Guvernul României

Norma metodologică de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din 13.02.2008

Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) clasa de risc reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă și de îmbolnăvire profesională;

b) tariful de risc reprezintă procentul aplicat asupra bazei lunare de calcul a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

c) baza lunară de calcul a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este cea prevăzută la art. 101 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare;

d) contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc;

e) perioada de referință reprezintă anul 2005. Modificări (1)

CAPITOLUL II Stabilirea claselor de risc

Art. 2. -

Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activități ale economiei naționale, potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională CAEN.

Art. 3. -

(1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvență: Modificări (1)

a) I1 - indicele care reprezintă frecvența de accidentare, respectiv numărul de accidentați ce revin la 1.000 de salariați;

b) I2 - indicele care reprezintă frecvența accidentelor de muncă soldate cu invaliditate și/sau deces, respectiv numărul de accidentați cu invaliditate și/sau deces, ce revin la 1.000 de salariați;

c) I3 - indicele care reprezintă frecvența îmbolnăvirilor profesionale, respectiv numărul de cazuri noi de îmbolnăviri profesionale, ce revin la 1.000 de salariați;

d) I4 - indicele care reprezintă frecvența salariaților care lucrează în condiții de muncă speciale și deosebite, la 1.000 de salariați.

(2) Numărul accidentaților luați în considerare la determinarea indicilor I1 și I2 este dat de numărul formularelor pentru înregistrarea accidentelor de muncă respective - FIAM.

(3) Numărul cazurilor noi de îmbolnăviri profesionale este dat de numărul fișelor de declarare a bolilor profesionale înregistrate în perioada de referință - BP2.

(4) Indicii de frecvență prevăzuți la alin. (1) se calculează pe baza datelor statistice din perioada de referință.

Art. 4. -

(1) Fiecărui indice de frecvență prevăzut la art. 3 alin. (1) îi corespunde o clasă de risc. Pe baza claselor de risc corespunzătoare celor 4 indici de frecvență se determină, ca medie aritmetică, clasa de risc aferentă sectorului de activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul a clasei de risc, denumită în continuare CR, este următoarea:

CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4):4,

unde:

CR1 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvență I1;

CR2 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvență I2;

CR3 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvență I3;

CR4 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvență I4.

(2) Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecvență se stabilește pe baza mediei indicilor de frecvență respectivi din perioada de referință.

(3) Clasele de risc aferente indicilor de frecvență au valori cuprinse între 1 și 20, pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecvență ce stau la baza determinării claselor de risc corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III Stabilirea tarifului de risc

Art. 5. -

(1) Fiecărei clase de risc îi corespunde un tarif de risc, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuție, are valoarea cuprinsă între 0,4 și 2%, aplicată asupra bazei lunare de calcul. Modificări (1)

(3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20.

(4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN și este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Angajatorii care își modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuție aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activității principale, în baza declarației pe propria răspundere depuse.

CAPITOLUL IV Stabilirea contribuției de asigurare

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată lunar de angajatori, denumită în continuare C, se determină după următoarea formulă:

    TR x BC,
C = ||||||||
      100

unde:

TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;

BC - baza lunară de calcul corespunzătoare lunii anterioare perioadei de plată a contribuției.

Art. 8. -

Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajatori se calculează în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5 și 7, pe baza datelor statistice din perioada de referință, aferente sectorului de activitate - clasei CAEN din care aceștia fac parte.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 9. -

(1) Unitățile și instituțiile realizează încadrarea activităților în clasa CAEN corespunzătoare, potrivit actualizării Clasificării activităților din economia națională, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.

(2) În cadrul Clasificării activităților din economia națională, actualizată potrivit alin. (1), unitățile și instituțiile identifică, în funcție de specificul activității principale desfășurate, codul CAEN aferent.

Art. 10. -

Termenul de declarare și de plată a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.

Art. 11. -

(1) În cazul în care plata contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale nu s-a efectuat până la termenul prevăzut la art. 10, cheltuielile pentru prestațiile și serviciile de asigurare prevăzute de lege și efectuate de asigurător se recuperează de la angajator.

(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va face de către asigurător, conform prevederilor legale, după stabilirea caracterului de muncă al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, și primirea documentelor justificative de plată de la prestatorii de servicii.

Art. 12. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Modificări (1), Jurisprudență (1)

ÎNCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ
ÎN CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVENȚĂ ȘI A DATELOR STATISTICE
DIN ANUL 2005

Nr. crt. Activitatea din economia națională Cod CAEN I1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4 CR (SUMĂ CR1-4/4)
NC AEN CC I1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4 CR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0111 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50
2 Cultivarea orezului 0112 0,723 4 0,189 6 0,031 3 13,706 3 4,00
3 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0113 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75
5 Cultivarea tutunului 0115 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 0,510 3 0,189 6 0,031 3 13,706 3 3,75
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 0,510 3 0,169 6 0,016 2 10,565 3 3,50
8 Cultivarea strugurilor 0121 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50
9 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale 0122 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50
11 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase 0124 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50
12 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 0125 0,387 3 0,134 5 0,000 1 5,201 2 2,75
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0,600 4 0,154 6 0,016 2 8,342 2 3,50
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 0,477 3 0,119 5 0,000 1 2,978 1 2,50
15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 0128 0,499 3 0,152 6 0,010 2 8,036 2 3,25
16 Cultivarea altor plante permanente 0129 1,367 5 0,312 8 0,029 2 9,978 3 4,50
17 Cultivarea plantelor pentru înmulțire 0130 0,297 2 0,148 5 0,000 1 7,424 2 2,50
18 Creșterea bovinelor de lapte 0141 0,417 3 0,417 9 0,000 1 41,719 5 4,50
19 Creșterea altor bovine 0142 0,417 3 0,417 9 0,000 1 41,719 5 4,50
20 Creșterea cailor și a altor cabaline 0143 1,575 6 0,000 1 0,000 1 31,496 5 3,25
21 Creșterea cămilelor și a camelidelor 0144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 58,962 6 2,25
22 Creșterea ovinelor și a caprinelor 0145 1,575 6 0,000 1 0,000 1 31,496 5 3,25
23 Creșterea porcinelor 0146 0,821 4 0,164 6 0,164 6 20,536 4 5,00
24 Creșterea păsărilor 0147 0,632 4 0,070 4 0,000 1 14,054 3 3,00
25 Creșterea altor animale 0149 0,790 4 0,000 1 0,000 1 45,229 6 3,00
26 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) 0150 0,465 3 0,232 7 0,077 4 15,492 3 4,25
27 Activități auxiliare pentru producția vegetală 0161 0,611 4 0,141 5 0,611 11 9,399 3 5,75
28 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 0162 1,318 5 0,000 1 0,000 1 11,111 3 2,50
29 Activități după recoltare 0163 0,651 4 0,149 5 0,203 6 8,694 2 4,25
30 Pregătirea semințelor 0164 0,527 3 0,149 5 0,161 6 8,377 2 4,00
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii 0170 11,494 15 5,747 20 0,000 1 86,207 8 11,00
32 Silvicultură și alte activități forestiere 0210 1,154 5 0,292 8 0,014 2 6,837 2 4,25
33 Exploatare forestieră 0220 2,011 6 0,435 9 0,027 2 6,250 2 4,75
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 0,928 4 0,234 7 0,009 1 5,551 2 3,50
35 Activități de servicii anexe silviculturii 0240 1,370 5 0,757 12 0,000 1 5,235 2 5,00
36 Pescuitul maritim 0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 21,598 4 1,75
37 Pescuitul în ape dulci 0312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 21,598 4 1,75
38 Acvacultura maritimă 0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,400 2 1,25
39 Acvacultura în ape dulci 0322 0,000 1 0,000 1 0,000 1 32,181 5 2,00
40 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) 0510 19,621 20 0,480 10 0,540 10 456,348 17 14,25
41 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) 0520 5,194 10 0,433 9 0,062 4 423,828 17 10,00
42 Extracția petrolului brut 0610 0,499 3 0,026 2 0,184 6 71,867 7 4,50
43 Extracția gazelor naturale 0620 0,499 3 0,026 2 0,184 6 71,867 7 4,50
44 Extracția minereurilor feroase 0710 5,865 11 0,000 1 8,798 20 296,188 14 11,50
45 Extracția minereurilor de uraniu si toriu 0721 0,000 1 0,000 1 0,000 1 820,669 20 5,75
46 Extracția altor minereuri metalifere neferoase 0729 4,556 10 0,337 8 11,053 20 244,684 13 12,75
47 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 0811 2,396 7 0,242 7 15,022 20 207,790 12 11,50
48 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 0812 2,142 7 0,357 8 0,000 1 109,445 9 6,25
49 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale 0891 0,000 1 0,000 1 38,835 20 194,175 11 8,25
50 Extracția turbei 0892 0,000 1 0,000 1 0,000 1 222,222 12 3,75
51 Extracția sării 0893 1,323 5 0,000 1 0,000 1 163,211 10 4,25
52 Alte activități extractive n.c.a. 0899 7,299 12 0,000 1 5,474 20 379,562 16 12,25
53 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale 0910 11,705 15 0,119 5 0,329 8 78,035 7 8,75
54 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 0990 0,590 3 0,009 1 0,352 8 106,523 8 5,00
55 Prelucrarea și conservarea cărnii 1011 1,212 5 0,215 7 0,108 5 14,122 3 5,00
56 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1012 0,922 4 0,000 1 0,000 1 15,370 3 2,25
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 1,003 5 0,308 8 0,154 6 7,712 2 5,25
58 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și a moluștelor 1020 0,000 1 0,000 1 0,000 1 18,560 4 1,75
59 Prelucrarea și conservarea cartofilor 1031 6,645 12 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,75
60 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1032 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
61 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 1039 0,287 2 0,058 3 0,056 3 3,133 2 2,50
62 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1041 1,127 5 0,040 3 0,000 1 18,643 4 3,25
63 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 1042 2,193 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
64 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1051 1,011 5 0,389 9 0,078 4 3,889 2 5,00
65 Fabricarea înghețatei 1052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon 1061 1,704 6 0,085 4 0,341 8 40,971 5 5,75
67 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 1062 3,752 9 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,00
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1071 0,784 4 0,006 3 0,091 4 2,278 1 3,00
69 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor;fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1072 3,171 8 0,176 6 0,000 1 0,000 1 4,00
70 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcuș-ului și a altor produse făinoase similare 1073 2,597 7 1,299 16 0,000 1 12,987 3 6,75
71 Fabricarea zahărului 1081 3,583 8 0,000 1 0,448 9 44,783 5 5,75
72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1082 1,488 5 0,000 1 0,000 1 3,307 2 2,25
73 Prelucrarea ceaiului și cafelei 1083 0,418 3 0,000 1 0,000 1 20,877 4 2,25
74 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1084 2,029 6 0,342 8 0,000 1 91,859 8 5,75
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 0,937 4 0,203 6 0,049 3 8,307 2 3,75
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 0,512 3 0,054 3 0,057 3 2,498 1 2,50
78 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 1,531 6 0,000 1 0,000 1 25,510 4 3,00
79 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
80 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 1101 0,600 4 0,000 1 0,000 1 16,908 3 2,25
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 0,879 4 0,135 5 0,000 1 0,993 1 2,75
82 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 1104 10,101 14 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,25
84 Fabricarea berii 1105 1,687 6 0,000 1 0,937 14 23,435 4 6,25
85 Fabricarea malțului 1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
86 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1107 1,020 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 0,432 3 0,000 1 0,000 1 120,950 9 3,50
88 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 1310 4,584 10 0,000 1 0,922 14 79,885 7 8,00
89 Producția de țesături 1320 1,288 5 0,071 4 1,583 18 118,355 9 9,00
90 Finisarea materialelor textile 1330 0,210 2 0,000 1 0,000 1 8,395 2 1,50
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1391 0,741 4 0,000 1 0,000 1 42,752 5 2,75
92 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1392 0,492 3 0,000 1 0,246 7 61,501 6 4,25
93 Fabricarea de covoare și mochete 1393 2,999 8 0,600 11 1,800 19 89,982 8 11,50
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1394 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
95 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte 1395 3,937 9 0,000 1 0,000 1 52,493 6 4,25
96 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1396 0,580 3 0,000 1 0,290 8 28,994 4 4,00
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 0,290 2 0,000 1 0,407 9 34,136 5 4,25
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 0,265 2 0,000 1 0,133 5 0,663 1 2,25
100 Fabric. altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 0,353 3 0,016 2 0,037 3 0,548 1 2,25
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 0,333 3 0,000 1 0,026 2 0,256 1 1,75
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 1419 0,299 2 0,000 1 0,000 1 0,372 1 1,25
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 11,429 3 1,50
104 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1431 0,439 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
105 Fabric. prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 1,509 6 0,000 1 0,050 3 10,062 3 3,25
106 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 1511 4,725 10 3,007 20 0,000 1 71,436 7 9,50
107 Fabric. articolelor de voiaj și marochinărie și a artic. de harnașament 1512 0,304 3 0,061 4 0,323 8 21,159 4 4,75
108 Fabricarea încălțămintei 1520 0,551 3 0,024 2 0,060 4 1,798 1 2,50
109 Tăierea și rindeluirea lemnului 1610 3,053 8 0,447 9 0,298 8 12,162 3 7,00
110 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 1621 6,831 12 1,118 15 0,248 7 3,726 2 9,00
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 2,126 7 0,125 5 0,063 4 1,876 1 4,25
112 Fabric. altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1623 2,126 7 0,125 5 0,063 4 1,876 1 4,25
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2,355 7 0,785 13 0,000 1 7,849 2 5,75
114 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 1629 1,834 6 0,045 3 0,735 12 11,385 3 6,00
115 Fabricarea celulozei 1711 12,170 16 1,412 17 0,000 1 222,930 12 11,50
116 Fabricarea hârtiei și cartonului 1712 3,309 8 0,331 8 0,000 1 132,363 9 6,50
117 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat, a ambalajelor din hârtie și carton 1721 3,436 8 0,172 6 0,172 6 126,804 9 7,25
118 Fabricarea produselor de uz gospod. și sanitar, din hârtie sau carton 1722 1,373 5 0,000 1 0,686 12 30,731 5 5,75
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 2,137 7 0,040 3 0,080 4 14,488 3 4,25
120 Fabricarea tapetului 1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
121 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 1729 0,944 4 0,472 10 0,262 7 29,073 4 6,25
122 Tipărirea ziarelor 1811 0,000 1 0,000 1 0,000 1 12,500 3 1,50
123 Alte activități de tipărire n.c.a. 1812 1,457 5 0,341 8 0,414 9 20,183 4 6,50
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 11,144 3 1,50
125 Legătorie și servicii conexe 1814 2,577 7 0,000 1 0,000 1 12,887 3 3,00
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 2,004 6 0,000 1 0,000 1 293,114 14 5,50
128 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului 1920 6,490 12 0,286 8 0,151 6 342,396 15 10,25
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 1,136 5 0,000 1 0,000 1 340,909 15 5,50
130 Fabricarea coloranților și a pigmenților 2012 0,000 1 0,000 1 2,331 20 349,650 15 9,25
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 1,024 5 0,158 6 0,236 7 565,584 19 9,25
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 1,368 5 0,000 1 0,000 1 120,720 9 4,00
133 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2015 2,417 7 0,161 6 0,322 8 257,815 13 8,50
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 2,350 7 0,000 1 0,000 1 235,018 13 5,50
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 0,708 4 0,000 1 0,000 1 212,465 12 4,50
136 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2020 1,479 5 0,000 1 1,479 17 295,858 14 9,25
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 2030 1,821 6 0,000 1 0,228 7 273,100 14 7,00
138 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 2041 0,945 4 0,000 1 0,000 1 236,295 13 4,75
139 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 0,473 4 0,000 1 0,000 1 220,396 12 4,50
140 Fabricarea explozivilor 2051 4,652 10 1,212 16 0,567 11 362,483 16 13,25
141 Fabricarea cleiurilor 2052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 193,548 11 3,50
142 Fabricarea uleiurilor esențiale 2053 2,695 7 0,000 1 0,000 1 269,542 13 5,50
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0,000 1 0,000 1 0,000 1 257,465 13 4,00
144 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 2060 0,579 3 0,000 1 0,000 1 268,540 13 4,50
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 0,788 4 0,000 1 0,000 1 275,699 14 5,00
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0,774 4 0,258 7 0,086 4 536,960 19 8,50
147 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2211 2,328 7 0,000 1 0,000 1 95,656 8 4,25
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1,324 5 0,012 2 0,195 6 35,407 5 4,50
149 Fabric. plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 2221 2,698 7 0,000 1 0,000 1 47,210 6 3,75
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 3,477 8 0,000 1 0,000 1 47,408 6 4,00
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2223 0,562 3 0,000 1 0,262 7 35,693 5 4,00
152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 1,273 5 0,099 4 0,195 6 22,773 4 4,75
153 Fabricarea sticlei plate 2311 2,675 7 0,000 1 0,535 10 224,719 12 7,50
154 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2312 3,666 9 1,375 17 0,000 1 183,318 11 9,50
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 2,275 7 0,108 5 0,867 13 268,501 13 9,50
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 1,665 6 0,833 13 0,000 1 266,445 13 8,25
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 0,000 1 0,000 1 3,300 20 231,023 12 8,50
158 Fabricarea de produse refractare 2320 5,358 10 0,000 1 0,000 1 122,465 9 5,25
159 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2331 0,844 4 0,422 9 0,844 13 139,299 10 9,00
160 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă 2332 3,237 8 0,883 13 0,000 1 70,619 7 7,25
161 Fabric. articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2341 1,367 5 0,137 5 0,137 5 82,046 7 5,50
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 1,908 6 0,477 10 0,954 14 152,672 10 10,00
163 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 2343 8,499 13 1,416 17 0,000 1 169,972 11 10,50
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 0,457 3 0,000 1 0,000 1 124,822 9 3,50
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 22,727 20 0,000 1 0,000 1 227,273 12 8,50
166 Fabricarea cimentului 2351 1,558 6 0,000 1 0,519 10 187,435 11 7,00
167 Fabricarea varului și ipsosului 2352 5,004 10 2,778 20 0,000 1 119,610 9 10,00
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2361 2,721 7 0,544 10 0,000 1 94,843 8 6,50
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2362 0,000 1 0,000 1 0,000 1 137,363 10 3,25
170 Fabricarea betonului 2363 1,489 5 0,000 1 0,000 1 163,751 10 4,25
171 Fabricarea mortarului 2364 0,000 1 0,000 1 0,000 1 142,857 10 3,25
172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 1,802 6 0,000 1 1,802 19 396,396 16 10,50
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2369 2,825 8 0,000 1 0,000 1 169,492 11 5,25
174 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2370 0,699 4 0,000 1 0,000 1 122,292 9 3,75
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 3,378 9 0,000 1 0,000 1 168,919 11 5,50
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 3,176 8 0,706 12 0,000 1 141,143 10 7,75
177 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 2410 2,682 7 0,123 5 0,247 7 532,335 19 9,50
178 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel 2420 4,948 10 0,000 1 2,999 20 512,821 18 12,25
179 Tragerea la rece a barelor 2431 14,706 17 0,000 1 0,000 1 367,647 16 8,75
180 Laminarea la rece a benzilor înguste 2432 0,000 1 0,000 1 0,000 1 418,006 17 5,00
181 Producția de profile obținute la rece 2433 11,461 15 0,103 2 0,206 6 233,490 12 8,75
182 Trefilarea firelor la rece 2434 13,378 16 0,000 1 0,000 1 551,839 19 9,25
183 Producția metalelor prețioase 2441 0,000 1 0,000 1 14,286 20 500,000 18 10,00
184 Metalurgia aluminiului 2442 5,614 11 0,148 5 5,762 20 533,314 19 13,75
185 Producția plumbului, zincului și cositorului 2443 2,755 7 0,000 1 76,584 20 826,446 20 12,00
186 Metalurgia cuprului 2444 3,770 9 0,000 1 4,713 20 565,504 19 12,25
187 Producția altor metale neferoase 2445 18,519 19 0,000 1 0,000 1 555,556 19 10,00
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 0,000 1 0,000 1 0,000 1 855,556 20 5,75
189 Turnarea fontei 2451 1,740 6 0,116 5 19,289 20 642,321 20 12,75
190 Turnarea oțelului 2452 15,113 17 0,000 1 7,557 20 680,101 20 14,50
191 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2453 1,866 6 0,000 1 0,000 1 559,701 19 6,75
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 2,538 7 0,000 1 2,538 20 611,675 20 12,00
193 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2511 3,119 8 0,206 6 0,411 9 70,939 7 7,50
194 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2512 2,241 7 0,320 8 0,000 1 69,363 7 5,75
195 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 2521 1,612 6 0,000 1 0,000 1 64,481 7 3,75
196 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2529 2,559 7 0,512 10 0,000 1 71,648 7 6,25
197 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 1,488 5 0,496 10 0,496 10 66,948 7 8,00
198 Fabricarea armamentului și muniției 2540 0,477 3 0,000 1 0,858 13 105,825 8 6,25
199 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 7,246 12 0,000 1 0,315 8 64,902 7 7,00
200 Tratarea și acoperirea metalelor 2561 5,096 10 0,000 1 0,000 1 66,641 7 4,75
201 Operațiuni de mecanică generală 2562 4,551 10 0,427 9 0,284 8 73,948 7 8,50
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 1,493 5 0,000 1 0,134 5 66,802 7 4,50
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 7,926 13 0,330 8 0,661 12 72,655 7 10,00
204 Fabricarea uneltelor 2573 1,752 6 0,115 5 0,090 4 88,319 8 5,75
205 Fabric. de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 2591 2,618 7 2,618 20 0,000 1 52,356 6 8,50
206 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2592 1,377 5 1,377 17 0,000 1 27,548 4 6,75
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2593 3,642 9 0,000 1 0,000 1 56,791 6 4,25
208 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2594 3,248 8 0,000 1 0,000 1 48,721 6 4,00
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 0,705 4 0,000 1 0,264 7 48,910 6 4,50
210 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 0,273 2 0,007 1 0,097 4 11,265 3 2,50
211 Fabricarea altor componente electronice 2612 0,919 4 0,000 1 0,000 1 2,986 1 1,75
212 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 2620 0,739 4 0,369 9 0,369 9 0,000 1 5,75
213 Fabricarea echipamentelor de comunicații 2630 0,406 3 0,000 1 0,000 1 14,615 3 2,00
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 0,000 1 0,000 1 0,000 1 14,752 3 1,50
215 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 2651 0,457 3 0,000 1 0,000 1 24,263 4 2,25
216 Producția de ceasuri 2652 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
217 Fabric. de echip. pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2660 0,000 1 0,000 1 0,000 1 24,762 4 1,75
218 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 2670 0,000 1 0,000 1 0,000 1 18,723 4 1,75
219 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2680 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 2711 1,232 5 0,052 3 0,620 11 31,790 5 6,00
221 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității 2712 1,399 5 0,000 1 0,431 9 34,334 5 5,00
222 Fabricarea de acumulatori și baterii 2720 1,600 6 0,000 1 0,000 1 32,000 5 3,25
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 1,936 6 0,000 1 0,129 5 31,115 5 4,25
224 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 2732 2,498 7 0,000 1 0,129 5 32,828 5 4,50
225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 2733 2,846 8 0,091 4 0,230 7 31,709 5 6,00
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 1,145 5 0,000 1 0,000 1 28,589 4 2,75
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 2,026 6 0,069 4 0,090 4 98,601 8 5,50
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 1,247 5 0,000 1 0,000 1 37,406 5 3,00
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 0,914 4 0,000 1 0,534 10 27,987 4 4,75
230 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) 2811 1,790 6 0,098 4 0,637 11 117,793 9 7,50
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 1,143 5 0,000 1 0,318 8 102,342 8 5,50
232 Fabricarea de pompe și compresoare 2813 1,521 6 0,000 1 0,253 7 101,394 8 5,50
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 0,765 4 0,000 1 0,383 9 103,290 8 5,50
234 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 2815 1,568 6 0,000 1 0,470 10 90,132 8 6,25
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2821 3,397 8 0,046 3 0,000 1 73,942 7 4,75
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2822 1,041 5 0,000 1 0,149 5 103,883 8 4,75
237 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 2823 0,279 2 0,028 2 0,000 1 8,532 2 1,75
238 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2824 0,883 4 0,000 1 0,000 1 88,261 8 3,50
239 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 4,525 10 0,069 4 0,000 1 98,351 8 5,75
240 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală 2829 0,289 2 0,056 3 0,277 7 8,522 2 3,50
241 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 2830 2,520 7 0,073 4 2,872 20 107,447 8 9,75
242 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 1,833 6 0,077 4 1,281 16 91,214 8 8,50
243 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2849 1,034 5 0,115 5 1,586 18 87,313 8 9,00
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 2,269 7 0,000 1 1,602 18 97,450 8 8,50
245 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2892 1,904 6 0,122 5 2,233 20 141,829 10 10,25
246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului 2893 2,107 7 0,000 1 3,511 20 105,337 8 9,00
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei 2894 1,060 5 0,000 1 0,090 4 105,125 8 4,50
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 2895 0,000 1 0,000 1 0,000 1 126,582 9 3,00
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucr. maselor plastice și a cauciucului 2896 1,436 5 0,000 1 0,180 6 107,720 8 5,00
250 Fabricarea altor masini și utilaje specifice n.c.a. 2899 0,291 2 0,025 2 0,053 3 43,951 5 3,00
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 2,008 6 0,067 4 6,426 20 258,384 13 10,75
252 Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci 2920 4,464 9 0,000 1 0,000 1 178,57 11 15,50
253 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și motoare de autovehicule 2931 1,291 5 0,000 1 0,000 1 27,566 4 2,75
254 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 2932 1,692 6 0,073 4 0,350 8 85,981 8 6,50
255 Construcția de nave și structuri plutitoare 3011 3,064 8 0,192 6 0,163 6 90,630 8 7,00
256 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement 3012 6,349 11 0,000 1 0,000 1 158,730 10 5,75
257 Fabricarea materialului rulant 3020 0,934 4 0,096 4 0,273 7 61,943 6 5,25
258 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 3030 1,330 5 0,089 4 0,286 8 87,295 8 6,25
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 0,477 3 0,000 1 0,858 13 105,825 8 6,25
260 Fabricarea de motociclete 3091 0,092 1 0,000 1 0,000 1 2,623 1 1,00
261 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 3092 0,000 1 0,000 1 0,175 6 65,507 7 3,75
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 0,000 1 0,000 1 0,000 1 111,111 9 3,00
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3101 0,763 4 0,062 4 0,000 1 50,333 6 3,75
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 3,276 8 0,047 3 0,000 1 34,185 5 4,25
265 Fabricarea de saltele și somiere 3103 8,711 13 0,000 1 0,000 1 34,843 5 5,00
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 2,355 7 0,129 5 0,172 6 34,818 5 5,75
267 Baterea monedelor 3211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 29,412 4 1,75
268 Fabric. bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3212 0,000 1 0,000 1 0,000 1 12,166 3 1,50
269 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3213 0,000 1 0,000 1 0,000 1 9,124 3 1,50
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 1,429 5 0,714 12 0,714 12 28,571 4 8,25
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1,168 5 0,000 1 0,000 1 29,206 4 2,75
272 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 23,121 4 1,75
273 Fabric. de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice 3250 0,288 2 0,058 3 0,029 2 17,526 3 2,50
274 Fabricarea măturilor și periilor 3291 0,000 1 0,000 1 0,000 1 32,787 5 2,00
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 0,294 2 0,009 1 0,057 3 2,855 1 1,75
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 1,443 5 0,272 7 0,145 5 83,088 7 6,00
277 Repararea mașinilor 3312 1,944 6 0,050 3 0,808 13 97,475 8 7,50
278 Repararea echipamentelor electronice și optice 3313 0,289 2 0,026 2 0,057 3 17,891 3 2,50
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 1,080 5 0,040 3 0,279 7 38,877 5 5,00
280 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor 3315 5,259 10 0,145 5 0,163 6 153,668 10 7,75
281 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale 3316 1,553 6 0,173 6 0,000 1 123,404 9 5,50
282 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 0,552 3 0,085 4 0,439 9 124,638 9 6,25
283 Repararea altor echipamente 3319 2,015 6 0,195 6 0,334 8 61,306 6 6,50
284 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3320 0,954 4 0,185 6 0,437 9 83,236 7 6,50
285 Producția de energie electrică 3511 1,526 6 0,201 6 0,241 7 130,955 9 7,00
286 Transportul energiei electrice 3512 1,900 6 0,000 1 0,000 1 80,760 7 3,75
287 Distribuția energiei electrice 3513 0,950 4 0,091 4 0,136 5 78,291 7 5,00
288 Comercializarea energiei electrice 3514 0,950 4 0,091 4 0,136 5 78,291 7 5,00
289 Producția gazelor 3521 0,000 1 0,000 1 0,000 1 82,919 7 2,50
290 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 3522 0,423 3 0,053 3 0,158 6 18,490 4 4,00
291 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte 3523 0,423 3 0,053 3 0,158 6 18,490 4 4,00
292 Furnizarea de abur și aer condiționat 3530 1,191 5 0,119 5 0,040 3 91,310 8 5,25
293 Captarea, tratarea și distribuția apei 3600 1,047 5 0,077 4 0,051 3 51,079 6 4,50
294 Colectarea și epurarea apelor uzate 3700 3,320 8 1,660 18 0,830 13 146,888 10 12,25
295 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3811 1,106 5 0,044 3 0,060 4 25,661 4 4,00
296 Colectarea deșeurilor periculoase 3812 0,890 4 0,096 4 0,110 5 338,041 15 7,00
297 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3821 0,915 4 0,028 2 0,365 9 166,261 11 6,50
298 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 3822 0,572 3 0,044 3 0,275 7 441,584 17 7,50
299 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 5,315 10 0,725 12 0,000 1 1,449 1 6,00
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 3,313 8 0,690 12 0,000 1 0,725 1 5,50
301 Activități și servicii de decontaminare 3900 1,069 5 0,000 1 0,032 3 23,709 4 3,25
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
303 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4120 1,581 6 0,248 7 0,044 3 5,520 2 4,50
304 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor 4211 1,296 5 0,150 6 0,000 1 3,739 2 3,50
305 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 4212 1,581 6 0,248 7 0,044 3 5,520 2 4,50
306 Construcția de poduri și tuneluri 4213 1,865 6 0,346 8 0,088 4 7,301 2 5,00
307 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 2,720 7 0,426 9 0,051 3 8,049 2 5,25
308 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4222 1,865 6 0,346 8 0,088 4 7,301 2 5,00
309 Construcții hidrotehnice 4291 3,772 9 0,666 12 0,000 1 8,874 2 6,00
310 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. 4299 1,581 6 0,248 7 0,044 3 5,520 2 4,50
311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4311 10,350 14 4,777 20 0,000 1 11,943 3 9,50
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 10,350 14 4,777 20 0,000 1 11,943 3 9,50
313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4313 5,338 10 0,000 1 0,000 1 17,794 3 3,75
314 Lucrări de instalații electrice 4321 2,199 7 0,201 6 0,000 1 3,159 2 4,00
315 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4322 2,116 7 0,345 8 0,013 2 2,566 1 4,50
316 Alte lucrări de instalații pentru construcții 4329 2,083 6 0,147 5 0,074 4 27,133 4 4,75
317 Lucrări de ipsoserie 4331 3,003 8 0,000 1 0,000 1 7,508 2 3,00
318 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4332 2,357 7 0,111 5 0,016 2 26,493 4 4,50
319 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4333 0,431 3 0,000 1 0,000 1 4,310 2 1,75
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4334 3,419 8 0,000 1 0,000 1 4,884 2 3,00
321 Alte lucrări de finisare 4339 4,095 9 0,000 1 0,000 1 4,095 2 3,25
322 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4391 2,732 7 0,063 4 0,032 3 5,705 2 4,00
323 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4399 2,853 8 0,245 7 0,026 2 7,249 2 4,75
324 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4511 0,971 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
325 Comerț cu alte autovehicule 4519 0,971 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
326 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4520 0,904 4 0,134 5 0,000 1 3,350 2 3,00
327 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 4531 0,282 2 0,106 5 0,000 1 0,000 1 2,25
328 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 4532 2,282 2 0,106 5 0,000 1 0,000 1 2,25
329 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor 4540 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
330 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate 4611 0,000 1 0,000 1 0,000 1 9,169 3 1,50
331 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 4612 0,000 1 0,000 1 0,000 1 36,900 5 2,00
332 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 4613 1,259 5 0,315 8 0,000 1 4,721 2 4,00
333 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale nave și avioane 4614 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
334 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 4615 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
335 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 4616 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
336 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 4617 1,035 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
337 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4618 0,668 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
338 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4619 0,495 3 0,000 1 0,000 1 0,989 1 1,50
339 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat 4621 0,905 4 0,092 4 0,000 1 0,948 1 2,50
340 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 4622 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
341 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4623 0,000 1 0,000 1 0,000 1 38,961 5 2,00
342 Comerț cu ridicata la blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 4624 0,000 1 0,000 1 0,000 1 67,829 7 2,50
343 Comerț cu ridicata al fructelor și al legumelor 4631 0,236 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
344 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 4632 0,215 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
345 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 4633 1,956 6 0,978 14 0,000 1 0,000 1 5,50
346 Comerț cu ridicata al băuturilor 4634 0,516 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
347 Comerț cu ridicata al produselor din tutun 4635 0,964 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
348 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 4636 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
349 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 4637 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
350 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște 4638 0,199 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
351 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 4639 0,532 3 0,089 4 0,000 1 0,000 1 2,25
352 Comerț cu ridicata al produselor textile 4641 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
353 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 4642 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
354 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 4643 0,538 3 0,072 4 0,000 1 0,000 1 2,25
355 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere 4644 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
356 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 4645 0,372 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
357 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 0,190 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
358 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 4647 0,538 3 0,072 4 0,000 1 0,000 1 2,25
359 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4648 0,505 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
360 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 0,253 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
361 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului 4651 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
362 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 4652 0,285 2 0,072 4 0,000 1 0,000 1 2,00
363 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 4661 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
364 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 4662 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
365 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții 4663 1,550 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
366 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat 4664 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
367 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 4665 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
368 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 4666 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
369 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 4669 2,474 7 0,309 8 0,000 1 0,000 1 4,25
370 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4671 0,212 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
371 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice 4672 1,500 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
372 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 4673 0,502 3 0,061 4 0,000 1 0,000 1 2,25
373 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 4674 0,801 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
374 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4675 0,644 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
375 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4676 0,543 3 0,147 5 0,000 1 0,000 1 2,50
376 Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4677 0,355 3 0,000 1 0,000 1 13,149 3 2,00
377 Comerț cu ridicata nespecializat 4690 0,558 3 0,140 5 0,000 1 0,000 1 2,50
378 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711 0,250 2 0,020 2 0,007 1 0,000 1 1,50
379 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 0,048 1 0,024 2 0,000 1 0,000 1 1,25
380 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate 4721 0,342 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
381 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate 4722 0,444 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
382 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate 4723 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
383 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 1,030 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
384 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 0,390 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
385 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun,în magaz. specializate 4726 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
386 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate 4729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
387 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 0,740 4 0,000 1 0,000 1 0,582 1 1,75
388 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate 4741 0,029 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
389 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 4742 0,029 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
390 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 0,324 3 0,108 5 0,000 1 0,000 1 2,50
391 Comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate 4751 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
392 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 0,146 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
393 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 0,015 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
394 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice în magazine specializate 4754 0,324 3 0,108 5 0,000 1 0,000 1 2,50
395 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate 4759 0,118 2 0,036 3 0,000 1 0,000 1 1,75
396 Comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate 4761 0,093 1 0,093 4 0,000 1 0,000 1 1,75
397 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie în magazine specializate 4762 0,093 1 0,093 4 0,000 1 0,000 1 1,75
398 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate 4763 0,324 3 0,108 5 0,000 1 0,000 1 2,50
399 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate 4764 0,029 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
400 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine specializate 4765 0,029 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
401 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate 4771 0,171 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
402 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele în magazine specializate 4772 0,748 4 0,249 7 0,000 1 0,000 1 3,25
403 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate 4773 0,050 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
404 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate 4774 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
405 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate 4775 0,529 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
406 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea în magazine specializate 4776 0,029 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
407 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor în magazine specializate 4777 0,029 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
408 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate 4778 0,029 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
409 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
410 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4781 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
411 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4782 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
412 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 4789 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
413 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
414 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 4799 0,265 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
415 Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 0,922 4 0,315 8 0,024 2 280,609 14 7,00
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 0,922 4 0,315 8 0,024 2 280,609 14 7,00
417 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 4931 1,266 5 0,178 6 0,036 3 129,234 9 5,75
418 Transporturi cu taxiuri 4932 0,459 3 0,115 5 0,000 1 0,000 1 2,50
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 1,532 6 0,158 6 0,018 2 111,568 9 5,75
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 1,239 5 0,356 8 0,015 2 8,687 2 4,25
421 Servicii de mutare 4942 1,239 5 0,356 8 0,015 2 8,687 2 4,25
422 Transporturi prin conducte 4950 1,296 5 0,259 7 0,000 1 26,558 4 4,25
423 Transporturi maritime și costiere de pasageri 5010 0,735 4 0,735 12 0,000 1 58,780 6 5,75
424 Transporturi maritime și costiere de marfă 5020 0,735 4 0,735 12 0,000 1 58,780 6 5,75
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 1,672 6 0,000 1 0,000 1 19,504 4 3,00
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 1,672 6 0,000 1 0,000 1 19,504 4 3,00
427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 0,202 2 0,000 1 0,000 1 308,353 14 4,50
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 0,202 2 0,000 1 0,000 1 308,353 14 4,50
429 Depozitări 5210 4,854 10 1,214 16 0,000 1 42,476 5 8,00
430 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 0,952 4 0,119 5 0,052 3 100,452 8 5,00
431 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 1,304 5 0,190 5 0,046 3 50,171 6 4,75
432 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 1,824 6 0,000 1 0,000 1 49,617 6 3,50
433 Manipulări 5224 13,867 17 1,198 15 0,171 6 42,801 5 10,75
434 Alte activități anexe transporturilor 5229 0,440 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
435 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 1,262 5 0,065 4 0,065 4 0,453 1 3,50
436 Alte activități poștale și de curier 5320 2,049 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
437 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 5510 0,210 2 0,035 3 0,000 1 0,000 1 1,75
438 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 5520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
439 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 5530 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
440 Alte servicii de cazare 5590 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
441 Restaurante 5610 1,092 5 0,000 1 0,059 3 0,000 1 2,50
442 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5621 0,370 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
443 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5629 0,292 2 0,000 1 0,059 3 0,000 1 1,75
444 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5630 0,049 1 0,049 3 0,000 1 0,000 1 1,50
445 Activități de editare a cărților 5811 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,514 1 1,00
446 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 5812 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,514 1 1,00
447 Activități de editare a ziarelor 5813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,001 1 1,00
448 Activități de editare a revistelor și periodicelor 5814 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,445 2 1,25
449 Alte activități de editare 5819 0,093 1 0,009 1 0,015 2 12,129 3 1,75
450 Activități de editare a jocurilor de calculator 5821 0,142 2 0,071 4 0,000 1 0,000 1 2,00
451 Activități de editare a altor produse software 5829 0,142 2 0,071 4 0,000 1 0,000 1 2,00
452 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5911 0,293 2 0,205 6 0,000 1 0,509 1 2,50
453 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912 1,371 5 1,097 15 0,000 1 0,000 1 5,50
454 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 5913 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
455 Proiecția de filme cinematografice 5914 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
456 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 5920 0,093 1 0,092 4 0,000 1 0,204 1 1,75
457 Activități de difuzare a programelor de radio 6010 0,396 3 0,059 3 0,008 1 0,483 1 2,00
458 Activități de difuzare a programelor de televiziune 6020 0,396 3 0,059 3 0,008 1 0,483 1 2,00
459 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6110 0,887 4 0,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25
460 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 0,887 4 0,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25
461 Activități de telecomunicații prin satelit 6130 0,887 4 0,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25
462 Alte activități de telecomunicații 6190 0,887 4 0,177 6 0,025 2 0,431 1 3,25
463 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201 0,348 3 0,047 3 0,000 1 0,000 1 2,00
464 Activități de consultanță în tehnologia informației 6202 0,380 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
465 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6203 0,512 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
466 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6209 0,275 2 0,026 2 0,029 2 0,000 1 1,75
467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6311 0,256 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
468 Activități ale portalurilor web 6312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
469 Activități ale agențiilor de știri 6391 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
470 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6399 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
471 Activități ale băncii centrale (naționale) 6411 0,800 4 0,400 9 0,000 1 0,000 1 3,75
472 Alte activități de intermedieri monetare 6419 0,184 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
473 Activități ale holdingurilor 6420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
474 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare 6430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
475 Leasing financiar 6491 0,079 1 0,079 4 0,000 1 0,000 1 1,75
476 Alte activități de creditare 6492 0,080 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 0,040 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
478 Activități de asigurări de viață 6511 0,093 1 0,093 4 0,000 1 0,000 1 1,75
479 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) 6512 0,645 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
480 Activități de reasigurare 6520 0,246 2 0,031 3 0,000 1 0,000 1 1,75
481 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) 6530 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
482 Administrarea piețelor financiare 6611 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
483 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 6612 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
484 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 6619 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
485 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor 6621 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
486 Activități ale agenților si brokerilor de asigurări 6622 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
487 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii 6629 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
488 Activități de administrare a fondurilor 6630 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
489 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 0,733 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
490 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 0,636 4 0,091 4 0,000 1 0,000 1 2,50
491 Agenții imobiliare 6831 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 0,243 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
493 Activități juridice 6910 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
494 Activit. de contabilitate și audit financiar, consultanță în dom. fiscal 6920 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
495 Activit. ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7010 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
496 Activit. de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7021 0,371 3 0,212 7 0,000 1 0,000 1 3,00
497 Activități de consultanță pentru afaceri și management 7022 0,186 2 0,106 5 0,000 1 10,799 3 2,75
498 Activități de arhitectură 7111 0,648 4 0,036 3 0,000 1 0,000 1 2,25
499 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7112 0,648 4 0,036 3 0,000 1 0,000 1 2,25
500 Activități de testări și analize tehnice 7120 0,000 1 0,000 1 0,311 8 17,129 3 3,25
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 0,338 3 0,085 4 0,085 4 56,437 6 4,25
502 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7219 0,338 3 0,085 4 0,085 4 56,437 6 4,25
503 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7220 0,074 1 0,009 1 0,000 1 0,000 1 1,00
504 Activități ale agențiilor de publicitate 7311 0,205 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
505 Servicii de reprezentare media 7312 0,205 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
506 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7320 0,535 3 0,535 10 0,000 1 0,000 1 3,75
507 Activități de design specializat 7410 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
508 Activități fotografice 7420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,348 2 1,25
509 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7430 0,629 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
510 Alte activități profesionale, științifice și tehnice, n.c.a. 7490 0,522 3 0,126 5 0,000 1 0,000 1 2,50
511 Activități veterinare 7500 0,000 1 0,000 1 0,611 11 183,234 11 6,00
512 Activit. de închiriere și leasing cu autotur. și autoveh. rutiere ușoare 7711 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
513 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
514 Activit. de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echip. sportiv 7721 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
515 Închirierea de casete video și discuri 7722 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
516 Activit. de închiriere și leasing cu alte bunuri pers. și gospod. n.c.a. 7729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
517 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole 7731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
518 Activit. de închiriere și leasing cu mașini și echip. pentru construcții 7732 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
519 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
520 Activit. de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
521 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian 7735 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
522 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 7739 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
524 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7810 0,452 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
525 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 0,490 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
526 Servicii de furnizare și management ale forței de muncă 7830 0,490 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
527 Activități ale agențiilor turistice 7911 0,299 2 0,149 5 0,000 1 0,000 1 2,25
528 Activități ale tur-operatorilor 7912 0,299 2 0,149 5 0,000 1 0,000 1 2,25
529 Alte activități de rezervare și asistență turistică 7990 0,095 1 0,009 1 0,105 5 3,268 2 2,25
530 Activități de protecție și gardă 8010 0,950 4 0,058 3 0,000 1 0,000 1 2,25
531 Activități de servicii privind sistemele de securizare 8020 1,779 6 0,230 7 0,000 1 0,602 1 3,75
532 Activități de investigații 8030 0,950 4 0,058 3 0,000 1 0,000 1 2,25
533 Activități de servicii suport combinate 8110 0,527 3 0,175 6 0,000 1 0,000 1 2,75
534 Activități generale de curățenie a clădirilor 8121 0,205 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
535 Activități specializate de curățenie 8122 0,205 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
536 Alte activități de curățenie 8129 0,637 4 0,000 1 0,016 2 11,855 3 2,50
537 Activități de întreținere peisagistică 8130 0,254 2 0,052 3 0,291 8 9,399 3 4,00
538 Activități combinate de secretariat 8211 0,629 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
539 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 8219 0,946 4 0,033 3 0,033 3 0,227 1 2,75
540 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
541 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 8230 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
542 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
543 Activități de ambalare 8292 0,598 3 0,000 1 0,598 11 17,943 3 4,50
544 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 0,357 3 0,000 1 0,000 1 1,046 1 1,50
545 Servicii de administrare publică generală 8411 0,098 1 0,000 1 0,000 1 1,335 1 1,00
546 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și a altor activități sociale, exclusiv protecția socială 8412 0,000 1 0,000 1 0,128 5 28,360 4 2,75
547 Reglementarea și eficientizarea activităților economice 8413 0,241 2 0,000 1 0,000 1 3,137 2 1,50
548 Activități de afaceri externe 8421 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
549 Activități de justiție 8423 0,000 1 0,000 1 0,060 4 2,033 1 1,75
550 Activități de ordine publică și de protecție civilă 8424 1,780 6 0,254 7 0,000 1 38,149 5 4,75
551 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 8425 0,000 1 0,000 1 0,000 1 54,113 6 2,25
552 Activități de protecție socială obligatorie 8430 0,397 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
553 Învățământ preșcolar 8510 0,293 2 0,098 4 0,098 4 0,000 1 2,75
554 Învățământ primar 8520 0,293 2 0,098 4 0,098 4 0,000 1 2,75
555 Învățământ secundar general 8531 0,006 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
556 Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8532 2,005 6 0,373 9 0,000 1 25,503 4 5,00
557 Învățământ superior nonuniversitar 8541 0,207 2 0,041 3 0,041 3 9,087 2 2,50
558 Învățământ superior universitar 8542 0,207 2 0,041 3 0,041 3 9,087 2 2,50
559 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8551 1,736 6 0,232 7 0,000 1 2,199 1 3,75
560 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8552 0,297 2 0,029 2 0,095 4 8,558 2 2,50
561 Școli de conducere (pilotaj) 8553 0,267 2 0,267 7 0,000 1 0,000 1 2,75
562 Alte forme de învățământ n.c.a. 8559 0,695 4 0,695 12 0,000 1 0,000 1 4,50
563 Activități de servicii suport pentru învățământ 8560 0,371 3 0,212 7 0,000 1 0,000 1 3,00
564 Activități de asistență spitalicească 8610 0,125 2 0,027 2 0,250 7 63,106 7 4,50
565 Activități de asistență medicală generală 8621 0,676 4 0,000 1 0,270 7 67,613 7 4,75
566 Activități de asistență medicală specializată 8622 0,676 4 0,000 1 0,270 7 67,613 7 4,75
567 Activități de asistență stomatologică 8623 0,000 1 0,000 1 0,000 1 93,867 8 2,75
568 Alte activități referitoare la sănătatea umană 8690 0,979 4 0,000 1 0,245 7 122,429 9 5,25
569 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 8710 0,979 4 0,000 1 0,245 7 122,429 9 5,25
570 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 0,682 4 0,030 3 0,165 6 69,178 7 5,00
571 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 0,961 4 0,032 3 0,123 5 72,215 7 4,75
572 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 8790 0,943 4 0,063 4 0,000 1 22,000 4 3,25
573 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,001 1 1,00
574 Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8891 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,001 1 1,00
575 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a. 8899 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,501 1 1,00
576 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9001 0,293 2 0,000 1 0,435 9 81,541 7 4,75
577 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 0,297 2 0,000 1 0,192 6 28,664 4 3,25
578 Activități de creație artistică 9003 0,098 1 0,000 1 0,027 2 8,737 2 1,50
579 Activități de gestionare a sălilor de spectacol 9004 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
580 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 9101 3,584 8 0,426 9 0,000 1 35,519 5 5,75
581 Activități ale muzeelor 9102 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
582 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
583 Activit. ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 9104 0,658 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
584 Activități de jocuri de noroc și pariuri 9200 0,223 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
585 Activități ale bazelor sportive 9311 1,071 5 1,071 15 0,000 1 0,000 1 5,50
586 Activități ale cluburilor sportive 9312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
587 Activități ale centrelor de fitness 9313 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
588 Alte activități sportive 9319 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
589 Bâlciuri și parcuri de distracții 9321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
590 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9329 0,138 2 0,000 1 0,194 6 8,255 2 2,75
591 Activități ale organizațiilor economice și patronale 9411 0,970 4 0,970 14 0,000 1 0,000 1 5,00
592 Activități ale organizațiilor profesionale 9412 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
593 Activități ale sindicatelor salariaților 9420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
594 Activități ale organizațiilor religioase 9491 0,000 1 0,000 1 0,000 1 18,914 4 1,75
595 Activități ale organizațiilor politice 9492 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
596 Activități ale altor organizații n.c.a. 9499 0,289 2 0,029 2 0,000 1 2,975 1 1,50
597 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 9511 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
598 Repararea echipamentelor de comunicații 9512 0,355 3 0,000 1 0,000 1 1,775 1 1,50
599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
600 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 9522 0,286 2 0,027 2 0,029 2 8,762 2 2,00
601 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 9523 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
602 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 9524 0,978 4 0,057 3 0,096 4 34,146 5 4,00
603 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 9525 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
604 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. 9529 0,278 2 0,054 3 0,048 3 12,542 3 2,75
605 Spălarea și curățarea (uscată) artic. textile și a produselor din blană 9601 0,887 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
606 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9602 0,147 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
607 Activități de pompe funebre și similare 9603 1,224 5 1,224 16 0,000 1 0,000 1 5,75
608 Activități de întreținere corporală 9604 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
609 Alte activități de servicii n.c.a. 9609 2,257 7 0,000 1 0,000 1 3,299 2 2,75

Notă: Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecvență a fost stabilită, după caz, pe baza mediei indicilor de frecvență corespunzători claselor CAEN compuse potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

GRILĂ
pentru stabilirea claselor de risc

Indici de frecvență la 1000 de salariați
Clasa de risc Pentru total accidentați în muncă Pentru accidente soldate cu invaliditate sau deces Pentru boli profesionale Pentru salariații încadrați în condiții de muncă speciale și deosebite
CR1,2,3,4 I1 I2 I3 I4
1 >= 0,00 - < 0,10 >= 0,00 - < 0,010 >= 0,00 - < 0,010 >= 0,00 - < 3,00
2 >= 0,10 - < 0,30 >= 0,010 - < 0,030 >= 0,010 - < 0,030 >= 3,00 - < 9,00
3 >= 0,30 - < 0,60 >= 0,030 - < 0,060 >= 0,030 - < 0,060 >= 9,00 - < 18,00
4 >= 0,60 - < 1,00 >= 0,060 - < 0,100 >= 0,060 - < 0,100 >= 18,00 - < 30,00
5 >= 1,00 - < 1,50 >= 0,100 - < 0,150 >= 0,100 - < 0,150 >= 30,00 - < 45,00
6 >= 1,50 - < 2,10 >= 0,150 - < 0,210 >= 0,150 - < 0,210 >= 45,00 - < 63,00
7 >= 2,10 - < 2,80 >= 0,210 - < 0,280 >= 0,210 - < 0,280 >= 63,00 - < 84,00
8 >= 2,80 - < 3,60 >= 0,280 - < 0,360 >= 0,280 - < 0,360 >= 84,00 - < 108,00
9 >= 3,60 - < 4,50 >= 0,360 - < 0,450 >= 0,360 - < 0,450 >= 108,00 - < 135,00
10 >= 4,50 - < 5,50 >= 0,450 - < 0,550 >= 0,450 - < 0,550 >= 135,00 - < 165,00
11 >= 5,50 - < 6,60 >= 0,550 - < 0,660 >= 0,550 - < 0,660 >= 165,00 - < 198,00
12 >= 6,60 - < 7,80 >= 0,660 - < 0,780 >= 0,660 - < 0,780 >= 198,00 - < 234,00
13 >= 7,80 - < 9,10 >= 0,780 - < 0,910 >= 0,780 - < 0,910 >= 234,00 - < 273,00
14 >= 9,10 - < 10,50 >= 0,910 - < 1,050 >= 0,910 - < 1,050 >= 273,00 - < 315,00
15 >= 10,50 - < 12,00 >= 1,050 - < 1,200 >= 1,050 - < 1,200 >= 315,00 - < 360,00
16 >= 12,00 - < 13,60 >= 1,200 - < 1,360 >= 1,200 - < 1,360 >= 360,00 - < 408,00
17 >= 13,60 - < 15,30 >= 1,360 - < 1,530 >= 1,360 - < 1,530 >= 408,00 - < 459,00
18 >= 15,30 - < 17,10 >= 1,530 - < 1,710 >= 1,530 - < 1,710 >= 459,00 - < 513,00
19 >= 17,10 - < 19,00 >= 1,710 - < 1,900 >= 1,710 - < 1,900 >= 513,00 - < 570,00
20 >= 19,00 >= 1,900 >= 1,900 >= 570,00

NOTĂ: Formula ce stă la baza stabilirii intervalelor pentru indicii de frecvență este următoarea:

X(i+1) = Xi + r (i+1), unde:

i = 0 - 18, corespunzător celor 19 intervale

X0 = 0 - limita minimă a primului interval

r (i+1) - rația de creștere a intervalelor

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice Modificări (1)

GRILĂ
de stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc

Nr. crt. Clasa de risc CR Tariful de risc (% din BC*)
1 1,00 0,400
2 1,25 0,421
3 1,50 0,442
4 1,75 0,463
5 2,00 0,484
6 2,25 0,505
7 2,50 0,526
8 2,75 0,547
9 3,00 0,568
10 3,25 0,589
11 3,50 0,610
12 3,75 0,631
13 4,00 0,652
14 4,25 0,673
15 4,50 0,694
16 4,75 0,715
17 5,00 0,736
18 5,25 0,757
19 5,50 0,778
20 5,75 0,799
21 6,00 0,820
22 6,25 0,841
23 6,50 0,862
24 6,75 0,883
25 7,00 0,904
26 7,25 0,925
27 7,50 0,946
28 7,75 0,967
29 8,00 0,988
30 8,25 1,009
31 8,50 1,030
32 8,75 1,051
33 9,00 1,072
34 9,25 1,093
35 9,50 1,114
36 9,75 1,135
37 10,00 1,156
38 10,25 1,177
39 10,50 1,198
40 10,75 1,219
41 11,00 1,240
42 11,25 1,261
43 11,50 1,282
44 11,75 1,303
45 12,00 1,324
46 12,25 1,345
47 12,50 1,366
48 12,75 1,387
49 13,00 1,408
50 13,25 1,429
51 13,50 1,450
52 13,75 1,471
53 14,00 1,492
54 14,25 1,513
55 14,50 1,534
56 14,75 1,555
57 15,00 1,576
58 15,25 1,597
59 15,50 1,618
60 15,75 1,639
61 16,00 1,660
62 16,25 1,681
63 16,50 1,702
64 16,75 1,723
65 17,00 1,744
66 17,25 1,765
67 17,50 1,786
68 17,75 1,807
69 18,00 1,828
70 18,25 1,849
71 18,50 1,870
72 18,75 1,891
73 19,00 1,912
74 19,25 1,933
75 19,50 1,954
76 19,75 1,975
77 20,00 2,000

BC* - bază de calcul.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Modificări (2), Jurisprudență (1)

TARIFUL DE RISC
pe sectoare de activitate ale economiei naționale, pentru anul 2008

Nr. crt. Activitatea din economia națională Cod CAEN CR Tarif de risc (% BC*)
NC AEN CC CR TR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase O111 3,50 0,610
2 Cultivarea orezului O112 4,00 0,652
3 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor O113 3,50 0,610
4 Cultivarea trestiei de zahăr O114 3,75 0,631
5 Cultivarea tutunului O115 3,75 0,631
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile O116 3,75 0,631
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente O119 3,50 0,610
8 Cultivarea strugurilor O121 2,50 0,526
9 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale O122 2,50 0,526
10 Cultivarea fructelor citrice O123 2,50 0,526
11 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase O124 2,50 0,526
12 Cultiv. fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi O125 2,75 0,547
13 Cultivarea fructelor oleaginoase O126 3,50 0,610
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor O127 2,50 0,526
15 Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. și a plantelor de uz farm. O128 3,25 0,589
16 Cultivarea altor plante permanente O129 4,50 0,694
17 Cultivarea plantelor pentru înmulțire O130 2,50 0,526
18 Creșterea bovinelor de lapte O141 4,50 0,694
19 Creșterea altor bovine O142 4,50 0,694
20 Creșterea cailor și a altor cabaline O143 3,25 0,589
21 Creșterea cămilelor și a camelidelor O144 2,25 0,505
22 Creșterea ovinelor și a caprinelor O145 3,25 0,589
23 Creșterea porcinelor O146 5,00 0,736
24 Creșterea păsărilor O147 3,00 0,568
25 Creșterea altor animale O149 3,00 0,568
26 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) O150 4,25 0,673
27 Activități auxiliare pentru producția vegetală O161 5,75 0,799
28 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor O162 2,50 0,526
29 Activități după recoltare O163 4,25 0,673
30 Pregătirea semințelor O164 4,00 0,652
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activit. de servicii anexe vânătorii O170 11,00 1,240
32 Silvicultură și alte activități forestiere O210 4,25 0,673
33 Exploatare forestieră O220 4,75 0,715
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană O230 3,50 0,610
35 Activități de servicii anexe silviculturii O240 5,00 0,736
36 Pescuitul maritim O311 1,75 0,463
37 Pescuitul în ape dulci O312 1,75 0,463
38 Acvacultura maritimă O321 1,25 0,421
39 Acvacultura în ape dulci O322 2,00 0,484
40 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) O510 14,25 1,513
41 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) O520 10,00 1,156
42 Extracția petrolului brut O610 4,50 0,694
43 Extracția gazelor naturale O620 4,50 0,694
44 Extracția minereurilor feroase O710 11,50 1,282
45 Extracția minereurilor de uraniu și toriu O721 5,75 0,799
46 Extracția altor minereuri metalifere neferoase O729 12,75 1,387
47 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei O811 11,50 1,282
48 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului O812 6,25 0,841
49 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale O891 8,25 1,009
50 Extracția turbei O892 3,75 0,631
51 Extracția sării O893 4,25 0,673
52 Alte activități extractive n.c.a. O899 12,25 1,345
53 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale O910 8,75 1,051
54 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor O990 5,00 0,736
55 Prelucrarea și conservarea cărnii 1011 5,00 0,736
56 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1012 2,25 0,505
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 5,25 0,757
58 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și a moluștelor 1020 1,75 0,463
59 Prelucrarea și conservarea cartofilor 1031 3,75 0,631
60 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1032 1,00 0,400
61 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 1039 2,50 0,526
62 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1041 3,25 0,589
63 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 1042 2,50 0,526
64 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1051 5,00 0,736
65 Fabricarea înghețatei 1052 1,00 0,400
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon 1061 5,75 0,799
67 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 1062 3,00 0,568
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1071 3,00 0,568
69 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1072 4,00 0,652
70 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare 1073 6,75 0,883
71 Fabricarea zahărului 1081 5,75 0,799
72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1082 2,25 0,505
73 Prelucrarea ceaiului și cafelei 1083 2,25 0,505
74 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1084 5,75 0,799
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 3,75 0,631
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 1086 1,00 0,400
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 2,50 0,526
78 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 3,00 0,568
79 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1,00 0,400
80 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 1101 2,25 0,505
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,75 0,547
82 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1103 1,00 0,400
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 1104 4,25 0,673
84 Fabricarea berii 1105 6,25 0,841
85 Fabricarea malțului 1106 1,00 0,400
86 Prod. de băuturi răcorit. nealcoolice; prod. de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1107 2,00 0,484
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 3,50 0,610
88 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 1310 8,00 0,988
89 Producția de țesături 1320 9,00 1,072
90 Finisarea materialelor textile 1330 1,50 0,442
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1391 2,75 0,547
92 Fabric. de artic. confecț. din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1392 4,25 0,673
93 Fabricarea de covoare și mochete 1393 11,50 1,282
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1394 1,00 0,400
95 Fabric. de textile nețesute și artic. din acestea, cu excepția confecț. de îmbrăcăm. 1395 4,25 0,673
96 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1396 4,00 0,652
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,673
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1,00 0,400
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2,25 0,505
100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2,25 0,505
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 1,75 0,463
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 1419 1,25 0,421
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1,50 0,442
104 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1431 1,50 0,442
105 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 3,25 0,589
106 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 1511 9,50 1,114
107 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1512 4,75 0,715
108 Fabricarea încălțămintei 1520 2,50 0,526
109 Tăierea și rindeluirea lemnului 1610 7,00 0,904
110 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 1621 9,00 1,072
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 4,25 0,673
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1623 4,25 0,673
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 5,75 0,799
114 Fabric. altor prod. din lemn; fabric. artic. din plută, paie și din alte mat. veget. împletite 1629 6,00 0,820
115 Fabricarea celulozei 1711 11,50 1,282
116 Fabricarea hârtiei și cartonului 1712 6,50 0,862
117 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton 1721 7,25 0,925
118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 1722 5,75 0,799
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 4,25 0,673
120 Fabricarea tapetului 1724 1,00 0,400
121 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 1729 6,25 0,841
122 Tipărirea ziarelor 1811 1,50 0,442
123 Alte activități de tipărire n.c.a. 1812 6,50 0,862
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1,50 0,442
125 Legătorie și servicii conexe 1814 3,00 0,568
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1,00 0,400
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 5,50 0,778
128 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului 1920 10,25 1,177
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 5,50 0,778
130 Fabricarea coloranților și a pigmenților 2012 9,25 1,093
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 9,25 1,093
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 4,00 0,652
133 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2015 8,50 1,030
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 5,50 0,778
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 4,50 0,694
136 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2020 9,25 1,093
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 2030 7,00 0,904
138 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 2041 4,75 0,715
139 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4,50 0,694
140 Fabricarea explozivilor 2051 13,25 1,429
141 Fabricarea cleiurilor 2052 3,50 0,610
142 Fabricarea uleiurilor esențiale 2053 5,50 0,778
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 4,00 0,652
144 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 2060 4,50 0,694
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 5,00 0,736
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 8,50 1,030
147 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2211 4,25 0,673
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 4,50 0,694
149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 2221 3,75 0,631
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 4,00 0,652
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2223 4,00 0,652
152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 4,75 0,715
153 Fabricarea sticlei plate 2311 7,50 0,946
154 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2312 9,50 1,114
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 9,50 1,114
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 8,25 1,009
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 8,50 1,030
158 Fabricarea de produse refractare 2320 5,25 0,757
159 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2331 9,00 1,072
160 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă 2332 7,25 0,925
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2341 5,50 0,778
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 10,00 1,156
163 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 2343 10,50 1,198
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 3,50 0,610
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 8,50 1,030
166 Fabricarea cimentului 2351 7,00 0,904
167 Fabricarea varului și ipsosului 2352 10,00 1,156
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2361 6,50 0,862
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2362 3,25 0,589
170 Fabricarea betonului 2363 4,25 0,673
171 Fabricarea mortarului 2364 3,25 0,589
172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 10,50 1,198
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2369 5,25 0,757
174 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2370 3,75 0,631
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 5,50 0,778
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 7,75 0,967
177 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 2410 9,50 1,114
178 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel 2420 12,25 1,345
179 Tragerea la rece a barelor 2431 8,75 1,051
180 Laminarea la rece a benzilor înguste 2432 5,00 0,736
181 Producția de profile obținute la rece 2433 8,75 1,051
182 Trefilarea firelor la rece 2434 9,25 1,093
183 Producția metalelor prețioase 2441 10,00 1,156
184 Metalurgia aluminiului 2442 13,75 1,471
185 Producția plumbului, zincului și cositorului 2443 12,00 1,324
186 Metalurgia cuprului 2444 12,25 1,345
187 Producția altor metale neferoase 2445 10,00 1,156
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5,75 0,799
189 Turnarea fontei 2451 12,75 1,387
190 Turnarea oțelului 2452 14,50 1,534
191 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2453 6,75 0,883
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 12,00 1,324
193 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2511 7,50 0,946
194 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2512 5,75 0,799
195 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 2521 3,75 0,631
196 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2529 6,25 0,841
197 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 8,00 0,988
198 Fabricarea armamentului și muniției 2540 6,25 0,841
199 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 7,00 0,904
200 Tratarea și acoperirea metalelor 2561 4,75 0,715
201 Operațiuni de mecanică generală 2562 8,50 1,030
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 4,50 0,694
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 10,00 1,156
204 Fabricarea uneltelor 2573 5,75 0,799
205 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 2591 8,50 1,030
206 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2592 6,75 0,883
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2593 4,25 0,673
208 Fabric. de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2594 4,00 0,652
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,50 0,694
210 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 2,50 0,526
211 Fabricarea altor componente electronice 2612 1,75 0,463
212 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 2620 5,75 0,799
213 Fabricarea echipamentelor de comunicații 2630 2,00 0,484
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 1,50 0,442
215 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 2651 2,25 0,505
216 Producția de ceasuri 2652 1,00 0,400
217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2660 1,75 0,463
218 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 2670 1,75 0,463
219 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2680 1,00 0,400
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 2711 6,00 0,820
221 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității 2712 5,00 0,736
222 Fabricarea de acumulatori și baterii 2720 3,25 0,589
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 4,25 0,673
224 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 2732 4,50 0,694
225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 2733 6,00 0,820
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 2,75 0,547
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,50 0,778
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 3,00 0,568
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 4,75 0,715
230 Fabric. de mot. și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autoveh. și motociclete) 2811 7,50 0,946
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 5,50 0,778
232 Fabricarea de pompe și compresoare 2813 5,50 0,778
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 5,50 0,778
234 Fabric. lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elem. mecanice de transmisie 2815 6,25 0,841
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2821 4,75 0,715
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2822 4,75 0,715
237 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 2823 1,75 0,463
238 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2824 3,50 0,610
239 Fabric. echip. de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 5,75 0,799
240 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală 2829 3,50 0,610
241 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 2830 9,75 1,135
242 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 8,50 1,030
243 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2849 9,00 1,072
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 8,50 1,030
245 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2892 10,25 1,177
246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului 2893 9,00 1,072
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei 2894 4,50 0,694
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 2895 3,00 0,568
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 2896 5,00 0,736
250 Fabricarea altor masini și utilaje specifice n.c.a. 2899 3,00 0,568
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10,75 1,219
252 Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci 2920 5,50 0,778
253 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și motoare de autovehicule 2931 2,75 0,547
254 Fabric. altor piese și accesorii pentru autoveh. și pentru motoare de autovehicule 2932 6,50 0,862
255 Construcția de nave și structuri plutitoare 3011 7,00 0,904
256 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement 3012 5,75 0,799
257 Fabricarea materialului rulant 3020 5,25 0,757
258 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 3030 6,25 0,841
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 6,25 0,841
260 Fabricarea de motociclete 3091 1,00 0,400
261 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 3092 3,75 0,631
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 3,00 0,568
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3101 3,75 0,631
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 4,25 0,673
265 Fabricarea de saltele și somiere 3103 5,00 0,736
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 5,75 0,799
267 Baterea monedelor 3211 1,75 0,463
268 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3212 1,50 0,442
269 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3213 1,50 0,442
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 8,25 1,009
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 2,75 0,547
272 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3240 1,75 0,463
273 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice 3250 2,50 0,526
274 Fabricarea măturilor și periilor 3291 2,00 0,484
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 1,75 0,463
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 6,00 0,820
277 Repararea mașinilor 3312 7,50 0,946
278 Repararea echipamentelor electronice și optice 3313 2,50 0,526
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 5,00 0,736
280 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor 3315 7,75 0,967
281 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale 3316 5,50 0,778
282 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6,25 0,841
283 Repararea altor echipamente 3319 6,50 0,862
284 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3320 6,50 0,862
285 Producția de energie electrică 3511 7,00 0,904
286 Transportul energiei electrice 3512 3,75 0,631
287 Distribuția energiei electrice 3513 5,00 0,736
288 Comercializarea energiei electrice 3514 5,00 0,736
289 Producția gazelor 3521 2,50 0,526
290 Distribuția combustibililor gazoși prin conducte 3522 4,00 0,652
291 Comercializerea combustibililor gazoși prin conducte 3523 4,00 0,652
292 Furnizarea de abur și aer condiționat 3530 5,25 0,757
293 Captarea, tratarea și distribuția apei 3600 4,50 0,694
294 Colectarea și epurarea apelor uzate 3700 12,25 1,345
295 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3811 4,00 0,652
296 Colectarea deșeurilor periculoase 3812 7,00 0,904
297 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3821 6,50 0,862
298 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 3822 7,50 0,946
299 Demontarea (dezasamblarea)mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 6,00 0,820
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 5,50 0,778
301 Activități și servicii de decontaminare 3900 3,25 0,589
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 1,00 0,400
303 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4120 4,50 0,694
304 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4211 3,50 0,610
305 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane 4212 4,50 0,694
306 Construcția de poduri și tuneluri 4213 5,00 0,736
307 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5,25 0,757
308 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4222 5,00 0,736
309 Construcții hidrotehnice 4291 6,00 0,820
310 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. 4299 4,50 0,694
311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4311 9,50 1,114
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 9,50 1,114
313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4313 3,75 0,631
314 Lucrări de instalații electrice 4321 4,00 0,652
315 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4322 4,50 0,694
316 Alte lucrări de instalații pentru construcții 4329 4,75 0,715
317 Lucrări de ipsoserie 4331 3,00 0,568
318 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4332 4,50 0,694
319 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4333 1,75 0,463
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4334 3,00 0,568
321 Alte lucrări de finisare 4339 3,25 0,589
322 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4391 4,00 0,652
323 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4399 4,75 0,715
324 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4511 1,75 0,463
325 Comerț cu alte autovehicule 4519 1,75 0,463
326 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4520 3,00 0,568
327 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 4531 2,25 0,505
328 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pt. autovehicule 4532 2,25 0,505
329 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor 4540 1,00 0,400
330 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate 4611 1,50 0,442
331 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 4612 2,00 0,484
332 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 4613 4,00 0,652
333 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale nave și avioane 4614 1,00 0,400
334 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 4615 1,00 0,400
335 Intermed.în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și art. din piele 4616 1,00 0,400
336 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 4617 2,00 0,484
337 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a. 4618 1,75 0,463
338 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4619 1,50 0,442
339 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat 4621 2,50 0,526
340 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 4622 1,00 0,400
341 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4623 2,00 0,484
342 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 4624 2,50 0,526
343 Comerț cu ridicata al fructelor și al legumelor 4631 1,25 0,421
344 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 4632 1,25 0,421
345 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 4633 5,50 0,778
346 Comerț cu ridicata al băuturilor 4634 1,50 0,442
347 Comerț cu ridicata al produselor din tutun 4635 1,75 0,463
348 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 4636 1,00 0,400
349 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 4637 1,00 0,400
350 Comerț cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv pește, crustacee și moluște 4638 1,25 0,421
351 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 4639 2,25 0,505
352 Comerț cu ridicata al produselor textile 4641 1,00 0,400
353 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 4642 1,00 0,400
354 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 4643 2,25 0,505
355 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere 4644 1,00 0,400
356 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 4645 1,50 0,442
357 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1,25 0,421
358 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat 4647 2,25 0,505
359 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4648 1,50 0,442
360 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1,25 0,421
361 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului 4651 1,00 0,400
362 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 4652 2,00 0,484
363 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 4661 1,00 0,400
364 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 4662 1,00 0,400
365 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții 4663 2,25 0,505
366 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat 4664 1,00 0,400
367 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 4665 1,00 0,400
368 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 4666 1,00 0,400
369 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 4669 4,25 0,673
370 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al prod. derivate 4671 1,25 0,421
371 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice 4672 2,25 0,505
372 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 4673 2,25 0,505
373 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 4674 1,75 0,463
374 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4675 1,75 0,463
375 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4676 2,50 0,526
376 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4677 2,00 0,484
377 Comerț cu ridicata nespecializat 4690 2,50 0,526
378 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711 1,50 0,442
379 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1,25 0,421
380 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 4721 1,50 0,442
381 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 4722 1,50 0,442
382 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate 4723 1,00 0,400
383 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2,00 0,484
384 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1,50 0,442
385 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1,00 0,400
386 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729 1,00 0,400
387 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 1,75 0,463
388 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui, în magazine specializate 4741 1,00 0,400
389 Comerț cu amănuntul al echip. pentru telecomunicații în magazine specializate 4742 1,00 0,400
390 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 2,50 0,526
391 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 1,00 0,400
392 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 1,25 0,421
393 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 1,00 0,400
394 Comerț cu amănuntul al artic. și aparat. electrocasnice, în magazine specializate 4754 2,50 0,526
395 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 1,75 0,463
396 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 4761 1,75 0,463
397 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 1,75 0,463
398 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 4763 2,50 0,526
399 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 1,00 0,400
400 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 4765 1,00 0,400
401 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 1,25 0,421
402 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 4772 3,25 0,589
403 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 1,00 0,400
404 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 4774 1,00 0,400
405 Comerț cu amănuntul al prod. cosmetice și de parfumerie, în magazine specializ. 4775 1,50 0,442
406 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 1,00 0,400
407 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 4777 1,00 0,400
408 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 1,00 0,400
409 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 1,25 0,421
410 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4781 1,00 0,400
411 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4782 1,00 0,400
412 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 4789 1,00 0,400
413 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 1,25 0,421
414 Comerț cu amănuntul efect. în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 4799 1,25 0,421
415 Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 7,00 0,904
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 7,00 0,904
417 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 4931 5,75 0,799
418 Transporturi cu taxiuri 4932 2,50 0,526
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 5,75 0,799
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 4,25 0,673
421 Servicii de mutare 4942 4,25 0,673
422 Transporturi prin conducte 4950 4,25 0,673
423 Transporturi maritime și costiere de pasageri 5010 5,75 0,799
424 Transporturi maritime și costiere de marfă 5020 5,75 0,799
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 3,00 0,568
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 3,00 0,568
427 Transporturi aeriere de pasageri 5110 4,50 0,694
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 4,50 0,694
429 Depozitări 5210 8,00 0,988
430 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 5,00 0,736
431 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4,75 0,715
432 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 3,50 0,610
433 Manipulări 5224 10,75 1,219
434 Alte activități anexe transporturilor 5229 1,50 0,442
435 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 3,50 0,610
436 Alte activități poștale și de curier 5320 2,25 0,505
437 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 5510 1,75 0,463
438 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 5520 1,00 0,400
439 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 5530 1,00 0,400
440 Alte servicii de cazare 5590 1,00 0,400
441 Restaurante 5610 2,50 0,526
442 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5621 1,50 0,442
443 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5629 1,75 0,463
444 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5630 1,50 0,442
445 Activități de editare a cărților 5811 1,00 0,400
446 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 5812 1,00 0,400
447 Activități de editare a ziarelor 5813 1,00 0,400
448 Activități de editare a revistelor și periodicelor 5814 1,25 0,421
449 Alte activități de editare 5819 1,75 0,463
450 Activități de editare a jocurilor de calculator 5821 2,00 0,484
451 Activități de editare a altor produse software 5829 2,00 0,484
452 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5911 2,50 0,526
453 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912 5,50 0,778
454 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 5913 1,00 0,400
455 Proiecția de filme cinematografice 5914 1,00 0,400
456 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 5920 1,75 0,463
457 Activități de difuzare a programelor de radio 6010 2,00 0,484
458 Activități de difuzare a programelor de televiziune 6020 2,00 0,484
459 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6110 3,25 0,589
460 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 3,25 0,589
461 Activități de telecomunicații prin satelit 6130 3,25 0,589
462 Alte activități de telecomunicații 6190 3,25 0,589
463 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201 2,00 0,484
464 Activități de consultanță în tehnologia informației 6202 1,50 0,442
465 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul 6203 1,50 0,442
466 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6209 1,75 0,463
467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6311 1,25 0,421
468 Activități ale portalurilor web 6312 1,00 0,400
469 Activități ale agențiilor de știri 6391 1,00 0,400
470 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6399 1,25 0,421
471 Activități ale băncii centrale (naționale) 6411 3,75 0,631
472 Alte activități de intermedieri monetare 6419 1,25 0,421
473 Activități ale holdingurilor 6420 1,00 0,400
474 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare 6430 1,00 0,400
475 Leasing financiar 6491 1,75 0,463
476 Alte activități de creditare 6492 1,00 0,400
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1,00 0,400
478 Activități de asigurări de viață 6511 1,75 0,463
479 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) 6512 1,75 0,463
480 Activități de reasigurare 6520 1,75 0,463
481 Activit. ale fond. de pensii (cu excepția celor din sist. public de asigurări sociale) 6530 1,00 0,400
482 Administrarea piețelor financiare 6611 1,00 0,400
483 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 6612 1,00 0,400
484 Activit. auxiliare intermed. financiare, exclusiv activități de asig. și fonduri de pensii 6619 1,00 0,400
485 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor 6621 1,00 0,400
486 Activități ale agenților si brokerilor de asigurări 6622 1,00 0,400
487 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii 6629 1,00 0,400
488 Activități de administrare a fondurilor 6630 1,00 0,400
489 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 1,75 0,463
490 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 2,50 0,526
491 Agenții imobiliare 6831 1,00 0,400
492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 1,25 0,421
493 Activități juridice 6910 1,00 0,400
494 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal 6920 1,00 0,400
495 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7010 1,00 0,400
496 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7021 3,00 0,568
497 Activități de consultanță pentru afaceri și management 7022 2,75 0,547
498 Activități de arhitectură 7111 2,25 0,505
499 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7112 2,25 0,505
500 Activități de testări și analize tehnice 7120 3,25 0,589
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 4,25 0,673
502 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7219 4,25 0,673
503 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7220 1,00 0,400
504 Activități ale agențiilor de publicitate 7311 1,25 0,421
505 Servicii de reprezentare media 7312 1,25 0,421
506 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7320 3,75 0,631
507 Activități de design specializat 7410 1,25 0,421
508 Activități fotografice 7420 1,25 0,421
509 Activități de traducere scrisă și orala (interpreți) 7430 1,75 0,463
510 Alte activități profesionale, științifice și tehnice, n.c.a. 7490 2,50 0,526
511 Activități veterinare 7500 6,00 0,820
512 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 7711 1,00 0,400
513 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 1,00 0,400
514 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 7721 1,00 0,400
515 Închirierea de casete video și discuri 7722 1,00 0,400
516 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. 7729 1,00 0,400
517 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole 7731 1,00 0,400
518 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7732 1,00 0,400
519 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7733 1,00 0,400
520 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 1,00 0,400
521 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian 7735 1,00 0,400
522 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echip. și bunuri tangibile n.c.a. 7739 1,00 0,400
523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1,25 0,421
524 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7810 1,50 0,442
525 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 1,50 0,442
526 Servicii de furnizare și management a forței de muncă 7830 1,50 0,442
527 Activități ale agențiilor turistice 7911 2,25 0,505
528 Activități ale tur-operatorilor 7912 2,25 0,505
529 Alte activități de rezervare și asistență turistică 7990 2,25 0,505
530 Activități de protecție și gardă 8010 2,25 0,505
531 Activități de servicii privind sistemele de securizare 8020 3,75 0,631
532 Activități de investigații 8030 2,25 0,505
533 Activități de servicii suport combinate 8110 2,75 0,547
534 Activități generale de curățenie a clădirilor 8121 1,25 0,421
535 Activități specializate de curățenie 8122 1,25 0,421
536 Alte activități de curățenie 8129 2,50 0,526
537 Activități de întreținere peisagistică 8130 4,00 0,652
538 Activități combinate de secretariat 8211 1,75 0,463
539 Activit. de fotocop., de pregătire a docum. și alte activit. specializate de secretariat 8219 2,75 0,547
540 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 1,00 0,400
541 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 8230 1,25 0,421
542 Activit. ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 1,25 0,421
543 Activități de ambalare 8292 4,50 0,694
544 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 1,50 0,442
545 Servicii de administrare publică generală 8411 1,00 0,400
546 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și a altor activități sociale, exclusiv protecția socială 8412 2,75 0,547
547 Reglementarea și eficientizarea activităților economice 8413 1,50 0,442
548 Activități de afaceri externe 8421 1,00 0,400
549 Activități de justiție 8423 1,75 0,463
550 Activități de ordine publică și de protecție civilă 8424 4,75 0,715
551 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 8425 2,25 0,505
552 Activități de protecție socială obligatorie 8430 1,50 0,442
553 Învățământ preșcolar 8510 2,75 0,547
554 Învățământ primar 8520 2,75 0,547
555 Învățământ secundar general 8531 1,00 0,400
556 Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8532 5,00 0,736
557 Învățământ superior nonuniversitar 8541 2,50 0,526
558 Învățământ superior universitar 8542 2,50 0,526
559 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8551 3,75 0,631
560 Învățământ în dom. cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8552 2,50 0,526
561 Școli de conducere (pilotaj) 8553 2,75 0,547
562 Alte forme de învățământ n.c.a. 8559 4,50 0,694
563 Activități de servicii suport pentru învățământ 8560 3,00 0,568
564 Activități de asistență spitalicească 8610 4,50 0,694
565 Activități de asistență medicală generală 8621 4,75 0,715
566 Activități de asistență medicală specializată 8622 4,75 0,715
567 Activități de asistență stomatologică 8623 2,75 0,547
568 Alte activități referitoare la sănătatea umană 8690 5,25 0,757
569 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 8710 5,25 0,757
570 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 5,00 0,736
571 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 4,75 0,715
572 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 8790 3,25 0,589
573 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 1,00 0,400
574 Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8891 1,00 0,400
575 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a. 8899 1,00 0,400
576 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9001 4,75 0,715
577 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 3,25 0,589
578 Activități de creație artistică 9003 1,50 0,442
579 Activități de gestionare a sălilor de spectacol 9004 1,00 0,400
580 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 9101 5,75 0,799
581 Activități ale muzeelor 9102 1,00 0,400
582 Gestionarea monumentelor, clăd. istorice și a altor obiective de interes turistic 9103 1,00 0,400
583 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 9104 1,75 0,463
584 Activități de jocuri de noroc și pariuri 9200 1,25 0,421
585 Activități ale bazelor sportive 9311 5,50 0,778
586 Activități ale cluburilor sportive 9312 1,00 0,400
587 Activități ale centrelor de fitness 9313 1,00 0,400
588 Alte activități sportive 9319 1,00 0,400
589 Bâlciuri și parcuri de distracții 9321 1,00 0,400
590 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9329 2,75 0,547
591 Activități ale organizațiilor economice și patronale 9411 5,00 0,736
592 Activități ale organizațiilor profesionale 9412 1,00 0,400
593 Activități ale sindicatelor salariaților 9420 1,00 0,400
594 Activități ale organizațiilor religioase 9491 1,75 0,463
595 Activități ale organizațiilor politice 9492 1,00 0,400
596 Activități ale altor organizații n.c.a. 9499 1,50 0,442
597 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 9511 1,00 0,400
598 Repararea echipamentelor de comunicații 9512 1,50 0,442
599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 1,00 0,400
600 Repararea dispozitivelor de uz gospod.și a echipamentelor pentru casă și grădină 9522 2,00 0,484
601 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 9523 1,00 0,400
602 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 9524 4,00 0,652
603 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 9525 1,00 0,400
604 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. 9529 2,75 0,547
605 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 9601 1,75 0,463
606 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9602 1,25 0,421
607 Activități de pompe funebre și similare 9603 5,75 0,799
608 Activități de întreținere corporală 9604 1,00 0,400
609 Alte activități de servicii n.c.a. 9609 2,75 0,547

BC* - baza de calcul

Notă:

1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spațial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activități se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.

2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaza cu tariful clasei 9609.

3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaza cu tariful clasei 8421.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...