Parlamentul României

Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 februarie 2009
Formă aplicabilă de la 18 februarie 2009 până la 22 august 2012, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 23 august 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Modificări (1)

Art. 1. - Modificări (2)

(1) Prezenta lege constituie cadrul juridic pentru organizarea activității de audit de siguranță rutieră și reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor de siguranță rutieră de către persoanele care dobândesc această calitate în condițiile prezentei legi.

(2) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a managementului siguranței rutiere, prin care se realizează evaluarea implicațiilor asupra siguranței rutiere ale diferitelor alternative ale proiectelor de construcție a drumurilor publice, ale proiectelor de reabilitare și/sau de modernizare a drumurilor publice existente, ale proiectelor de mică anvergură, precum și ale proiectelor privind inspecția de siguranță rutieră, în vederea identificării detaliate a riscurilor care pot contribui la producerea accidentelor rutiere, în scopul creșterii siguranței infrastructurii rutiere.

(3) Auditul de siguranță rutieră se realizează pentru infrastructura rutieră aflată în proiectare, construcție, reabilitare și/sau modernizare ori exploatare.

(4) Infrastructura rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:

a) autostrăzi;

b) drumuri expres;

c) drumuri naționale;

d) drumuri județene;

e) drumuri comunale amenajate;

f) străzi urbane amenajate.

(5) Auditul de siguranță rutieră realizează o analiză detaliată, sistematică și tehnică privind interacțiunea dintre elementele constructive ale drumului, infrastructura de reglementare a circulației, caracteristicile vehiculelor și comportamentul participanților la trafic, implicarea acestora asupra siguranței rutiere, precum și formularea recomandărilor privind diminuarea sau eliminarea riscurilor semnalate.

(6) Auditul de siguranță rutieră se realizează pe baza prevederilor Manualului de audit pentru siguranță rutieră, care conține metodologia de realizare a auditului de siguranță rutieră.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Scopul auditului de siguranță rutieră constă în asigurarea și creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieți, a vătămării integrității corporale a persoanelor și a pagubelor materiale produse în urma accidentelor de circulație.

(2) Auditul de siguranță rutieră se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:

a) asigurarea independenței auditorului de siguranță rutieră față de beneficiarul auditului, proiectantul și/sau executantul proiectului supus auditării; Modificări (1)

b) păstrarea de către auditorul de siguranță rutieră a confidențialității cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;

c) auditorul nu trebuie să participe, în perioada realizării auditului, la proiectarea și execuția proiectului auditat. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (2)

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) auditor de siguranță rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze activități de audit de siguranță rutieră pentru proiectele prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) Institutul de Siguranță Rutieră, denumit în continuare ISR - instituția desemnată prin prezenta lege cu competențe în domeniul organizării efectuării auditului de siguranță rutieră și a formării, atestării, perfecționării și instruirii auditorilor de siguranță rutieră;

c) proiecte de mică anvergură - proiecte de eliminare a punctelor negre, de amenajare de intersecții, de reamenajare a curbelor periculoase prin modificarea elementelor geometrice, proiecte de semaforizare, proiecte de reglementare a circulației prin indicatoare, marcaje rutiere și mijloace de calmare a traficului, proiecte de dirijare, control și monitorizare a traficului, proiecte de reabilitare și/sau de modernizare a străzilor urbane amenajate;

d) punct negru - segment de drum public care, pe anumite tronsoane, prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanță a drumului respectiv, la nivel național sau local, după caz, raportat la aceeași perioadă de timp din anii anteriori și la volumul de trafic înregistrat;

e) inspecție de siguranță rutieră - parte integrantă a managementului siguranței rutiere, cu caracter preventiv, prin care se realizează, după vizionarea drumului auditat, o evaluare sistematică a îndeplinirii cerințelor standardelor de siguranță rutieră de către un drum public, aflat în faza de dare în folosință sau de exploatare efectivă, precum și evidențierea riscurilor, formulându-se propuneri de eliminare a acestora;

f) echipă multidisciplinară - echipă formată din cel puțin 3 auditori independenți sau asociați, dintre care unul este specializat în construcția și proiectarea drumurilor, unul specializat în ingineria transporturilor rutiere și unul specializat în comportamentul participanților la trafic;

g) utilizator vulnerabil - categorie de participanți la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morți și/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanților;

h) drum public - drum deschis circulației publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

i) beneficiarul auditului de siguranță rutieră, denumit în continuare beneficiarul auditului - administratorul drumului public, în cazul realizării auditului pentru proiectele de reabilitare/modernizare, de inspecție de siguranță rutieră și pentru proiectele de mică anvergură, cu excepția proiectelor de construcție de drumuri și străzi urbane, sau investitorul, în cazul realizării auditului pentru proiecte de construcții de drumuri și străzi.

CAPITOLUL II Dobândirea și încetarea calității de auditor de siguranță rutieră Modificări (2)

Art. 4. - Modificări (2)

Poate fi auditor de siguranță rutieră persoana fizică dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;

b) are studii superioare de lungă durată în unul dintre următoarele domenii: construcția și proiectarea drumurilor, ingineria transporturilor rutiere și a construcției de autovehicule, specialist în comportamentul participanților la traficul rutier, dovedite cu diplome recunoscute în condițiile legii;

c) are o experiență profesională în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b) de cel puțin 5 ani;

d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prezentei legi;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;

f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei, în domeniul specialității sale, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Formarea, instruirea și perfecționarea profesională a auditorilor de siguranță rutieră se asigură prin organizarea cursurilor de specialitate de către ISR. Modificări (1)

(2) Formarea, instruirea sau perfecționarea profesională prevăzute la alin. (1) se realizează în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate și/sau cu furnizorii de formare profesională autorizați potrivit legislației privind formarea profesională a adulților și ale căror programe de formare, instruire și perfecționare profesională în domeniul auditului de siguranță rutieră sunt aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea ISR. Modificări (1)

(3) Lista instituțiilor/furnizorilor prevăzute/prevăzuți la alin. (2) se pune la dispoziția publicului pe pagina de internet a ISR, pentru a putea fi consultată de orice persoană interesată.

(4) Auditorii de siguranță rutieră sunt obligați să participe anual la cursurile de instruire periodică organizate de ISR, precum și, o dată la 3 ani, la cursurile de perfecționare profesională organizate.

Art. 6. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) Se înființează Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Comisia are în componență un număr de 9 membri, după cum urmează: 2 reprezentanți ai Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România - S.A. și 2 reprezentanți ai Autorității Rutiere Române - A.R.R., propuși de ministrul transporturilor, 2 reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române, propuși de ministrul internelor și reformei administrative, și 3 reprezentanți ai mediului academic, specializați în domeniile prevăzute la art. 4 lit. b), propuși de Academia Română, și își desfășoară activitatea sub coordonarea ISR.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei se propune de către ISR și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei va stabili și modalitatea de remunerare a activității membrilor acesteia și a personalului care o deservește.

Art. 7. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(1) Atestarea calității de auditor de siguranță rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.

(2) Examinarea și evaluarea candidaților în vederea atestării se efectuează de comisia prevăzută la art. 6 alin. (1).

(3) Pentru susținerea examenului de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, care se fac venit la ISR.

(4) Comisia comunică conducerii ISR numele și datele de identificare ale persoanelor care au obținut atestatul de auditor de siguranță rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranță rutieră. Lista auditorilor de siguranță rutieră, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a ISR.

(5) Pentru cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia. Dacă cetățeanul dorește să își desfășoare activitatea de audit de siguranță rutieră în România, se înscrie într-o secțiune specială a Registrului auditorilor de siguranță rutieră prevăzut la alin. (4), cu condiția prezentării documentelor care atestă dobândirea calității de auditor de siguranță rutieră.

(6) Persoanele care au dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră pot fi atestate de către Comisie ca instructori pentru formarea, instruirea și perfecționarea profesională în domeniul auditului de siguranță rutieră, în urma susținerii unui interviu, dacă au participat la realizarea a cel puțin 3 audituri de siguranță rutieră.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Calitatea de auditor de siguranță rutieră încetează:

a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către auditorul de siguranță rutieră;

b) în cazul în care persoana nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4 lit. a), e) și f);

c) prin retragerea calității, potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (1) lit. c).

(2) Încetarea calității de auditor de siguranță rutieră se dispune de Comisie, prin rezoluția de retragere a atestatului, în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

(3) În caz de încetare a calității de auditor de siguranță rutieră, numele acestuia se radiază din Registrul auditorilor de siguranță rutieră.

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare și exercitarea auditului de siguranță rutieră Modificări (2)

Art. 9. - Modificări (2)

(1) Auditul de siguranță rutieră este parte componentă a unui proiect prevăzut la art. 1 alin. (2) și se execută obligatoriu pentru fiecare dintre următoarele stadii:

a) studiul de fezabilitate;

b) proiectul preliminar;

c) proiectele detaliate;

d) anterior dării în exploatare a drumului;

e) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic;

f) realizarea inspecției de siguranță rutieră periodică;

g) realizarea fiecărui proiect de mică anvergură.

(2) Auditul de siguranță rutieră în cazul alin. (1) lit. f) se realizează o dată la 2 ani, alternativ în perioadele iarnă și vară.

(3) Auditul de siguranță rutieră se execută de către o echipă multidisciplinară, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1) lit. f) și g), când se poate executa de un singur auditor de siguranță rutieră.

(4) În cazul unui accident de circulație înregistrat pe o autostradă, un drum expres, național sau județean, soldat cu victime omenești, administratorul drumului va solicita, obligatoriu, executarea unui audit vizând o inspecție de siguranță suplimentară sau care să identifice riscurile care au favorizat producerea accidentului respectiv și să facă recomandările necesare.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Stadiile prevăzute la art. 9 alin. (1) se supun auditării în vederea identificării oricăror deficiențe care pot constitui riscuri pentru siguranța circulației pe drumurile publice și pentru elaborarea recomandărilor privind corectarea acestor deficiențe.

(2) După finalizarea execuției proiectelor prevăzute la art. 9 alin. (1), auditorul sau echipa de auditori de siguranță rutieră care a efectuat auditul participă, împreună cu comisia de recepție, la predarea lucrării, pentru a prezenta beneficiarului auditului observațiile sale, incluse în raportul de audit.

(3) Beneficiarul auditului proiectelor prevăzute la art. 9 alin. (1) va lua în calcul perioada de timp necesară efectuării auditului de siguranță rutieră, ca făcând parte integrantă din perioada de realizare a proiectului. Termenul de predare a raportului de audit va fi stabilit, de comun acord, în contractul prevăzut la art. 11 alin. (1).

Art. 11. - Modificări (2)

(1) În vederea realizării auditului de siguranță rutieră, se încheie un contract între beneficiarul auditului, pe de o parte, și ISR, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru.

(2) Auditul de siguranță rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă multidisciplinară de auditori de siguranță rutieră, desemnați de către ISR din rândul auditorilor înscriși în registrul prevăzut la art. 7 alin. (4).

(3) La desemnarea auditorului sau a echipei multidisciplinare de auditori de siguranță rutieră sunt respectate următoarele criterii:

a) criteriul zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor domiciliați în zona sau cel mai aproape de zona în care se află sectorul de drum public/proiectul auditat;

b) criteriul desemnării echitabile a auditorilor, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora;

c) criteriul neangajării unui auditor în executarea a două sau mai multe auditări simultan.

(4) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (3), ISR poate desemna, în mod justificat, auditori cu derogare de la unele dintre aceste criterii.

(5) ISR desemnează auditorii de siguranță rutieră și conducătorul echipei multidisciplinare în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1) și notifică în acest sens auditorilor desemnați și beneficiarului auditului, publicând pe pagina proprie de internet numele auditorilor, proiectul repartizat și termenul de predare a raportului de audit.

(6) Nu poate conduce o echipă multidisciplinară auditorul de siguranță rutieră care nu a participat la cel puțin un audit de siguranță rutieră privind construcția unui drum.

(7) Auditorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile prevăzute la alin. (8) și (9).

(8) Auditorul de siguranță rutieră are obligația de a aduce la cunoștința ISR orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenței auditorului de siguranță rutieră față de beneficiarul auditului, proiectantul și/sau executantul implicați în proiectul supus auditării, imediat ce a luat cunoștință de aceasta.

(9) Independența auditorului de siguranță rutieră față de beneficiarul auditului, proiectant și/sau executant este atinsă în următoarele cazuri:

a) auditorul sau un membru al familiei sale are relații contractuale ori este angajat al uneia dintre părți;

b) auditorul sau un membru al familiei sale este acționar ori deține părți sociale la una dintre părți;

c) auditorul sau o rudă până la gradul al IV-lea este membru în organele de conducere ale uneia dintre părți;

d) auditorul este salariat al unei autorități sau al administratorului drumului, care are calitatea de beneficiar al auditului, de proiectant și/sau de executant al proiectului;

e) sunt îndeplinite alte condiții privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.

(10) Pentru încălcarea criteriilor menționate la alin. (3), în procedura de desemnare, orice auditor îndreptățit are dreptul de a înainta ISR o contestație motivată, în termen de 5 zile de la publicarea pe pagina de internet prevăzută la alin. (5). Dacă motivarea contestației este corectă, ISR are obligația de a remedia situația creată. Decizia ISR poate fi atacată printr-o contestație adresată ministrului transporturilor, a cărui decizie, comunicată în termen de 15 zile, este definitivă.

Art. 12. - Modificări (2)

(1) Beneficiarul auditului este obligat să depună la ISR documentația proiectului supus auditării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).

(2) Beneficiarul auditului, proiectantul sau executantul este obligat să pună la dispoziția auditorului/auditorilor de siguranță rutieră, la cerere, după caz, documentația privind:

a) studiul de fezabilitate;

b) proiectul tehnic;

c) detaliile de execuție;

d) planurile generale ale traseului;

e) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului;

f) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;

g) planurile de semnalizare și marcaj rutier de pe traseu, precum și echipamentele rutiere din dotare;

h) analize de trafic, existent și prognozat;

i) date și informații privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;

j) alte informații necesare efectuării auditului de siguranță rutieră.

(3) La cererea auditorilor de siguranță rutieră, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Poliția Rutieră, precum și alte autorități cu atribuții în siguranța rutieră pun la dispoziția acestora, în scris, informațiile necesare realizării auditului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Auditul de siguranță rutieră se realizează la cererea expresă a beneficiarului auditului, adresată ISR, și se concretizează într-un raport scris, depus de auditorii desemnați, cu respectarea termenelor prevăzute în contract și a metodologiei de realizare a auditului de siguranță rutieră. Modificări (1)

(2) Raportul de audit se depune, în termen, de către auditor, la beneficiarul auditului, care eliberează o confirmare de primire auditorului sau echipei multidisciplinare, după caz. O copie de pe raport, împreună cu confirmarea de primire, se depune la ISR de către auditorii respectivi.

Art. 14. - Modificări (2)

(1) Concluziile și recomandările privind eliminarea riscurilor conținute în raportul de audit de siguranță rutieră au caracter obligatoriu pentru beneficiarul auditului.

(2) Beneficiarul auditului are obligația de a întreprinde demersurile necesare, în relație cu proiectantul și/sau executantul, pentru a asigura, pe cât posibil, respectarea recomandărilor conținute în raportul de audit de siguranță rutieră, înainte de finalizarea stadiului supus auditării.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit, beneficiarul auditului poate contesta motivat, în tot sau în parte, concluziile și recomandările, solicitând ISR realizarea unui audit de siguranță rutieră suplimentar vizând problemele contestate.

(4) ISR va desemna, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației, un alt auditor de siguranță rutieră sau o altă echipă multidisciplinară, în vederea realizării auditului suplimentar solicitat.

(5) Auditorii de siguranță rutieră al căror raport de audit de siguranță rutieră a fost contestat potrivit alin. (3) nu pot fi desemnați pentru realizarea auditului suplimentar solicitat.

(6) În măsura în care între auditul inițial și auditul suplimentar există diferențe de fond cu privire la problemele contestate conform prevederilor alin. (3), beneficiarul auditului poate solicita ISR restituirea corespunzătoare a tarifului perceput pentru auditul suplimentar.

(7) În cazul în care ISR refuză restituirea totală sau parțială a tarifului respectiv, beneficiarul auditului poate depune o contestație la ministrul transporturilor în termen de 15 zile de la notificarea refuzului.

(8) Decizia ministrului transporturilor poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ.

(9) Tariful restituit de ISR conform prevederilor alin. (6) se reține corespunzător din onorariile auditorilor care au realizat auditul inițial.

(10) Dispoziția de reținere, prevăzută la alin. (9), poate fi contestată de auditorii respectivi, în termen de 15 zile, la Comisie. Decizia Comisiei este definitivă.

Art. 15. - Modificări (2)

(1) În cazul în care beneficiarul auditului nu contestă raportul de audit de siguranță rutieră sau îl contestă în afara termenului prevăzut la art. 14 alin. (3) ori nu precizează motivele care au stat la baza contestației, concluziile și recomandările formulate în raportul de audit respectiv se consideră însușite în întregime.

(2) Dacă beneficiarul auditului adoptă decizia să nu respecte, în tot sau în parte, obligația prevăzută la art. 14 alin. (2), acesta își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unor accidente de circulație soldate cu victime omenești din cauza neeliminării riscurilor identificate în raportul de audit respectiv.

(3) Copii de pe decizia beneficiarului auditului, prevăzută la alin. (2), la care se anexează și motivațiile corespunzătoare, se transmit obligatoriu auditorilor respectivi și ISR.

(4) Rapoartele de audit de siguranță rutieră, și, după caz, actele de contestare și deciziile motivate depuse de beneficiarul auditului, hotărârile Comisiei și hotărârile instanțelor judecătorești, după caz, se anexează la documentația proiectului auditat.

Art. 16. - Modificări (2)

(1) Până la finalizarea auditului de siguranță rutieră la unul dintre proiectele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (4), ISR percepe anticipat un tarif stabilit în raport de valoarea totală a investiției la proiectele de construcție de drumuri publice, la proiectele de reabilitare și/sau de modernizare a drumurilor publice existente.

(2) Până la finalizarea auditului de siguranță rutieră la proiectele de mică anvergură, ISR percepe anticipat un tarif stabilit în raport de valoarea totală a investiției, dar nu mai puțin decât echivalentul în lei a 500 euro.

(3) Tarifele pentru realizarea auditului de siguranță rutieră, exclusiv al celui efectuat potrivit art. 9 alin. (4), intră în costul investiției.

(4) Termenele și modalitatea de plată a tarifelor de către beneficiarul auditului se stabilesc prin contractul încheiat între acesta și ISR.

(5) Tarifele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f).

Art. 17. - Modificări (1)

Sumele încasate potrivit prevederilor art. 16 alin. (1)-(4) se utilizează de către ISR numai în vederea asigurării onorariilor auditorilor de siguranță rutieră pentru activitățile desfășurate, precum și a finanțării activităților proprii ale ISR în domeniul siguranței rutiere. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (2)

(1) Raporturile dintre ISR și auditori se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea auditului de siguranță rutieră, cuantumul onorariului auditorilor, termenele și modul de plată a acestuia.

(2) Pentru activitatea depusă în realizarea raportului de audit în baza contractului prevăzut la alin. (1), auditorul de siguranță rutieră are dreptul la un onorariu al cărui cuantum rezultă din aplicarea tarifelor unitare aplicate la volumul de activitate depusă, astfel cum reiese din decontul aprobat de ISR, anexat la raport. Tarifele unitare, respectiv tariful pe ora de activitate prestată, tariful pe kilometru de drum auditat, tariful pe proiect auditat, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în funcție de natura și de complexitatea lucrării, precum și de specialitatea auditorului.

(3) Pentru desemnarea unei lucrări de audit de siguranță rutieră, auditorul poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.

(4) Contractul prevăzut la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile unui contract-cadru.

CAPITOLUL IV Cadrul instituțional în domeniul auditului de siguranță rutieră Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (2)

Ministerul Transporturilor este autoritatea competentă de reglementare în domeniul siguranței rutiere, care asigură aplicarea prevederilor prezentei legi prin Institutul pentru Siguranță Rutieră din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Se înființează Institutul pentru Siguranță Rutieră, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Rutiere Române - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, finanțat integral din venituri proprii.

(2) Institutul pentru Siguranță Rutieră își exercită atribuțiile și responsabilitățile în domeniile cu impact asupra siguranței rutiere, respectiv:

a) infrastructura rutieră;

b) vehiculele rutiere;

c) comportamentul uman pe drumurile publice.

(3) ISR funcționează teritorial prin intermediul fiecărei agenții teritoriale a Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin reprezentanți care coordonează activitatea auditorilor de siguranță rutieră, care domiciliază în județul respectiv.

Art. 21. - Modificări (2)

(1) ISR este singura instituție competentă să organizeze realizarea auditului de siguranță rutieră, precum și activitățile de formare, atestare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră.

(2) În domeniul auditului de siguranță rutieră ISR îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) desemnează auditorii de siguranță rutieră în vederea efectuării auditului pentru proiectele ce fac obiectul prezentei legi;

b) elaborează și propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor;

c) reglementează aspectele de ordin contractual cu beneficiarii auditului și cu auditorii de siguranță rutieră pentru realizarea auditului de siguranță rutieră, reglementează circuitul documentelor și informațiilor între părțile implicate în procesul de audit de siguranță rutieră;

d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de siguranță rutieră, precum și organizarea cursurilor de instruire și perfecționare pentru auditorii de siguranță rutieră atestați;

e) asigură examinarea și atestarea auditorilor de siguranță rutieră, emite și retrage aceste atestate, prin comisia prevăzută la art. 6;

f) organizează periodic informări și dezbateri ale auditorilor de siguranță rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării și practicii în domeniu;

g) fundamentează și elaborează proiecte privind norme, standarde și ghiduri tehnice în materia auditului de siguranță rutieră, precum și Manualul de audit pentru siguranță rutieră, în concordanță cu evoluția reglementărilor la nivel european și internațional, și înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor;

h) participă pe plan național și internațional la activități specifice domeniului de audit de siguranță rutieră;

i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranței infrastructurii rutiere;

j) colectează și arhivează toate rapoartele de audit de siguranță rutieră;

k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de atestare, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, programele tematice ale acestor cursuri, precum și metodologia de desemnare a auditorilor în vederea realizării auditurilor de siguranță rutieră;

l) ține Registrul auditorilor de siguranță rutieră, pe specialități, și operează modificările care se impun, pe baza deciziilor Comisiei;

m) realizează documentații și publicații de specialitate pentru auditorii de siguranță rutieră;

n) distribuie auditorilor documentațiile și publicațiile prevăzute la lit. g), j) și l), precum și alte reglementări elaborate.

(3) ISR îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare și de prevederile prezentei legi.

(4) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se aprobă următoarele:

a) atribuțiile și responsabilitățile ISR;

b) Regulamentul de organizare și funcționare a ISR;

c) raporturile care se stabilesc între ISR și auditori, ISR și beneficiarii auditului, proiectanții și executanții proiectelor;

d) contractele-cadru prevăzute la art. 11 alin. (1) și art. 18 alin. (4);

e) cuantumul indemnizațiilor membrilor Comisiei;

f) cuantumul tarifelor prevăzute la art. 16 și al tarifelor unitare prevăzute la art. 18 alin. (2);

g) procentul maximal din tariful perceput pentru realizarea unui audit pe care ISR îl poate reține pentru finanțarea activității proprii, conform art. 17.

CAPITOLUL V Răspunderile și sancțiunile auditorului de siguranță rutieră Modificări (2)

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Sancțiunile disciplinare se dispun și se aplică de către ISR în raport cu gravitatea abaterii și constau în: Modificări (1)

a) suspendarea pentru o etapă a desemnării auditorului pentru a realiza un audit, conform metodologiei de desemnare, în cazul nedepunerii în termen, fără justificare temeinică, a ultimului raport de audit contractat;

b) suspendarea calității de auditor de siguranță rutieră, pe o durată de la o lună la 6 luni:

- pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condițiile de obținere a autorizației de auditor, prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condițiilor respective. Dacă după 6 luni condițiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungește corespunzător;

- pentru depășirea nejustificată, cu cel puțin un an, a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (4);

c) retragerea calității de auditor de siguranță rutieră, pentru cazul în care acesta este obligat să restituie onorariul primit în condițiile art. 14 alin. (9) pentru mai mult de jumătate dintre recomandările elaborate care au fost contestate în cel puțin 3 rapoarte, întocmite într-o perioadă de 5 ani consecutivi.

(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.

Art. 23. - Modificări (2)

(1) Decizia ISR de aplicare a unei sancțiuni prevăzute la art. 22 alin. (1) poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Acțiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate.

Art. 24. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului ISR responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (3)-(6);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) și c), art. 11 alin. (7) și (8), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea auditului de siguranță rutieră, precum și pentru depunerea raportului de audit la beneficiar cu depășirea nejustificată a termenului contractat de depunere;

c) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3);

d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) și (4) și art. 12 alin. (1) și (2);

e) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări, a prevederilor art. 14 alin. (2);

f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1).

Art. 25. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 24 se fac de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de Stat în Construcții și/sau din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în limita competențelor acestora.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 24 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 24, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale Modificări (1)

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obținut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranță rutieră cu o durată de cel puțin 6 luni și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 pot obține atestatul de auditor de siguranță rutieră.

(2) Solicitarea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute se depun în scris la secretariatul Comisiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 6 alin. (3).

(3) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute și atestă calitatea de auditor de siguranță rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul auditorilor de siguranță rutieră, potrivit prezentei legi.

Art. 27. - Modificări (1)

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 9, care intră în vigoare la 12 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Art. 28. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi, în anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale și rutiere: comandant, ofițer punte secund, ofițer punte, șef mecanic, ofițer mecanic secund, ofițer mecanic, șef electrician maritim, ofițer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicației (PNA-TC), inginer de recepție și control aeronave, inginer de recepție și mijloace PNA-TC, profesor de legislație rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranță rutieră;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 7 noiembrie 2008.

Nr. 265.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...