Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor din 31.03.2008

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare în vederea asigurării condițiilor de bunăstare și protecție a animalelor.

(2) Prezentele norme metodologice se aplică pentru următoarele categorii de animale:

a) animale de interes economic;

b) animale de companie;

c) animale sălbatice;

d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

a) animale de interes economic - animalele crescute în scopul obținerii diferitelor produse de origine animală, precum alimente, lână, piele și blană, inclusiv animalele destinate a fi utilizate în scopuri economice;

b) animale de companie - animalele, astfel cum sunt definite în Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

c) animale sălbatice - toate animalele, exceptându-le pe cele domestice și pe cele de companie;

d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice - animalele folosite sau destinate a fi folosite în scop experimental.

Art. 3. -

Comercializarea animalelor de interes economic și a celor de companie se face doar în spații autorizate/înregistrate conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.

Art. 4. -

Numărul de animale, cu excepția animalelor sălbatice, deținut de o persoană fizică sau juridică nu este restricționat, cu condiția respectării normelor de sănătate, protecție și bunăstare a acestora, prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL II Protecția și bunăstarea animalelor de interes economic

Art. 5. -

(1) Condițiile pentru protecția vițeilor sunt reglementate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția vițeilor.

(2) Condițiile pentru protecția porcinelor sunt reglementate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor.

(3) Condițiile pentru protecția găinilor ouătoare sunt reglementate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare.

(4) Condițiile pentru protecția animalelor crescute în scop economic, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), sunt reglementate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor de fermă.

CAPITOLUL III Protecția și bunăstarea animalelor de companie

Art. 6. -

(1) Condițiile care trebuie respectate de către deținătorii animalelor de companie sunt prevăzute în Legea nr. 60/2004.

(2) Deținătorii animalelor de companie ținute în aer liber trebuie să le asigure acestora un adăpost individual, construit în funcție de necesități, care să ofere protecție împotriva intemperiilor, să fie confecționat din materiale ce nu dăunează sănătății animalului și care pot fi întreținute cu ușurință.

(3) Adăposturile și accesoriile pentru legarea animalelor de companie trebuie să fie construite și întreținute astfel încât să nu aibă margini ascuțite sau proeminențe care pot răni animalul.

(4) Cuștile utilizate pentru adăpostirea câinilor vor fi dimensionate în funcție de talia animalului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a sta în picioare și de a se întoarce.

(5) Pentru câinii care sunt legați, zgarda trebuie să fie confecționată dintr-un material care să nu fie dăunător sănătății animalului; zgarda trebuie să fie astfel concepută încât să se elimine riscul de strangulare.

(6) Pentru limitarea mișcării câinilor ținuți în aer liber se vor folosi următoarele mijloace:

a) lanț confecționat din zale metalice, cu lungimea minimă de 2 m; lanțul va fi ancorat la punct fix sau va culisa pe un cablu metalic și va fi prevăzut la extremități cu dispozitive de tip "vârtej";

b) padoc împrejmuit, cu o suprafață minimă de 6 ori mai mare decât cea a cuștii; padocul va fi împrejmuit astfel încât să nu permită evadarea câinilor.

(7) Se interzice utilizarea altor metode pentru limitarea mișcărilor câinilor ținuți în aer liber.

(8) Pentru evitarea riscurilor unor accidente, a montelor necontrolate și a transmiterii bolilor, câinii care nu sunt legați sau care nu au mișcările limitate nu vor fi lăsați liberi în afara proprietății fără supravegherea deținătorului.

(9) Pentru animalele de companie, altele decât cele ținute în aer liber, se vor asigura condiții de cazare și bunăstare cel puțin egale cu cele existente în grădinile zoologice.

(10) Transportul animalelor de companie, precum și ținerea acestora în vehicule staționate se vor face astfel încât să se asigure temperatura și ventilația corespunzătoare nevoilor animalelor, în funcție de factorii meteorologici.

Art. 7. -

(1) Deținătorii de animale de companie au obligația de a le asigura acestora asistență medicală, constând în deparazitări interne și externe periodice, vaccinări, precum și tratamente profilactice sau în scop terapeutic, în funcție de necesități.

(2) Asistența medicală va fi asigurată de persoane competente, în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare.

Art. 8. -

Pentru dresajul animalelor se interzic:

a) toate echipamentele care produc șocuri electrice, obiectele ascuțite sau contondente;

b) toate metodele care presupun pedepsirea sau corecția animalului prin loviri, răniri, inducerea fricii, legarea membrelor, legarea la punct fix pentru perioade lungi de timp;

c) orice formă de dopaj;

d) supunerea la condiții climatice extreme;

e) toate metodele care duc la epuizarea fizică și/sau psihică a animalului.

Art. 9. -

Este strict interzisă instigarea unui animal împotriva altuia, fie și numai simulat, pentru dezvoltarea agresivității sau pentru orice alt scop.

Art. 10. -

Cu excepția câinilor utilitari, este strict interzisă dresarea unui animal pentru a ataca omul, un alt animal sălbatic sau domestic.

Art. 11. -

La vânzarea animalelor de companie din unitățile destinate comercializării animalelor de companie, canise și felise, vânzătorul are obligația de a înmâna cumpărătorului instrucțiuni scrise cu privire la nevoile etologice, fiziologice, de protecție și de bunăstare ale animalului comercializat.

CAPITOLUL IV Protecția și bunăstarea animalelor sălbatice

Art. 12. -

(1) Deținătorii temporari de animale sălbatice din fauna locală sunt obligați să anunțe deținerea acestora direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în vederea asigurării asistenței medicale acestor animale.

(2) După perioada de recuperare fizică a animalului sălbatic, reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București împreună cu deținătorul temporar vor elibera animalul sălbatic în habitatul natural al acestuia.

(3) În cazul în care animalul sălbatic nu poate fi reteritorializat, acesta va fi încredințat unor rezervații specializate, în colaborare cu organizațiile de protecție a animalelor.

Art. 13. -

(1) Se interzice comercializarea animalelor sălbatice deținute temporar.

(2) Se interzice utilizarea animalelor sălbatice de către persoanele fizice sau juridice, în vederea obținerii de profit, în unități de tip restaurant, hotel sau complex turistic.

(3) Se interzice realizarea de materiale fotografice sau filmate cu animale sălbatice care nu se află libere în habitatul lor natural, cu excepția grădinilor zoologice.

CAPITOLUL V Protecția și bunăstarea animalelor utilizate în scopuri
experimentale sau în alte scopuri științifice

Art. 14. -

Condițiile privind protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor utilizate în scopuri științifice sau alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Instrucțiunile privind adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului nr. 143/400/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale.

CAPITOLUL VI Protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului

Art. 16. -

Condițiile privind protecția animalelor în timpul transportului sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 3 din 5 ianuarie 2005, și prin Regulamentul Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare pentru punctele de control și de modificare a planului de rută prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 2 iulie 1997.

CAPITOLUL VII Protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii

Art. 17. -

(1) Protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii este reglementată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii.

(2) Utilizarea altor metode de sacrificare și ucidere decât a celor prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 180/2006, și a celor permise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în baza aceluiași ordin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 18. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru efectuarea controlului privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 205/2004, cu modificările și completările ulterioare, se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane împuternicite potrivit atribuțiilor de serviciu din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și din cadrul unităților aflate în subordinea acestora, care își exercită atribuțiile în condițiile legii.

(3) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București țin evidența contravențiilor aplicate și prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările și completările ulterioare.

;
se încarcă...