Guvernul României

Hotărârea nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 decembrie 2008 până la 02 august 2016, fiind abrogat prin Hotărâre 539/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase pentru om și mediu, în vederea introducerii pe piață a acestora.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor substanțe și preparate în stare finită, destinate utilizatorului final:

a) medicamentelor de uz uman, reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;

c) produselor cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) amestecurilor de substanțe devenite deșeuri, reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;

e) produselor alimentare;

f) produselor care constituie hrană pentru animale;

g) produselor de protecția plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecția plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;

h) substanțelor radioactive, reglementate de Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, și de Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, cu completările ulterioare; Jurisprudență (1)

i) altor substanțe sau preparate pentru care există proceduri comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementări legale în vigoare și pentru care cerințele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul:

a) transportului substanțelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare și maritime;

b) substanțelor în tranzit, care sunt sub supraveghere vamală, cu condiția ca ele să nu sufere nicio transformare sau prelucrare.

(4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorități competente următoarele instituții:

a) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile - autoritate de coordonare și de reglementare;

b) Agenția Națională pentru Protecția Mediului - autoritate de implementare;

c) Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - autorități de control și inspecție.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) substanțe - elementele chimice și compușii lor, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru a menține stabilitatea produselor și orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanței sau fără modificarea compoziției sale;

b) preparate - amestecurile sau soluțiile de două sau mai multe substanțe;

c) introducere pe piață - punerea la dispoziția unor terțe părți a substanțelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piață în sensul prezentei hotărâri;

d) EINECS - Inventarul european al substanțelor chimice existente. Acest inventar conține lista definitivă a tuturor substanțelor considerate a fi pe piața comunitară la 18 septembrie 1981.

(2) În sensul prezentei hotărâri, sunt considerate periculoase următoarele substanțe și preparate:

a) substanțele și preparatele explozive - substanțele solide, lichide, sub formă de pastă sau gelatinoase și preparatele care pot să reacționeze exoterm în absența oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, și care, în condiții de testare determinate, detonează, produc o deflagrație rapidă sau care, sub efectul căldurii, explodează, când sunt închise parțial;

b) substanțele și preparatele oxidante - substanțele și preparatele care, în contact cu alte substanțe, în special cu substanțele inflamabile, produc o reacție puternic exotermă;

c) substanțele și preparatele extrem de inflamabile - substanțele și preparatele lichide care au un punct de aprindere extrem de scăzut și un punct de fierbere scăzut, precum și substanțele și preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura și presiunea mediului ambiant;

d) substanțele și preparatele foarte inflamabile:

- substanțele și preparatele care se pot încălzi și, în final, se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

- substanțele și preparatele solide care se pot aprinde cu ușurință după un scurt contact cu o sursă de aprindere și care continuă să ardă sau să se consume după îndepărtarea sursei de aprindere; sau

- substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau

- substanțele și preparatele care, în contact cu apa sau aerul umed, emană gaze foarte inflamabile, în cantități periculoase;

e) substanțele și preparatele inflamabile - substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

f) substanțele și preparatele foarte toxice - substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, chiar și în cantități foarte mici, pot provoca moartea ori afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;

g) substanțele și preparatele toxice - substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, chiar și în cantități mici, pot provoca moartea ori afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;

h) substanțele și preparatele nocive - substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot provoca moartea ori afecțiuni acute sau cronice ale sănătății;

i) substanțele și preparatele corozive - substanțele și preparatele care, în contact cu țesuturile vii, exercită o acțiune distructivă asupra acestora din urmă;

j) substanțele și preparatele iritante - substanțele și preparatele necorozive care, în contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reacție inflamatorie;

k) substanțele și preparatele sensibilizante - substanțele și preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot induce o reacție de hipersensibilizare, astfel încât, la o expunere ulterioară la substanță sau preparat, provoacă efecte adverse caracteristice;

l) substanțele și preparatele cancerigene - substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot produce cancer sau pot crește incidența lui;

m) substanțele și preparatele mutagene: substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot produce anomalii genetice ereditare sau pot crește incidența lor;

n) substanțele și preparatele toxice pentru reproducere - substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, pot produce sau crește incidența efectelor adverse nonereditare asupra urmașilor și/sau pot afecta funcțiile ori capacitatea de reproducere masculină sau feminină;

o) substanțele și preparatele periculoase pentru mediu - substanțele și preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului.

Art. 3. -

Testarea și evaluarea proprietăților substanțelor în vederea clasificării se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

CAPITOLUL II Clasificarea substanțelor periculoase

Art. 4. -

(1) Substanțele se clasifică pe baza proprietăților lor intrinseci, conform categoriilor prevăzute la art. 2 alin. (2). La clasificarea substanțelor se iau în considerare impuritățile, atât timp cât concentrațiile acestora din urmă depășesc limitele de concentrație prevăzute la alin. (4).

(2) Principiile generale de clasificare și etichetare a substanțelor și preparatelor se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepția cazurilor în care în alte acte normative comunitare sunt specificate cerințe contrare pentru preparate periculoase.

(3) Lista substanțelor periculoase clasificate și etichetate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Substanțele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 se caracterizează, acolo unde este cazul, prin limitele de concentrație sau orice alt parametru care să facă posibilă o evaluare a pericolului pentru sănătate ori mediu al preparatelor ce conțin substanțele periculoase prevăzute sau al substanțelor ce conțin alte substanțe periculoase ca impurități.

CAPITOLUL III Obligațiile autorităților competente

Art. 5. -

(1) Este interzisă introducerea pe piață a substanțelor ca atare sau în preparate, dacă acestea nu sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile art. 7-17 și cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, și a substanțelor înregistrate, dacă nu s-au furnizat informațiile care rezultă din aplicarea art. 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu excepția cazului în care pentru preparate există prevederi în alte acte normative comunitare.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, până când substanța este inclusă în anexa nr. 2 sau până când se adoptă decizia ca aceasta să nu se includă, în conformitate cu procedura referitoare la adaptarea progresului tehnic, reglementată de art. 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Obligația de a efectua documentarea

Art. 6. -

(1) Producătorii, distribuitorii și importatorii substanțelor periculoase prevăzute în EINECS, dar care nu au fost încă incluse în anexa nr. 2, sunt obligați să efectueze o documentare pentru a obține datele relevante și accesibile existente privind proprietățile unor asemenea substanțe.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), aceștia ambalează și etichetează provizoriu aceste substanțe conform prevederilor art. 7-17 și criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL V Ambalarea

Art. 7. -

(1) Este interzisă introducerea pe piață a substanțelor periculoase dacă ambalajul acestora nu îndeplinește următoarele cerințe:

a) ambalajul trebuie să fie proiectat și realizat astfel încât să împiedice orice pierdere a conținutului; această cerință nu se aplică în cazul în care sunt prevăzute mecanisme speciale de securitate;

b) materialele din care sunt realizate ambalajul și sistemele de închidere trebuie să fie rezistente la atacul conținutului și nu trebuie să formeze compuși periculoși cu conținutul;

c) ambalajul și sistemele de închidere trebuie să fie rezistente și solide pentru a se evita slăbirea acestora și pentru a îndeplini criteriile de securitate în condițiile unei manipulări normale;

d) recipientele prevăzute cu sisteme de închidere care să permită reînchiderea sunt astfel proiectate și realizate încât ambalajul să poată fi închis în mod repetat fără pierderi de conținut;

e) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conține substanțe vândute sau puse la dispoziția publicului larg și etichetate foarte toxic, toxic sau coroziv, conform definițiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un sistem de închidere rezistent la manipularea de către copii și un însemn tactil de avertizare a pericolului;

f) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conține substanțe vândute sau puse la dispoziția publicului larg și etichetate nociv, extrem de inflamabil sau foarte inflamabil, conform definițiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un însemn tactil de avertizare a pericolului.

(2) Inițial, ambalajele trebuie să fie închise cu un sigiliu, astfel încât atunci când ambalajul este deschis pentru prima oară sigiliul să se deterioreze iremediabil.

(3) Lista substanțelor prevăzute în anexa nr. 2 pentru care ambalajul trebuie prevăzut cu dispozitivele și însemnele prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic.

(4) Specificațiile tehnice ale dispozitivelor prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic și sunt prevăzute la pct. A și B din anexa nr. 3.

CAPITOLUL VI Etichetarea

Art. 8. -

Este interzisă introducerea pe piață a substanțelor periculoase dacă etichetele de pe ambalaje nu îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 9.

Art. 9. -

Fiecare ambalaj prezintă, într-o formă clară, cu caracter de neșters, următoarele mențiuni:

a) denumirea substanței potrivit prevederilor anexei nr. 2. Dacă substanța nu este prevăzută încă în lista din anexa nr. 2, trebuie să i se dea o denumire, utilizând o denumire recunoscută pe plan internațional;

b) numele și adresa completă, inclusiv numărul de telefon al persoanei cu sediul/domiciliul în Comunitatea Europeană, responsabilă de introducerea pe piață a substanței, indiferent dacă este producătorul, importatorul sau distribuitorul;

c) simboluri de pericol, dacă există, și indicarea pericolului pe care îl prezintă utilizarea substanței;

d) frazele-tip care să indice riscurile speciale cauzate de utilizarea substanței periculoase (frazele R);

e) frazele-tip referitoare la utilizarea în siguranță a substanței (frazele S);

f) numărul CE, dacă a fost atribuit.

Art. 10. -

(1) Simbolurile de pericol prevăzute la art. 9 lit. c) și textul indicațiilor de pericol sunt prevăzute în anexa nr. 4. Pentru simbolurile de pericol trebuie respectate următoarele cerințe:

a) simbolurile de pericol trebuie tipărite cu negru pe un fond galben-portocaliu;

b) simbolurile de pericol și indicațiile de pericol, care sunt utilizate pentru fiecare substanță, trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Pentru substanțele periculoase care nu apar încă în anexa nr. 2, simbolurile de pericol și indicațiile de pericol sunt atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Atunci când unei substanțe i se atribuie mai mult de un simbol de pericol, trebuie respectate următoarele:

a) obligația de a menționa simbolurile care conțin litera "T" face opțională utilizarea simbolurilor care conțin literele "X" și "C", cu excepția cazului în care anexa nr. 2 cuprinde prevederi contrare;

b) obligația de a menționa simbolul "C" face opțională utilizarea simbolurilor care conțin litera "X";

c) obligația de a menționa simbolul "E" face opțională utilizarea simbolurilor care conțin literele "F" și "O".

Art. 11. -

(1) Textul frazelor "R" trebuie să fie în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Frazele "R" utilizate pentru fiecare substanță trebuie să fie în conformitate cu cele prevăzute în anexa nr. 2.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...