Guvernul României

Ordonanța nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

Modificări (8), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (5), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Majorarea salariilor de bază

Art. 1. - Jurisprudență

În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și indemnizațiile personalului care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, avute la data de 31 decembrie 2007, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, față de nivelul din luna martie 2008; Jurisprudență

b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, față de nivelul din luna septembrie 2008. Jurisprudență

Art. 2. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă și limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% și începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și personalului contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Salariile de bază ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VIa.

(2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% față de nivelul avut la 31 martie 2008, și pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% față de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, cu excepția anexelor nr. IV/11b, V/1b și V/2b, la care limitele minime și maxime au fost corelate cu majorările acordate acelorași funcții din alte sectoare bugetare.

(3) Indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, precum și ale celor care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a și VIIIa, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008, și în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b și VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.

(4) Pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, indemnizațiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a și VII/1b, VII/2b, VII/3b reprezintă unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției și, de asemenea, reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 4. -

Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanțe, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% față de nivelul avut la 31 martie 2008 și începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5% față de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 5. - Jurisprudență

La instituțiile publice și unitățile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creșterile salariale stabilite în condițiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite și la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creșterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 6. -

(1) În anul 2008, personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat între limitele corespunzătoare funcției, poate beneficia, pe lângă creșterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2007, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pentru anul 2008.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual și acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza în perioada mai-septembrie 2008.

CAPITOLUL II Alte reglementări

Art. 7. -

(1) Promovarea personalului contractual în anul 2008, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepția persoanelor încadrate pe posturi unice, prevăzute în statul de funcții, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. Jurisprudență

(2) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, a persoanelor încadrate pe posturi unice prevăzute la alin. (1), precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. -

(1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, și care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie.

(2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al funcției deținute anterior.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcții, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcții de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. Jurisprudență

(2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, acordarea acestuia se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care dețin funcții de același nivel, respectiv funcții de conducere sau de execuție, pe perioada rămasă.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizație lunară ca unică formă de remunerare a activității nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de funcții, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar. Jurisprudență

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu și din unitățile subordonate, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 12. -

Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcții, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor și condițiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2008.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Se acordă un spor de confidențialitate în cuantum de până la 15% din salariul de bază personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului, personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor, precum și personalului preluat de către autorități și instituții publice de la Ministerul Integrării Europene, care în cursul anului 2007 și-a încetat activitatea. Jurisprudență

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidențialitate și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Se acordă un spor pentru condiții vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfășoară activitate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, inclusiv personalului încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe, în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători pentru comunicații, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență și stații de bruiaj. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 15. -

(1) Se acordă un spor pentru condiții periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire și combatere a zoonozelor deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada în care participă la aceste campanii.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 16. -

(1) Personalul din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România beneficiază de următoarele sporuri:

a) pentru păstrarea confidențialității în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției, personalul primește lunar un spor de confidențialitate de până la 15%, calculat la salariul de bază;

b) personalul care lucrează în condiții de risc și suprasolicitare neuropsihică beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază;

c) personalul care lucrează în condiții vătămătoare beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și procentul concret al sporurilor care se acordă potrivit alin. (1) lit. a), b) și c) se stabilesc prin decizie a președintelui institutului.

Art. 17. -

Personalul contractual beneficiază și de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 18. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în funcții de execuție sau de conducere este considerată muncă suplimentară și se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare și pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 19. -

(1) Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 și 5 din anexa nr. 1 A.b) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, majorate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, vor avea valorile prevăzute pentru funcțiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 și 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008, și la nr. crt. 1, 2, 3, 5 și 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, la prezenta ordonanță.

(2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, din anexele nr. 1B.b) și 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează cu 4,5 % pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008 și cu 5,5% pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.

Art. 20. -

Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația primarului, a președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, după caz.

Art. 21. -

Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanță, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 22. -

(1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă și la alte concedii, în condițiile legii. Reviste (1)

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii. Reviste (1)

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârșitul anului următor. Reviste (1)

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art. 24. -

(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea la nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și ordonatorilor principali de credite din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală.

(3) Ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) vor comunica trimestrial Ministerului Economiei și Finanțelor situația centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condițiile legii.

Art. 25. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea și condițiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

Art. 26. -

Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice și numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcțiilor deținute anterior, în același cuantum, și în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare și numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 27. - Modificări (2)

(1) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiilor pentru protecția copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizație de ședință al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și nu poate depăși 5% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarului de sector.

(2) Secretarul comisiei pentru protecția copilului beneficiază de o indemnizație de ședință al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

Art. 28. -

Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică personalului contractual din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și nici personalului din instituțiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, la care salarizarea și celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.

Art. 29. - Jurisprudență

Articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea și funcționarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Salariile de bază pentru funcțiile publice de execuție specifice se stabilesc prin echivalare cu cele prevăzute la pozițiile 7 și 8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poziția 7;

b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poziția 7, corespunzător atribuțiilor;

c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poziția 8."

Art. 30. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

La articolul 3 alineatul (2), teza 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(2) Salariile de bază și celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția prevăzută la poziția 7 din anexa nr. 1 la aceasta și se reîncadrează în mod corespunzător pe funcția de secretar III."

Art. 31. -

(1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetele aprobate potrivit legii.

(2) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 32. -

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe este de competența ordonatorilor de credite. Jurisprudență

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. Jurisprudență

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Jurisprudență

Art. 33. -

(1) Salariile de bază și indemnizațiile lunare sunt brute și impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază individuale și indemnizațiile lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaților.

(3) Anexele nr. Ia-VIIIa și Ib-VIIIb*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*) Anexele nr. Ia-VIII a și Ib-VIIIb sunt reproduse în facsimil.

Art. 34. - Jurisprudență

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 30 ianuarie 2008.

Nr. 10.

ANEXA Nr. Ia (la 01.01.2008)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale), aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
1 Secretar general S 3.181
2 Secretar general adjunct S 2.863

NOTĂ: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 693 1.577
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 631 1.380
3 Consilier, expert, inspector de specialitate. revizor contabil, auditor; gradul II S 581 1.251
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 561 1.122
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 551 1.006
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 523 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: gradul IA SSD 571 1.380
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 561 1.122
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 551 1.006
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: gradul III SSD 540 912
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: debutant SSD 510 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 693 1.577
13 Consilier juridic gradul I S 631 1.380
14 Consilier juridic gradul II S 581 1.251
15 Consilier juridic gradul III S 561 1.122
16 Consilier juridic gradul IV S 551 1.006
17 Consilier juridic debutant S 523 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 571 805
19 Referent I M 561 701
20 Referent II M 551 651
21 Referent III M 540 571
22 Referent IV M 531 542
23 Referent debutant M 510 -

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I, lit. B se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II, precum și funcțiilor de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației Prezidențiale1), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
1 Şef departament, director general S 2.746

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 631 1.400
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 571 1.380
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 520 1.006
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 520 1.154
6 Director de cabinet S 1.068 2.511
7 Consilier S 1.068 2.511
8 Expert S 1.037 2.287
9 Consultant S 709 1.542
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 520 845
Modificări (1)

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda Financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
1 Comisar general S 2.894
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 693 1.577
2 Comisar principal I S 631 1.380
3 Comisar principal II S 581 1.251
4 Comisar principal III S 561 1.122
5 Comisar principal IV S 551 1.089
6 Comisar debutant S 523 -
7 Comisar principal I S.S.D. 561 1.251
8 Comisar principal II S.S.D. 551 1.122
9 Comisar principal III S.S.D. 540 1.006
10 Comisar debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar IA M 571 845
12 Comisar I M 551 750
13 Comisar II M 540 684
14 Comisar III M 531 619
15 Comisar debutant M 510 -
Audit intern
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Auditor - ofiţer S 1.604 2.262
2 Auditor - expert S 1.118 1.775
3 Auditor - inspector S 793 1.450
4 Auditor - asistent S 631 1.290

b) Funcții specifice din serviciile publice deconcentrate.
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1. Casier trezorier I M 540 652
2. Casier trezorier M; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 531 572
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 510 -

2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 693 2.531*)
2. Consilier economic S 651 1.382
3. Secretar economic I S 592 1.253
4. Secretar economic II S 551 1.122
5. Secretar economic III S 540 1.006
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 551 702
2. Referent transmitere II M 540 637
3. Referent transmitere III M 531 572
4. Referent debutant M 510 -

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 561 1.122
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 551 1.006
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 540 912
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 510 -

4. MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 693 1.577
2. Arhivist gradul I S 631 1.380
3. Arhivist gradul II S 581 1.251
4. Arhivist gradul III S 561 1.122
5. Arhivist gradul IV S 551 1.006
6. Arhivist debutant S 523 -
7. Arhivist gradul IA SSD 571 1.380
8. Arhivist gradul I SSD 561 1.122
9. Arhivist gradul II SSD 551 1.006
10. Arhivist gradul III SSD 540 912
11. Arhivist debutant SSD 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12. Arhivar IA M 571 805
13. Arhivar I M 561 701
14. Arhivar II M 551 651
15. Arhivar III M 540 571
16. Arhivar debutant M 510 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent-şef S 693 1.577
2. Asistent-şef SSD 614 1.323
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Asistent-şef PL 575 1.159
4. Asistent-şef M 561 1.064
x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IIa (la 01.01.2008)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

1. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 581 1.199
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I S 571 1.059
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 561 921
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 551 835
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 523 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IA SSD 561 853
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 551 735
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 540 663
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 510 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 693 1.337
11 Consilier juridic gradul I S 631 1.199
12 Consilier juridic gradul II S 571 1.059
13 Consilier juridic gradul III S 561 921
14 Consilier juridic gradul IV S 551 802
15 Consilier juridic debutant S 523 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 561 783
17 Referent, inspector; I M 551 731
18 Referent, inspector; II M 540 661
19 Referent, inspector; III M 531 609
20 Referent, inspector; debutant M 493 -
21 Agent agricol I M 540 649
22 Agent agricol II M; G 531 609
23 Agent agricol III M; G 520 561
24 Agent agricol debutant M; G 510 -
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
1 Secretar 3.181

2. Consilii județene

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Categoria I Categoria II
2 Secretar 3.029 2.823

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
3 Municipii
- secretar 2.518 2.280 2.076 1.873
*) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
4 Oraşe
- secretar - 1.677 1.602 1.563
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I între 7.001-15.000 locuitori II între 3.001-7.000 locuitori III până la 3.000 locuitori
5 Comune
- secretar 1.558 1.250 1.174 1.136

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IIIa (la 01.01.2008)

CONSILIUL CONCURENȚEI
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Inspector de concurenţă gradul I S 1.046 2.369
2 Inspector de concurenţă gradul II S 945 2.143
3 Inspector de concurenţă gradul III S 844 1.917
4 Inspector de concurenţă asistent S 610 1.378
x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1a (la 01.01.2008)

CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
Salarii de bază pentru Funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 755 2.294
2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 650 2.146
3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 620 1.674
4 Cercetător ştiinţific S 610 1.295
b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 600 1.019
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 510 -
c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 600 815
8 Asistent II M 560 695
9 Asistent III M 540 643
10 Asistent stagiar M 510 -

NOTĂ:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1-4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2a (la 01.01.2008)

CULTURĂ
UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 811 1.650
gradul I 569 1.453
gradul II 560 1.085
gradul III 549 973
gradul IV 540 860
gradul V 530 795
debutant 510 -
2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operă; S
gradul IA 787 1.603
gradul I 552 1.412
gradul II 544 1.054
gradul III 535 945
gradul IV 525 835
gradul V 520 773
debutant 510 -
3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 530 1.175
gradul II 520 985
gradul III 512 843
4 Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă; S
gradul I 550 1.064
gradul II 539 954
gradul III 530 843
gradul IV 520 780
debutant 510 -
5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 539 908
gradul II 530 827
gradul III 520 780
debutant 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
6 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;
I 530 780
II 520 669
III 515 591
debutant 510 -
7 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 530 780
II 520 669
III 515 591
debutant 510 -
8 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 540 954
II 530 843
III 525 780
IV 520 669
V 515 605
debutant 510 -
9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 530 684
II 520 638
III 515 574
debutant 510 -
10 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 530 684
II 520 638
III 515 574
debutant 510 -
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 510 542
c) Muncitori din activitatea specifica instituţiilor teatrale şi muzicale
12 Muncitor calificat I 540 680
II 535 645
III 530 601
IV 525 564
V 520 530
VI 515 525

*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II și III.

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul IA 550 3.270
gradul I 539 954
gradul II 530 843
gradul III 520 780
debutant 510 -
2 Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 539 922
gradul II 530 827
gradul III 520 764
debutant 510 -
3 Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 539 908
gradul II 530 827
gradul III 520 780
debutant 510 -
4 Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.
gradul I 540 843
gradul II 530 780
gradul III 520 669
debutant 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 550 780
treapta I 530 684
treapta II 520 638
debutant 510 -
6 Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G
treapta I 530 669
treapta II 520 591
treapta III 515 542
debutant 510 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
muzee și biblioteci
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul IA 539 1.270
gradul I 530 874
gradul II 520 795
debutant 510 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 705 1.249
Biolog, fizician, chimist; specialist 613 986
Biolog, fizician, chimist 538 823
Biolog, fizician, chimist; debutant 512 -
3 Sociolog, psiholog; principal S 552 978
Sociolog, psiholog 541 895
Sociolog, psiholog; debutant 517 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
gradul I 540 954
gradul II 530 780
gradul III 520 669
debutant 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Bibliotecar P.L.
treapta I 530 863
treapta II 520 730
treapta III 515 651
debutant 510 -
6 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 525 780
treapta II 520 684
treapta III 515 638
debutant 510 -
7 Bibliotecar M
treapta IA 525 780
treapta I 520 684
treapta II 515 638
debutant 510 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 510 542

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 539 908
gradul II 530 827
gradul III 520 780
debutant 510 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 540 843
gradul II 530 780
gradul III 520 669
debutant 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta IA 525 780
treapta I 520 684
treapta II 515 638
debutant 510 -

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, ai celor la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități naționale, operelor naționale, muzeelor naționale și muzeelor de importanță națională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naționale, ai Bibliotecii Academiei Române și ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepția personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București.

3. Pe funcțiile noi introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituțiile publice respective, care îndeplinesc condiția de studii prevăzută pentru noile funcții, în condițiile art. 7 alin. (2) și art. 8 din prezenta ordonanță.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3a (la 01.01.2008)

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Preot
gradul I S 540 1.145
gradul II S 530 954
definitiv S 520 860
debutant S 510 -
2 Preot
gradul I M 520 827
definitiv M 515 795
debutant M 510 _

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4a (la 01.01.2008)

SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA 560 1.184
2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I 550 1.014
3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II 540 906
4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 530 827
5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 520 765
6 Instructor sportiv debutant 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 540 765
8 instructor sportiv II, referent II 530 686
9 Instructor sportiv III, referent III 520 641
10 Instructor sportiv debutant 510 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv gradul IA 630 1.216
2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 567 1.128
3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 540 966
4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 535 928
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 530 860
6 Antrenor categoria V 525 766
7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 520 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 Ia Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5a (la 01.01.2008)

AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 892 2.084
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 760 1.774
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 706 1.651
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 654 1.526
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 601 1.400
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 593 1.277
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 583 -
8 Referent gradul I S.S.D. 614 1.435
9 Referent gradul II S.S.D. 561 1.309
10 Referent gradul III S.S.D. 551 1.184
11 Referent debutant S.S.D. 541 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 575 1.339
13 Referent I M 550 1.214
14 Referent II M 540 1.091
15 Referent III M 530 967
16 Referent IV M 520 843
17 Referent debutant M 510 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor
Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere pentru zonele vamale speciale

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 1.064 2.334
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 906 2.115
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 853 1.992
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 785 1.836
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 721 1.680
6 Inspector vamal, referent de specialitate, gradul IV S 708 1.526
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 700 -
8 Referent gradul I S.S.D. 748 1.742
9 Referent gradul II S.S.D. 680 1.588
10 Referent gradul III S.S.D. 663 1.435
11 Referent debutant S.S.D. 655 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 706 1.651
13 Referent I M 641 1.496
14 Referent II M 588 1.371
15 Referent III M 530 1.246
16 Referent IV M 520 1.123
17 Referent debutant M 510 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 785 1.836
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 708 1.526
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 601 1.400
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 530 1.246
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 520 1.123
6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 510 -
7 Referent gradul I S.S.D. 530 1.214
8 Referent gradul II S.S.D. 520 1.091
9 Referent gradul III S.S.D. 515 997
10 Referent debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Referent IA M 530 1.091
12 Referent I M 525 997
13 Referent II M 520 906
14 Referent III M 515 781
15 Referent debutant M 510 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau
şcoală vamală
706 1.651
2 Inspector vamal principal S sau
şcoală vamală
575 1.339
3 Inspector vamal gradul I S sau
şcoală vamală
539 1.214
4 Inspector vamal gradul II S sau şcoală vamală 530 1.091
5 Inspector vamal gradul III S sau şcoală vamală 520 967
6 Inspector vamal debutant S sau şcoală vamală 510 -
7 Inspector vamal Şcoală vamală sau SSD 530 1.106
8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală sau SSD 520 967
9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală sau SSD 515 843
10 Agent vamal debutant Şcoală vamală sau SSD 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Controlor vamal I M 525 997
12 Controlor vamal II M 520 906
13 Controlor vamal III M 515 781
14 Controlor vamal debutant M 510 -

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria vamală principal S 575 1.339
2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 539 1.214
3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 530 1.091
4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 520 967
5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 510 -
6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală sau SSD 530 1.106
7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Şcoală vamală sau SSD 520 967
8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Şcoala vamală sau SSD 515 843
9 Controlor pentru datoria vamală debutant Şcoală vamală sau SSD 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Controlor pentru datoria vamală I M 525 997
11 Controlor pentru datoria vamală II M 520 906
12 Controlor pentru datoria vamală III M 515 781
13 Controlor pentru datoria vamală debutant M 510 -
x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6a (la 01.01.2008)

NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Comandant instructor S 539 1.246
2 Şef mecanic instructor S 530 906
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3 Comandant S 539 1.138
4 Şef mecanic S 530 921
5 Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electrician S 520 781
6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 520 733
7 Ofiţer aspirant S 510 -
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Căpitan dragor M 520 765
9 Căpitan M 520 703
10 Şef mecanic M 520 686
11 Dragor - şef M 520 672
12 Ofiţer punte M 510 641
13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 510 627
14 Dragor M 510 580
15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirant M 510 -
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
16 Şef staţie RTG M 520 672
17 Ofiţer RTG I M 510 609
18 Ofiţer RTG II M 510 563
19 Şef echipaj 510 657
20 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic 510 609
21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 510 580
22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 510 -
23 Scafandru autonom 520 733
24 Scafandru greu 520 672
25 Scafandru debutant 510 -
d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
26 Căpitan de port specialist S 550 921
27 Căpitan de port gradul I S 540 775
- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
28 Căpitan de port gradul II M 530 703
29 Ofiţer de port gradul I M 520 672
30 Ofiţer de port gradul II M 510 609
31 Ofiţer de port debutant M 510 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7a (la 01.01.2008)

AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 550 1.246
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 539 873
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 530 765
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 520 733
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 510 -
6. Medic primar veterinar**) S 550 1.400
7. Medic veterinar gradul I S 539 997
8. Medic veterinar gradul II S 530 873
9. Medic veterinar gradul III S 520 733
10. Medic veterinar debutant S 510 -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 530 873
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 520 703
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 515 657
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA M 525 751
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 520 641
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 515 580
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 510 -
19 Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 525 751
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 520 672
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 515 609
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 510 -
23. Agent veterinar I Şcoală profesională 520 580
24. Agent veterinar II Şcoală profesională 515 530
25. Agent veterinar debutant Şcoală profesională 510 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8a (la 01.01.2008)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer cadastru gradul IA S 550 1.246
2 Inginer cadastru gradul I S 539 873
3 Inginer cadastru gradul II S 530 796
4 Inginer cadastru gradul III S 520 733
5 Inginer cadastru debutant S 510 -
6 Subinginer cadastru I S.S.D. 530 873
7 Subinginer cadastru II S.S.D. 520 751
8 Subinginer cadastru III S.S.D. 515 657
9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician cadastru IA M 525 751
11 Tehnician cadastru I M 520 641
12 Tehnician cadastru II M 515 580
13 Tehnician cadastru debutant M 510 -
14 Operator cadastru I M; G 520 580
15 Operator cadastru II M; G 515 530
16 Operator cadastru debutant M; G 510 -
x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9a (la 01.01.2008)

PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 550 1.246
2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 539 873
3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 530 765
4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 520 733
5 Inspector, inginer*); debutant S 510 -
6 Subinginer I S.S.D. 530 873
7 Subinginer II S.S.D. 520 703
8 Subinginer III S.S.D. 515 657
9 Subinginer debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician, observator condiţii mediu, IA**) M 525 751
11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 520 641
12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 515 580
13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 510 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10a (la 01.01.2008)

AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 539 1.246
clasa a II-a 530 895
clasa a III-a 520 781
clasa a IV-a 515 733
clasa a V-a 510 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
1 Inginer de aviaţie S
clasa I 550 1.246
clasa a II-a 540 890
clasa a III-a 530 781
clasa a IV-a 520 733
debutant 510 -
2 Tehnician de aviaţie M
clasa I 540 751
clasa a II-a 530 686
clasa a III-a 520 627
clasa a IV-a 515 580
debutant 510 -
3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă
clasa I 545 796
clasa a II-a 540 686
clasa a III-a 530 609
clasa a IV-a 515 580
debutant 510 -
4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.) M; Şcoală profesională
clasa I 540 751
clasa a II-a 530 657
clasa a III-a 520 609
clasa a IV-a 515 580
debutant 510 -
5 Maistru de aviaţie Şcoală de maiştri aviaţie
clasa I 530 812
clasa a II-a 520 751
clasa a III-a 510 641

3. Personal operativ aeronautic
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 550 1.246
gradul II 539 890
gradul III 530 781
gradul IV 520 733
debutant 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 520 672
II 515 609
debutant 510 -
3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 520 751
II 515 672
III 510 609
4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M + curs de calificare
I 530 686
II 520 627
III 515 580
debutant 510 -

NOTĂ:

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11a (la 01.01.2008)

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S 552 978
2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 541 895
3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant S 517 -
4 Medic primar S 796 1.618
5 Medic specialist S 682 1.159
6 Medic S 520 1.016
7 Medic stagiar S 510 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 539 1.207
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 530 954
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 520 795
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 510 -
12 Profesor C.F.M. principal S 552 978
13 Profesor C.F.M. S 541 895
14 Profesor C.F.M. debutant S 517 -
15 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 541 942
16 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat S.S.D. 532 843
17 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 510 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 541 928
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 532 821
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 510 -
21 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principal PL 532 928
22 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare PL 521 830
23 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutant PL 510 -
24 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principal M 532 863
25 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M 521 730
26 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutant M 510 -
27 Soră medicală principală**) M 520 776
28 Soră medicală**) M 515 649
29 Soră medicală debutantă**) M 510 -

*) Se aplică și funcțiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educație, instructor de ergoterapie, masor.

**) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.

***) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

B. Salarii de bază pentru funcții auxiliare

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Infirmieră, agent D.D.D G 515 535
2 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 510 -
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 510 530

NOTĂ:

1. Personalul medico-sanitar din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, preluând după caz și alte funcții din domeniul unităților sanitare, altele decât cele clinice.

2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum și cele găzduite în adăposturi de noapte și centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.

3. Angajarea și promovarea personalului încadrat pe funcții de specialitate în unități de asistență socială și în unități de asistență medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

4. Funcțiile din prezenta anexă pot fi completate și cu alte funcții medico-sanitare prevăzute în unități sanitare publice neclinice.

ANEXA Nr. V/1a (la 01.01.2008)

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE
CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1-IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 581 1.145
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 571 915
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 561 852
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist,
referent, inginer; gradul III S 551 787
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 523 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I S.S.D. 539 825
7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II S.S.D. 529 762
8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III S.S.D. 520 680
9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 581 1.145
11 Consilier juridic gradul I S 571 915
12 Consilier juridic gradul II S 561 852
13 Consilier juridic gradul III S 551 787
14 Consilier juridic debutant S 523 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 561 718
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 551 659
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 540 595
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 531 544
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 510 -

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert-consultant IA S 571 1.145
2 Expert-consultant I S 561 999
3 Expert-consultant II S 551 887

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert gradul I S 571 999
2 Expert gradul II S 561 857
3 Expert gradul III S 551 787
4 Expert debutant S 523 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Instructor I M 523 751
6 instructor II M 520 642
7 Instructor III M 515 588
8 Instructor debutant M 510 -

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 581 1.113
2. Proiectant gradul II S 571 973
3. Proiectant gradul III S 561 844
4. Proiectant gradul IV S 551 773
5. Proiectant debutant S 523 -
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 539 825
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 529 755
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 519 660
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 523 751
11. Tehnician proiectant II*) M 520 642
12. Tehnician proiectant III*) M 515 588
13. Tehnician proiectant debutant*) M 510 -

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem IA S 592 1.145
2 Analist, programator, inginer de sistem I S 581 1.086
3 Analist, programator, inginer de sistem II S 571 973
4 Analist, programator, inginer de sistem III S 561 844
5 Analist, programator, inginer de sistem IV S 551 773
6 Analist, programator, inginer de sistem debutant S 523 -
7 Informatician, conductor tehnic; I S.S.D. 539 825
8 Informatician, conductor tehnic; II S.S.D. 529 755
9 Informatician, conductor tehnic; III S.S.D. 519 660
10 Informatician, conductor tehnic; debutant S.S.D. 510 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor IA M 534 751
12 Analist (programator) ajutor I M 523 695
13 Analist (programator) ajutor II M 520 628
14 Analist (programator) ajutor III M 515 575
15 Analist (programator) debutant M 510 -
16 Operator, controlor date; I M 534 695
17 Operator, controlor date; II M 523 628
18 Operator, controlor date; III M 520 575
19 Operator, controlor date; IV M 515 523
20 Operator, controlor date; debutant M 510 -

VI. Administrația publică locală
Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor
județene și locale
Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile
publice de salvamont

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Salvator montan gradul I 550 1.079
2 Salvator montan gradul II 540 810
3 Salvator montan gradul III 530 670

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului internelor și reformei administrative.

NOTĂ:

1. Pentru activitatea desfășurată în condiții de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcția de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.

2. Categoriile de personal, condițiile de acordare și mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2a (la 01.01.2008)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații
și de deservire1)
Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Stenodactilograf IA*) M 525 709
2 Stenodactilograf I M 520 601
3 Stenodactilograf II M 515 551
4 Stenodactilograf debutant M 510 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 525 665
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 520 588
7 Secretar-dactilograf, dactilograf, II M; G 515 537
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 510 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 520 564
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 515 525
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 510 -
12 Administrator I M 520 714
13 Administrator II M 515 651
14 Administrator III M 510 588
15 Şef depozit I M 515 645
16 Şef depozit II M 510 588
17 Casier, magaziner; I M 520 630
18 Casier, magaziner; II M; G 515 564
19 Casier, magaziner; debutant M; G 510 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 525 615
21 Funcţionar, arhivar; II M 520 564
22 Funcţionar, arhivar; III M 515 525
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 510 -
24 Şef formaţie pază, pompieri 510 564
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 510 520
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier, II 510 520
27 Maistru I 520 695
28 Maistru II 515 645
29 Şofer***) 515 823
30 Muncitor calificat I 540 680
31 Muncitor calificat II 535 645
32 Muncitor calificat III 530 601
33 Muncitor calificat IV 525 564
34 Muncitor calificat V 520 530
35 Muncitor calificat VI 515 525
36 Muncitor necalificat 510 520

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în instituția prefectului, servicii deconcentrate, administrația publică locală și în unitățile bugetare.

NOTĂ:

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe care îl deservesc.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1a (la 01.01.2008)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % - limita maximă
1 Director general, inspector de stat şef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50
3 Director, inspector şef 50
4 Director adjunct, inspector şef adjunct 40
5 Contabil şef 40
6 Inginer şef 40
7 Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30
8 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25
9 Şef formaţie muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2a (la 01.01.2008)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere şi Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
1 Şef departament, director general 55
2 Director, şef sector, şef compartiment 50
3 Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct 40
4 Şef serviciu, şef secţie 30
5 Şef birou, şef oficiu, şef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Economiei şi Finanţelor
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1 Comisar general adjunct 50
2 Comisar şef divizie 30
2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Nr. crt. Funcţia*) Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1 Inspector general 45 55
2 Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice deconcentrate
1. Ministerul Economiei şi Finanţelor
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1 Comisar şef secţie 40
2 Comisar şef secţie adjunct 30
3 Comisar şef secţie divizie 25
1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice
- Administraţia finanţelor publice a municipiului
1 Director administraţie financiară 40
2 Director adjunct administraţie financiară 30
- Administraţia finanţelor publice a oraşului
3 Şef administraţie 30
- Administraţia finanţelor publice a comunei
4 Şef administraţie 25
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
2.1. Inspectoratul şcolar*)
1 Inspector şcolar general 45 55
2 Inspector şcolar general adjunct 35 45
3 Inspector şcolar de specialitate 30 40
4 Inspector şcolar 25 30
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
1 Şef departament*), arhitect şef**) 55
2 Arhitect - şef adjunct***) 50
3 Şef filială, şef corp control comercial I 30
4 Şef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
1 Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) 30
2 Şef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1 Şef percepţie 25
2 Şef birou 15
1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti şi la municipiile de toate categoriile.
***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti.
****) Se utilizează la oraşe.
*****) Se utilizează la comune.
d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii şi Cultelor
1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională
1 Redactor-şef 40
2 Redactor-şef adjunct 30
3 Şef redacţie, secretar general de redacţie 25
1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică 10
2 Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă 10
3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
2. Agenţia Naţională pentru Sport
2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive
1 Preşedinte federaţie 30
2 Secretar general federaţie 25
2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive
2.2.1. Cluburi
1 Preşedinte club 20
2 Vicepreşedinte club 10
2.2.2. Complex sportiv
1 Şef complex sportiv 10
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Transporturilor
3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi
Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi
1 Căpitan şef port 20
2 Şef grup scafandri 10
3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o indemnizaţie de 8 lei/oră de scufundare
3.3. Aviaţie sportivă
3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
1 Comandant detaşament zbor 50
2 Comandant aeroclub teritorial 50
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4 Şef sector zbor aeroclub teritorial 15
3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice
1 Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) 30
2 Şef sector tehnic 15
3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
1 Director zbor 40
2 Director tehnic 40
3 Şef serviciu informare zbor - meteo-navigaţie 30
3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizaţia - limita maximă -
1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 62 lei/oră/zbor
2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 48 lei/start sau tur de pistă
3 Salturi cu paraşuta 120 lei/salt
4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 7 lei/lansare sau aterizare

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal

1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depășească alocația bugetară pe anul în curs.

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Şef oficiu*), inspector şef*) 40
2 Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz
4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază:
- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7a la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare. 10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
1 Inspector şef*) 40
*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
6. Academia Română
6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare
1 Director institut 50
2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40
3 Secretar ştiinţific, director centru 30
7. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
1 Director centru de perfecţionare 30
2 Director adjunct centru de perfecţionare 25
3 Director centru de calificare şi recalificare 30
4 Şef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază|
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1 Şef birou vamal 30
2 Şef adjunct birou vamal 25
3 Şef tură, şef sector 20

ANEXA Nr. VII/1a (la 01.01.2008)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
Preşedinţia României
1 Preşedintele României 8.666
Parlamentul României
2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 7.997
3 Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 7.366
4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 6.932
5 Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6.932
6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6.932
7 Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6.501
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6.421
9 Senatori, deputaţi 6.343
x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/2a (la 01.01.2008)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
Guvernul României
1 Prim-ministru 7.997
2 Ministru de stat 7.366
3 Ministru 6.932
4 Ministru delegat 6.932
5 Secretar de stat membru al Guvernului 6.343
6 Secretar de stat 6.068
7 Subsecretar de stat 5.122
Consiliul Legislativ
8 Preşedinte consiliu 6.932
9 Preşedinte de secţie 6.501
Avocatul Poporului
10 Avocatul poporului 6.932
Curtea de Conturi
11 Preşedinte 7.997
12 Vicepreşedinte 7.051
13 Preşedinte de secţie 6.501
14 Consilier conturi 6.343
Secretariatul General al Guvernului
15 Secretar general al Guvernului 6.343
16 Secretar general adjunct al Guvernului 6.068
17 Consilier de stat 6.068
Administraţia Prezidenţială
18 Consilier prezidenţial 6.932
19 Consilier de stat 6.068
Parlamentul României
20 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 6.343
21 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 6.068
22 Preşedinte 7.997
23 Vicepreşedinte 7.051
24 Consilier de concurenţă 6.501
Consiliul Naţional al Audiovizualului
25 Preşedinte 6.932
26 Membri 6.068
Cancelaria Primului-Ministru
27 Şeful Cancelariei Primului-Ministru 6.932
28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 6.068
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
29 Preşedinte 6.932
30 Vicepreşedinte 6.343
31 Secretar al Consiliului 6.343
32 Membri 6.068
x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/3a (la 01.01.2008)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR
AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor
Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
PRIMĂRII ŞI CONSILII
1 Primar general al Capitalei 6.932
2 Viceprimarul Capitalei 5.786
3 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 5.997
4 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 5.966
5 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 5.388
6 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 5.321
7 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 5.653
8 Primar de municipiu (categoria I) 5.173
9 Primar de municipiu (categoria II) 4.708
10 Primar de municipiu (categoria III) 4.346
11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 4.964
12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 4.488
13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 4.071
14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 3.707
15 Primar de oraş (categoria I) 3.999
16 Primar de oraş (categoria II) 3.860
17 Primar de oraş (categoria III) 3.756
18 Viceprimar de oraş (categoria I) 3.311
19 Viceprimar de oraş (categoria II) 3.178
20 Viceprimar de oraş (categoria III) 3.112
21 Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 3.003
22 Primar de comună (categoria I) 2.648
23 Primar de comună (categoria II) 2.516
24 Primar de comună (categoria III) 2.385
25 Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 2.450
26 Viceprimar de comună (categoria I) 2.252
27 Viceprimar de comună (categoria II) 2.185
28 Viceprimar de comună (categoria III) 2.119
x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniu] salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 331/2005.

ANEXA Nr. VIIIa (la 01.01.2008)

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
1 Instituţii publice din subordinea Guvernului*) Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.) 4.414
2 Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.) 3.746

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. Ib (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori
a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1), aparatul de
lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
1 Secretar general S 3.325 3.508
2 Secretar general adjunct S 2.992 3.157

NOTĂ:

Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 725 1.648 765 1.739
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 660 1.443 697 1.523
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 608 1.308 642 1.380
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 587 1.173 620 1.238
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 576 1.052 608 1.110
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 547 - 578 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 597 1.443 630 1.523
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 587 1.173 620 1.238
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 576 1.052 608 1.110
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 565 954 597 1.007
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 725 1.648 765 1.739
13 Consilier juridic gradul I S 660 1.443 697 1.523
14 Consilier juridic gradul II S 608 1.308 642 1.380
15 Consilier juridic gradul III S 587 1.173 620 1.238
16 Consilier juridic gradul IV S 576 1.052 608 1.110
17 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -
18 Referent IA M 597 842 630 889
19 Referent I M 587 733 620 774
20 Referent II M 576 681 608 719
21 Referent III M 565 597 597 630
22 Referent IV M 555 567 586 599
23 Referent debutant M 540 - 563 -

*) Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la cap. I, lit. B se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II, precum și funcțiilor de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate
specifice serviciilor Parlamentului, Administrației Prezidențiale1),
Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale,
Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Avocatului Poporului,
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Curții de Conturi și Consiliului Național al Audiovizualului

A. Funcții de conducere specifice

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
1 Şef departament, director general S 2.870 3.028

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 660 1.463 697 1.544
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent SSD 597 1.443 630 1.523
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent M 544 1.052 574 1.110
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent PL 544 1.206 574 1.273
6 Director de cabinet S 1.117 2.624 1.179 2.769
7 Consilier S 1.117 2.624 1.179 2.769
8 Expert S 1.084 2.390 1.144 2.522
9 Consultant S 741 1.612 782 1.701
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 544 884 574 933
Modificări (1)

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL ECONOMICI ȘI FINANȚELOR

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda Financiară - personal militarizat

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
1 Comisar general S 3.025 3.192
lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 725 1.648 765 1.739
2 Comisar principal I S 660 1.443 697 1.523
3 Comisar principal II S 608 1.308 642 1.380
4 Comisar principal III S 587 1.173 620 1.238
5 Comisar principal IV S 576 1.139 608 1.202
6 Comisar debutant S 547 - 578 -
7 Comisar principal I S.S.D. 587 1.308 620 1.380
8 Comisar principal II S.S.D. 576 1.173 608 1.238
9 Comisar principal III S.S.D. 565 1.052 597 1.110
10 Comisar debutant S.S.D. 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar IA M 597 884 630 933
12 Comisar I M 576 784 608 828
13 Comisar II M 565 715 597 755
14 Comisar III M 555 647 586 683
15 Comisar debutant M 540 - 563 -
Audit intern
lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Auditor - ofiţer S 1.677 2.364 1.770 2.495
2 Auditor - expert S 1.169 1.855 1.234 1.958
3 Auditor - inspector S 829 1.516 875 1.600
4 Auditor - asistent S 660 1.349 697 1.424

b) Funcții specifice din serviciile publice deconcentrate

Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1. Casier trezorier I M 565 682 597 720
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 555 598 586 631
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 540 - 563 -

2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 725 2.645*) 765 2.791*)
2. Consilier economic S 681 1.445 719 1.525
3. Secretar economic I S 619 1.310 654 1.383
4. Secretar economic II S 576 1.173 608 1.238
5. Secretar economic III S 565 1.052 597 1.110
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 576 734 608 775
2. Referent transmitere II M 565 666 597 703
3. Referent transmitere III M 555 598 586 631
4. Referent debutant M 540 - 563 -

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

3. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

Funcții de execuție

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
Funcţii de execuţie pe gradele profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 587 1.173 620 1.238
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 576 1.052 608 1.110
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 565 954 597 1.007
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 540 - 563 -

4. MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Funcții specifice Arhivelor Naționale

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 725 1.648 765 1.739
2. Arhivist gradul I S 660 1.443 697 1.523
3. Arhivist gradul II S 608 1.308 642 1.380
4. Arhivist gradul III S 587 1.173 620 1.238
5. Arhivist gradul IV S 576 1.052 608 1.110
6. Arhivist debutant S 547 - 578 -
7. Arhivist gradul IA SSD 597 1.443 630 1.523
8. Arhivist gradul I SSD 587 1.173 620 1.238
9. Arhivist gradul II SSD 576 1.052 608 1.110
10. Arhivist gradul III SSD 565 954 597 1.007
11. Arhivist debutant SSD 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12. Arhivar IA M 597 842 630 889
13. Arhivar I M 587 733 620 774
14. Arhivar II M 576 681 608 719
15. Arhivar III M 565 597 597 630
16. Arhivar debutant M 540 - 563 -

5. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Funcții specifice din aparatul propriu și din serviciile deconcentrate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent - şef S 725 1.648 765 1.739
2. Asistent - şef SSD 642 1.383 678 1.460
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Asistent - şef PL 601 1.212 635 1.279
4. Asistent - şef M 587 1.112 620 1.174
x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IIb (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 608 1.253 642 1.322
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I S 597 1.107 630 1.168
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 587 963 620 1.016
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 576 873 608 922
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 547 - 578 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IA SSD 587 892 620 942
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 576 769 608 812
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 565 693 597 732
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 725 1.398 765 1.475
11 Consilier juridic gradul I S 660 1.253 697 1.322
12 Consilier juridic gradul II S 597 1.107 630 1.168
13 Consilier juridic gradul III S 587 963 620 1.016
14 Consilier juridic gradul IV S 576 839 608 886
15 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 587 819 620 865
17 Referent, inspector; I M 576 764 608 807
18 Referent, inspector; II M 565 691 597 730
19 Referent, inspector; III M 555 637 586 673
20 Referent, inspector; debutant M 516 - 545 -
21 Agent agricol I M 565 679 597 717
22 Agent agricol II M; G 555 637 586 673
23 Agent agricol III M, G 544 587 574 620
24 Agent agricol debutant M; G 540 - 563 -
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului București

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
1 Secretar
aprilie 3.325
octombrie 3.508

2. Consilii județene

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Categoria I Categoria II
2 Secretar
aprilie 3.166 2.951
octombrie 3.341 3.114

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
3 Municipii
Secretar
aprilie 2.632 2.383 2.170 1.958
octombrie 2.777 2.515 2.290 2.066

*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

4 Oraşe
Secretar
aprilie - 1.753 1.675 1.634
octombrie - 1.850 1.768 1.724
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază - lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I între 7.001-15.000 locuitori II între 3.001-7.000 locuitori III până la 3.000 locuitori
5 Comune
Secretar
aprilie 1.629 1.307 1.227 1.188
octombrie 1.719 1.379 1.295 1.254

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanță, se diminuează cu 10%.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IIIb (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

CONSILIUL CONCURENȚEI
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Consiliului Concurenței

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Inspector de concurenţă gradul I S 1.094 2.476 1.155 2.613
2 Inspector de concurenţa gradul II S 988 2.240 1.043 2.364
3 Inspector de concurenţă gradul III S 882 2.004 931 2.115
4 Inspector de concurenţă asistent S 638 1.441 674 1.521

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

CERCETARE
UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 789 2.398 833 2.530
2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 680 2.243 718 2.367
3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 648 1.750 684 1.847
4 Cercetător ştiinţific S 638 1.354 674 1.429
b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 627 1.065 662 1.124
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 540 - 563 -
c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 627 852 662 899
8 Asistent II M 586 727 619 767
9 Asistent III M 565 672 597 709
10 Asistent stagiar M 540 - 563 -

NOTĂ:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1-4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008) Jurisprudență

CULTURĂ
UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
teatrale, muzicale și de cinematografie

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 848 1.725 895 1.820
gradul I 595 1.519 628 1.603
gradul II 586 1.134 619 1.197
gradul III 574 1.017 606 1.073
gradul IV 565 899 597 949
gradul V 554 831 585 877
debutant 540 - 563 -
2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operă; S
gradul IA 823 1.676 869 1.769
gradul I 577 1.476 609 1.558
gradul II 569 1.102 601 1.163
gradul III 560 988 591 1.043
gradul IV 549 873 580 922
gradul V 544 808 574 853
debutant 540 - 563 -
3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise); S
gradul I 554 1.228 585 1.296
gradul II 544 1.030 574 1.087
gradul III 540 881 566 930
4 Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă; S
gradul I 575 1.112 607 1.174
gradul II 564 997 596 1.052
gradul III 554 881 585 930
gradul IV 544 816 574 861
debutant 540 - 563 -
5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 564 949 596 1.002
gradul II 554 865 585 913
gradul III 544 816 574 861
debutant 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
6 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;
I 555 816 585 861
II 550 700 574 739
III 545 618 569 652
debutant 540 - 563 -
7 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 555 816 585 861
II 550 700 574 739
III 545 618 569 652
debutant 540 - 563 -
8 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 565 997 597 1.052
II 560 881 585 930
III 555 816 580 861
IV 550 700 574 739
V 545 633 569 668
debutant 540 - 563 -
9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 555 715 585 755
II 550 667 574 704
III 545 600 569 633
debutant 540 - 563 -
10 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 555 715 585 755
II 550 667 574 704
III 545 600 569 633
debutant 540 - 563 -
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 540 567 563 599
c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
12 Muncitor calificat I 660 851 693 894
II 650 809 683 850
III 630 754 662 792
IV 610 708 641 744
V 580 654 609 687
VI 560 642 588 675

*) La salarizarea funcției de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II și III.

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul IA 575 1.328 607 1.402
gradul I 564 997 596 1.052
gradul II 554 881 585 930
gradul III 544 816 574 861
debutant 540 - 563 -
2. Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 564 964 596 1.018
gradul II 554 865 585 913
gradul III 544 799 574 843
debutant 540 - 563 -
3. Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 564 949 596 1.002
gradul II 554 865 585 913
gradul III 544 816 574 861
debutant 540 - 563 -
4. Redactor, secretar de redacţie; S.S.D.
gradul I 565 881 597 930
gradul II 554 816 585 861
gradul III 544 700 574 739
debutant 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 575 816 607 861
treapta I 555 715 585 755
treapta II 545 667 574 704
debutant 540 - 563 -
6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M; G
treapta I 555 700 585 739
treapta II 550 618 574 652
treapta III 545 567 569 599
debutant 540 - 563 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
muzee și biblioteci
Funcții de execuție

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul IA 564 1.328 596 1.402
gradul I 554 914 585 965
gradul II 544 831 574 877
debutant 540 - 563 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 737 1.306 778 1.378
Biolog, fizician, chimist; specialist 641 1.031 677 1.088
Biolog, fizician, chimist 563 861 594 909
Biolog, fizician, chimist; debutant 540 - 566 -
3 Sociolog, psiholog; principal S 577 1.023 609 1.080
Sociolog, psiholog 566 936 598 988
Sociolog, psiholog; debutant 541 - 571 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar; S.S.D.
gradul I 565 997 597 1.052
gradul II 554 816 585 861
gradul III 544 700 574 739
debutant 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Bibliotecar P.L.
treapta I 555 902 585 952
treapta II 550 763 574 805
treapta III 545 681 569 719
debutant 540 - 563 -
6 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 555 816 580 861
treapta II 550 715 574 755
treapta III 545 667 569 704
debutant 540 - 563 -
7 Bibliotecar M
treapta IA 555 816 580 861
treapta I 550 715 574 755
treapta II 545 667 569 704
debutant 540 - 563 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 540 567 563 599

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 564 949 596 1.002
gradul II 554 865 585 913
gradul III 544 816 574 861
debutant 540 - 563 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 565 881 597 930
gradul II 554 816 585 861
gradul III 544 700 574 739
debutant 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta IA 555 816 580 861
treapta I 550 715 574 755
treapta II 545 667 569 704
debutant 540 - 563 -

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, ai celor la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități naționale, operelor naționale, muzeelor naționale și muzeelor de importanță națională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naționale, ai Bibliotecii Academiei Române și ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepția personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București.

3. Pe funcțiile noi introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituțiile publice respective, care îndeplinesc condiția de studii prevăzută pentru noile funcții, în condițiile art. 7 alin. (2) și art. 8 din prezenta ordonanță.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)
Funcții de execuție

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Preot
gradul I S 565 1.197 597 1.263
gradul II S 554 997 585 1.052
definitiv S 544 899 574 949
debutant S 540 - 563 -
2 Preot
gradul I M 544 865 574 913
definitiv M 542 831 569 877
debutant M 540 - 563 -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA 586 1.238 619 1.307
2 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I 575 1.060 607 1.119
3 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II 565 947 597 1.000
4 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 554 865 585 913
5 Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 544 800 574 844
6 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 565 800 597 844
8 Instructor sportiv II, referent II 554 717 585 757
9 Instructor sportiv III, referent III 544 670 574 707
10 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Se poale utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv gradul IA 659 1.271 696 1.341
2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 593 1.179 626 1.244
3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 565 1.010 597 1.066
4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 560 970 591 1.024
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 554 899 585 949
6 Antrenor categoria V 549 801 580 846
7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 544 - 574 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 933 2.178 985 2.298
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 795 1.854 839 1.956
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 738 1.726 779 1.821
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 684 1.595 722 1.683
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 629 1.463 664 1.544
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 620 1.335 655 1.409
7 Inspector vamal, referent de specialitate, debutant S 610 - 644 -
8 Referent gradul I S.S.D. 642 1.500 678 1.583
9 Referent gradul II S.S.D. 587 1.368 620 1.444
10 Referent gradul III S.S.D. 576 1.238 608 1.307
11 Referent debutant S.S.D. 566 - 598 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 601 1.400 635 1.477
13 Referent I M 575 1.269 607 1.339
14 Referent II M 565 1.141 597 1.204
15 Referent III M 554 1.011 585 1.067
16 Referent IV M 544 881 574 930
17 Referent debutant M 540 - 563 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor
Direcția de supraveghere și control vamal. Direcția de supraveghere
pentru zonele vamale speciale
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 1.112 2.440 1.174 2.575
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 947 2.211 1.000 2.333
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 892 2.082 942 2.197
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 821 1.919 867 2.025
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 754 1.756 796 1.853
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 740 1.595 781 1.683
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 732 - 773 -
8 Referent gradul I S.S.D. 782 1.821 826 1.922
9 Referent gradul II S.S.D. 711 1.660 751 1.752
10 Referent gradul III S.S.D. 693 1.500 732 1.583
11 Referent debutant S.S.D. 685 - 723 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 738 1.726 779 1.821
13 Referent I M 670 1.564 707 1.651
14 Referent II M 615 1.433 649 1.512
15 Referent III M 554 1.303 585 1.375
16 Referent IV M 544 1.174 574 1.239
17 Referent debutant M 540 - 563 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 821 1.919 867 2.025
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 740 1.595 781 1.683
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 629 1.463 664 1.544
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 554 1.303 590 1.375
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 544 1.174 574 1.239
6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 540 - 563 -
7 Referent gradul I S.S.D. 555 1.269 590 1.339
8 Referent gradul II S.S.D. 550 1.141 585 1.204
9 Referent gradul III S.S.D. 545 1.042 569 1.100
10 Referent debutant S.S.D. 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Referent IA M 554 1.141 585 1.204
12 Referent I M 548 1.042 580 1.100
13 Referent II M 544 947 574 1.000
14 Referent III M 542 817 569 862
15 Referent debutant M 540 - 563 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau şcoală vamală 738 1.726 779 1.821
2 Inspector vamal principal S sau şcoală vamală 601 1.400 635 1.477
3 Inspector vamal gradul I S sau şcoală vamală 564 1.269 596 1.339
4 Inspector vamal gradul II S sau şcoală vamală 554 1.141 585 1.204
5 Inspector vamal gradul III S sau şcoală vamală 544 1.011 574 1.067
6 Inspector vamal debutant S sau şcoală vamală 540 - 563 -
7 Inspector vamal Şcoală vamală sau SSD 554 1.156 585 1.220
8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală sau SSD 544 1.011 574 1.067
9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală sau SSD 542 881 569 930
10 Agent vamal debutant Şcoală vamală sau SSD 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Controlor vamal I M 549 1.042 580 1.100
12 Controlor vamal II M 544 947 574 1.000
13 Controlor vamal III M 542 817 569 862
14 Controlor vamal debutant M 540 - 563 -

B. Funcții de execuție de categoria B

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria vamală principal S 601 1.400 635 1.477
2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 564 1.269 596 1.339
3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 554 1.141 585 1.204
4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 544 1.011 574 1.067
5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 540 - 563 -
6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală sau SSD 554 1.156 585 1.220
7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Şcoală vamală sau SSD 544 1.011 574 1.067
8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Şcoală vamală sau SSD 542 881 569 930
9 Controlor pentru datoria vamală debutant Şcoală vamală sau SSD 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Controlor pentru datoria vamală I M 549 1.042 580 1.100
11 Controlor pentru datoria vamală II M 544 947 574 1.000
12 Controlor pentru datoria vamală III M 542 817 569 862
13 Controlor pentru datoria vamală debutant M 540 - 563 -
x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

NAVIGAȚIE
UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Comandant instructor S 564 1.303 596 1.375
2 Şef mecanic instructor S 554 947 585 1.000
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3 Comandant S 564 1.190 596 1.256
4 Şef mecanic S 554 963 585 1.016
5 Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electrician S 544 817 574 862
6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 544 766 574 809
7 Ofiţer aspirant S 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Căpitan dragor M 544 800 574 844
9 Căpitan M 544 735 574 776
10 Şef mecanic M 544 717 574 757
11 Dragor-şef M 544 703 574 742
12 Ofiţer punte M 540 670 563 707
13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 540 656 563 693
14 Dragor M 540 607 563 641
15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirant M 540 - 563 -
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
16 Şef staţie RTG M 544 703 574 742
17 Ofiţer RTG I M 540 637 563 673
18 Ofiţer RTG II M 540 589 563 622
19 Şef echipaj 540 687 563 725
20 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic 540 637 563 673
21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 540 607 563 641
22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 540 - 563 -
23 Scafandru autonom 544 766 574 809
24 Scafandru greu 544 703 574 742
25 Scafandru debutant 540 - 563 -
d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
26 Căpitan de port specialist S 575 963 607 1.016
27 Căpitan de port gradul I S 565 810 597 855
- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
28 Căpitan de port gradul II M 554 735 585 776
29 Ofiţer de port gradul I M 544 703 574 742
30 Ofiţer de port gradul II M 540 637 563 673
31 Ofiţer de port debutant M 540 - 563 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 575 1.303 607 1.375
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 564 913 596 964
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 554 800 585 844
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 544 766 574 809
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 540 - 563 -
6. Medic primar veterinar**) S 575 1.463 607 1.544
7. Medic veterinar gradul I S 564 1.042 596 1.100
8. Medic veterinar gradul II S 554 913 585 964
9. Medic veterinar gradul III S 544 766 574 809
10. Medic veterinar debutant S 540 - 563 -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 554 913 585 964
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 544 735 574 776
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 542 687 569 725
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA M 549 785 580 829
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 544 670 574 707
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 542 607 569 641
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 540 - 563 -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 549 785 580 829
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 544 703 574 742
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 542 637 569 673
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 540 563
23. Agent veterinar I Şcoală profesională 544 607 574 641
24. Agent veterinar II Şcoală profesională 542 554 569 585
25. Agent veterinar debutant Şcoală profesională 540 - 563 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer cadastru gradul IA S 575 1.303 607 1.375
2 Inginer cadastru gradul I S 564 913 596 964
3 Inginer cadastru gradul II S 554 832 585 878
4 Inginer cadastru gradul III S 544 766 574 809
5 Inginer cadastru debutant S 540 - 563 -
6 Subinginer cadastru I S.S.D. 554 913 585 964
7 Subinginer cadastru II S.S.D. 544 785 574 829
8 Subinginer cadastru III S.S.D. 542 687 569 725
9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician cadastru IA M 549 785 580 829
11 Tehnician cadastru I M 544 670 574 707
12 Tehnician cadastru II M 542 607 569 641
13 Tehnician cadastru debutant M 540 - 563 -
14 Operator cadastru I M; G 544 607 574 641
15 Operator cadastru II M; G 542 554 569 585
16 Operator cadastru debutant M; G 540 - 563 -
x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

PROTECȚIA MEDIULUI
AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 575 1.303 607 1.375
2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 564 913 596 964
3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 554 800 585 844
4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 544 766 574 809
5 Inspector, inginer*); debutant S 540 - 563 -
6 Subinginer I S.S.D. 554 913 585 964
7 Subinginer II S.S.D. 544 735 574 776
8 Subinginer III S.S.D. 542 687 569 725
9 Subinginer debutant S.S.D. 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţii pe trepte profesionale
10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 549 785 580 829
11 Tehnician, observator condiţii mediu; I**) M 544 670 574 707
12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 542 607 569 641
13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**) M 540 - 563 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

AVIAȚIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Funcții de execuție

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 564 1.303 596 1.375
clasa a II-a 554 936 585 988
clasa a III-a 544 817 574 862
clasa a IV-a 542 766 569 809
clasa a V-a 540 - 563 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. Personal tehnic aeronautic

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
1 Inginer de aviaţie S
clasa I 575 1.303 607 1.375
clasa a II-a 565 931 597 983
clasa a III-a 554 817 585 862
clasa a IV-a 544 766 574 809
debutant 540 - 563 -
2 Tehnician de aviaţie M
clasa I 565 785 597 829
clasa a II-a 554 717 585 757
clasa a III-a 544 656 574 693
clasa a IV-a 542 607 569 641
debutant 540 - 563 -
3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă
clasa I 570 832 602 878
clasa a II-a 565 717 597 757
clasa a III-a 554 637 585 673
clasa a IV-a 542 607 569 641
debutant 540 - 563 -
4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.) M; Şcoala profesională
clasa I 565 785 597 829
clasa a II-a 554 687 585 725
clasa a III-a 544 637 574 673
clasa a IV-a 542 607 569 641
debutant 540 - 563 -
5 Maistru de aviaţie Şcoală de maiştri aviaţie
clasa I 554 849 585 896
clasa a II-a 544 785 574 829
clasa a III-a 540 670 563 707

3. Personal operativ aeronautic
Funcții de execuție

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 575 1.303 607 1.375
gradul II 564 931 596 983
gradul III 554 817 585 862
gradul IV 544 766 574 809
debutant 540 - 563 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 544 703 574 742
II 542 637 569 673
debutant 540 - 563 -
3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 544 785 574 829
II 542 703 569 742
III 540 637 563 673
4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M + curs de calificare
I 554 717 585 757
II 544 656 574 693
III 542 607 569 641
debutant 540 - 563 -
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principal S 700 1.066 735 1.120
2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 650 975 683 1.024
3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutant S 630 - 662 -
4 Medic primar S 1.300 1.761 1.365 1.850
5 Medic specialist S 1.200 1.513 1.260 1.589
6 Medic S 780 1.274 819 1.338
7 Medic stagiar S 750 - 788 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 750 1.315 788 1.381
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 720 1.039 756 1.091
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 670 867 704 911
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 630 - 662 -
12 Profesor C.F.M principal S 700 1.066 735 1.120
13 Profesor C.F.M. S 650 975 683 1.024
14 Profesor C.F.M. debutant S 630 - 662 -
15 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 700 1.026 735 1.078
16 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat S.S.D. 650 918 683 964
17 Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutant S.S.D. 600 - 630 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 700 1.012 683 1.063
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 600 894 630 939
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 570 - 599 -
21 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principal PL 630 1.012 662 1.063
22 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare PL 600 904 630 950
23 Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutant PL 570 - 599 -
24 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principal M 630 940 683 987
25 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor M 600 794 630 834
26 Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutant M 550 - 578 -
27 Soră medicală principală**) M 600 845 630 888
28 Soră medicală**) M 570 706 599 742
29 Soră medicală debutantă**) M 540 - 557 -

*) Se aplică și funcțiilor de educator specializat lucrător social, instructor de educație, instructor de ergoterapie, masor.

**) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.

***) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

B. Salarii de bază pentru funcții auxiliare

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Infirmieră, agent D.D.D. G 564 590 593 620
2 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 545 - 565 -
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 540 561 557 590

NOTĂ:

1. Personalul medico-sanitar din Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, preluând după caz și alte funcții din domeniul unităților sanitare, altele decât cele clinice.

2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum și cele găzduite în adăposturi de noapte și centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.

3. Angajarea și promovarea personalului încadrat pe funcții de specialitate în unități de asistență socială și în unități de asistență medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

4. Funcțiile din prezenta anexă pot fi completate și cu alte funcții medico-sanitare prevăzute în unități sanitare publice neclinice.

ANEXA Nr. V/1b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008) Jurisprudență

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1-IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 800 1.372 840 1.441
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 780 1.097 819 1.152
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 700 1.021 735 1.073
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 680 944 714 992
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 650 - 683 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 780 1.034 819 1.086
7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 750 955 788 1.003
8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 670 851 704 894
9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 640 - 672 -
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 800 1.372 840 1.441
11 Consilier juridic gradul I S 780 1.097 819 1.152
12 Consilier juridic gradul II S 700 1.021 735 1.073
13 Consilier juridic gradul III S 680 944 714 992
14 Consilier juridic debutant S 650 - 683 -
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 730 847 767 890
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 700 787 735 827
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 680 709 714 745
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 620 650 651 683
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 610 - 641 -

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert-consultant IA S 800 1.359 840 1.427
2 Expert-consultant I S 750 1.185 784 1.245
3 Expert-consultant II S 680 1.065 714 1.119

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert gradul I S 800 1.185 840 1.245
2 Expert gradul II S 750 1.011 788 1.062
3 Expert gradul III S 680 935 714 982
4 Expert debutant S 650 - 683 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Instructor I M 700 902 735 948
6 Instructor II M 680 771 714 810
7 Instructor III M 620 706 651 742
8 Instructor debutant M 610 - 641 -

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 756 1.314 794 1.380
2. Proiectant gradul II S 743 1.149 781 1.207
3. Proiectant gradul III S 730 996 767 1.046
4. Proiectant gradul IV S 717 913 753 959
5. Proiectant debutant S 680 - 714 -
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 701 974 737 1.023
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 688 891 723 936
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 675 779 709 818
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 663 - 697 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 680 887 714 932
11. Tehnician proiectant II*) M 676 758 710 796
12. Tehnician proiectant III*) M 670 694 704 729
13. Tehnician proiectant debutant*) M 650 - 683 -

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 800 1.372 840 1.441
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 780 1.301 819 1.367
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 750 1.165 788 1.224
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 700 1.012 735 1.063
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 680 927 714 974
6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 650 - 683 -
7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 780 1.034 819 1.086
8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 750 947 788 995
9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 670 827 704 869
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 640 - 672 -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor IA M 730 941 767 989
12 Analist (programator) ajutor I M 700 871 735 915
13 Analist (programator) ajutor II M 680 787 714 827
14 Analist (programator) ajutor III M 660 722 693 759
15 Analist (programator) debutant M 610 - 641 -
16 Operator, controlor date; I M 692 871 727 915
17 Operator, controlor date; II M 677 787 711 827
18 Operator, controlor date; III M 667 722 701 759
19 Operator, controlor date; IV M 630 656 662 689
20 Operator, controlor date; debutant M 610 - 641 -

VI. Administrația publică locală
Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor
județene și locale
Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile
publice de salvamont

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Salvator montan gradul I 715 1.274 751 1.338
2 Salvator montan gradul II 702 956 738 1.004
3 Salvator montan gradul III 680 791 714 831

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului internelor și reformei administrative.

NOTĂ:

1. Pentru activitatea desfășurată în condiții de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcția de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.

2. Categoriile de personal, condițiile de acordare și mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008) Jurisprudență

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații
și de deservire1)
Funcții de execuție pe trepte profesionale

lei
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază Salariul de bază
aprilie octombrie
minim maxim minim maxim
1 Stenodactilograf IA*) M 657 851 690 894
2 Stenodactilograf I M 637 754 669 792
3 Stenodactilograf II M 620 690 651 725
4 Stenodactilograf debutant M 581 - 611 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 637 833 669 875
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 620 738 651 775
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 610 673 641 707
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 581 - 611 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 620 708 651 744
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 610 646 641 679
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 581 - 611 -
12 Administrator I M 637 893 669 941
13 Administrator II M 620 817 651 858
14 Administrator III M 610 738 641 775
15 Şef depozit I M 620 809 651 850
16 Şef depozit II M 610 738 641 775
17 Casier, magaziner; I M 620 789 651 829
18 Casier, magaziner; II M; G 610 708 641 744
19 Casier, magaziner, debutant M; G 581 - 611 _
20 Funcţionar, arhivar; I M 637 771 669 810
21 Funcţionar, arhivar; II M 620 708 651 744
22 Funcţionar, arhivar; III M 610 646 641 679
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 581 - 611 -
24 Şef formaţie pază, pompieri 599 708 629 744
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier, I 610 642 641 675
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier, II 599 625 629 657
27 Maistru I 620 871 651 915
28 Maistru II 610 809 641 850
29 Şofer***) 620 888 651 933
30 Muncitor calificat I 660 851 693 894
31 Muncitor calificat II 650 809 683 850
32 Muncitor calificat III 630 754 662 792
33 Muncitor calificat IV 610 708 641 744
34 Muncitor calificat V 580 654 609 687
35 Muncitor calificat VI 560 642 588 675
36 Muncitor necalificat 540 625 557 657

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în instituția prefectului, servicii deconcentrate, administrația publică locală și în unitățile bugetare.

NOTĂ: Modificări (1)

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe care îl deservesc.

x
x x

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1 Director general, inspector de stat şef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50
3 Director, inspector şef 50
4 Director adjunct, inspector şef adjunct 40
5 Contabil şef 40
6 Inginer şef 40
7 Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30
8 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25
9 Şef formaţie muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
1 Şef departament, director general 55
2 Director, şef sector, şef compartiment 50
3 Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct 40
4 Şef serviciu, şef secţie 30
5 Şef birou, şef oficiu, şef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Economiei şi Finanţelor
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1 Comisar general adjunct 50
2 Comisar şef divizie 30
2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Nr. crt. Funcţia*) Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1 Inspector general 45 55
2 Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice deconcentrate
1. Ministerul Economiei şi Finanţelor
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1 Comisar şef secţie 40
2 Comisar şef secţie adjunct 30
3 Comisar şef secţie divizie 25
1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice
- Administraţia finanţelor publice a municipiului
1 Director administraţie financiară 40
2 Director adjunct administraţie financiară 30
- Administraţia finanţelor publice a oraşului
3 Şef administraţie 30
- Administraţia finanţelor publice a comunei
4 Şef administraţie 25
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
2.1. Inspectoratul şcolar*)
1 Inspector şcolar general 45 55
2 Inspector şcolar general adjunct 35 45
3 Inspector şcolar de specialitate 30 40
4 Inspector şcolar 25 30
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
1 Şef departament*), arhitect şef**) 55
2 Arhitect - şef adjunct***) 50
3 Şef filială, şef corp control comercial I 30
4 Şef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
1 Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) 30
2 Şef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1 Şef percepţie 25
2 Şef birou 15
1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti la sectoarele Municipiului Bucureşti şi la municipiile de toate categoriile.
***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti.
****) Se utilizează la oraşe.
*****) Se utilizează la comune.
d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii şi Cultelor
1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională
1 Redactor - şef 40
2 Redactor - şef adjunct 30
3 Şef redacţie, secretar general de redacţie 25
1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică. 10
2 Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă. 10
3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic 15
2. Agenţia Naţională pentru Sport
2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive
1 Preşedinte federaţie 30
2 Secretar general federaţie 25
2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive
2.2.1. Cluburi
1 Preşedinte club 20
2 Vicepreşedinte club 10
2.2.2. Complex sportiv
1 Şef complex sportiv 10
Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Transporturilor
3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi
Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi
1 Căpitan şef port 20
2 Şef grup scafandri 10
3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o indemnizaţie de 9 lei/oră de scufundare, începând cu data de 01.04.2008 şi respectiv, de 10 lei/oră de scufundare, începând cu data de 01.10.2008.
3.3. Aviaţie sportivă
3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
1 Comandant detaşament zbor 50
2 Comandant aeroclub teritorial 50
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4 Şef sector zbor aeroclub teritorial 15
3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice
1 Şef grupă lucrări - reparaţii (LR) 30
2 Şef sector tehnic 15
3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
1 Director zbor 40
2 Director tehnic 40
3 Şef serviciu informare zbor-meteo-navigaţie 30
3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizaţia - limita maximă -
1 Misiuni prevăzute în Codul aerian - 65 lei/oră/zbor - începând cu 01.04.2008
- 69 lei/oră/zbor - începând cu 01.10.2008
2 Misiuni prevăzute în Codul aerian - 51 lei/start sau tur de pistă - începând cu 01.04.2008
- 54 lei/start sau tur de pistă - începând cu 01.10.2008
3 Salturi cu paraşuta - 126 lei/salt - începând cu 01.04.2008
- 133 lei/salt - începând cu 01.10.2008
4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări - 8 lei/lansare sau aterizare - începând cu 01.04.2008
- 9 lei/lansare sau aterizare - începând cu 01.10.2008

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal

1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depășească alocația bugetară pe anul în curs.

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
4.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1 Șef oficiu*), inspector șef*) 40
2 Șef stație, șef fermă, șef centru, șef circumscripție 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
4.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază:
- Medicii veterinari încadrați în activitățile prevăzute în Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanță, autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar-veterinare. 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
5.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1 Inspector șef*) 40
*) Se utilizează la agențiile de supraveghere a protecției mediului.
6. Academia Română
6.1. Funcții de conducere specifice din activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.
1 Director institut 50
2 Director adjunct științific, director adjunct institut 40
3 Secretar științific, director centru 30
7. Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
7.1. Funcții de conducere specifice în unitățile de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
1 Director centru de perfecționare 30
2 Director adjunct centru de perfecționare 25
3 Director centru de calificare și recalificare 30
4 Șef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1 Șef birou vamal 30
2 Șef adjunct birou vamal 25
3 Șef tură, șef sector 20

ANEXA Nr. VII/1b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
aprilie octombrie
Preşedinţia României
1 Preşedintele României 9.056 9.555
Parlamentul României
2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 8.357 8.817
3 Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 7.698 8.122
4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 7.244 7.643
5 Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643
6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643
7 Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6.794 7.168
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6.710 7.080
9 Senatori, deputaţi 6.629 6.994
x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/2b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității
publice, numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
aprilie octombrie
Guvernul României
1 Prim-ministru 8.357 8.817
2 Ministru de stat 7.698 8.122
3 Ministru 7.244 7.643
4 Ministru delegat 7.244 7.643
5 Secretar de stat membru al Guvernului 6.629 6.994
6 Secretar de stat 6.342 6.691
7 Subsecretar de stat 5.353 5.648
Consiliul Legislativ
8 Preşedinte consiliu 7.244 7.643
9 Preşedinte de secţie 6.794 7.168
Avocatul Poporului
10 Avocatul poporului 7.244 7.643
Curtea de Conturi
11 Preşedinte 8.357 8.817
12 Vicepreşedinte 7.369 7.775
13 Preşedinte de secţie 6.794 7.168
14 Consilier conturi 6.629 6.994
Secretariatul General al Guvernului
15 Secretar general al Guvernului 6.629 6.994
16 Secretar general adjunct al Guvernului 6.342 6.691
17 Consilier de stat 6.342 6.691
Administraţia Prezidenţială
18 Consilier prezidenţial 7.244 7.643
19 Consilier de stat 6.342 6.691
Parlamentul României
20 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 6.629 6.994
21 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 6.342 6.691
Consiliul Concurenţei
22 Preşedinte 8.357 8.817
23 Vicepreşedinte 7.369 7.775
24 Consilier de concurenţă 6.794 7.168
Consiliul Naţional al Audiovizualului
25 Preşedinte 7.244 7.643
26 Membri 6.342 6.691
Cancelaria Primului-Ministru
27 Şeful Cancelariei Primului-Ministru 7.244 7.643
28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 6.342 6.691
29 Preşedinte 7.244 7.643
30 Vicepreşedinte 6.629 6.994
31 Secretar al Consiliului 6.629 6.994
32 Membri 6.342 6.691
Modificări (1)
x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/3b (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR
AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE

Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
aprilie octombrie
PRIMĂRII ŞI CONSILII
1 Primar general al Capitalei 7.244 7.643
2 Viceprimar al Capitalei 6.047 6.380
3 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 6.267 6.612
4 Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 6.235 6.578
5 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 5.631 5.941
6 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II) 5.561 5.867
7 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 5.908 6.233
8 Primar de municipiu (categoria I) 5.406 5.704
9 Primar de municipiu (categoria II) 4.920 5.191
10 Primar de municipiu (categoria III) 4.542 4.792
11 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 5.188 5.474
12 Viceprimar de municipiu (categoria I) 4.690 4.948
13 Viceprimar de municipiu (categoria II) 4.255 4.490
14 Viceprimar de municipiu (categoria III) 3.874 4.088
15 Primar de oraş (categoria I) 4.179 4.409
16 Primar de oraş (categoria II) 4.034 4.256
17 Primar de oraş (categoria III) 3.926 4.142
18 Viceprimar de oraş (categoria I) 3.460 3.651
19 Viceprimar de oraş (categoria II) 3.322 3.505
20 Viceprimar de oraş (categoria III) 3.253 3.432
21 Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 3.139 3.312
22 Primar de comună (categoria I) 2.768 2.921
23 Primar de comună (categoria II) 2.630 2.775
24 Primar de comună (categoria III) 2.493 2.631
25 Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 2.561 2.702
26 Viceprimar de comună (categoria I) 2.354 2.484
27 Viceprimar de comună (categoria II) 2.284 2.410
28 Viceprimar de comună (categoria III) 2.215 2.337
x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 331/2005.

ANEXA Nr. VIIIb (la 01.04.2008 și la 01.10.2008)

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Indemnizații pentru personalul din instituții publice
din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia - lei -
aprilie octombrie
1 Instituţii publice din subordinea Guvernului*) Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.) 4.613 4.867
2 Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.) 3.915 4.131

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

x
x x

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Concediul de odihnă la cumulul de funcții
MEMENTO: Cele mai importante modificări pe Codul Muncii, aplicabile din 25 ianuarie
;
se încarcă...