Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii din 28.05.2008

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 12 iunie 2008.

În vigoare de la 12 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 61/1993, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

(2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini, precum și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți/rezidente în România, în condițiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinții.

Art. 2. -

Alocația de stat pentru copii se acordă după cum urmează:

a) în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;

b) în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 pentru copiii care au împlinit vârsta de 2 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, denumiți în continuare tineri;

c) în cuantum majorat cu 100% pentru copiii cu handicap care au împlinit vârsta de 3 ani, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Art. 3. -

(1) Alocația de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată și semnată de reprezentantul legal al copilului, definit la art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 61/1993, însoțită de originalul și copia certificatului de naștere al copilului și a actului de identitate al reprezentantului legal, precum și de documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, și de orice alte documente justificative, după caz.

(2) În cazul persoanei singure care are copii în întreținere și nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este părintele minor, dacă are capacitate deplină de exercițiu. În situația în care părintele minor nu are capacitate deplină de exercițiu, plata alocației de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al părintelui minor, stabilit în condițiile legii. În situațiile menționate dreptul la alocația de stat pentru copii acordată părintelui minor nu încetează.

(3) Documentele din care rezultă situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, eliberate în condițiile legii, se prezintă în copie și sunt, după caz, următoarele:

a) livretul de familie;

b) hotărârea judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț;

c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției;

d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției;

e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului;

f) dispoziția directorului general/directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență;

g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004;

h) dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei;

i) actul de deces al unuia dintre părinți;

j) alte documente, la solicitarea direcției teritoriale.

(4) Pentru copilul cu handicap, cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită și de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În situația în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere.

(5) În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de actul constatator al nașterii sau de extrasul de naștere. Copia certificatului de naștere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la nașterea copilului, în caz contrar dreptul la alocația de stat pentru copii se suspendă până la depunerea acestuia, cu reluarea plății drepturilor restante.

(6) Pentru cetățenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reședința acestuia și a copiilor săi pe teritoriul României, precum și situația juridică a copiilor sunt cele eliberate de autoritățile din țara de origine, traduse și confirmate de autoritățile române, și/sau, după caz, cele eliberate de autoritățile române.

(7) Cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, după caz, reprezentanții legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizează o evidență separată.

Art. 4. -

(1) Tinerii beneficiază de alocația de stat pentru copii după cum urmează:

a) din oficiu, în continuarea drepturilor acordate până la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare;

b) pe bază de cerere, completată de aceștia, în cazul în care situația înregistrată înainte de împlinirea vârstei de 18 ani se modifică, însoțită de acte doveditoare.

(2) Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat pentru copii, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

(3) În aplicarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, tinerii beneficiază de alocație de stat pentru copii în situația în care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional fără întrerupere, cu excepția prevăzută la alin. (2).

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune la unitățile de învățământ și este însoțită de copia actului de identitate și de adeverința eliberată de unitatea de învățământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere și că nu repetă anul școlar. În situația în care anul școlar se repetă din motive medicale, cererea va fi însoțită și de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situație.

Art. 5. -

Cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) se completează după cum urmează:

a) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, în situația în care se solicită și indemnizația pentru creșterea copilului sau stimulentul lunar;

b) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a), în situația în care se solicită numai alocația de stat pentru copii;

c) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b), în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 6. -

(1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocația de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere completată și semnată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, de conducătorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliului județean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, denumită în continuare direcție generală, inclusiv pentru copiii încredințați organismului privat acreditat și licențiat în condițiile legii.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune și se înregistrează la direcția de muncă și protecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare direcție teritorială, până pe data de 1 a fiecărei luni și cuprinde atât pentru serviciile publice, cât și pentru cele private listele cu numele și codul numeric personal ale copiilor, numărul și data emiterii hotărârii comisiei pentru protecția copilului județene, respectiv a sectorului municipiului București sau ale instanțelor judecătorești prin care s-a stabilit măsura de protecție specială, datele privind reprezentantul legal și contul deschis în numele copilului de către direcția generală. Cererea este însoțită de extrasele de cont pentru conturile în care vor fi virate sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii. Modificări (1)

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), conducătorul direcției generale transmite direcției teritoriale situația centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, precum și motivele care au dus la această situație. Situația centralizatoare se întocmește potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 3, însoțită de copii ale documentelor doveditoare.

Art. 7. -

(1) Primarii au obligația de a transmite lunar direcțiilor teritoriale, până la data de 1 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 3, precum și documentele justificative. Acestea sunt însoțite de un tabel centralizator, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. Modificări (1)

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 61/1993, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București transmit direcțiilor teritoriale situația centralizatoare privind copiii decedați.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1) direcțiile generale transmit direcțiilor teritoriale lista cuprinzând copiii pentru care au fost emise certificate de încadrare într-un grad de handicap.

Art. 8. -

(1) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, transmite direcțiilor teritoriale, în scris și în format electronic, până la data de 1 octombrie a fiecărui an situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar, care va cuprinde numele și prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa completă de domiciliu sau de reședință a acestuia, precum și unitatea de învățământ la care este înscris. Situația va cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.

(2) Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare transmit lunar direcțiilor teritoriale, în scris și în format electronic, până la data de 1 a fiecărei luni, situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, respectiv sunt exmatriculați și au renunțat la urmarea cursurilor.

(3) Pentru tinerii înscriși în unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate, aceste unități de învățământ au obligația de a transmite direcțiilor teritoriale situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 9. -

(1) Acordarea alocației de stat pentru copii se stabilește prin decizie a directorului executiv al direcției teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de către primari, de către conducătorul direcției generale, inspectoratele școlare sau unitățile de învățământ din subordinea altor organe de specialitate ale administrației publice centrale. Modelul deciziei de acordare a alocației pentru copii este prevăzut în anexele nr. 5a) și 5b). Jurisprudență

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la emitere reprezentantului legal al copilului, iar pentru copiii prevăzuți la art. 6 alin. (1), și conducătorului direcției generale. Jurisprudență

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

(1) Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

(2) Pentru copiii dați în plasament, pentru cei pentru care s-a instituit tutela sau curatela, copiii încredințați în vederea adopției sau adoptați, stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii se face începând cu luna în care a fost emisă, după caz, dispoziția conducătorului direcției generale, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau hotărârea judecătorească. Jurisprudență

(3) Pentru copiii prevăzuți la alin. (2), plata alocației de stat pentru copii se face începând cu luna următoare stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare, în condițiile alin. (2). Jurisprudență

(4) Plata alocației de stat pentru copii pentru cazurile prevăzute la art. 2 lit. c) se face începând cu luna următoare încadrării într-un grad de handicap, iar începând cu luna următoare expirării certificatului de încadrare într-un grad de handicap plata se face în cuantumul prevăzut la art. 2 lit. b). În situația în care se emite un nou certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, cuantumul majorat se acordă începând cu luna emiterii acestuia, iar plata se efectuează începând cu luna următoare transmiterii copiei certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

Art. 11. -

(1) Alocația de stat pentru copii se plătește reprezentantului legal al copilului.

(2) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviințarea reprezentantului legal.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal al copilului transmite încuviințarea scrisă și semnată de acesta direcției teritoriale.

(4) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, alocația de stat pentru copii se plătește direct acestora.

Art. 12. -

(1) Plata alocației de stat pentru copii se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card, în funcție de opțiunea reprezentantului legal.

(2) În vederea efectuării plății alocației de stat pentru copii, direcțiile teritoriale solicită Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse creditele bugetare necesare, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.

(3) Plata alocației de stat pentru copii se efectuează de către direcția teritorială în a cărei rază își are domiciliul sau reședința reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul înscris în actul de identitate.

Art. 13. -

(1) Pentru copiii prevăzuți la art. 6 alin. (1), plata alocației de stat pentru copii se realizează numai în conturile personale deschise pentru aceștia de către direcțiile generale și se capitalizează până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani.

(2) Pe perioada în care copiii prevăzuți la art. 6 alin. (1) sunt în întreținerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecție specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, alocația de stat pentru copii se va acorda reprezentantului legal, în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1)-(6).

(3) În situația prevăzută la alin. (2), suma cu titlu de alocație de stat pentru copii, capitalizată în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 61/1993, poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului.

(4) Cheltuielile pentru deschiderea contului personal prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, la solicitarea direcțiilor generale.

(5) În cazul decesului copilului prevăzut la art. 6 alin. (1), sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii plătite se virează de către direcțiile teritoriale la bugetul de stat, conturile deschise fiind accesate de acestea și lichidate.

Art. 14. -

(1) În situația în care se schimbă reprezentantul legal al copilului, plata alocației de stat pentru copii se suspendă până la stabilirea noului reprezentant legal, plata urmând să se efectueze în condițiile art. 3, inclusiv pentru perioada suspendării.

(2) În cazul în care achitarea drepturilor de alocație de stat pentru copii se face prin mandat poștal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni consecutive reprezentantul legal al copilului sau tânărul nu a încasat drepturile cu titlu de alocație de stat pentru copii. Reluarea în plată, inclusiv plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului sau de tânăr, care se înregistrează la direcția teritorială.

(3) Reluarea plății drepturilor suspendate în condițiile alin. (1) și (2) se face cu respectarea termenului general de prescripție prevăzut de lege, în cazul în care în perioada de suspendare nu au intervenit modificări de natură să conducă la încetarea dreptului.

Art. 15. -

(1) În situația în care, după stabilirea dreptului la alocație de stat pentru copii, reprezentantul legal sau tânărul optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris direcției teritoriale.

(2) În cazul în care optează pentru plata în cont curent personal sau cont de card, comunicarea este însoțită de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului sau, după caz, al tânărului, codul IBAN, numărul de cont, banca și filiala unde este deschis contul ori, după caz, de alte documente emise de unitatea bancară, care să cuprindă aceste informații.

(3) Plata în cont curent personal sau cont de card a alocației de stat pentru copii se realizează numai la băncile cu care direcțiile teritoriale au negociat comisionul, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 61/1993.

Art. 16. -

(1) Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare. Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează în una dintre următoarele situații:

a) decesul copilului sau, după caz, al tânărului;

b) tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condițiile legii;

c) copilul cetățenilor străini sau apatrizi prevăzuți la art. 1 alin. (2) nu mai locuiește în România.

(2) În situația în care după încetarea dreptului sunt îndeplinite din nou condițiile de acordare, alocația de stat pentru copii se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 17. -

(1) În cazul în care reprezentantul legal se află temporar în imposibilitatea de a primi alocația de stat pentru copii, fără pierderea calității de reprezentant legal, plata acesteia se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială care trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate al reprezentantului legal;

b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului;

c) obiectul mandatului (încasarea drepturilor curente și restante, semnarea extrasului de cont pentru copilul/copiii - numele și prenumele, CNP-ul);

d) perioada de exercitare a mandatului în limita prevăzută de lege;

e) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunța în termen direcției teritoriale orice schimbare intervenită în situația reprezentantului legal sau a copilului, de natură să suspende ori să înceteze acordarea drepturilor.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), plata alocației de stat pentru copii se face la oficiul poștal sau la unitatea bancară, pe baza actului doveditor din care rezultă calitatea de reprezentant legal ori, după caz, de persoană împuternicită.

(3) Pentru solicitarea și primirea drepturilor restante, persoana împuternicită în condițiile alin. (1) depune la direcția teritorială cererea de acordare a drepturilor, însoțită de copia procurii speciale.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile și în situația în care reprezentanții legali împreună cu copilul/copiii lor își stabilesc reședința în altă țară.

Art. 18. -

(1) Reprezentantul legal al copilului sau, după caz, tânărul este obligat să comunice în scris direcției teritoriale orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plății drepturilor de alocație de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariția acestora.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), direcția teritorială are obligația de a actualiza informațiile prelucrate prin programul informatic din cererea inițială, pe baza actelor doveditoare.

Art. 19. -

(1) În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reședință în aria de competență a aceleiași direcții teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariția modificării, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1), direcției teritoriale modificarea.

(2) În cazul în care noua adresă de domiciliu se află în aria de competență a altei direcții teritoriale, direcția teritorială care a efectuat plata până la apariția modificării procedează la încetarea plății și comunică în scris direcției teritoriale din județul de domiciliu al titularului datele necesare în vederea reluării plății, menționând obligatoriu ultima lună pentru care s-a efectuat plata, cuantumul, precum și suma restantă defalcată pe fiecare lună.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal sau, după caz, tânărul prezintă direcției teritoriale actele doveditoare, pe baza cărora se întocmește un dosar nou, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1).

Art. 20. -

(1) Încetarea/modificarea/suspendarea dreptului la alocația de stat pentru copii se realizează în baza deciziei directorului executiv al direcției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 20 de zile de la emitere.

(2) La fundamentarea deciziei prevăzute la alin. (1), direcția teritorială poate să solicite informații de la primari, de la direcțiile generale, precum și de la orice altă instituție care deține date cu privire la identitatea reprezentantului legal ori a copilului și la domiciliul acestuia.

Art. 21. -

(1) Alocația de stat pentru copii nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație de stat pentru copii se recuperează, potrivit legii, de la persoanele care le-au încasat, pe baza deciziei directorului executiv al direcției teritoriale, și, după caz, prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit.

(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere și constituie titlu executoriu de la data comunicării.

Art. 22. -

Recuperarea sumelor încasate necuvenit se urmărește de direcția teritorială și se realizează după cum urmează:

a) dacă copilul sau tânărul beneficiază în continuare de drepturi, se vor face rețineri eșalonat din drepturile aferente lunilor următoare;

b) dacă copilul sau tânărul nu mai beneficiază de drepturi în perioada următoare constatării debitului și reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul direcției teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;

c) dacă reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul nu consimte la restituirea sumei și nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înștiințare la direcția județeană a finanțelor publice, respectiv a sectoarelor municipiului București, această instituție urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;

d) debitorii declarați insolvabili sau dispăruți se scad din activul direcției teritoriale și se trec într-o evidență specială, cu respectarea procedurilor legale.

Art. 23. -

Datele cuprinse în cererea privind acordarea alocației de stat pentru copii sunt supuse confidențialității, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal. Acestea pot fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului și al întocmirii unor situații statistice, precum și în situații justificate de unele măsuri de incluziune socială.

Art. 24. -

În aplicarea prezentelor norme metodologice se pot elabora instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

Art. 25. -

Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4, 5a) și 5b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1a)**) la normele metodologice

**) Anexa nr. 1a) este reprodusă în facsimil.

CERERE
pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Subsemnata(ul),
Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
[___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Adresa: Str. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Nr. [___|___|___|___] Bl. [___|___|___|___|___|___|___| Sc. [___|___] Ap. [___|___|___] Sector [___]
Mun./oraș/com. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
sat [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Județul [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Telefon [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] Fax [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
E-mail ________________________________________
Actul de identitate1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de secția de poliție [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Vă rog să-mi aprobați acordarea alocației de stat pentru copilul:
1. Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Actul de identitate/act doveditor1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*):
părinte natural
părinte adoptiv
tutore
curator
persoană/familie de plasament
asistent maternal
persoană căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției
Copilul este încadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [___]
Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
2. Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Actul de identitate/act doveditor1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*):
părinte natural
părinte adoptiv
tutore
curator
persoană/familie de plasament
asistent maternal
persoană căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției
Copilul este încadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [___]
Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
3. Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Actul de identitate/act doveditor1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*):
părinte natural
părinte adoptiv
tutore
curator
persoană/familie de plasament
asistent maternal
persoană căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției
Copilul este încadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [___]
Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
4. Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Actul de identitate/act doveditor1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
reprezentat legal de subsemnatul în calitate de*):
părinte natural
părinte adoptiv
tutore
curator
persoană/familie de plasament
asistent maternal
persoană căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției
Copilul este încadrat într-un grad de handicap Da [___] Nu [___]
Conform certificatului de încadrare într-un grad de handicap nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
La prezenta, anexez următoarele documente*):
copia certificatului de naștere al copilului
copia actului de identitate al reprezentantului legal
livretul de familie
hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț
hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției
hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției
hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului
dispoziția directorului general/directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de proiecție specială a plasamentului în regim de urgență
hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare emisă până la 31 decembrie 2004
dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei
actul de deces al unuia dintre părinți
certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap
Doresc să primesc aceste drepturi:
- la domiciliu prin mandat poștal*) [___]
- în cont personal*) [___]
Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca ____________________________________________________________________
- în cont de card*) [___]
Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca _____________________________________________________________
Anexez alăturat extrasul de cont de la deschiderea acestuia.
Celălalt părinte (se completează dacă există):
Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
[___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Adresa: Str. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Nr. [___|___|___|___] Bl. [___|___|___|___|___|___|___| Sc. [___|___] Ap. [___|___|___] Sector [___]
Localitatea [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Județul [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Telefon [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] Fax [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
E-mail ________________________________________
Actul de identitate1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de secția de poliție [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Mă oblig să aduc la cunoștința direcției de muncă și protecție socială orice modificare intervenită în situația copilului, care poate conduce la încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la data modificării.
Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că cele declarate sunt corecte și complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale.
Data Semnătura solicitantului
________________ _______________________________
Semnătura celuilalt părinte
_______________________________
1) În cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate: Pentru cetățenii străini sau apatrizi:
- B.I. - buletin de identitate - C.I. - carte de identitate
- C.I - carte de identitate - L.S.T. - legitimație de ședere temporară
- C.I.P. - carte de identitate provizorie - D.I. - document de identitate
- C.N. - certificat de nașteri; - C.N. - certificat de naștere

*) se bifează cu "X" căsuța corespunzătoare.

ANEXA Nr. 1b)*) la normele metodologice

*) Anexa nr. 1b) este reprodusă în facsimil.

CERERE
pentru acordarea alocației de stat pentru copii
în cazul tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează
cursurile învățământului liceal sau profesional

A. Subsemnata(ul),
Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
[___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Cod numeric personal [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Adresa: Str. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Nr. [___|___|___|___] Bl. [___|___|___|___|___|___|___| Sc. [___|___] Ap. [___|___|___] Sector [___]
Mun./oraș/com. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
sat [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Județul [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Telefon [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] Fax [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
E-mail ________________________________________
Actul de identitate1) [___|___|___] Seria [___|___|___] Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Eliberat de secția de poliție [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Elev la [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
În anul [___|___|___|___]
Vă rog să-mi aprobați acordarea alocației de stat
Doresc să primesc aceste drepturi:
- la domiciliu prin mandat poștal*) [___]
- în cont personal*) [___]
Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca _____________________________________________________________
- în cont de card**) [___]
Nr. [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Deschis la banca _____________________________________________________________
B. Declar pe propria răspundere că nu repet anul școlar2)
C. Mă oblig să aduc la cunoștința direcției de muncă și protecție socială orice modificare intervenită în situația mea, care poate conduce la încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la data modificării.
D. Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că cele declarate sunt corecte și complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale.
Data Semnătura solicitantului
________________ _______________________________
1) În cazul cetățenilor români se va specifica tipul Pentru cetățenii străini sau apatrizi:
de act de identitate:
- B.I. - buletin de identitate - C.I. - carte de identitate
- C.I - carte de identitate - L.S.T. - legitimație de ședere temporară
- C.I.P. - carte de identitate provizorie - D.I. - document de identitate
2) În situația în care anul școlar se repetă din motive medicale se va atașa la cerere actul/actele medicale care dovedesc acest lucru.

*) Se bifează cu "X" căsuța corespunzătoare.

**) Se atașează extrasul de cont de la deschiderea contului.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CERERE
pentru acordarea alocației de stat pentru copii*)

*) Cererea este reprodusă în facsimil.

Subsemnata(ul),
Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
[___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__] având funcția de Director general/Director executiv
al D.G.A.S.P.C. a județului/sectorului Mun. București [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
Telefon [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] Fax [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___]
E-mail __________________________________________
Vă rog să aprobați acordarea alocației de stat pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de
protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția
și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, conform listelor anexate.
Mă oblig să aduc la cunoștința direcției de muncă și protecție socială orice modificare
intervenită în situația copilului, care poate conduce la încetarea dreptului la alocația de stat
pentru copii, în termen de 15 zile de la data modificării.
Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că cele declarate sunt corecte și complete, iar
declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale.
Data Semnătura
_____________________ Directorului general/directorului executiv
____________________________________________
L.S.

LISTA
pentru serviciile publice, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit
măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, cu modificările ulterioare

Din serviciul rezidențial (denumire) ............................
Adresa ..........................................................

Nr. crt. Copil Hotărârea comisiei pentru protecția copilului Hotărârea instanței judecă-
torești
Dispoziția DGASPC Reprezentantul legal Nr. cont Cod IBAN Banca/ sucursala
Numele Prenumele CNP Nr. Data Nr. Data Nr. Data Numele Prenumele CNP

LISTA
pentru serviciile private, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit
măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, cu modificările ulterioare

Din serviciul rezidențial (denumire) ........................................

Adresa ......................................................................

Telefon: .........................., fax ....................................

Certificat de acreditare seria ................ nr. .........................

Licența seria ................. nr. ...............

Nr. crt. Copil Hotărârea comisiei pentru protecția copilului Hotărârea instanței judecă-
torești
Dispoziția DGASPC Reprezentantul legal Nr. cont Cod IBAN Banca/ sucursala
Numele Prenumele CNP Nr. Data Nr. Data Nr. Data Numele Prenumele CNP

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de
protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, cu modificările ulterioare

Subsemnata(ul),
Numele și prenumele [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] având funcția de director general/director executiv al DGASPC a județului/sectorului municipiului București [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] Telefon [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] Fax [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___] E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii id_link=1188554;nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, vă transmit situația centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea id_link=1188555;nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.
Data Semnătura solicitantului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de
protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, cu modificările ulterioare

Din serviciul rezidențial public/privat (denumire) ....................
Adresa ................................................................

Nr. crt. Copil CNP Hotărârea comisiei pentru protecția copilului de modificare/încetare a măsurii Hotărârea instanței judecătorești de modificare/încetare a măsurii Motivație Noul reprezentant legal CNP
Numele Prenumele Nr. Data Nr. Data Numele Prenumele
1.
2.
3.
.
.
.
.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

ROMÂNIA
Județul/Municipiul București . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cod, denumire)
Primarul localității/sectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cod, denumire)

TABEL CENTRALIZATOR
privind cererile înregistrate pentru alocația de stat pentru copii în
luna ............., anul .............

Nr. crt. Numele și prenumele copilului CNP-ul copilului Numele și prenumele reprezentantului legal CNP-ul reprezentantului legal Adresa Data înregistrării cererii
1.
2.
3.
.
.
.
.
Data ........................
Predat
Reprezentant primărie,
................................................
(numele și prenumele)
Primit
Reprezentant DMPS,
..........................................................
(numele și prenumele)
L.S. L.S.

ANEXA Nr. 5a) la normele metodologice

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

DECIZIE
privind aprobarea acordării alocației de stat pentru copii
Nr. .................... din ....................

Având în vedere:

- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;

- Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copii înregistrată cu nr. ......................................................................;

- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă și protecție socială .......................................................

și în temeiul competențelor conferite de lege,

directorul executiv al Direcției de Muncă și Protecție Socială ......................................................................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. ........, decide:

Art. 1. -

Se aprobă pentru doamna/domnul ..................................., în calitate de reprezentant legal al copilului/titular ........................, acordarea alocației de stat pentru copii în cuantum de .................... lei.

Art. 2. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna ......................................................... .

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada .......................................... a fiecărei luni, prin mandat poștal/cont personal.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Direcția de Muncă și Protecție Socială ....................................... .

În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluționării contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,
........................

ANEXA Nr. 5b) la normele metodologice

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

DECIZIE
privind aprobarea acordării alocației de stat pentru copii
Nr. ................. din ....................

Având în vedere:

- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;

- Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copii înregistrată cu nr. .....................................................................;

- regulamentul de organizare și funcționare al direcției de muncă și protecție socială ......................................................

și în temeiul competențelor conferite de lege,

directorul executiv al Direcției de Muncă și Protecție Socială ......................................................................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. ..........., decide:

Art. 1. -

(1) Se aprobă acordarea alocației de stat pentru copii pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.

(2) Copiii pentru care se acordă alocația de stat pentru copii și cuantumul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

(1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna ......................................................... .

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada .......................................... a fiecărei luni și se virează în contul personal al acestora.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Direcția de Muncă și Protecție Socială ........................ .

În cazul în care sunteți nemulțumit de soluționarea contestației, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................................, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluționării contestației, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,
..............................

ANEXĂ la anexa nr. 5b)

LISTA
cuprinzând copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială
prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările
ulterioare, pentru care s-au stabilit dreptul la alocația de
stat pentru copii și cuantumul acesteia

Din serviciul rezidențial public/privat (denumire) ..........................

Adresa ......................................................................

Nr. crt. Copilul Reprezentantul legal Nr. cont Cod IBAN Cuantumul alocației - lei -
Numele Prenumele CNP Numele Prenumele CNP
1.
2.
3.
.
.
.
.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...