Ministerul Economiei și Finanțelor

Norma metodologică privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007 din 15.01.2008

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2008 până la 08 ianuarie 2009, fiind înlocuit prin Normă metodologică 2008;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. Situațiile financiare anuale se compun din: Bilanț, Contul de rezultat patrimonial,

Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare ale anului 2007 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2007.

Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, și pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale ordonanțelor de rectificare, precum și altor reglementări în vigoare.

Formularele ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2007 sunt afișate pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor: www.mfinante.ro/legislație/reglementări contabile

La aceeași adresă sunt afișate și corelațiile dintre formularele de situații financiare.

În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, pe baza situațiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unitățile Trezoreriei Statului și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează Contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului și care, după verificare de către Curtea de Conturi a României, se aprobă de Parlament.

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.

Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Economiei și Finanțelor, se prezintă Guvernului odată cu Contul general anual de execuție a bugetului de stat.

Având în vedere importanța lucrărilor ce se elaborează de către Ministerul Economiei și Finanțelor în baza situațiilor financiare anuale întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale și instituții publice autonome, ordonatorii de credite și conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligația încheierii exercițiului bugetar în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.397/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2007, precum și cu prevederile prezentelor norme metodologice.

1. Inventarierea elementelor de activ și de pasiv

1.1. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv deținute la începutul activității, cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționării lor, în cazul fuziunii sau încetării activității, precum și în alte situații prevăzute de lege.

Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, "Inventarierea anuală a elementelor de activ și de pasiv se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar, avându-se în vedere și specificul activității fiecărei unități".

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării elementelor de activ și de pasiv și care elaborează și transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unității.

1.2. Toate bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere, care trebuie întocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni și categorii de bunuri.

Pentru inventarierea elementelor de activ și de pasiv ce nu reprezintă bunuri este suficientă prezentarea lor în situații analitice distincte care să fie totalizate și să justifice soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse și care se preiau în Registrul-inventar (cod 14-1-2).

1.3. Inventarierea elementelor de activ și de pasiv se efectuează prin constatarea existenței și a apartenenței acestora la unitățile deținătoare în conformitate cu cerințele prevăzute în normele privind inventarierea pentru fiecare categorie.

Bunurile din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome se inventariază în mod distinct în cadrul acestor unități.

Bunurile aparținând altor unități (închiriate, în leasing, cu vânzare în consignație, spre prelucrare etc.) se inventariază și se înscriu în liste separate, care se transmit spre confirmare proprietarilor.

Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mișcare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum și pentru creanțele și obligațiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate sau situații analitice separate, după caz.

Creanțele și obligațiile față de terți sunt supuse verificării și confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), sau punctajelor reciproce, în funcție de necesități. Nerespectarea acestei proceduri, precum și refuzul de confirmare constituie abateri de la normele privind inventarierea.

În situația unităților care efectuează decontarea creanțelor și obligațiilor pe bază de conturi sau deconturi externe periodice confirmate de către partenerii externi, aceste documente țin locul extraselor de cont confirmate.

1.4. În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale lit. B pct. 10 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor comune pe economie privind activitatea financiară și contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 1.850~/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 și 23 bis din 7 ianuarie 2005, instituțiile publice au obligația să completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ și de pasiv.

Elementele de activ și de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere, situații analitice sau alte documente care justifică conținutul fiecărui post din bilanț.

1.5. Potrivit prevederilor pct. 53 și 54 din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.753/2004, "Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu reglementările contabile aplicabile".

În situația constatării unor plusuri de gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea justă. În cazul constatării unor lipsuri în gestiune, imputabile, ordonatorii de credite vor lua măsura imputării acestora la valoarea lor de înlocuire.

La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracțiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, în condițiile legii.

1.6. Pe baza Registrului-inventar și a balanței de verificare sintetice întocmite la 31 decembrie se întocmește bilanțul ale cărui posturi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor contabile aplicabile, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor de activ și de pasiv stabilită pe baza inventarului.

2. Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii

2.1. Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice, precum și ale normelor privind inventarierea. Evaluarea se efectuează cu respectarea principiului permanenței metodelor, potrivit căruia metodele și regulile de evaluare trebuie menținute, asigurându-se comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

2.2. Instituțiile publice aplică opțional reglementările în vigoare privind evaluarea elementelor de activ cu ocazia inventarierii. Instituțiile publice care optează pentru evaluarea elementelor de activ cu ocazia inventarierii vor avea în vedere următoarele:

a) Evaluarea activelor fixe și a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței.

Activele fixe necorporale și corporale constatate ca fiind depreciate se evaluează la valoarea actuală a fiecăruia, stabilită în funcție de utilitatea sa și de prețul pieței.

b) Creanțele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.

c) Titlurile de valoare se evaluează la valoarea de piață potrivit prevederilor pct. 1.8 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.

d) În cazul în care se constată că valoarea de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului pentru unitate, starea acestuia și de prețul pieței, este mai mare decât valoarea cu care acesta este evidențiat în contabilitate, în listele de inventariere se vor înscrie valorile din contabilitate.

În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

3. Evaluarea elementelor de activ și de pasiv la încheierea exercițiului financiar

3.1. Diferența dintre valoarea contabilă (mai mare) și valoarea de inventar (mai mică) constituie deprecierea elementelor de activ.

3.2. Activele fixe corporale și necorporale se evaluează la valoarea contabilă, mai puțin amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare și orice pierdere din depreciere cumulată.

3.3. Activele de natura stocurilor și creanțele se evaluează la valoarea contabilă, mai puțin ajustările cumulate din depreciere.

3.4. Titlurile de valoare se evaluează la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

3.5. Evaluarea creanțelor și a datoriilor exprimate în valută se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile între cursul de schimb valutar la care sunt înregistrate creanțele ori datoriile în valută și cursul de schimb valutar de la data încheierii exercițiului se înregistrează ca venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

3.6. Evaluarea elementelor monetare exprimate în euro (disponibilități și depozite bancare, creanțe, datorii), provenind din fonduri externe nerambursabile, se face la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii decembrie 2007.

4. Întocmirea bilanțului contabil

4.1. La întocmirea bilanțului contabil se vor avea în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completări ulterioare;

b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2007, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului" astfel încât acesta să evidențieze resursele minerale situate pe teritoriul țării, în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

d) clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 411 "Clienți", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz;

e) analiza de către instituțiile publice finanțate integral de la buget a sumelor ce trebuie încasate de la debitori sau clienți din anii precedenți, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj sau bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, subcapitolul 30.01.03, respectiv 30.02.03, 30.03.03, 30.04.03, 30.05.03 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți";

f) în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea contului 471 "Cheltuieli în avans" sau 472 "Venituri în avans", după caz;

g) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităților pentru care Trezoreria Statului sau instituțiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situația dobânzilor acordate la data ....", eliberat de unitățile Trezoreriei Statului;

h) sumele transferate de unitățile Trezoreriei Statului din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în conturile 50.63.01 "Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, și 50.64.01 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, se înregistrează cu ajutorul contului 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială, analitic distinct";

i) în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2007, următoarele conturi nu pot prezenta sold:

La instituțiile publice finanțate integral de la buget:

- contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat");

- contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepția disponibilităților din finanțarea externă nerambursabilă și a creditelor externe);

- contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepția disponibilităților din finanțarea externă nerambursabilă, a creditelor externe, a acreditivelor în valută, a donațiilor și sponsorizărilor în valută și a sumelor confiscate sau intrate legal în proprietatea statului);

- contul 531 "Casa" (cu excepția veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanțarea de la buget) se închid prin debitul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget" (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate);

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";

- contul 770 "Finanțarea de la buget" se închide prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget" (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate);

- conturile 7xx "Venituri ........." (ale instituțiilor publice finanțate integral din buget) se închid prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget" (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate).

La instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget:

- contul 531 "Casa" (cu excepția veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii";

- conturile 7xx "Venituri ......." (venituri proprii sau venituri proprii și subvenții) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii".

La unitățile administrativ-teritoriale:

- contul 5211 "Disponibil al bugetului local";

- contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- contul 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (în situația în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante, dobânzi, comisioane, speze și alte costuri aferente);

- contul 531 "Casa" (cu excepția veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";

- contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii";

- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din fondurile constituite în afara bugetelor locale) se închid prin debitul conturilor: 131 "Fondul de rulment", 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local", 135 "Fondul de risc", 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe", 137 "Taxe speciale", 1399 "Alte fonduri", după caz;

- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanțarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".

La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat:

- contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";

- contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- contul 531 "Casa" (cu excepția veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat".

La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj:

- contul 531 "Casa" (cu excepția veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj";

- contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj".

La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:

- contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

- contul 531 "Casa" (cu excepția veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

4.2. Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua următoarele:

a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.

Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.

Totuși, primele și alte plăți excepționale, al 13-lea salariu etc. se înregistrează atunci când sunt plătite;

b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 462 "Creditori".

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.

În mod similar se vor analiza și regulariza și sumele reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.

4.3. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele:

a) soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și al contului 482 "Decontări între instituții subordonate", care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix sau consumul stocurilor, prin contul 117 "Rezultatul reportat".

Instituțiile publice implicate în astfel de operațiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituția care a primit bunurile și le-a consumat va solicita în scris instituției care le-a transferat închiderea contului de decontare;

b) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" din activul și pasivul bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;

c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului secundar sau principal de credite, astfel încât în bilanțul centralizat al ordonatorului principal de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) opțional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

4.4. Instituțiile publice care la finele anului 2007 au dispus plăți aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanțate și plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2007, returnate în anul 2008 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot reiniția plățile respective din conturile în care sumele restituite au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2008.

5. Înregistrarea veniturilor încasate în contul unic

În aplicarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și casele județene de pensii vor avea în vedere următoarele:

a) La compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București: Referințe (1)

- înregistrarea sumelor plătite de contribuabili, reprezentând obligații fiscale cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic:

520 "Disponibil al bugetului de stat" (cont trezorerie 20.47.01.01) = 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"

- distribuirea de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale:

473 "Decontări din operații în curs de clarificare" = 463 "Creanțe ale bugetului de stat"
și:
520 "Disponibil al bugetului de stat" (cont trezorerie 20.xx.xx.xx) = 520 "Disponibil al bugetului de stat" (cont trezorerie 20.47.01.01)
sau:
473 "Decontări din operații în curs de clarificare" = 520 "Disponibil al bugetului de stat" (cont trezorerie 20.47.01.01)
520 "Disponibil al bugetului de stat" (cont trezorerie 20.xx.xx.xx) = 463 "Creanțe ale bugetului de stat"

- înregistrarea sumelor plătite de contribuabili reprezentând obligații fiscale cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007:

5293 "Disponibil din sume colectate pentru alte bugete" (cont trezorerie 55.02) = 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"

- distribuirea de către organul fiscal competent pe bugete, proporțional cu sumele datorate fiecărui buget, și apoi pe tipuri de obligații fiscale:

473 "Decontări din operații în curs de clarificare" = 5293 "Disponibil din sume colectate pentru alte bugete" (cont trezorerie 55.02)

- virarea în contul de trezorerie 22.47.03.02 de către organul fiscal competent, la finele lunii, a diferenței înregistrate între obligațiile fiscale datorate și sumele încasate în contul de trezorerie 55.02:

473 "Decontări din operații în curs de clarificare" = 5293 "Disponibil din sume colectate pentru alte bugete" (cont trezorerie 55.02)

b) La Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și casele județene de pensii: Referințe (1)

- înregistrarea sumelor încasate la finele lunii în contul 22.47.03.02:

52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (cont de trezorerie 22.47.03.02) = 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"

- distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale bugetelor cărora se cuvin, la data constituirii obligațiilor față de bugetele respective:

473 "Decontări din operații în curs de clarificare" = 52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (cont trezorerie 22.47.03.02)

6. Înregistrarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă

În aplicarea prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, instituțiile publice care acordă tichete cadou și tichete de creșă vor avea în vedere următoarele înregistrări contabile:

a) înregistrarea contravalorii imprimatelor și a valorii nominale a tichetelor cadou sau a tichetelor de creșă:

% = 401 "Furnizori"
6028 "Cheltuieli privind alte materiale consumabile" (cod 20.30.30)
5328 "Alte valori"

b) plata facturilor transmise de către unitățile emitente pentru tichetele cadou și tichetele de creșă achiziționate:

401 "Furnizori" = %
770 "Finanțarea de la buget"
560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"
561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" etc. (aferent codurilor 20.27.20.30.30, 57.02.03, 57.02.04, după caz)

c) evidențierea obligației către angajați privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă:

- în situația în care tichetele cadou și tichetele de creșă se vor utiliza pentru destinațiile și evenimentele care se încadrează în categoria cheltuielilor sociale:

677 "Ajutoare sociale" (cod 57.02.03 sau 57.02.04) = 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul"

- în situația în care tichetele cadou se vor utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuieli de reclamă și publicitate:

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale" (cod 20.27) = 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul"

- acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă angajaților:

4281 "Alte datorii în legătură cu personalul" = 5328 "Alte valori"

d) înregistrarea sumelor datorate de angajații cărora li s-au acordat tichete de creșă și nu au prezentat angajatorilor informațiile prevăzute potrivit dispozițiilor legale, respectiv contravaloarea tichetelor de creșă acordate suplimentar, inclusiv prețul imprimatelor acestora corespunzător cu numărul de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creșă:

4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul" = %
6028 "Cheltuieli privind alte materiale consumabile" (cod 20.30.30)
677 "Ajutoare sociale" (cod 57.02.03, 57.02.04)

e) recuperarea din drepturile salariale ale angajaților a contravalorii tichetelor de creșă necuvenite:

421 "Personal - salarii datorate" = 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul"

7. Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2007, cuprinse în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.397/2007

7.1. La unitățile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale":

a) Virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului București:

524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" = 441 "Sume încasate pentru bugetul Capitalei"
și
441 "Sume încasate pentru bugetul Capitalei" = 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei"

b) Restituirea de către instituțiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile la finele anului 2007 în contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București":

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

c) Restituirea de către instituțiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile în contul 50.02.10. "Disponibil provenit din fondul de rulment al instituțiilor și serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investiții" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale":

776 "Fonduri cu destinație specială" = 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"

d) Transferul donațiilor și sponsorizărilor primite de unitățile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2007 în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului":

581 "Viramente interne" = 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"
și
550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială" = 581 "Viramente interne"

e) Încasarea donațiilor și sponsorizărilor primite în luna decembrie 2007, pentru care nu au fost majorate bugetele de venituri și cheltuieli, în contul 50.06 "Sume de mandat și sume în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală":

552 "Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit" = 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"

f) Virarea sumelor în primele 10 zile ale anului 2008:

448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul" = 552 "Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit"

g) La finele anului 2007, în soldul contului 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" (cont trezorerie 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală" și 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susținerea programelor cu finanțare externă, care necesită cofinanțare locală"), deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pot rămâne numai eventuale sume încasate în plus și nerepartizate prin hotărâre a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

h) Unitățile administrativ-teritoriale care au primit în cursul anului 2007 subvenții de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj sau alte bugete, după caz, restituie sumele neutilizate la finele anului în conturile instituțiilor care le-a transmis și efectuează înregistrarea:

772 "Venituri din subvenții" (subcapitolele de venituri la care au fost încasate) = 5211 "Disponibil al bugetului local"

i) Unitățile administrativ-teritoriale restituie bugetului de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată încasate peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii, și efectuează înregistrarea:

7352 "Sume defalcate din TVA" (subcapitolele de venituri la care au fost încasate) = 5211 "Disponibil al bugetului local"

j) Sumele transferate din disponibilul din fondul de rulment constituit la nivelul unităților administrativteritoriale pentru acoperirea golului temporar de casă al bugetului local s-au înregistrat în cursul anului astfel:

4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" = 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont trezorerie 50.39)
și
5211 "Disponibil al bugetului local" (cont trezorerie 21.40.02.11) = 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii"

Stabilirea rezultatului execuției bugetului local

7.1.1. În situația în care veniturile încasate ale bugetului local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul local:

a) Reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unității administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" = 5211 "Disponibil al bugetului local" (cont trezorerie 21.40.02.11)
și
5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont trezorerie 50.39) = 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii"

b) Stabilirea rezultatului execuției bugetului local:

- încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2007 s-a reflectat astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local" = %
464 "Creanțele bugetului local"
7xx "Venituri .........."
etc.

- plata cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2007 s-a reflectat astfel:

% = 5211 "Disponibil al bugetului local"
6xx "Cheltuieli ........"
121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local" (în roșu sau în negru, după caz)

Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcționează în contabilitatea unităților administrativteritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului și reflectă disponibilitățile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilități care se determină ca diferență între sumele încasate (cont trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") și sumele plătite (cont trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").

- la sfârșitul anului, excedentul bugetului local (cont trezorerie 82.98.02) se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale:

5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (cont trezorerie 82.98.02) = 5211 "Disponibil al bugetului local"

c) Utilizarea cu prioritate a excedentului bugetului local din exercițiul curent pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri aferente acestora:

% = 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (cont trezorerie 82.98.02)
161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni"
162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"
165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"
167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"
1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni"
1682 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"
1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate"
5186 "Dobânzi de plătit"
5196 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate"

d) Constituirea fondului de rulment potrivit legii:

5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont trezorerie 50.39) = 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (cont trezorerie 82.98.02)
și
121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" = 131 "Fondul de rulment"

7.1.2. În situația în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

a) Stabilirea rezultatului execuției bugetelor locale:

Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menționate la pct. 4.11.1 lit. b).

La finele anului, reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unităților administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" = 5211 "Disponibil al bugetului local" (cont trezorerie 21.40.02.11)
și
5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont trezorerie 50.39) = 4687 "Sume acordate din fondul de rulment"

Deficitul bugetului local (cont trezorerie 82.99.02) determinat la sfârșitul anului în Trezoreria Statului se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale:

5211 "Disponibil al bugetului local" = 5212 "Rezultatul execuției bugetare" (cont de trezorerie 82.99.02)

b) Pe baza hotărârii consiliilor locale, județene și a Consiliului General al Municipiului București, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din disponibilul fondului de rulment al unității administrativteritoriale:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (cont trezorerie 82.99.02) = 719 "Alte venituri operaționale"
și
719 "Alte venituri operaționale" = 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"

- plata sumelor pentru acoperirea deficitului:

658 "Alte cheltuieli operaționale" = 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont trezorerie 50.39)
131 "Fondul de rulment" = 658 "Alte cheltuieli operaționale"

7.2. La Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și instituțiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale":

7.2.1. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:

a) Încasarea veniturilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:

52511 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (aferente veniturilor încasate la codurile de clasificație bugetară: 20.03.04.01, 20.03.04.02, 21.03.06, 30.03.07, 31.03.06) = %
4651 "Creanțe ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale"
7xx "Venituri ........" (ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale)

b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:

77031 "Finanțarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (aferent codului 69.03) = 52511 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale"

c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:

52511 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" = 52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de deficit 81.01.99.03.04)
sau
52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de excedent 81.01.98.03.04) = 52511 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale"

7.2.2. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în cursul anului 2007:

52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (aferent codurilor de venituri, altele decât cele ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale) = %
4652 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" (altele decât cele ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale)
7xx "Venituri .... ale bugetului asigurărilor sociale de stat" (altele decât cele ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale)

b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor sociale de stat:

77032 "Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat" (aferent codurilor de cheltuieli, altele decât cele de la cod 69.03) = 52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"

c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:

52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" = 52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de deficit 81.02.99.03.03)
sau
52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale" (contul de excedent 81.02.98.03.03) = 52512 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"

d) Transferul rezultatului execuției bugetare din anul curent aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetului asigurărilor sociale de stat:

d1) La casele teritoriale de pensii:

- acoperirea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuției bugetare din anul curent:

% = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"
52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de deficit 81.01.99.03.04)
52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de deficit 81.02.99.03.03)

- virarea către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului execuției bugetare din anul curent:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = %
52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de excedent 81.01.98.03.04)
52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de excedent 81.02.98.03.03)

d2) La Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale:

- acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la casele teritoriale de pensii:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = %
52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de deficit 81.01.99.03.04)
52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de deficit 81.02.99.03.03)

- încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat de casele de pensii:

% = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"
52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de excedent 81.01.98.03.04)
52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de excedent 81.02.98.03.03)

e) În situația în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează excedent, regularizarea cu bugetul de stat a subvențiilor primite în anul 2007 de la bugetul de stat și restituirea sumelor acordate de Trezoreria Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat:

772 "Venituri din subvenții" (cod 42.03.04) = 52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de excedent 81.02.99.03.04)
și
166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al Trezoreriei Statului" = 52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de excedent 81.02.99.03.04)

f) În situația în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează în anul 2007 deficit:

- acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilitățile aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului:

52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de deficit 81.02.98.03.03) = 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al Trezoreriei Statului"

g) Transferul excedentului execuției bugetare din anul curent în rezultatul execuției bugetare din anii precedenți:

5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = %
52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de excedent 81.01.98.03.04)
52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de excedent 81.02.98.03.03)

h) Acoperirea deficitului din anul curent din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți:

% = 5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
52521 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" (contul de deficit 81.01.99.03.04)
52522 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat" (contul de deficit 81.02.99.03.03)

7.3. La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse la cap. VI "Încheierea execuției fondurilor speciale":

7.3.1. Încheierea execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

a) Încasarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în cursul anului 2007:

57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (aferent codurilor de venituri 28.20.04.02.03 și 28.42.04.25) = %
46641 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" (Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale)
7xx "Venituri ........" (ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale)

b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale:

77041 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" (aferent codurilor de cheltuieli de la care s-au efectuat plățile) = 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale"

c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:

- în cazul excedentului:
57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04) = 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale"
sau:
- în cazul deficitului
57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" = 57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de deficit 86.01.99.04)

7.3.2. Încheierea execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj

a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj în cursul anului 2007:

57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (aferent codurilor de venituri, altele decât 28.20.04.02.03 și 28.42.04.25) = %
46642 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"
7xx "Venituri ... (bugetul asigurărilor pentru șomaj)"

b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru șomaj:

77042 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" = 57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"

c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:

- în cazul excedentului:
57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.99.04) = 57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"
sau
- în cazul deficitului:
57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj" = 57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de deficit 86.02.99.04)

7.3.3. Transferarea rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale înregistrat la finele anului 2007

a) La agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

- transferul excedentului bugetar:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = %
57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04)
57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.98.04)

- acoperirea deficitului bugetar:

% = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"
57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de deficit 86.01.99.04)
57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de deficit 86.02.99.04)

b) La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă:

- încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

% = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct)
57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04)
57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.98.04)

- acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = %
57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de deficit 86.01.99.04)
57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de deficit 86.02.99.04)

c) Regularizarea de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a diferenței dintre subvenția acordată de la bugetul de stat și plățile efectuate în limita acesteia, diferență care se restituie la bugetul de stat.

7721 "Subvenții de la bugetul de stat" (cod de venituri 42.04.25) = 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale"

d) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă transferă excedentul execuției bugetare din anul curent în rezultatul execuției bugetare din anii precedenți.

5743 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = %
57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04)
57422 "Rezultatul execuției bugetare a bugetului pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.98.04)

7.4. La Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. VI "Încheierea execuției fondurilor speciale":

Operațiunile de încheiere a execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:

a) Încasarea veniturilor Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:

5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" = 4665 % "Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
7xx "Venituri ... (bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate)"

b) Restituirea subvențiilor primite de Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat și din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice, rămase neutilizate la finele anului 2007:

772 "Venituri din subvenții" (subcapitolele 42.05.26 și 43.05.12) = 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

c) Constituirea fondului de rezervă în cotă de 1% aplicată asupra veniturilor colectate în anul curent:

7xx "Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" (subcapitolele de venituri la care au fost încasate, cu excepția codurilor de clasificație 20.05.03.04, 20.05.03.05, 21.05.03.03, 42.05.26, 37.05.01 și 43.05.12) = 133 "Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006"
și
527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" (cont de trezorerie 50.49) = 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

d) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:

7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" = 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

e) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:

5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" = 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de deficit 87.99.05)
sau
5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de excedent 87.98.05) = 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

f) Transferarea de către casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești a rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

f1) La casele județene de asigurări de sănătate:

- transferul excedentului execuției bugetare din anul curent:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de excedent 87.98.05)

- acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent:

5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de deficit 87.99.05) = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"

f2) La Casa Națională de Asigurări de Sănătate:

- încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat de casele județene de asigurări de sănătate:

5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de excedent 87.98.05) = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"

- acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la casele de asigurări sociale de sănătate județene:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" = 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de deficit 87.99.05)

g) Transferul sumelor încasate în contul propriu 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", deschis pe seama caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", deschis pe numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

133 "Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" = 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006"

h) Transferul excedentului execuției bugetare din anul curent în rezultatul execuției bugetare din anii precedenți:

5713 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de excedent 87.98.05)

i) Acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent din fondul de rezervă constituit în anii precedenți:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent:

5713 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (contul de deficit 87.99.05) = 719 "Alte venituri operaționale"
și
719 "Alte venituri operaționale" = 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

- plata sumelor pentru acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent:

658 "Alte cheltuieli operaționale" = 527 "Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006"
și
133 "Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006" = 658 "Alte cheltuieli operaționale"

NOTĂ:

Soldurile debitoare și creditoare ale contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se elimină din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare, pentru instituțiile subordonate.

Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" care evidențiază transferul excedentului sau acoperirea deficitului execuției bugetare potrivit prevederilor pct. 7.2-7.4 se închide după depunerea situațiilor financiare anuale prin contul 117 "Rezultatul reportat".

8. Întocmirea conturilor de execuție bugetară și a anexelor

8.1. Potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale se efectuează pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilor Legii nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale ordonanțelor de rectificare, ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, și ale ordonanțelor de rectificare, precum și ale hotărârilor consiliilor locale, județene și Consiliului General al Municipiului București din anul 2007.

8.2. Anexa nr. 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice-Venituri", precum și celelalte anexe - conturi de execuție - venituri - anexele 8, 9, 12, 17 și 19 (formulare din situațiile financiare) se întocmesc de instituțiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat. Instituțiile publice finanțate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanțate, evidențiază sumele datorate bugetelor respective 461 (411) = 448, sume care nu se cuprind în aceste anexe.

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuția bugetului astfel:

a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 486/2006,cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care va include atât execuția bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

Cu privire la raportarea informațiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:

- preluarea datelor din soldurile din anii precedenți și rulajele curente ale conturilor de creanțe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), după caz;

- pentru veniturile încasate fără evidențierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării și neînregistrării în contabilitate a creanțelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total și an curent) se completează cu sume la nivelul încasarilor realizate; coloana se completează astfel și pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;

- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripția, conversia în acțiuni etc., precum și diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvențiilor rămase neutilizate la finele anului și alte diminuări de disponibilități în condițiile legii;

- drepturile constatate de încasat se determină ca diferență între total drepturi constatate și drepturile stinse și trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanțe de la sfârșitul perioadei de raportare.

8.3. Anexa nr. 6 și anexa nr. 7 "Contul de execuție al instituției publice - Cheltuieli", precum și celelalte anexe - conturi de execuție - cheltuieli - anexele 10, 11 13, 15, 16, 18 și 20 (formulare din situațiile financiare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli. În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor se va completa și coloana "Cheltuieli efective" cu date privind costurile bunurilor și serviciilor.

În vederea întocmirii corecte a formularelor de raportare a execuției bugetare se vor avea în vedere și următoarele:

a) Instituțiile publice care în anul 2007 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ vor depune anexa nr. 7 "Contul de execuție al instituției publice - Cheltuieli" și pe articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate.

b) Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară coloana "Cheltuieli efective", ci doar în anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial" (formular din situațiile financiare).

c) Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana "Cheltuieli efective", numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.

d) Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 7 "Cheltuieli efective".

În anexa nr. 6 "Contul de execuție al bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa nr. 15 "Contul de execuție al bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa nr. 16 "Contul de execuție al bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare) raportarea plăților efectuate din credite externe și credite interne de către instituțiile publice, reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, plăți de comisioane și alte costuri aferente etc., se va efectua pe structura clasificației funcționale.

Datele de raportare vor fi preluate din creditul conturilor:

513 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de stat";

514 "Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de stat";

516 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale";

517 "Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale";

541 "Acreditive";

560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"; etc.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în anexa nr. 7 (formular din situațiile financiare).

La completarea anexei nr. 7 "Contul de execuție al instituției publice - Cheltuieli", precum și a celorlalte anexe - conturi de execuție - cheltuieli (formulare din situațiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:

- angajamentele bugetare (coloana 3) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 2);

- angajamentele legale (coloana 4) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 2), cu excepția cazului în care, potrivit legii, au fost aprobate credite de angajament;

- angajamentele legale (coloana 4) nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 3), cu excepția cazului în care, potrivit legii, au fost aprobate credite de angajament;

- plățile efectuate (coloana 5) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 2) și nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 3) și angajamentele legale (coloana 4);

- angajamentele legale de plătit (coloana 6) prezintă valoarea angajamentelor efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament rămase neachitate la 31 decembrie 2007, evidențiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";

- cheltuielile efective (coloana 7) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 2), angajamentele bugetare (coloana 3) și angajamentele legale (coloana 4), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

8.4. Unitățile administrativ-teritoriale care au contractat, în condițiile legii, împrumuturi pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă, au efectuat plăți din împrumuturi, iar ulterior au primit fonduri externe nerambursabile pentru rambursarea respectivelor împrumuturi (de exemplu, în cadrul programelor SAPARD) întocmesc anexa nr. 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", după caz, anexa nr. 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare) pentru plățile efectuate din împrumuturi până la primirea fondurilor externe nerambursabile, apoi reconstituie creditele utilizate prin plăți efectuate din fonduri externe nerambursabile și întocmesc și anexa nr. 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare) pentru plățile efectuate din aceste fonduri, inclusiv rambursarea împrumuturilor.

8.5. Instituțiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile nu raportează plățile efectuate din aceste fonduri în anexa nr. 3 și anexa nr. 4 "Situația fluxurilor de trezorerie" (formulare din situațiile financiare) în situația în care acestea se efectuează de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE/alte agenții sau autorități de implementare.

Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile, raportate de instituțiile publice în anexa nr. 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor etc.), respectiv cu cele înscrise în situațiile operative transmise direcției de specialitate din Ministerul Economiei și Finanțelor.

Instituțiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile vor raporta în aceste anexe și sumele plătite ca avansuri și plăți intermediare în momentul efectuării acestora de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare.

8.6. În anexa nr. 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situațiile financiare) la indicatorul "Venituri" de la codul 36.11.10 "Fondul de rulment" se vor raporta veniturile încasate provenite din:

- excedentul anual al bugetului local, rămas după rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și altor costuri aferente acestora;

- dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilitățile aflate în conturi la Trezoreria Statului.

8.7. În anexa nr. 20 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli" (formular din situațiile financiare) la raportarea plăților din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2007, la subcapitolul 54.11.08 "Fondul de rulment" articolul 80.08 "Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" se vor avea în vedere următoarele:

a) sumele utilizate temporar în cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile anului curent evidențiate la codul 80.08 (înregistrare contabilă 4687 = 5221) se anulează după restituirea din bugetul local la finele anului 2007 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă (înregistrare contabilă 5221=4687, codul 80.08 în roșu);

b) la articolul 80.08 se raportează numai sumele plătite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la finele anului.

8.8. Unitățile administrativ-teritoriale întocmesc anexa nr. 21 "Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale la ......." (formular din situațiile financiare).

8.9. Anexa nr. 22 "Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativteritoriale la ........" (formular din situațiile financiare) se întocmește de unitățile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii și celelalte surse în completare, cheltuielile și excedentul bugetului local respectiv.

8.10. Instituțiile publice au obligația de a întocmi la finele anului anexa nr. 23 "Situația privind sumele primite și utilizate ca donații/sponsorizări" pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.

8.11. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale, care au aprobate prin Legea nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare, "bugete pe programe", au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate. Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul anexei nr. 25 "Sinteza finanțării programelor" și al anexei nr. 26 "Fișa programului" (formulare din situațiile financiare).

8.12. Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile și completările ulterioare, începand de la 1 ianuarie 2008, unitățile administrativ-teritoriale care înregistrează datorii de natura celor precizate la art. 74 și 75 din lege se pot afla în situații de criză financiară sau insolvență, după caz, situație ce trebuie constatată de ordonatorul de credite sau de alte persoane abilitate de lege. În vederea asigurării informațiilor necesare, anexa nr. 30 "Plăți restante" (formular din situațiile financiare) a fost adaptată corespunzător. Deoarece formularul furnizează informații detaliate asupra datoriilor instituțiilor publice, acesta se utilizează de toate instituțiile publice indiferent de modul de finanțare a cheltuielilor.

8.13. - În anexa nr. 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor" (formular din situațiile financiare) sunt prezentate informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar 2007. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura și scopul constituirii rezervelor;

- orice informații semnificative.

8.14. Instituțiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, după caz, întocmesc anexa nr. 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (formulare din situațiile financiare).

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.

8.15. Unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanț" cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanțare a acestora. Situația fluxurilor de trezorerie și Contul de rezultat patrimonial ce se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanțările și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritorială stabilește rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finanțate din bugetul local, în baza "Situației veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local din trimestrul .....", anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, ordonatorii terțiari de credite întocmesc Contul de execuție a bugetului de stat (anexele nr. 6 și 7) și Situația fluxurilor de trezorerie (anexele nr. 3 și 4, după caz) (formulare din situațiile financiare) pe care le prezintă inspectoratelor școlare.

8.16. În aplicarea prevederilor capitolului "Alte anexe la situațiile financiare: politici contabile și note explicative" din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informații despre "politicile contabile" adoptate de instituția publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:

- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.).

În vederea elaborării procedurilor contabile formalizate se vor avea în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare;

- principiile contabilității de angajamente aplicate în instituție;

- metodele de evaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție;

- dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;

- metoda de amortizare a activelor fixe;

- politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;

- evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută;

- înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

9. Semnarea și depunerea situațiilor financiare

9.1. Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Situațiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari și principali de credite nu trebuie să fie însoțite de declarația scrisă a ordonatorilor respectivi.

9.2. Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul de analiză pe bază de bilanț, care va cuprinde note explicative precizate în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și de alte note considerate necesare.

În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligatii neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.

Instituțiile publice care în anul 2007 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în Raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.

9.3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, "Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil și fiabilitatea acestuia", în consens cu buna practică în domeniu, situațiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, ale altor autorități publice, instituțiilor publice autonome și ale instituțiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2007 trebuie să fie însoțite de un raport care să prezinte, în sinteză, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilității sistemului contabil, recomandările formulate și stadiul implementării acestora.

Situațiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari și principali de credite nu trebuie să fie însoțite de raportul de audit.

9.4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situației financiare centralizate la Ministerul Economiei și Finanțelor și pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2007 fără prezentarea pe suport magnetic.

9.5. Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Economiei și Finanțelor este de "60 de zile de la încheierea exercițiului financiar".

Situațiile financiare centralizate privind execuția bugetului de stat pe anul 2007, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2007, întocmite de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice cel mai târziu până la data de 29 februarie 2008.

Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.

Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate potrivit legii.

Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome depun o copie de pe situațiile financiare centralizate și la Direcția generală programare bugetară din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...