Guvernul României

Hotărârea nr. 1628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare și ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a sumelor necesare acordării ajutoarelor financiare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare, în concordanță cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008.

Art. 2. -

Se desemnează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca autoritate națională competentă pentru implementarea, controlul și derularea măsurii de acordare de ajutoare financiare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare.

Art. 3. -

(1) Copiii din grădinițele, unitățile școlare primare și/sau unitățile școlare gimnaziale, aprobate sau acreditate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, beneficiază de ajutorul financiar pentru laptele și produsele prevăzute în anexa nr. 1 "Lista produselor eligibile pentru ajutor comunitar" la Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei.

(2) Ajutorul financiar se acordă pentru laptele și produsele lactate care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare și în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală și sunt marcate cu ștampila ovală, conform normelor sanitare veterinare.

Art. 4. -

Solicitanții ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt instituțiile școlare sau consiliile județene, primăriile sectoarelor municipiului București, respectiv ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, care administrează activitatea acestor instituții, efectuează plata către furnizorii acestor produse și îndeplinesc condițiile de aprobare.

Art. 5. -

(1) Solicitanții de ajutor financiar pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare, înainte de începerea cursurilor fiecărui an școlar, depun o cerere la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea aprobării acestora.

(2) În vederea acordării ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare, solicitanții depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cererile de plată, la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

(3) Solicitantul are deplina responsabilitate a declarațiilor în ceea ce privește înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de aprobare și decontare a ajutorului financiar și are obligația returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.

Art. 6. -

(1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât prețul de vânzare al produselor lactate plătit furnizorului, fără TVA.

(2) În cazul în care valoarea ajutorului financiar este mai mare decât prețul de vânzare, fără TVA, înainte de completarea cererii de plată, solicitantul face o ajustare a cantităților de lapte, în vederea reducerii ajutorului financiar.

Art. 7. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare, derulat cu sprijin comunitar, precum și cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.

Art. 8. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene, pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului financiar.

Art. 9. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și raportează direcției de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, producători, cantitatea de lapte și produse lactate, pe sortimente, precum și valoarea totală a sprijinului acordat.

Art. 10. -

Finanțarea sumelor aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce reprezintă ajutorul financiar pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare, se asigură prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la poziția distinctă denumită "Finanțare FEGA, prefinanțare FEGA", și se derulează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Sumele reprezentând ajutoare financiare pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate în instituțiile școlare, încasate de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de către solicitanții care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri ale bugetului de stat.

Art. 12. -

Pentru anul școlar 2007-2008 se aplică Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 697/2007 privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate în instituțiile școlare și se decontează ajutorul financiar conform prevederilor acestuia, iar începând cu anul școlar 2008-2009, se aplică prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.628.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...