Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma sanitară veterinară privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor din 18.09.2008

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 14 octombrie 2008.

În vigoare de la 14 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta normă sanitară veterinară reglementează procedura privind:

a) notificarea internă și declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1;

b) ridicarea restricțiilor impuse de declararea bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, după eradicarea ultimului focar de boală.

(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere prevederilor legale privind notificarea internațională a bolilor, corelate cu armonizarea măsurilor de eradicare și/sau mijloacelor de profilaxie a unei boli transmisibile a animalelor.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) caz de boală - confirmarea oficială a oricărei boli transmisibile a animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, la orice animal sau carcase provenite de la acesta;

b) focar de boală - exploatația sau locul situat pe teritoriul României în care se găsesc animale și în care s-au confirmat oficial unul ori mai multe cazuri de boală;

c) focar primar de boală - focarul care nu este epidemiologic legat de un focar anterior din aceeași exploatație;

d) registru de epizootii - documentul păstrat la circumscripțiile sanitar-veterinare zonale, în care se evidențiază evoluția bolilor transmisibile ale animalelor confirmate pe un teritoriu bine delimitat și într-o anumită perioadă a anului.

(2) Notificarea internă a suspiciunii ori a apariției unei boli transmisibile a animalelor, precum și a cazurilor de tăiere de urgență sau de moarte a animalelor constituie o obligație pentru deținătorii de animale, pentru orice persoană care, prin activitatea pe care o desfășoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele ori subprodusele de origine animală, pentru unitățile care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică și comercializează produse sau subproduse de origine animală, pentru personalul care își desfășoară activitatea la punctele de trecere a frontierei, precum și pentru personalul sanitar-veterinar.

(3) Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, precum și a cazurilor de tăiere de urgență sau de moarte a animalelor se face printr-un mijloc de comunicare rapidă sau prin comunicare directă, precizându-se:

a) boala suspicionată;

b) locul unde a fost suspicionată boala, codul exploatației;

c) specia de animale la care a fost suspicionată boala;

d) categoria de vârstă a animalului;

e) numărul și codul de identificare pentru animalele bolnave sau suspectate a fi bolnave, tăiate de urgență sau moarte;

f) numele și prenumele, precum și adresa deținătorului animalelor;

g) data la care a fost suspicionată boala;

h) factorii favorizanți pentru apariția bolii;

i) simptomele bolii;

j) intervențiile efectuate.

(4) Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se face către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și către primărie, de către deținătorii de animale, de responsabilii stânelor și ai taberelor de vară, de conducătorii unităților care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică și comercializează produse de origine animală, de către personalul care gestionează și supraveghează rezervațiile și parcurile naturale, fondurile cinegetice și fondurile de vânătoare, precum și de către orice alte persoane care pot furniza informații privind starea de sănătate a animalelor, pentru efectuarea investigațiilor de specialitate, pentru stabilirea diagnosticului și pentru aplicarea operativă a măsurilor adecvate.

(5) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți comunică, în mod obligatoriu, orice situație în care se suspicionează bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale și primăriei localității în a cărei rază teritorială se află animalele.

(6) Notificarea internă a suspiciunii de boală a animalelor aflate sub controlul sanitar-veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat din cadrul altor ministere se face de către direcția medicală sau de către conducerile acestora medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale în a cărei rază teritorială se află animalele și direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

(7) Nu se supun notificării îmbolnăvirile provocate și cazurile de tăiere sau de moarte a animalelor înregistrate în activitatea de cercetare, precum și tăierile de animale pentru producția de biopreparate sau în scop de diagnostic, care se efectuează în instituțiile și unitățile autorizate.

CAPITOLUL II Notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor

Art. 3. -

(1) Bolile transmisibile ale animalelor prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse notificării interne.

(2) În toate cazurile în care se suspicionează o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale anunță imediat, prin orice mijloc de comunicare rapidă, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

(3) Pentru apariția de focare noi de boli transmisibile ale animalelor pe teritoriul României ori pentru stingerea unor focare de boală sau pentru eradicarea acestora, notificarea internă se face în scris, conform dispozițiilor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București sau de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, ori de câte ori se înregistrează evenimentul respectiv.

(4) Notificarea internă a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se efectuează prin Raportul de notificare internă pentru suspiciune sau, după caz, prin Raportul de notificare internă pentru confirmare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 și 5.

CAPITOLUL III Măsuri dispuse după notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor

Art. 4. -

(1) Până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale sau a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2 alin. (4) au următoarele obligații:

a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală și să înregistreze codurile crotaliilor;

b) să izoleze cadavrele animalelor, precum și carnea ori produsele obținute prin tăierea de urgență, fără a le înstrăina ori valorifica;

c) să nu permită circulația animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;

d) să izoleze materiile, materialele și echipamentele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, precum și furajele, fără a le administra altor animale;

e) să mențină pe loc echipamentele utilizate în grajd, așternutul, mijloacele de transport folosite, precum și orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

(2) Medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale culege și comunică directorului executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București informații pentru:

a) stabilirea coordonatelor geografice ale focarului sau ale zonei infectate, în vederea întocmirii hărților de tipul Sistem Geografic Informațional - GIS - în cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București sau în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

b) stabilirea zonei de protecție și a zonei de supraveghere a focarului de boală, precum și mărimea zonei infectate;

c) inventarierea exploatațiilor de animale existente în cadrul acestora, pe specii și pe categorii de vârstă;

d) convocarea centrului local de combatere a bolilor, respectiv a Centrului de Combatere a Bolilor al Municipiului București pentru întocmirea și aplicarea planului de măsuri care are drept scop combaterea bolii;

e) notificarea internă a bolii la Serviciul notificări interne și externe, certificări interne și externe, decizii interne al Direcției generale sanitare veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru informarea Comisiei Europene, a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală și a altor instituții naționale și internaționale, după caz.

(3) În cazul exploatațiilor de animale care aparțin regiilor autonome, societăților comerciale sau asociațiilor agricole care se află sub controlul sanitar-veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat, obligațiile privind aplicarea și respectarea măsurilor prevăzute la art. 2, până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, revin conducerii, respectiv administrației acestora.

(4) Imediat ce a fost anunțată despre apariția sau suspiciunea unei boli transmisibile la animale, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică dacă a fost anunțat medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care, până la sosirea acestuia, verifică dacă deținătorul animalelor în cauză a aplicat măsurile prevăzute la alin. (1).

(5) În funcție de situație, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale dispune măsuri pe care le aduce la cunoștința deținătorului animalelor, precum și primăriei, pentru:

a) interzicerea circulației animalelor, a produselor și subproduselor de origine animală și a altor materii și produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum și a persoanelor din zona suspectată de a fi infectată și, de asemenea, ieșirea din locurile contaminate a animalelor, a produselor și a subproduselor de origine animală, precum și a obiectelor care ar putea răspândi boala;

b) oprirea în localitate și reținerea într-un spațiu izolat a turmelor de animale aflate în tranzit sau în transhumanță.

(6) Imediat după ce a fost notificat sau după ce a aflat despre suspiciunea ori apariția unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale se deplasează la locul respectiv și:

a) controlează măsurile luate de către deținătorii de animale și de către primărie;

b) examinează clinic sau prin inspecție animalele suspecte de boală sau bolnave, carnea și produsele rezultate de la animalele tăiate în cazuri de urgență;

c) execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe și le trimite la un laborator autorizat sanitar-veterinar pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului;

d) menține restricțiile până la comunicarea rezultatului examenelor de laborator; în cazul în care acesta este negativ, impune ridicarea restricțiilor.

(7) În situația în care se confirmă apariția unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale procedează astfel:

a) stabilește măsurile care se impun pentru combaterea și prevenirea răspândirii bolii în teritoriu, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

b) coordonează și controlează stadiul realizării programului de combatere aprobat pentru boala respectivă, care vizează stabilirea gradului de difuzare a bolii, aplicarea corectă a vaccinării de urgență și controlul eficacității vaccinului utilizat, precum și întocmirea corectă a evidențelor sanitar-veterinare care certifică realizarea acestor acțiuni;

c) efectuează ancheta epidemiologică prin care stabilește data prezumtivă a apariției bolii, originea acesteia, sursele de contaminare și extinderea bolii și întocmește actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) controlează starea de sănătate a animalelor din speciile receptive din localitatea contaminată;

e) urmărește evoluția bolii până la stingerea oficială a acesteia.

(8) În situația în care nu se confirmă apariția uneia dintre bolile transmisibile ale animalelor prevăzute la anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale dispune ridicarea restricțiilor impuse la notificarea internă a suspiciunii.

(9) În cazul zoonozelor, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale întocmește anchete epidemiologice, stabilind totodată programul de măsuri aprobat pentru prevenirea și combaterea zoonozelor.

CAPITOLUL IV Declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

Art. 5. -

(1) Declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se realizează de către medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, pe baza diagnosticului stabilit în urma investigațiilor efectuate, confirmat prin examene de laborator și înscris în buletinul de analiză emis de un laborator sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor județean, respectiv al municipiului București.

(2) Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunoștință și se prezintă șefului Serviciului sănătate animală din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

(3) Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se întocmește în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localitații în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se transmite Direcției generale sanitare veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

CAPITOLUL V Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor și ridicarea restricțiilor sanitare veterinare

Art. 6. -

(1) Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, reprezintă momentul ridicării tuturor măsurilor și restricțiilor, atunci când se constată că:

a) pe teritoriul localității nu mai există animale moarte, bolnave sau ținute sub observație pentru boala declarată;

b) de la ultimul caz de vindecare, tăiere de urgență sau moarte a animalelor a trecut perioada prevăzută în normele sanitare veterinare specifice fiecărei boli;

c) rezultatele examenelor de laborator efectuate pe probele prelevate din focarul de boală sau din zona infectată, respectiv din zona de protecție, din zona de supraveghere a focarului sau din alte zone limitrofe sunt negative;

d) s-au realizat integral măsurile de biosecuritate, inclusiv vaccinările de urgență și de control, stabilite prin programele de combatere pentru fiecare boală.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale întocmește un act sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3.

(3) Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se înregistrează la primăria localității în al cărei teritoriu a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunoștință, și se prezintă șefului Serviciului sănătate animală din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

(4) Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se întocmește în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localitații în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se transmite Direcției generale sanitare veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(5) În cazul în care pe teritoriul României a fost localizată o zonă în care a evoluat o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează Comisia Europeană și Biroul central al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, atunci când această zonă este liberă de boala respectivă.

(6) O exploatație de animale, un abator sau o zonă infectată cu agenții etiologici ai unei anumite boli transmisibile a animalelor sunt considerate libere de această boală după ce a trecut o perioadă care depășește perioada de incubație a bolii prevăzută de Codul de sănătate al animalelor terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală, după ultimul caz de îmbolnăvire, moarte sau tăiere a animalelor, din cauza bolii respective, precum și atunci când au fost aplicate toate măsurile programelor de combatere a bolii și alte măsuri specifice de control al bolii, care să prevină reapariția sau diseminarea bolii respective.

CAPITOLUL VI Evidențiera bolilor transmisibile ale animalelor

Art. 7. -

(1) Bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se înscriu în registrul de epizootii.

(2) Registrul de epizootii se întocmește pentru fiecare boală, la data declarării oficiale a acesteia, se numerotează, se semnează și se parafează de către medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale.

(3) Bolile transmisibile ale animalelor și zoonozele se înscriu în ordinea prevăzută de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală, conform opisului întocmit pe prima pagină a registrului de epizootii, pentru fiecare boală rezervându-se un spațiu conform prognozelor sanitar-veterinare, având la bază situația epidemiologică precedentă.

(4) Medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale înscrie în registrul de epizootii fiecare focar de boală, numele, adresa și codul exploatației de animale contaminate, efectivele de animale existente în exploatație la data declarării bolii, numărul animalelor bolnave, vindecate, tăiate de urgență sau moarte și seria și numărul formularelor de mișcare.

(5) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București înscriu în registrul propriu de epizootii datele oficiale primite de la medicii veterinari oficiali ai circumscripțiilor sanitar-veterinare zonale și le transmit lunar Direcției bunăstare a animalelor și unitatea epidemiologică centrală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(6) La finele fiecărui an calendaristic, medicul veterinar al circumscripției sanitar-veterinare zonale și directorul executiv adjunct medic veterinar al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București certifică în registrul de epizootii, sub semnătură și ștampilă, situația epidemiologică înregistrată.

(7) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor împreună cu institutele veterinare centrale monitorizează situația bolilor animalelor pe baza datelor oficiale primite de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în vederea întocmirii de către acestea din urmă a programelor de combatere a bolilor.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 8. -

(1) Măsurile stabilite prin actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolilor transmisibile ale animalelor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice de pe teritoriul pe care evoluează aceste boli.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare se sancționează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară Modificări (1)

LISTA
bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

A. Boli majore Major Diseases
1. Febra aftoasă Foot and mouth disease
2. Stomatita veziculoasă Vesicular stomatitis
3. Boala veziculoasă a porcului Swine vesicular disease
4. Pesta bovină Rinderpest
5. Pesta micilor rumegătoare Peste des petits ruminants
6. Pleuropneumonia contagioasă bovină Contagious bovine pleuropneumonia
7. Dermatoza nodulară virotică Lumpy skin disease
8. Febra Văii de Rift Rift Valey Fever
9. Boala limbii albastre Bluetongue
10. Variola ovină și caprină Sheep and goat pox
11. Pesta africană a calului African horse sickness
12. Pesta porcină africană African swine fever
13. Pesta porcină clasică Classical swine fever
14. Pesta aviară Fowl plague
15. Boala de Newcastle Newcastle disease
B. Boli comune mai multor specii de animale Multiple species diseases
1. Antrax Anthrax
2. Boala Aujeszky Aujeszky disease
3. Leptospiroza Leptospirosis
4. Rabia Rabies
5. Paratuberculoza Johne disease
Boli ale bovinelor Cattle's diseases
1. Bruceloza bovină Bovine brucelosis
2. Tuberculoza bovină Bovine tuberculosis
3. Leucoza enzootică bovină Enzootic bovine leucosis
4. Pasteureloza bovină Haemorrhagic septicaemia
5. Encefalopatia spongiformă bovină Bovine spongiform encephalopaty
6. Cărbunele emfizematos Clostridiosis
7. Tricomonoza bovină Bovine trichomonosis
C. Boli ale ovinelor și caprinelor Sheep and goat desease
1. Epididimita infecțioasă Brucella ovis infection
2. Bruceloza caprină cu Brucella melitensis Caprine and ovine brucelosis
3. Agalaxia contagioasă a oilor și caprelor Contagious agalactia
4. Avortul enzootic al caprelor Enzootic abortion of ewes
5. Scabia Mange
6. Fascioloza Fasciolosis
7. Scrapia Scrapie
D. Boli ale ecvinelor Horse's diseases
1. Metrita contagioasă ecvină Contagious equine metritis
2. Durina Dourine
3. Encefalomielita ecvină Equine encefalomielitis
4. Anemia infecțioasă ecvină Equine infectious anaemia
5. Gripa calului (Influența ecvină) Equine influenza
6. Rinopneumonia calului Equine viral rinopneumonitis
7. Morva Glanders
8. Arterita infecțioasă a cailor Infectious arteritis of horses
9. Scabia Horse mange
10. Encefalita venezueleană Venezuelean encephalitis
11. Encefalita japoneză Japanese encephalitis
12. Encefalitele de est și vest East-West encephalitis
13. Limfangita enzootică Enzootic lymphangitis
14. Parainfluența ecvină Horse parainfluenza
E. Bolile porcinelor Swine's diseases
1. Bruceloza porcină Porcine brucelosis
2. Trichineloza Trichinelosis
3. Encefalomielitele cu enterovirus (Boala de Teschen) Enterovirus encephalomielitis
4. Gastroenterita transmisibilă virotică Transmissible gastroenteritis of pigs
5. Sindromul respirator și de reproducție Porcine respiratory and reproduction syndrome
6. Rujetul Erysipelas suis
7. Pasteureloza porcilor Pig's pasteurelosis
8. Pleuropneumonia infecțioasă a porcului Infectious pleuropneumonia of pigs
F. Bolile păsărilor Bird's diseases
1. Bursita infecțioasă Infectious bursal disease
2. Boala lui Marek Marek disease
3. Tifoza aviară Typhoid disease
4. Bronșita aviară infecțioasă Avian infectious bronchitis
5. Laringotraheita infecțioasă aviară Avian infectious laringotracheitis
6. Hepatita virotică a bobocilor de rață Duck viral hepatitis
7. Holera aviară Fowl cholera
8. Paratifoza aviară Salmonella enteritidis and typhimuriu infection
9. Difterovariola aviară Avian pox
10. Encefalomielita infecțioasă aviară Avian infectious encephalomielitis
11. Enterita coronavirală a curcilor Coronaviral infectious enteritis
12. Coriza infecțioasă Infectious coriza
13. Hepatita virotică aviară Avian viral hepatitis
14. Boala lui Derszy Derszy disease
15. Meningoencefalita curcilor Turkey meningoencephalitis
G. Bolile iepurilor Lagomorphy's diseases
1. Mixomatoza Mixomatosis
2. Tularemia Tularemia
3. Boala hemoragică a iepurelui Viral haemorrhagic disease
4. Sindromul părului brun Brown hair syndrome
5. Pasteureloza iepurilor Rabbit pasteurelosis
H. Bolile carnasierelor Carnivore's diseases
1. Gastroenterita hemoragică a câinilor Haemorrhagic gastroenteritis of dogs
2. Panleucopenia pisicilor Cat panleucopenia
3. Enterita virotică a nurcilor Mink viral enteritis
4. Hepatita infecțioasă a câinilor (Rubarth) Rubarth hepatitis
5. Boala lui Care Care disease
6. Traheobronșita infecțioasă a câinilor Infectious tracheobronchitis of dogs
7. Encefalomielita infecțioasă a vulpilor Infectious encephalomielitis of foxes
I. Bolile albinelor Bees' diseases
1. Acarioza Acariasis of bees
2. Loca americană American foul broad
3. Loca europeană European foul broad
4. Varooza Varoosis
5. Nosemoza Bees' nosemosis
J. Bolile viermilor de mătase Silk worm diseases
1. Poliedria Poliedria
2. Flașeria Phlasheria
3. Pebrina Pebrine
K. Bolile peștilor Fish diseases
1. Necroza hematopoietică infecțioasă Infectious haematopoetic necrosis
2. Viremia de primăvară a crapului Spring carp viremi

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

.......................................

Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ............................

Nr. ............................... din .............................

ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ................... din ...............

1. Denumirea bolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Speciile de animale afectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data apariției bolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Exploatațiile sau locurile contaminate (denumirea exploației, codul exploatației, fondului de vânătoare, numele și adresa proprietarului/administratorului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Efectivele de animale existente în exploatație/zona infectată sau în locurile contaminate:
Specia Categoria Numărul de animale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgență . . . . . . . . . . . . , moarte . . . . . . . . . . , numărul și seria formularelor de mișcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Originea bolii (surse și mod de contaminare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Măsurile și restricțiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boală/zona infectată și în localitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic veterinar oficial,
L.S.
(semnătura și parafa)
Am luat cunoștință
Consiliul Local . . . . . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

............................................................

Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ...................

Nr. ........ din ..........................

ACT SANITAR-VETERINAR DE STINGERE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ............ din ...............

1. Denumirea bolii ..........................................................

2. Speciile de animale afectate .............................................

3. Data apariției bolii .....................................................

4. Localitatea ........................., județul ...........................

5. Situația centralizată a datelor la sfârșitul evoluției bolii:

a) numărul de exploatații/zone infectate, unități sau locuri contaminate ....................................................................

b) numărul de animale bolnave ...............................................

c) numărul de animale tratate ...............................................

d) numărul de animale vindecate .............................................

e) numărul animalelor vaccinate de urgență ..................................

f) numărul de animale tăiate de urgență .....................................

g) numărul de animale moarte ................................................

6. Constatări privind:

a) absența bolii în teritoriu ...............................................

b) perioada scursă de la ultimul caz de boală ...............................

c) rezultatele examenelor de laborator ......................................

d) realizarea măsurilor stabilite ...........................................

7. Data ridicării măsurilor și restricțiilor sanitare veterinare ............

Medic veterinar oficial,

L.S.
(semnătura și parafa)

Consiliul Local . . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 4 la norma sanitară veterinară

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE

─______─______─______─______─______─______─______─______─______─_______─_______─
 Codul bolii              Ziua      Luna      Anul

1.
─_________________________________________─______─______─______─_______─_______─
         Județul          Codul de notificare al județului
2.
─______________________________________________________________________________─
         Numele și funcția persoanei care raportează
3.
─______________________________________________________________________________─
         Numărul de fax și adresa de poștă electronică
4.
─______________________________________________________________________________─
                 Numele bolii
5.
─______________________________________________________________________________─
               Metoda de diagnostic
6.              7.              8.
─______─______─______─    ─______─______─______─    ─______─______─______─
Data detecției inițiale    Data estimativă a       Nr. de focare
separate a modificării     primei infecții        identificate
statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
10*). Detalii referitoare la focar/focare
┌──────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┐
│Nr. de│      │Nr. de animale│ Nr. de │Cu semne │    Din care:    │
│focare│ Specia  │ existente în │ animale │ clinice ├──────┬─────┬───────────┤
│   │      │  focar   │afectate │     │Moarte│Ucise│Sacrificate│
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────────┘
11*). Detalii privind efectivul afectat
................................................................................
................................................................................
12*). Detalii privind epidemiologia bolii
................................................................................
................................................................................
13*). Măsuri de control luate la data raportării
................................................................................
................................................................................

Director executiv, Director executiv adjunct, Șef LSVSA,  Șef Serviciu
                              sănătate animală,
.................. .......................... .......... ...............

*) Datele și elementele de detaliu sunt deținute de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

ANEXA Nr. 5 la norma sanitară veterinară

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ
PENTRU CONFIRMARE

─______─______─______─______─______─______─______─______─______─_______─_______─
 Codul bolii              Ziua      Luna      Anul

1.
─_________________________________________─______─______─______─_______─_______─
         Județul          Codul de notificare al județului
2.
─______________________________________________________________________________─
         Numele și funcția persoanei care raportează
3.
─______________________________________________________________________________─
         Numărul de fax și adresa de poștă electronică
4.
─______________________________________________________________________________─
                 Numele bolii
5.
─______________________________________________________________________________─
               Metoda de diagnostic
6.              7.              8.
─______─______─______─    ─______─______─______─    ─______─______─______─
Data detecției inițiale    Data estimativă a       Nr. de focare
separate a modificării     primei infecții        identificate
statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
10*). Detalii referitoare la focar/focare
┌──────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┐
│Nr. de│      │Nr. de animale│ Nr. de │Cu semne │    Din care:    │
│focare│ Specia  │ existente în │ animale │ clinice ├──────┬─────┬───────────┤
│   │      │  focar   │afectate │     │Moarte│Ucise│Sacrificate│
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────────┘
11*). Detalii privind efectivul afectat
................................................................................
................................................................................
12*). Detalii privind epidemiologia bolii
................................................................................
................................................................................
13*). Măsuri de control luate la data raportării
................................................................................
................................................................................

Director executiv, Director executiv adjunct, Șef LSVSA,  Șef Serviciu
                              sănătate animală,
.................. .......................... .......... ...............

*) Datele și elementele de detaliu sunt deținute de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...