, județul/sectorul....................., cod poștal ............................., telefon .........................., fax ..........................., cod unic de înregistrare ................., cod de înregistrare fiscală ..................., nr. de ordine la oficiul registrului comerțului ........................., având codul IBAN nr. ............., deschis la ..................., reprezentată legal prin ..................., în calitate de prestator al serviciilor de distribuție a gazelor naturale, titular al Licenței de distribuție a gazelor naturale nr. ............../........., denumită în cele ce urmează distribuitor (operator de distribuție)

și

........................................, furnizor de gaze naturale, persoană juridică, sau consumator eligibil, persoană fizică sau juridică, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuție a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează beneficiar,

(Se va completa cu datele de identificare ale beneficiarului; în cazul în care beneficiar este un furnizor de gaze naturale, calitatea acestuia de furnizor se va certifica prin licența de furnizare.)

au convenit încheierea prezentului contract."

2. Capitolul II "Date și documente generale" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Locul de consum ............................................................ (localitatea, județul/sectorul, str., nr.), identificat prin ................./Contractul de locațiune (închiriere imobil)/Contractul de comodat nr. ................; (actul de proprietate/contractul de locațiune/contractul de comodat sau alte documente care să justifice calitatea beneficiarului de utilizator al locului de consum vor fi prezentate la încheierea contractului exclusiv de consumatorii eligibili, în calitate de beneficiari care încheie direct prezentul contract cu distribuitorul)."

3. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Distribuitorul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului, cu titlu gratuit, Condițiile generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, înainte de semnarea contractului, și să le afișeze la sediile și/sau la alte locații ale acestuia."

4. Articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de distribuitor pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de distribuție și vehicularea prin sistemul de distribuție a cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, asigurate de beneficiar pe perioada de valabilitate a prezentului contract.

(2) Capacitatea rezervată este de ...... unități de energie pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a prezentului contract și se stabilește de comun acord între părți, la solicitarea beneficiarului. În cazul în care beneficiarul are mai multe locuri de consum, capacitatea rezervată prin prezentul contract rezultă din însumarea capacităților de distribuție rezervate la nivel maxim pentru fiecare loc de consum.

(3) În cazul în care există mai multe puncte de livrare pentru același loc de consum, capacitatea rezervată pentru locul de consum rezultă din însumarea capacităților de distribuție rezervate la nivel maxim pentru fiecare punct de livrare.

(4) Cantitățile de gaze naturale vehiculate prin sistemul de distribuție, exprimate în unități de energie, sunt prevăzute în anexa nr. 1."

5. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Parametrii calitativi ai gazelor naturale distribuite conform prezentului contract se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. Buletinul de analiză cromatografică va preciza în mod expres puterea calorifică superioară, exprimată în kWh/mc. Buletinele de analiză cromatografică vor fi puse la dispoziția părților, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Distribuitorul va pune la dispoziția beneficiarului, la cererea acestuia, modul de calcul al puterii calorifice superioare, efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru gazele naturale livrate."

6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza cantităților de gaze naturale livrate de către distribuitor, exprimate în unități de energie."

7. La articolul 6, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Beneficiarul este îndreptățit să solicite și să primească:

a) o sumă calculată prin înmulțirea diferenței dintre cantitatea predată și cea preluată de beneficiar cu prețul gazelor naturale din import, considerat de autoritatea de reglementare la evaluarea sumei fixe unitare pentru achiziția gazelor naturale în perioada respectivă, în situația în care cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de energie, predată distribuitorului la punctul de predare/preluare de la intrarea în sistemul de distribuție nu este integral livrată beneficiarului în punctul de predare/preluare de la ieșirea din sistemul de distribuție;

b) o sumă egală cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale predate la ieșirea din sistemul de distribuție și care se află, potrivit buletinelor de analiză, în condiții de calitate sub cele prevăzute de legislația în vigoare, determinată prin înmulțirea cantității de gaze naturale exprimate în unități de energie, din perioada de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, stabilită de autoritatea de reglementare în perioada respectivă;

...............................................................................................................................

(3) Pentru obligațiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligațiile de plată ale beneficiarului prevăzute la alin. (2), partea în culpă va plăti celeilalte părți daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Distribuitorul este îndreptățit să solicite și să primească o sumă egală cu 0,5 % din contravaloarea gazelor naturale predate la intrarea în sistemul de distribuție și care, potrivit buletinelor de analiză, se află în condiții de calitate sub cele prevăzute de legislația în vigoare, determinată prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, din perioada de neasigurare a calității, cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale, stabilită de autoritatea de reglementare în perioada respectivă."

8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre soluționare instanței de judecată competente ori vor fi supuse arbitrajului comercial, la alegerea părților."

9. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prezentul contract se consideră modificat de drept în situația modificării/completării contractului-cadru care a stat la baza acestuia, a modificării tarifelor de distribuție, distribuitorul având obligația să notifice beneficiarului aceste modificări/completări."

10. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Anexa nr. 1 «Programul de distribuție a gazelor naturale»; anexa nr. 2 «Tariful pentru prestarea serviciilor de distribuție» și anexa nr. 3 «Modalitatea de încadrare a beneficiarului în raport de categoriile de consumatori» fac parte integrantă din prezentul contract."

11. Anexele nr. 1, 2 și 31 la contractul-cadru se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

12. Anexa nr. 3 la contractul-cadru se abrogă.

Art. II. -

Condițiile generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul I "Cerințe generale", punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

2. Cantitatea de gaze naturale, exprimată în unități de energie, distribuită conform programului de distribuție, stipulat ca anexă la contractul de distribuție a gazelor naturale, va fi asigurată de către beneficiar în punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în sistemul de distribuție a gazelor naturale, în condiții de calitate corespunzătoare reglementărilor în vigoare, urmând să fie livrată în aceleași condiții la locul de consum stipulat în contract.

3. Măsurarea cantității de gaze naturale se face continuu, la punctul de livrare, prin intermediul contoarelor/sistemelor și echipamentelor de măsurare, cu respectarea condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare."

2. La capitolului II "Drepturile și obligațiile distribuitorului" punctul 1 litera C, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) nerespectarea programului de distribuție a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuție a gazelor naturale - clauze specifice de contractare, în cazul locului de consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori B4-B6; în acest caz, limitarea va fi aplicată pentru locul de consum unde s-a constatat depășirea;".

3. La capitolul II punctul 1 litera D, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) nerespectarea programului de distribuție a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribuție a gazelor naturale - clauze specifice de contractare, în cazul locului de consum al beneficiarului încadrat în categoriile de consumatori B4-B6; în acest caz, întreruperea va fi aplicată pentru locul de consum unde s-a constatat depășirea;

...............................................................................................................................

c) neprezentarea actelor doveditoare privind asigurarea funcționării în condiții tehnice de siguranță a instalațiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice;".

4. La capitolul II punctul 1 litera D, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

"

l) neasigurarea condițiilor de calitate prevăzute de normele tehnice aplicabile, pentru cantitățile de gaze naturale, exprimate în unități de energie, livrate de beneficiar la intrarea în sistemul de distribuție."

5. La capitolul II punctul 1, litera E se modifică și va avea următorul cuprins:

"

E. să aibă acces la echipamentele de măsurare a volumelor de gaze naturale livrate și la aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, amplasate pe proprietatea consumatorului, care servesc la decontarea cantităților de gaze naturale livrate, exprimate în unități de energie, în vederea verificării periodice, pe bază de program convenit de părți sau ori de câte ori este necesar."

6. La capitolul II punctul 2, literele b), c), f), i), j), l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să precizeze pe factura emisă data limitării/întreruperii/reluării prestării serviciilor de distribuție, rezilierii contractului, precum și cota majorărilor de întârziere percepute ca efect al neachitării contravalorii serviciilor de distribuție;

c) să rezerve beneficiarului, pentru fiecare loc de consum, capacitatea contractată, în vederea distribuirii cantităților de gaze naturale convenite de părți, exprimate în unități de energie;

...............................................................................................................................

f) să verifice și să întrețină periodic contoarele/sistemele de măsurare a gazelor naturale, precum și aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar; distribuitorul va suporta toate cheltuielile operațiunilor de verificare/înlocuire/reparare a contoarelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale, precum și a aparatelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, aflate în proprietatea distribuitorului, cu excepția situațiilor în care deteriorarea constatată la acestea se datorează beneficiarului sau consumatorului eligibil, client al acestuia sau unui terț;

...............................................................................................................................

i) să asigure parametrii de debit și presiune ai gazelor naturale distribuite, în conformitate cu prevederile contractului de distribuție a gazelor naturale;

j) să permită beneficiarului accesul la contoarele/ echipamentele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;

...............................................................................................................................

l) în condițiile permiterii accesului de către beneficiar, să reia prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale către beneficiar, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivelor întreruperii sau, după caz, de la data la care distribuitorul este informat cu privire la încetarea motivului întreruperii, cu excepția următoarelor situații:

- încetarea valabilității contractului de distribuție a gazelor naturale;

- consum fraudulos de gaze naturale;

m) să recalculeze consumul de gaze naturale, atunci când se constată defectarea contoarelor/sistemelor/echipamentelor de măsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, potrivit reglementărilor în vigoare, precum și în situația în care se constată defectarea aparatelor de determinare a puterii calorifice superioare a gazelor naturale livrate, în conformitate cu legislația în vigoare;".

7. La capitolul II punctul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) și p), cu următorul cuprins:

"

o) să pună la dispoziția beneficiarului lista serviciilor care pot fi prestate și care nu sunt cuprinse în tariful de distribuție perceput în baza contractului de distribuție a gazelor naturale;

p) să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, beneficiarul va preciza locul de consum unde solicită limitarea/întreruperea prestării serviciilor de distribuție."

8. La capitolul III "Drepturile și obligațiile beneficiarului" punctul 1, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să conteste în mod justificat datele privind cantitățile de gaze naturale, exprimate în unități de energie, distribuite de către distribuitor și măsurate la locul de consum stabilit prin contractul de distribuție a gazelor naturale;

c) să solicite distribuitorului întreruperea distribuției gazelor naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu minimum 5 zile calendaristice înainte de data întreruperii, precizând totodată și data reluării serviciului de distribuție;".

9. La capitolul III punctul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) să solicite prestarea altor servicii care nu sunt cuprinse în tariful de distribuție perceput în baza contractului de distribuție a gazelor naturale."

10. La capitolul III punctul 2, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) să asigure cantitățile de gaze naturale exprimate în unități de energie, ce urmează a fi distribuite, potrivit programului de distribuție - anexă la contractul de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu dispozițiile referitoare la condițiile de calitate prevăzute în normele tehnice aplicabile;

c) să informeze distribuitorul, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de începerea lunii de livrare, în ceea ce privește cantitățile de gaze naturale exprimate în unități de energie, pe care acesta urmează să le distribuie, în limita capacității contractate, conform programului de distribuție, în cazul consumatorilor încadrați în categoriile de consumatori B4-B6;".

11. La capitolul III punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) să solicite distribuitorului întreruperea distribuției gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor."

12. La capitolul IV "Condiții de prestare a serviciului de distribuție a gazelor naturale", punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

2. Beneficiarul poate solicita modificarea programului de distribuție, în limita capacității rezervate; modificările aduse acestuia vor putea fi convenite de către părți în termen de o zi lucrătoare de la data solicitării.

3. La solicitarea distribuitorului, beneficiarul va prezenta nominalizările/renominalizările aprobate de operatorul Sistemului național de transport al gazelor naturale care să justifice solicitarea efectuată."

13. La capitolul V "Răspunderea contractuală", punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. Nivelul daunelor-interese prevăzute la pct. 1 nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantității de gaze naturale, exprimată în unități de energie, la momentul constatării consumului fraudulos, calculată la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni."

14. La capitolul VII "Notificări", punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Cu excepția modificărilor și/sau completărilor Condițiilor generale prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei toate notificările se vor transmite în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax, cu confirmare de primire."

15. Capitolul IX "Dispoziții finale" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Termenii utilizați sunt definiți în anexa «Definirea unor termeni», care face parte integrantă din prezentele condiții, în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în celelalte reglementări în vigoare."

16. Anexa "Definirea unor termeni" la Condițiile generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale se înlocuiește cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Pentru consumatorii eligibili de gaze naturale încadrați în categoriile B4-B6, distribuitorii vor proceda la regularizarea sumelor rezultate din reîncadrare numai pentru cantitățile consumate începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Art. IV. -

Titularii licențelor de distribuție a gazelor naturale au obligația ca, în cazul în care doresc să prelucreze datele având caracter personal ale consumatorilor casnici de gaze naturale, persoane fizice, să solicite acordul acestora, exprimat în mod expres și neechivoc, în conformitate cu prevederile legale.

Art. V. -

Titularii licențelor de distribuție a gazelor naturale au obligația ca la redactarea textului contractelor încheiate cu consumatorii casnici de gaze naturale să utilizeze fonturi a căror mărime să fie de minimum 10.

Art. VI. -

Părțile din contractele de distribuție a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. VII. -

Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, și Condițiile generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VIII. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

București, 8 mai 2008.

Nr. 46.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la contractul-cadru)

Programul de distribuție a gazelor naturale

Locul de consum .............................................................

1. Capacitate rezervată .....................................................

2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi între .................... și ..................................... (bar)

3. Presiunea minimă tehnologică P(1) ....................................... (bar); presiunea de avarie P(2) ............................. (bar)

Nr. crt. Perioada de distribuție - lună - Cantitate - unități de energie - Observații
0 1 2 3
1 Ianuarie
... .......................
12 Decembrie
13 TOTAL:

NOTĂ:

1. În cazul locurilor de consum unde există mai multe puncte de livrare, nivelul presiunilor, precum și programul de distribuție vor fi stabilite pentru fiecare punct de livrare.

2. Pentru consumatorii încadrați în categoriile de consumatori B1-B3, programul de distribuție va fi stabilit pe baza istoricului de consum al acestora.

3. Defalcarea cantităților lunare pe cantități zilnice/orare va fi făcută, la solicitarea distribuitorului, pentru categoriile de consumatori B4-B6.

4. Presiunea minimă tehnologică/presiunea de avarie va fi completată, după caz.

...

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la contractul-cadru)

Tariful pentru prestarea serviciilor de distribuție

Art. 1. -

(1) Tariful reglementat pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale este de ....... lei/unități de energie, conform reglementărilor în vigoare, corespunzător categoriei ................., în care beneficiarul este încadrat pentru locul de consum .................................

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu include TVA.

Art. 2. -

În cazul în care beneficiarul este un titular al licenței de furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de distribuție pentru clienții săi, consumatori eligibili de gaze naturale, tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție vor fi prevăzute distinct pentru fiecare dintre consumatorii eligibili, pentru fiecare loc de consum, în funcție de categoria în care aceștia s-ar încadra.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 31 la contractul-cadru)

Modalitatea de încadrare a beneficiarului în raport
de categoriile de consumatori

Art. 1. -

(1) Încadrarea beneficiarului într-o anumită categorie de consumatori se face de către distribuitor pentru fiecare loc de consum, pentru o perioadă determinată de un an, pentru intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, în funcție de istoricul de consum al consumatorilor încadrați în categoria B1-B3 și, respectiv, de programul de distribuție anual al consumatorilor încadrați în categoriile B4-B6.

(2) În cazul în care beneficiarul este un titular al licenței de furnizare a gazelor naturale, care încheie contractul de distribuție pentru clienții săi, consumatori de gaze naturale, încadrarea într-o anumită categorie de consumatori se va face de către distribuitor pentru fiecare consumator și, după caz, pentru fiecare loc de consum al consumatorului, pentru o perioadă determinată de un an, pentru intervalul 1 ianuarie31 decembrie, în funcție de istoricul de consum anual/programul de distribuție din intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, pentru respectivul loc de consum.

Art. 2. -

(1) Pentru un consumator care începe să consume gaze naturale ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face de către distribuitor, avându-se în vedere consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, sau, după caz, consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, și programul de distribuție pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rămasă din intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie.

(2) Pentru un consumator care a devenit eligibil ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face de către distribuitor, avându-se în vedere consumul realizat până la momentul în care acesta a devenit eligibil și, respectiv, consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat, sau, după caz, programul de distribuție pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rămasă din intervalul 1 ianuarie-31 decembrie.

Art. 3. -

În cazul beneficiarului care, în funcție de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o categorie de consumatori pentru care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru activitatea de distribuție, acesta va fi încadrat în categoria cu cel mai favorabil tarif reglementat pentru consumator dintre cele practicate de distribuitor.

Art. 4. -

Beneficiarul, pentru locul de consum ......................., se încadrează în funcție de consumul anual în categoria ................................., determinată în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 5. -

(1) Distribuitorul va modifica încadrarea pentru un anumit loc de consum al beneficiarului, astfel:

a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depășirea, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie consumul înregistrat depășește pragul superior de consum al categoriei în care locul de consum al beneficiarului este încadrat;

b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârșitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care locul de consum al beneficiarului este încadrat.

(2) Prin excepție, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), în cazul în care distribuitorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru categoria în care locul de consum al beneficiarului ar trebui încadrat, acesta va modifica încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.

(3) În cazul rezilierii contractului de distribuție a gazelor naturale încheiat pentru un loc de consum al unui consumator care devine eligibil sau care revine la furnizarea reglementată, anterior datei de 31 decembrie inclusiv, distribuitorul nu va modifica încadrarea locului de consum al beneficiarului.

Art. 6. -

(1) În cazul modificării încadrării, distribuitorul va recalcula valoarea gazelor naturale consumate, astfel:

a) pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze naturale distribuită până în momentul modificării încadrării și tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat;

b) pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze naturale distribuită în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie și tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), distribuitorul nu va recalcula valoarea serviciilor de distribuție prestate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un tarif reglementat pentru categoria în care locul de consum al beneficiarului a fost reîncadrat.

Art. 7. -

Regularizarea va fi evidențiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din contractul-cadru, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condițiile stipulate în contract.

Art. 8. -

În cazul în care reîncadrarea unui loc de consum intervine ulterior rezilierii contractului-cadru, părțile se obligă să își regularizeze obligațiile financiare ce decurg din aceasta, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) din prezenta anexă.

ANEXA Nr. 4 (Anexa la Condițiile generale de contractare
a serviciilor de distribuție a gazelor naturale)

Definirea unor termeni

- beneficiar - titularul licenței de furnizare a gazelor naturale - persoană juridică, română sau străină, ori consumatorul eligibil - persoană fizică sau juridică;

- capacitate rezervată - capacitatea pe care distribuitorul se obligă să o țină la dispoziția beneficiarului în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilită în funcție de cantitatea maximă solicitată de beneficiar și acceptată de distribuitor pentru a fi vehiculată prin sistemul de distribuție într-o oră; este exprimată în unități de energie/oră;

- consum fraudulos - consumul bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

- loc de consum - amplasamentul instalațiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa poștală, unde măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe SRM-uri și/sau PRM-uri aflate la aceeași adresă poștală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceluiași SRM sau PRM, amplasamentul instalațiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepție cazul în care soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeași adresă poștală, a fost expres solicitată de consumator, precum și situația în care la aceeași adresă poștală există ambele tipuri de consumatori, casnici și noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;

- punct de livrare - ansamblul format din branșament și sistem de măsurare; un loc de consum poate avea mai multe puncte de livrare;

- presiune minimă tehnologică - presiunea minimă necesară, în regim de limitare la consumator, destinată menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor echipamente și instalații impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile;

- presiune de avarie - presiunea minimă necesară pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor și a personalului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...