Agenția Națională a Funcționarilor Publici - ANFP

Ordinul nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2008 până la 10 aprilie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1200/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Având în vedere:

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (4) și (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

- prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;

- necesitatea îndeplinirii activităților prevăzute de condiționalitatea nr. 4 I. "Prevenirea faptelor de corupție", măsura 4 "Monitorizarea respectării normelor de conduită și a standardelor etice în administrația publică", etapa 4.2 "Stabilirea metodelor de colectare a informațiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcționarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora și prezentarea lor într-un format unic" și etapa 4.3 "Colectarea informațiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităților de corupție, precum și a sancțiunilor luate împotriva funcționarilor publici, în particular a celor din administrația publică de la nivel local. Pregătirea și diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale", cuprinse în Planul de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) și ale art. 22 alin. (1) lit. b) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prin prezentul ordin se asigură un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere și colectare periodică, în formate standard de raportare și centralizare, a datelor și informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

(2) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii procesului de monitorizare și evaluare a implementării normelor de conduită și a efectelor procedurilor disciplinare în sistemul funcției publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea facilitării prelucrării datelor și a creșterii obiectivității și calității procesului de analiză.

Art. 2. -

(1) Prezentul ordin se aplică următoarelor autorități și instituții publice:

a) autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală;

b) serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;

c) autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală.

(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezentul ordin prin consilierii etici și președinții comisiilor de disciplină, potrivit responsabilităților exprese ale acestora prevăzute de prezentul ordin.

Art. 3. -

(1) Se aprobă Instrucțiunile de completare și transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduită și a formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare instrucțiuni.

(2) Se aprobă formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduită, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de raportare a datelor și informațiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare, în forma și în conținutul stabilite pentru formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

(2) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 și 3 se completează cu respectarea regulilor procedurale prevăzute în instrucțiuni.

(3) Autorităților și instituțiilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii datelor și informațiilor completate în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 și 3, care se transmit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 5. -

(1) Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici se întocmește trimestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, de către consilierul etic din cadrul autorității sau instituției publice.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de conducătorul autorității sau instituției publice, se comunică funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și se transmite trimestrial Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârșitului fiecărui trimestru al anului.

(3) Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare se întocmește semestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 3, de către președintele comisiei de disciplină, se comunică conducătorului autorității sau instituției publice și consilierului etic și se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către consilierul etic în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârșitului fiecărui semestru al anului. Formatul standard de raportare completat în condițiile prezentului alineat se transmite de consilierul etic odată cu formatul standard de raportare prevăzut la alin. (1), completat pentru trimestrul al doilea, și, respectiv, al patrulea al anului.

Art. 6. -

(1) În vederea aplicării unitare de către autoritățile și instituțiile publice a prevederilor art. 5, Agenția Națională a Funcționarilor Publici publică pe portalul instituției modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 și modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 3, în format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, secțiunea "Materiale utile", subsecțiunea "Formate de raportare".

(2) Cele două modele ale formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 și 3 se publică pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la adresa prevăzută la alin. (1), cu 20 de zile calendaristice înainte de sfârșitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.

(3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să descarce, trimestrial și, respectiv, semestrial, modelul celor două formate standard de raportare și să le completeze în format Excel, cu respectarea condițiilor tehnice de formatare și de completare stabilite în instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 1, pentru a permite prelucrarea automată a datelor.

(4) Fișierul tip .xls trimestrial, respectiv fișierele tip .xls semestriale completate în condițiile prevăzute la alin. (3) se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici numai în format electronic, ca atașament al unui singur e-mail transmis de consilierul etic din cadrul autorității sau instituției publice, cu respectarea alin. (5).

(5) Transmiterea formatelor de raportare completate se face astfel:

a) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală;

b) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în unitățile administrativ-teritoriale;

c) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Art. 7. -

(1) Datele și informațiile cuprinse în formatele de raportare completate și transmise în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (5) sunt centralizate și prelucrate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pe baza unor programe informatice.

(2) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea și prelucrarea datelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate decide invalidarea formatelor de raportare și neintegrarea datelor și informațiilor cuprinse în acestea, ca măsură procedurală specifică ce se aplică în situația neconformității cu instrucțiunile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc în următoarele situații:

a) netransmiterea formatelor de raportare în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2), respectiv alin. (3);

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3);

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4);

d) netransmiterea formatelor de raportare în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (5);

e) constatarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a unor date nereale sau erori procedurale în completarea formatelor de raportare.

Art. 8. -

(1) Pe baza datelor și informațiilor cuprinse în formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și în formatele de raportare semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici elaborează rapoarte semestriale, pe care le publică pe portalul instituției, după cum urmează: Modificări (1)

a) în luna iulie, pentru semestrul I al anului în curs;

b) în luna ianuarie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate prezenta în cuprinsul rapoartelor semestriale prevăzute la alin. (1) și lista instituțiilor și autorităților publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele standard de raportare completate în condițiile și termenele prevăzute în prezentul ordin.

Art. 9. -

Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2), formatele standard de raportare privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici pe trimestrul I al anului 2008 se întocmesc și se transmit, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, până la data de 20 mai 2008.

Art. 10. -

Agenția Națională a Funcționarilor Publici recomandă consiliilor județene să acorde sprijinul necesar primăriilor comunelor care nu au acces la mijloacele de comunicare informatică, la cererea acestora, în vederea comunicării electronice a formatelor de raportare, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. c).

Art. 11. -

(1) În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, precum și pentru a se asigura consolidarea rolului instituțional al consilierului etic, Agenția Națională a Funcționarilor Publici recomandă autorităților și instituțiilor publice următoarele:

a) desemnarea consilierului etic să se facă, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane;

b) calitatea de consilier etic să nu fie atribuită conducătorului compartimentului de resurse umane;

c) persoana desemnată consilier etic să nu fie membru al comisiei de disciplină;

d) atribuțiile funcționarului public desemnat consilier etic să fie revizuite astfel încât atribuțiile corespunzătoare calității de consilier etic să aibă o pondere proporțională cu importanța și volumul activității de consiliere etică și de monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul fiecărei autorități și instituții publice;

e) să sprijine activitatea consilierului etic;

f) să asigure condițiile necesare participării consilierului etic la programe de perfecționare profesională având tematici precum etică, conduită și integritate, măsuri anticorupție și comunicare;

g) să asigure condițiile necesare participării consilierului etic la dezbaterile și evenimentele organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea dezvoltării rețelei consilierilor etici.

(2) Tematicile programelor de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici domenii prioritare de instruire a consilierilor etici.

(3) Tematicile programelor de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autoritățile și instituțiile publice pot identifica și alte tematici pentru perfecționarea profesională a consilierilor etici, în raport cu necesitățile de instruire ale acestora identificate în cadrul procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de oferta disponibilă a furnizorilor de formare profesională.

Art. 12. -

Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Jozsef Birtalan

București, 21 aprilie 2008.

Nr. 4.500.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCȚIUNI
de completare și transmitere a formatului standard de raportare privind
respectarea normelor de conduită și a formatului standard de raportare
privind implementarea procedurilor disciplinare

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│   RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Anul:           Trimestrul:          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│       I. DATE DESPRE CONSILIERUL ETIC       │
├──────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│           1            │  2   │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    Denumire instituție/autoritate publică:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│                    Județ:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    Nr. funcționari publici din instituție:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│             Numele și prenumele:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│                Departamentul:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cursuri de formare urmate de consilierul etic:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│                 Nr. telefon:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│                   Nr. fax:│     │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│                    E-mail:│     │
└──────────────────────────────────────────────┴──────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ                │
├─────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│  Nr. de funcționari  │          │ Numărul de funcționari │           │        │
│publici care au solicitat│Problemele care au │ publici cărora li s-a │  Modalitățile de  │        │
│  consiliere etică   │constituit obiectul│acordat consiliere etică │acțiune ulterioară a │  Observații  │
├────────────┬────────────┤ consilierii etice ├────────────┬────────────┤funcționarului public│        │
│De conducere│De execuție │          │De conducere│De execuție │           │        │
├────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│   1   │   2   │     3     │   4   │   5   │     6     │    7    │
├────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
└────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. CAUZELE ȘI CONSECINȚELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI SAU AUTORITĂȚII PUBLICE│
├──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│    Cauzele nerespectării normelor de conduită    │ Consecințele nerespectării normelor de conduită │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│              1               │             2             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             IV. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ             │
├──────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. de│     Descrierea pe scurt a cazurilor     │ Motivele pentru care cazurile au fost considerate │
│cazuri│                          │  ca prezentând interes pentru opinia publică  │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ 1  │             2             │             3             │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ V. MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ ÎN CADRUL AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      VI. MĂSURI PRIVIND REDUCEREA/ELIMINAREA CAZURILOR DE NERESPECTARE A NORMELOR DE CONDUITĂ      │
│                LA NIVELUL INSTITUȚIEI SAU AUTORITĂȚII PUBLICE                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...