Ministerul Justiției - MJ

Norma metodologică privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor din 10.10.2008

Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Proceduri (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 14

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor pe care le implică ținerea registrelor comerțului.

La elaborarea prezentelor norme metodologice au fost avute în vedere, în principal, următoarele acte normative:

a) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE), versiunea consolidată;

b) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), versiunea consolidată; Jurisprudență (1)

c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene, versiunea consolidată;

d) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare LRC;

e) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare LSC;

f) Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;

g) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cartea I, titlul V, privind grupurile de interes economic, cu modificările și completările ulterioare;

h) Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;

j) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

k) Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

l) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007;

n) Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare;

o) Codul de procedură civilă.

TITLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL I Organizarea registrului comerțului

SECȚIUNEA 1 Structura registrului comerțului

Art. 1. -

(1) Oficiul Național al Registrului Comerțului este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii și organizată în subordinea Ministerului Justiției.

(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului (denumit în continuare ONRC) are în subordine oficiile registrului comerțului, organizate în fiecare județ și care funcționează pe lângă tribunalul teritorial (denumite în continuare ORCT). Până la înființarea Tribunalului Ilfov, Oficiul Registrului Comerțului din Județul Ilfov va funcționa pe lângă Tribunalul București.

Art. 2. -

(1) ONRC ține Registrul central al comerțului.

(2) Fiecare oficiu al registrului comerțului ține Registrul teritorial al comerțului.

(3) Registrul central al comerțului se ține în baza înregistrărilor operate în registrele teritoriale ale comerțului de ORCT și comunicate pe cale electronică ONRC.

(4) Procedura de înregistrare și comunicare prevăzută la alin. (3) este reglementată, conform legii, prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.

Art. 3. -

(1) Registrul central al comerțului și registrele teritoriale ale comerțului sunt alcătuite din următoarele registre, ținute în sistem computerizat:

a) registrul pentru înregistrarea comercianților persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale;

b) registrul pentru înregistrarea societăților cooperative;

c) registrul pentru înregistrarea altor persoane juridice comercianți și necomercianți.

(2) Pentru fiecare persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și familială, precum și pentru fiecare persoană juridică, înregistrate în registrul computerizat, oficiile teritoriale țin și dosarele acestora cu actele depuse. Înregistrările efectuate în registru vor fi evidențiate și în dosarele respective.

Art. 4. -

Sunt supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, potrivit legii, următoarele categorii de persoane fizice și juridice:

a) persoanele fizice autorizate;

b) întreprinderile individuale și familiale;

c) societățile comerciale;

d) societățile europene cu sediul în România;

e) regiile autonome, companiile naționale și societățile naționale;

f) societățile cooperative;

g) cooperativele agricole;

h) organizațiile cooperatiste de credit și casele centrale ale acestora;

i) societățile cooperative europene cu sediul în România;

j) grupurile de interes economic;

k) grupurile europene de interes economic cu sediul în România;

l) alte persoane juridice prevăzute în mod expres de lege.

SECȚIUNEA a 2-a Datele, actele și faptele care se înregistrează în registrul comerțului

Art. 5. -

(1) În registrul comercianților persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale se înregistrează persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent și întreprinderile individuale și familiale.

(2) În registrul comercianților persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale se înscriu următoarele date, precum și modificările acestora:

a) numărul, data și emitentul rezoluției prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare și autorizare a funcționării comercianților persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale;

b) firma comerciantului, respectiv a întreprinderii individuale și familiale și emblema, după caz;

c) pentru întreprinderea familială, acordul de constituire și elementele acestuia;

d) datele de identificare a persoanei fizice autorizate, a titularului întreprinderii individuale, iar în cazul întreprinderii familiale, datele de identificare a reprezentantului acesteia și a membrilor ei (numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul, cetățenia) și data depunerii specimenului de semnătură, după caz;

e) obiectul de activitate declarat, cu precizarea domeniului și a activității principale, precum și obiectele de activitate autorizate a fi desfășurate la sediul profesional, la punctele de lucru sau în afara acestora, după caz;

f) sediul profesional și, după caz, punctele de lucru sau alte modalități de desfășurare a activității;

g) patrimoniul de afectațiune, dacă este declarat;

h) drepturile de proprietate intelectuală;

i) starea civilă, capacitatea juridică și alte elemente privind statutul personal;

j) deschiderea procedurii simplificate de insolvență, precum și înscrierea mențiunilor corespunzătoare;

k) condamnarea comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil cu exercitarea comerțului;

l) suspendarea/reluarea activității;

m) alte mențiuni privind modificarea datelor înscrise în registrul comerțului, conform legii.

Art. 6. -

(1) În registrul societăților cooperative se înregistrează:

a) societățile cooperative;

b) cooperativele agricole;

c) cooperativele de credit și casele centrale ale acestora;

d) societățile cooperative europene cu sediul în România;

e) sucursalele persoanelor juridice prevăzute la lit. a)-d), inclusiv sucursalele societăților cooperative și cooperativelor de credit de naționalitate străină.

(2) În registrul societăților cooperative se înscriu contractul de societate și statutul ori actul constitutiv, după caz, precum și următoarele date și modificările acestora:

a) firma societății cooperative;

b) emblema, după caz;

c) forma societății cooperative;

d) gradul societății cooperative, acolo unde este cazul;

e) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nașterii, domiciliul, cetățenia membrilor cooperatori, persoane fizice, fondatori; denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de înregistrare ale membrilor cooperatori, persoane juridice, fondatori, precum și reprezentantul acestora și datele de identificare corespunzătoare;

f) sediul societății cooperative;

g) obiectul de activitate al societății cooperative, cu precizarea domeniului și a activității principale;

h) capitalul social subscris și vărsat la data înregistrării societății cooperative în registrul comerțului, cu menționarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, data până la care se va vărsa integral capitalul social subscris;

i) numărul total și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui membru cooperator pentru aportul său, la data înregistrării societății cooperative în registrul comerțului;

j) durata societății cooperative;

k) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor persoane fizice; denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de înregistrare ale administratorilor persoane juridice, precum și reprezentantul acestora și datele de identificare corespunzătoare; data depunerii specimenului de semnătură;

l) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul cenzorilor/auditorilor;

m) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, atunci când se înființează odată cu societatea cooperativă, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere înființarea lor;

n) obiectele de activitate autorizate a fi desfășurate la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, după caz;

o) drepturile de proprietate intelectuală;

p) starea persoanei juridice privind: funcționarea, reorganizarea, suspendarea temporară a activității, dizolvarea, lichidarea, procedura de insolvență și măsurile ulterioare dispuse în cadrul acesteia, precum și emitentul, numărul și data actului prin care s-a constatat/dispus;

r) reorganizarea persoanei juridice prin fuziune și divizare;

s) situațiile financiare;

t) deschiderea procedurii de insolvență și măsurile ulterioare dispuse în cadrul acesteia;

u) începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale față de societatea cooperativă, trimiterea în judecată și condamnarea acesteia, precum și actele și măsurile dispuse conform art. 4795 - 47914 din Codul de procedură penală; condamnarea administratorului sau cenzorului/auditorului pentru fapte penale care îl fac incompatibil sau nedemn să exercite această activitate sau funcție, după caz;

v) alte date prevăzute de lege.

(3) Pentru cooperativele agricole se înscriu și datele referitoare la numărul minim de părți sociale subscrise și vărsate de fiecare membru cooperator și încadrarea în limita maximă de subscriere.

(4) Pentru cooperativele de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit se înscriu și datele referitoare la:

a) raza teritorială de operare a cooperativei;

b) denumirea casei centrale la care este afiliată cooperativa;

c) caracterul variabil al capitalului social;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...