Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale din 08.05.2008

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2008 până la 11 februarie 2020, fiind abrogat prin Ordin 234/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop

Art. 1. -

Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele și responsabilitățile părților implicate în acest proces.

SECȚIUNEA a 2-a Terminologie

Art. 2. -

Termenii din prezenta metodologie sunt utilizați în sensul definițiilor prevăzute la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 din Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2007, și în anexa la Condițiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2007.

SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică consumatorilor noncasnici care doresc să își schimbe furnizorul de gaze naturale, precum și titularilor de licențe emise de autoritatea de reglementare care sunt implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

(2) Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situații:

a) prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată;

b) prin schimbarea furnizorului în condiții de furnizare negociată;

c) prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată.

CAPITOLUL II Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către
consumatorii noncasnici de gaze naturale

SECȚIUNEA 1 Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Art. 4. -

(1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare și, în funcție de acesta, unul sau mai mulți furnizori de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.

(2) În situația în care consumatorul noncasnic optează pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licenței, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unității administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului.

(3) Operatorii de distribuție au obligația să afișeze la sediile lor lista furnizorilor licențiați de gaze naturale.

(4) În situația în care consumatorul noncasnic optează pentru furnizarea negociată a gazelor naturale, acesta va consulta lista afișată la sediul operatorului de distribuție a gazelor naturale sau lista afișată pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

SECȚIUNEA a 2-a Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou
și rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual

Art. 5. -

(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) și b), furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic îl contactează în vederea încheierii contractului de furnizare negociată a gazelor naturale, transmite acestuia condițiile de contractare și inițiază procesul de negociere a clauzelor contractului.

(2) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic îl contactează în vederea încheierii contractului de furnizare reglementată a gazelor naturale, are obligația, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici - clauze specifice de contractare, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, cu modificările și completările ulterioare, să pună la dispoziția consumatorului noncasnic, cu titlu gratuit, înainte de semnarea contractului, Condițiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale.

Art. 6. -

(1) Contractul de furnizare negociată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici include cel puțin următoarele elemente:

a) identitatea și adresa părților;

b) obiectul contractului - serviciile oferite;

c) drepturile și obligațiile părților;

d) prețul, modalitățile și condițiile de plată a facturilor;

e) durata contractului, prelungirea, modificarea și încetarea contractului;

f) daune și penalități plătite de părțile contractante pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale, inclusiv penalitățile pe care furnizorul este obligat să le plătească în cazul nerespectării indicatorilor de performanță garantați, în conformitate cu Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007;

g) modalitatea de soluționare a neînțelegerilor și litigiilor.

(2) Contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici se încheie cu respectarea Contractului-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici - clauze specifice de contractare, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a Condițiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2007.

Art. 7. -

(1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale și furnizorul nou de gaze naturale încheie contractul de furnizare, cu luarea în considerare a termenului necesar denunțării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.

(2) Consumatorul noncasnic de gaze naturale nu are dreptul să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată și un contract de furnizare negociată pentru același loc de consum.

Art. 8. -

(1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale are posibilitatea să încheie contractul de furnizare negociată cu furnizorul nou în următoarele variante:

a) cu servicii incluse, prin includerea în prețul final, pe lângă prețul de furnizare negociată a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, după caz, a tarifului de transport, de distribuție - pentru consumatorii conectați în sistemul de distribuție, și de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) fără servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată la prețul de furnizare negociată.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distribuție sau înmagazinare cade în sarcina noului furnizor.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distribuție sau înmagazinare cade în sarcina consumatorului.

(4) Indiferent dacă contractele de transport, distribuție sau înmagazinare se încheie de către furnizorul nou ori de către consumator, clauzele acestora sunt stabilite în conformitate cu prevederile contractelor-cadru aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar prestarea acestor servicii se realizează la tarifele reglementate, stabilite de autoritate.

(5) Indiferent de varianta în care se încheie contractul de furnizare negociată a gazelor naturale, prețul care este negociat între consumatorul noncasnic și furnizorul nou este exclusiv prețul de furnizare a gazelor naturale.

Art. 9. -

(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), consumatorul noncasnic solicită furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementată încheiat cu acesta, cu un preaviz de 75 de zile.

(2) Denunțarea unilaterală a contractelor de furnizare reglementată din inițiativa consumatorului noncasnic de gaze naturale devine efectivă sub condiția achitării tuturor obligațiilor de plată, mai puțin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Art. 10. -

În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) și c), consumatorul noncasnic notifică furnizorului actual intenția de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului și a condițiilor de denunțare unilaterală, prevăzute în contractul de furnizare negociată.

Art. 11. -

(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. 2 lit. c), consumatorul noncasnic de gaze naturale solicită furnizorului care, potrivit licenței, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unității administrativteritoriale unde se află locul de consum al consumatorului încheierea unui astfel de contract.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează furnizorului cu minimum 45 de zile înaintea datei preconizate de începere a contractului de furnizare reglementată.

(3) Furnizorul căruia, potrivit prevederilor alin. (1), i s-a înaintat o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nu are dreptul să refuze încheierea unui astfel de contract, cu excepția cazului în care încheierea contractului de furnizare reglementată afectează semnificativ îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de furnizare reglementată aflate în derulare.

(4) Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementată în condițiile alin. (3) se justifică consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării. În același termen, furnizorul are obligația să transmită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a refuzului împreună cu justificarea transmisă consumatorului noncasnic care a solicitat încheierea contractului.

SECȚIUNEA a 3-a Notificarea distribuitorului/transportatorului
și transferul capacității rezervate

Art. 12. -

(1) Furnizorul nou notifică distribuitorului/transportatorului asupra faptul că acesta va deveni furnizorul consumatorului noncasnic începând cu data convenită de cele două părți.

(2) Notificarea va fi transmisă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale consumatorului.

Art. 13. -

(1) Pentru consumatorul noncasnic de gaze naturale care schimbă furnizorul se aplică principiul "capacitatea urmează consumatorul".

(2) Furnizorul actual și furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului capacitatea predată/preluată aferentă consumatorului noncasnic de gaze naturale care schimbă furnizorul.

(3) În cazul în care există divergențe între furnizorul actual și furnizorul nou în privința capacității predate/preluate aferente consumatorului noncasnic care își schimbă furnizorul, distribuitorul/transportatorul procedează la transferul obligatoriu al respectivei capacități.

(4) Încadrarea consumatorului noncasnic într-o anumită categorie de consumatori nu se modifică ca efect al schimbării furnizorului de gaze naturale.

SECȚIUNEA a 4-a Determinarea indexului contorului consumatorului
de gaze naturale

Art. 14. -

Distribuitorul/transportatorul convine și consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale consumatorului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...