Guvernul României

Hotărârea nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Practică judiciară (1)

(1) Se aprobă Programul național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României, componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, denumit în continuare Program. Practică judiciară (1)

(2) Principiile promovate în aplicarea Programului sunt:

a) principiul libertății de informare și al accesului universal la informație;

b) prezervarea moștenirii intelectuale naționale;

c) partajarea resurselor informaționale și documentare;

d) promovarea unui context informațional multicultural și multilingvist;

e) promovarea de noi modele de informare și documentarea pornindu-se de la tehnologiile avansate existente.

(3) Programul are ca principale obiective:

a) îmbunătățirea, coordonarea și eficientizarea proceselor de digitizare a resurselor culturale la nivel național;

b) sporirea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate, diversificarea și conservarea acestora;

c) creșterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de internet la resursele culturale naționale.

(4) Programul are în vedere digitizarea și stocarea resurselor culturale corespunzătoare următoarelor domenii: Practică judiciară (1)

a) patrimoniul scris;

b) patrimoniul cultural mobil;

c) patrimoniul cultural imobil;

d) patrimoniul audiovizual;

e) patrimoniul arhivistic.

(5) Finanțarea Programului se asigură din sume alocate cu această destinație ministerelor implicate în aplicarea Programului de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Art. 2. -

(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (3), se constituie Comisia pentru implementarea și monitorizarea Programului, denumită în continuare Comisia, având rol de decizie strategică și fiind formată din câte un reprezentant al Ministerului Culturii și Cultelor, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, desemnați prin ordine ale miniștrilor de resort.

(2) Președinția Comisiei este asigurată de reprezentantul Ministerului Culturii și Cultelor.

(3) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretariat format din specialiști numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Art. 3. -

Ministerul Culturii și Cultelor împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației elaborează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ghidul operațional al Programului, care va cuprinde: condiții, modalități de punere în aplicare a Programului, plan de acțiuni, proiecte prioritare, responsabilități și termene de realizare a acțiunilor și proiectelor din cadrul Programului, modul de organizare și funcționare a Comisiei, precum și alte detalii legate de implementarea și monitorizarea Programului, aprobat prin ordin comun.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) În procesul de implementare a Programului, Institutul de Memorie Culturală (CIMEC), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, are calitatea de agregator național, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut (instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale) și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar.

(2) Până la realizarea portalului special dedicat Programului, stocarea resurselor culturale digitizate se va realiza prin extinderea portalului Cultur@ pe Net al Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 5. -

(1) Pentru asigurarea coordonării achizițiilor publice din cadrul Programului, precum și a monitorizării Programului, în structura Ministerului Culturii și Cultelor se înființează Unitatea de implementare a Programului, compartiment care va funcționa cu încadrarea în numărul maxim de posturi.

(2) Structura organizatorică, precum și regulamentul de funcționare ale compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și cultelor,
Demeter Andras Istvan,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Mariana Câmpeanu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.676.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...