Guvernul României

Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Referințe (3), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unități administrativ-teritoriale și pe localități componente ale acestora. Modificări (2)

(2) Prin localități componente, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege:

a) satele componente ale comunelor, inclusiv satele reședință de comună;

b) satele aparținând orașelor și municipiilor;

c) localitățile componente ale orașelor și municipiilor.

(3) La nivelul municipiului București registrul agricol se organizează pe sectoare, responsabilitatea în acest sens revenind autorităților administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București.

Art. 2. - Modificări (1)

În înțelesul prezentei ordonanțe, prin animale se înțelege următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum și altele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

a) capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosință;

b) terenurile pe care le dețin în proprietate sau folosință, pe categorii de folosință, suprafețe cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi, pe specii. Pentru terenurile înscrise în cartea funciară se va menționa numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, după caz; Modificări (1), Jurisprudență

c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine și altele ce fac obiectul înregistrării în registrul agricol; Modificări (1)

d) clădirile utilizate ca locuință și celelalte construcții-anexe; Modificări (2)

e) mijloacele de transport cu tracțiune animală;

f) mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură; Modificări (1)

g) orice instalații pentru agricultură. Modificări (2)

(2) Fiecare proprietate situată în intravilanul localităților se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acesteia, individualizată prin denumirea proprie a străzii și a numărului poștal atribuit. Modificări (1)

(3) În cazul blocurilor de locuințe, precum și în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiași curți-lot de teren, care au un sistem constructiv și arhitectonic unitar și în care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/reședință/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.

(4) Fiecare proprietate situată în extravilanul localităților, atât în cazul clădirilor, cât și în cel al terenurilor, cu sau fără construcții, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei, acolo unde este posibil, sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici. Modificări (1)

(5) Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se identifică prin numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată. Modificări (1)

Art. 4. -

Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populației, se organizează evidența centralizată pe fiecare comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București privind:

a) numărul de gospodării ale populației, de clădiri utilizate ca locuință și construcții-anexe, de mijloace de transport cu tracțiune mecanică și/sau animală, precum și de utilaje și instalații pentru agricultură; Modificări (2)

b) modul de folosință a terenurilor, suprafețele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi, pe specii;

c) efectivele de animale, pe specii și categorii, la începutul fiecărui an, precum și evoluția anuală a acestor efective. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Se consideră gospodărie, în sensul prezentei ordonanțe, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul sau întrețin animalele, consumă și valorifică în mod comun produsele agricole obținute.

(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în proprietate și cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile utilizate ca locuință și construcțiile-anexe și animalele pe care le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul proprietarului. Modificări (2)

(3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu dețin terenuri agricole și silvice, animale sau clădiri utilizate ca locuință și construcții-anexe. De asemenea, toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct de vedere administrativ de orașe, municipii ori de sectoare ale municipiului București, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deținut de aceste unități administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București. Modificări (2)

(4) La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, precum și acelea care dețin animale pe raza lor administrativ-teritorială.

(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă țară, dar care au pe raza localității terenuri, animale sau clădiri utilizate ca locuință și construcții-anexe vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate și după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului. Modificări (2)

(6) Cu privire la situația juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea modificărilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosință ori al schimbării categoriei de folosință. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situației juridice se va face în baza extrasului de carte funciară de informare eliberat părților după înscrierea în cartea funciară a actelor în cauză.

CAPITOLUL II Organizarea, completarea, controlul și centralizarea datelor din
registrul agricol

Art. 6. -

(1) Primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București iau măsuri pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum și pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informații, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor datorită utilizării îndelungate a registrului agricol, și va fi înregistrat în registrul de intrare-ieșire de la nivelul autorității executive a administrației publice locale respective. Modificări (1)

(3) Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ține în baza unui program informatic contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Referințe (1)

(4) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât și cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondența la nivelul aceleiași autorități a administrației publice locale atât cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic ce îl privește pe contribuabilul respectiv. În situația în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziție în registrul agricol, se face mențiunea "poziție nouă". Modificări (1)

(5) Orice entitate ce face obiectul înscrierii în registrul agricol are obligatoriu mențiunea privind codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii.

(6) Registrul agricol constituie:

a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al protecției sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar și altele asemenea;

b) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piață, privind starea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și altele asemenea;

c) sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, pentru pregătirea și organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj și altele asemenea. Modificări (1)

(7) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuțiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acțiuni de interes public.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Prefecții și împuterniciții acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea și ținerea evidenței registrului agricol, iar primarii și secretarii comunelor, ai orașelor, ai municipiului sau ai sectoarelor municipiului București, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea corectă a datelor înscrise în acestea. Modificări (1)

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Economiei și Finanțelor, Institutul Național de Statistică asigură, prin acțiuni comune, elaborarea actelor normative pentru îndrumarea și controlul lucrărilor privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol. De asemenea, pot participa, la solicitarea instituției prefectului, la acțiuni comune de îndrumare și control privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, persoane desemnate de către conducerea acestor instituții publice. Modificări (1), Referințe (1)

(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (2) elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor respective. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Instituția prefectului, prin prefect și împuterniciții acestuia, efectuează și răspunde de controlul lucrărilor privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol și de realitatea datelor înscrise în acesta, constată contravențiile și aplică amenzile personalului cu atribuții în gestionarea registrului agricol, conform prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente. Modificări (1)

(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația să trimită declarația prevăzută la alin. (1) prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură.

(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declarația în condițiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

Art. 9. -

(1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București de către persoanele cărora le revin, prin dispoziție a primarului respectiv, sarcina completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor. Modificări (1)

(2) Secretarul comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz, coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol. Modificări (2)

(3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale va participa un medic veterinar împuternicit de circumscripția sanitar-veterinară și/sau un zootehnist de la centrele agricole comunale. Modificări (1)

(2) În prezența celor care fac declarația privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidența tehnico-operativă de care dispun, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol și răspund împreună cu secretarul comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz, și cu persoana însărcinată cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate. Modificări (1)

(3) La înscrierea și centralizarea datelor privind categoria de folosință a terenului participă și o persoană din structura funcțională a serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2002, iar veridicitatea datelor se poate stabili și prin verificări încrucișate pe baza evidențelor existente în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin consultarea specialiștilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale acesteia.

(4) Armonizarea datelor din registrul agricol cu cele din evidența oficiului de cadastru și publicitate imobiliară județean sau al municipiului București se va face conform unei proceduri stabilite la nivel național prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri; Modificări (1)

b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; Modificări (2)

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la apariția modificării. Modificări (1)

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului".

Art. 12. - Modificări (1)

Centralizarea datelor pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București se va face în următoarele perioade:

a) până la 30 ianuarie, pentru datele privind evoluția efectivelor de animale pe întregul an precedent; Modificări (1)

b) până la 15 februarie, pentru datele privind construcțiile noi (clădiri utilizate ca locuință și construcțiile-anexe), mijloacele de transport, utilajele și instalațiile pentru agricultură; Modificări (1)

c) până la 15 iunie, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor pentru anul agricol respectiv. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Concomitent cu înscrierea datelor în registrul agricol se colectează informații prin sondaj de la gospodării cu privire la producția vegetală, animală, precum și cu privire la producția apicolă și efectivul de familii de albine. Modificări (1)

(2) Metodologia sondajului va fi reglementată prin normele tehnice privind completarea registrului agricol, care se vor aproba prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor publice prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(3) Pe baza acestor informații și a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determină, pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București, producția vegetală, animală, precum și producția apicolă și efectivul de familii de albine din gospodăriile populației.

Art. 14. -

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date corecte și complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Art. 15. - Modificări (2)

Obligațiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunoștința cetățenilor prin grija secretarului comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz.

CAPITOLUL III Raportarea datelor din registrul agricol

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Datele centralizate pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se comunică de către secretarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor sau ai sectoarelor municipiului București, după caz, direcțiilor teritoriale de statistică, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul Național de Statistică, după caz. Modificări (1)

(2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului și a secretarului comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, după caz.

(3) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București se transmit în format electronic la direcțiile teritoriale de statistică, la termenele prevăzute în normele tehnice.

Art. 17. - Modificări (1)

Direcțiile teritoriale de statistică, în colaborare cu direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală, verifică și centralizează pe județe și, respectiv, pe municipiul București datele primite și le transmit Institutului Național de Statistică și prefecților, la termenele stabilite în sistemul informațional statistic.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1)

Art. 19. -

Încălcarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanță atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 20. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală sau parțială a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului și persoanelor împuternicite de aceștia documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum și neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții în domeniu a obligațiilor ce decurg din prezenta ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei. Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a) primar sau persoanele împuternicite de acesta, în cazul persoanelor fizice/juridice obligate să declare date și informații;

b) prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții în domeniul completării registrului agricol.

Art. 21. - Modificări (1)

Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, după caz.

Art. 22. -

Prevederile art. 20 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. - Modificări (1)

Cheltuielile privind tipărirea și difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București, după caz.

Art. 24. - Modificări (1)

Legislația subsecventă Ordonanței Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol rămâne în vigoare până la elaborarea legislației în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 25. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 27 august 2008.

Nr. 28.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Registrul agricol: obligații de declarare și termene
;
se încarcă...