Guvernul României

Hotărârea nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. V alin. (1) din Legea nr. 215/2008 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ale aceleiași legi, culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Paguba produsă de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, denumită în continuare pagubă, în înțelesul prezentei hotărâri, constă în modificarea integrității fizice și/sau a caracteristicilor fiziologice ale exemplarelor din speciile de floră din culturile agricole și a vegetației forestiere din fondul forestier și din afara acestuia, după caz, precum și a animalelor domestice, rezultată din acțiunea asupra acestora a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, care:

a) afectează producția, în cazul culturilor agricole;

b) produc vătămarea cu grad de manifestare puternic sau foarte puternic, stabilit potrivit normelor tehnice în vigoare, a culturilor silvice;

c) determină îmbolnăvirea sau moartea animalelor domestice.

(2) În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) culturi agricole - culturile de plante agricole sau ornamentale, inclusiv semănăturile și semințișurile din aceste plante, culturile de plante legumicole din sere și solarii, livezile de pomi fructiferi, viile, pășunile, izlazurile, fânețele;

b) culturi silvice - semănăturile, semințișurile, puieții și lăstarii din specii forestiere, plantajele silvice, pepinierele, culturile de răchită și cele cu arbuști ornamentali și fructiferi, arboretele în curs de regenerare naturală sau artificială, arboretele cu vârste mai mici de 15 ani sau cu înălțimi mai mici de 10 metri și pomi de Crăciun.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile se realizează de către o comisie special constituită în acest scop, denumită în continuare comisie, din care fac parte:

a) un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a sesizat paguba;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile;

c) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1) au obligația de a-și desemna reprezentanți care să participe în comisii.

(3) La constatarea pagubelor pot participa reprezentanți ai gestionarului faunei de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic și ai structurii de administrare a ariei protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, după cum paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în aria protejată.

Art. 4. -

(1) Constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăria localității pe teritoriul căreia s-a produs paguba.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 24 de ore de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba.

(3) Convocarea comisiei prevăzute la art. 3 se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite.

(4) Comisia se întrunește pentru constatarea pagubelor în termen de 48 de ore de la data convocării.

(5) Termenele stabilite pe ore, prevăzute la alin. (2)-(4), încep să curgă de la ora 00,00 a zilei următoare, iar termenul care cuprinde sau se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se prelungește până la sfârșitul zilei de lucru următoare.

Art. 5. -

(1) Deciziile în comisie se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, iar în caz de paritate de voturi, votul decisiv aparține reprezentantului aparatului de specialitate al primarului.

(2) În toate cazurile, constatarea pagubelor se realizează în prezența persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia.

Art. 6. -

(1) Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcție de cheltuielile efectuate de către persoana păgubită până la data producerii pagubei cu înființarea și întreținerea culturii agricole sau silvice, sau, după caz, în funcție de valoarea de piață, în cazul animalelor domestice.

(2) Constatarea și evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole sau silvice se consemnează de către comisie într-un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Constatarea și evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic animalelor domestice se consemnează de către comisie într-un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Pentru stabilirea nivelului cheltuielilor prevăzute la alin. (1), comisia trebuie să aibă în vedere următoarele:

a) în cazul culturilor agricole, semănăturilor și semințișurilor silvice, calculațiile de producție emise de autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură;

b) în cazul culturilor silvice, metodologia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007;

c) în cazul animalelor domestice, valoarea medie de piață comunicată Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură, valabilă la data producerii pagubei, sau valoarea de achiziție a animalului/animalelor, dacă aceasta este mai mare decât valoarea medie de piață, dovedită cu înscrisuri.

(5) Procesele-verbale încheiate potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se aprobă prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărui rază de competență s-a produs paguba.

(6) Decizia prevăzută la alin. (5) poate fi contestată potrivit art. 7 și 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență (1)

(7) Deținerea în proprietate a culturilor agricole, silvice și a animalelor domestice se verifică de către comisia de constatare și evaluare a pagubei, în condițiile legii.

Art. 7. -

Pentru constatarea și evaluarea pagubelor, comisia întocmește un dosar care trebuie să cuprindă:

a) cererea persoanei păgubite;

b) documentele prin care au fost convocați membrii comisiei, persoana păgubită, precum și reprezentantul prevăzut la art. 3 alin. (3);

c) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligațiilor ce revin persoanei păgubite și/sau gestionarului faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic, conform pct. II și III din anexa nr. 1, respectiv pct. II și III din anexa nr. 2;

d) probe administrate de comisie privind producerea și constatarea pagubei: fotografii, înregistrării video, declarații ale martorilor și alte asemenea probe;

e) procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubei prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3).

Art. 8. -

(1) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, prevăzute în anexele la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suportă potrivit prevederilor art. 13 din aceeași lege.

(2) Proprietarii culturilor agricole, silvice sau proprietarii de animale domestice, precum și gestionarii fondurilor cinegetice trebuie să îndeplinească obligațiile pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 9. -

În situația în care gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic este solicitat, potrivit legii, să recolteze exemplare din speciile înscrise în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, acesta are obligația să recolteze exemplarele respective.

Art. 10. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

c) nerespectarea de către gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic a obligației prevăzute la art. 8 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 6 alin. (5), în condițiile în care aceasta nu este contestată, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei și cu suspendarea licenței, ca sancțiune contravențională complementară, până la îndeplinirea obligației;

d) nerespectarea prevederilor art. 9, în situația producerii de pagube, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul silvic împuternicit al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale Gărzii Naționale de Mediu, în limitele de competență.

Art. 12. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. -

Prevederile art. 10 alin. (1) și ale art. 11 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 748/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția culturilor agricole, silvice și a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 24 iulie 2002, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.679.

ANEXA Nr. 1

PROCES-VERBAL
de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de
faună de interes cinegetic culturilor agricole și silvice
Nr. ........../..........

I. Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, constituită din:

1. .......................... - reprezentantul comunei, orașului ...............;

2. ......................... - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale pentru protecția mediului;

3. ......................... - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,

în prezența asistenților:

1. ......................... - reprezentantul gestionarului faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice;

2. ......................... - reprezentantul administrației ariei protejate, în cazul suprafețelor ariilor protejate în care vânătoarea nu este admisă;

3. ......................... - persoana păgubită, identificată cu B.I./C.I. .........................,

ca urmare a sesizării din data de ...................., înregistrată cu nr. .......... la Primăria ..............., ne-am deplasat la locul denumit ........................., proprietatea (dl/d-na) .............................., unde am constatat și am stabilit următoarele:

La data de .................... s-au produs pagube de către exemplare din specia/speciile ..................................., după cum urmează:

Nr. crt. Cultura agricolă/silvică Localitatea Localizarea topo/amenajistică (O.S., U.P., u.a.) Suprafața afectată - ha - din care: Gradul de vătămare %
Total - ha - Parțial - ha -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Determinarea gradului de vătămare s-a făcut în prezența proprietarului culturii.

II. Modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin proprietarului culturii pentru prevenirea pagubelor:

Obligația Modul de îndeplinire, documentele încheiate Numărul de înregistrare
Declararea și înregistrarea, potrivit legii, a suprafeței pe care sunt înființate culturi agricole/silvice
Asigurarea pazei în perioadele în care culturile agricole/silvice sunt frecventate de vânat
Amplasarea mijloacelor de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic

III. Modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin, după caz, gestionarului faunei cinegetice, administrației ariei protejate sau primăriei, pentru prevenirea pagubelor:

Obligația Modul de îndeplinire, documentele încheiate Numărul de înregistrare
Recoltarea integrală a numărului de exemplare aprobat pentru sezonul de vânătoare anterior producerii pagubei
Asigurarea și administrarea hranei complementare pentru exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în scopul menținerii acestora în zonele de hrănire și pentru abaterea de la culturile agricole sau silvice
Executarea de acțiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse
Solicitarea, în condițiile legii, a aprobărilor necesare pentru suplimentarea cotelor de recoltă și pentru vânarea, în afara perioadelor legale de vânare
Vânarea cu prioritate, în condițiile legii, în zonele expuse producerii pagubelor, a acelor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă un potențial pericol de producere a pagubelor

IV. Situația culturilor agricole/ silvice la data constatării pagubelor:

1. stadiul de dezvoltare (fenofaza) și starea de vegetație în momentul producerii pagubei .............................................................

............................................................................;

2. aspecte de vătămare (dăunare) ............................................

............................................................................;

3. starea fitosanitară a culturilor agricole/silvice ........................

.............................................................................

V. Cheltuielile estimate a fi realizate până la producerea pagubei:

Cultura agricolă/silvică Lucrarea Suprafața - ha - Tarif lei/ha Valoarea cheltuielilor

VI. Stabilirea despăgubirilor:

A. În cazul culturilor agricole:

Specificare Total Din care, pe specii: U.M
1. Suprafața afectată ha
2. Gradul de dăunare %
3. Cheltuieli estimate a fi realizate până la producerea pagubei pe ha lei
4. Valoarea pagubei pe ha (rând 2 x rând 3) lei
5. Total valoare pagubă (rând 1 x rând 4) lei

B. În cazul culturilor silvice:

Specificare Total Din care, pe specii: U.M
1. Nr. de exemplare afectate ha
2. Gradul de dăunare %
3. Valoarea factorului "k" specific
4. Valoarea medie a masei lemnoase pe picior lei/m3
5. Valoarea pagubei lei

Având în vedere cele prezentate, răspunderea civilă pentru pagubele constatate și evaluate potrivit prezentului proces-verbal (nu) revine ............................... .

Drepturile de despăgubire cuvenite se vor vira în contul nr. ...................................., deschis la .........................................., sau prin mandat poștal pe adresa ................................... .

Prin plata despăgubirii se sting orice pretenții în legătură cu paguba mai sus menționată.

Procesul-verbal s-a încheiat în ... exemplare, cate unul pentru fiecare participant nominalizat la pct. I.

COMISIA (numele, funcția, instituția reprezentantă, semnătura):

1. .........................................................................;

2. .........................................................................;

3. ........................................................................ .

ASISTENȚI (numele, funcția, instituția reprezentantă, semnătura):

1. .........................................................................;

2. .........................................................................;

3. ........................................................................ .

ANEXA Nr. 2

PROCES-VERBAL
de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de
faună de interes cinegetic animalelor domestice
Nr. ........../..........

I. Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, constituită din:

1. ......................... - reprezentantul comunei, orașului ...............;

2. ......................... - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale pentru protecția mediului;

3. ......................... - reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,

în prezența asistenților:

1. ......................... - reprezentantul gestionarului faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice;

2. ......................... - reprezentantul administrației ariei protejate, în cazul suprafețelor ariilor protejate în care vânătoarea nu este admisă;

3. ......................... - persoana păgubită, identificată cu B.I./C.I. .........................,

ca urmare a sesizării din data de ...................., înregistrata cu nr. .......... la Primăria ..............., ne-am deplasat la locul denumit ........................., proprietatea (dl/d-na) .............................., unde am constatat și am stabilit următoarele:

La data de .................... s-au produs pagube de către exemplare din specia/speciile ..................................., după cum urmează:

Nr. crt. Specia Rasa Sexul Vârsta Numărul matricol Greutatea - în viu (kg/cap) Observații
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. Modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin proprietarului pentru prevenirea pagubelor

Obligația Modul de îndeplinire, documentele încheiate Numărul de înregistrare
Declararea și înregistrarea animalelor domestice, potrivit legii
Asigurarea pazei în perioadele în care animalele se află la pășunat sau la diferite munci
Pășunarea în locurile admise, potrivit legii
Adăpostirea pe timpul nopții a animalelor în locuri împrejmuite și păzite
Deplasarea animalelor pe traseele stabilite împreună cu persoana juridică ce gestionează fauna cinegetică și cu administratorul suprafeței respective de fond funciar

III. Modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin, după caz, gestionarului faunei cinegetice, administrației ariei protejate sau primăriei, pentru prevenirea pagubelor:

Obligația Modul de îndeplinire, documentele încheiate Numărul de înregistrare
Recoltarea integrală a numărului de exemplare aprobat pentru sezonul de vânătoare anterior producerii pagubei
Asigurarea și administrarea hranei complementare pentru exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în scopul menținerii acestora în zonele de hrănire
Executarea de acțiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse
Solicitarea, în condițiile legii, a aprobărilor necesare pentru suplimentarea cotelor de recoltă și pentru vânarea în afara perioadelor legale de vânare
Vânarea cu prioritate, în condițiile legii, în zonele expuse producerii pagubelor, a acelor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă un potențial pericol de producere a pagubelor

IV. Cauza rănirii/decesului animalelor:

1. răni provocate de .......................................................;

2. actul constatator al organelor sanitare .................................;

3. data când a fost anunțat medicul veterinar ..............................;

4. medicul veterinar a văzut sau nu cadavrul animalului ................... .

Sacrificarea de necesitate:

Cine a dispus sacrificarea animalului ..................................... data ............................. motivele ...................................

Cantitatea de carne rezultată .................... kg valoare .............. lei;

- vândută ............................... kg valoare .................................... lei;

- reținută ................................ kg valoare .................................... lei;

- confiscată ............................ kg valoare .................................... lei.

Specificați motivele pentru care a fost confiscată carnea: ..................

.............................................................................

Pielea - valoare: .............................. calitatea la livrare: ..........................

V. Stabilirea despăgubirilor:

Specificare U.M. Specia și categoria Total
1. Număr de animale afectate cap
2. Valoarea reală a animalului lei
3. Valoarea pagubei (rând 1 x rând 2) lei
4. Valoarea recuperărilor lei
5. Valoarea despăgubirii acordate (rând 3 - rând 4) lei

Drepturile de despăgubire cuvenite se vor vira în contul nr. ......................................., deschis la ........................................, sau prin mandat poștal pe adresa ............................................ .

Prin plata despăgubirii se sting orice pretenții în legătura cu paguba mai sus menționată.

Procesul-verbal s-a încheiat în ... exemplare, câte unul pentru fiecare participant nominalizat la punctul I.

COMISIA (numele, funcția, instituția reprezentantă, semnătura):

1. .........................................................................;

2. .........................................................................;

3. ........................................................................ .

ASISTENȚI (numele, funcția, instituția reprezentantă, semnătura):

1. .........................................................................;

2. .........................................................................;

3. ........................................................................ .

ANEXA Nr. 3

OBLIGAȚII
ce revin proprietarilor culturilor agricole și silvice și ai animalelor
domestice, pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele
din speciile de faună de interes cinegetic

Art. 1. -

Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole și silvice au următoarele obligații:

a) să declare și să înregistreze suprafețele pe care sunt înființate culturile agricole, potrivit legii;

b) să aibă elaborate amenajamente silvice în vigoare, potrivit legii;

c) să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole și/sau vegetației forestiere, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hrană de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic;

d) să amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic (fixe sau mișcătoare), fizice ori chimice, permise de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împiedica pătrunderea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic în interiorul culturilor.

Art. 2. -

Obligațiile ce revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic sunt:

a) să declare și să înregistreze animalele domestice potrivit legii;

b) să asigure paza animalelor domestice aflate la pășunat sau la diferite munci;

c) să folosească pentru pășunatul animalelor domestice numai acele suprafețe admise, potrivit legii, la pășunat;

d) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite și păzite;

e) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de pășunat și adăpat, numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv și cu administratorul suprafeței respective de fond forestier.

Art. 3. -

Persoanele prevăzute la art. 1 și 2 fac dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre prin următoarele:

a) documente specifice, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 1 lit. a) și b) și la art. 2 lit. a);

b) dovada transmiterii solicitării pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. c);

c) constatarea, la fața locului, de către comisia de constatare și evaluare a pagubei a existenței mijloacelor de speriat sau de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. d);

d) deținerea numărului maxim de câini pentru pază, admis în condițiile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 2 lit. b) și d);

e) contractul de pășunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd suprafețele admise la pășunat, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 2 lit. c).

f) constatarea, la fața locului, de către comisia de constatare și evaluare a pagubei a asigurării condițiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. d).

g) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situația prevăzută la art. 2 lit. e).

h) existența cel puțin a unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei și a condițiilor de adăpostire pe timpul nopții, în cazul turmelor și cirezilor aflate la pășunat, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. b) și d).

Art. 4. -

Modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 1 și 2 se consemnează în procesul-verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.

ANEXA Nr. 4

OBLIGAȚII
ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice pentru prevenirea
pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile
de faună de interes cinegetic

Art. 1. -

Gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligați să întreprindă următoarele acțiuni pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic:

a) să fi recoltat integral numărul de exemplare aprobat pentru specia/speciile care au produs pagube pe sezonul de vânătoare anterior producerii acestora;

b) să asigure și să administreze hrana complementară pentru exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cel puțin jumătate din cantitățile de hrană complementară prevăzute în contractele de gestionare a fondurilor cinegetice pe raza cărora s-a produs paguba, în scopul menținerii acestora în zonele de hrănire și pentru abaterea de la culturile agricole sau din vegetația forestieră în care s-ar putea produce pagube;

c) să execute acțiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse, pe care le aduce la cunoștința structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puțin 24 de ore anterioare desfășurării acestora;

d) să solicite, în condițiile legii, aprobările necesare pentru reașezarea, suplimentarea cotelor de recoltă și pentru vânarea în afara perioadelor legale a acelor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube culturilor agricole, vegetației forestiere și animalelor domestice;

e) să vâneze cu prioritate, în condițiile legii, în locurile unde se produc pagube, acele exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă un potențial pericol de producere a pagubelor.

Art. 2. -

Se consideră că gestionarii fondurilor cinegetice și-au îndeplinit obligațiile ce le revin pentru prevenirea pagubelor doar dacă fac dovada că au realizat toate acțiunile prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

Gestionarii fondurilor cinegetice fac dovada îndeplinirii acțiunilor prevăzute la art. 1 astfel:

a) prin numărul de exemplare recoltate, raportat la numărul de exemplare aprobat pentru recoltare, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. a);

b) prin procese-verbale de administrare a hranei complementare în locurile destinate pentru hrănire și abatere, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. b);

c) prin procese-verbale încheiate cu ocazia desfășurării acțiunilor de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele periclitate, în perioadele în care acestea sunt frecventate de vânat pentru hrană, și cu scrisorile înaintate structurilor teritoriale ale administratorului anterior executării acestora, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. c);

d) prin solicitarea scrisă și transmisă în vederea obținerii aprobărilor necesare recoltării, prin autorizațiile de vânătoare eliberate pentru împușcare și prin împușcarea efectivă a exemplarelor respective, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 1 lit. d) și e). În situația în care gestionarul constată că nu poate recolta exemplarele pentru care a obținut aprobare, deoarece acestea nu mai frecventează zonele respective, notifică structura teritorială de specialitate competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru a încheia un act de constatare în acest sens.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...