Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Se constituie Comisia specială de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare comisia specială, având următoarea componență: Modificări (1)

- preşedinte - un senator desemnat de Biroul permanent al Senatului;
- vicepreşedinte - un deputat desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor;
- 3 membri - un ofiţer superior din cadrul Ministerului de Interne, desemnat de ministrul de interne, un reprezentant al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, desemnat de ministrul justiţiei, preşedintele asociaţiei de revoluţionari, legal constituită până la data de 30 decembrie 1992, a cărei documentaţie se verifică. Participarea preşedinţilor asociaţiilor de revoluţionari la lucrările comisiei speciale se face în ordinea cronologică a constituirii asociaţiilor.

(2) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei speciale prevăzute la alin. (1), cu excepția președinților asociațiilor de revoluționari, nu pot avea calitatea de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990.

Art. 2. -

(1) Activitățile de secretariat tehnic ale comisiei speciale, sediul în care aceasta își desfășoară activitatea și resursele materiale și bănești necesare funcționării acesteia sunt asigurate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.

(2) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile și persoanelor care asigură activitățile de secretariat tehnic al comisiei speciale.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Atribuțiile comisiei speciale sunt următoarele:

a) verificarea documentației care a stat la baza eliberării certificatelor prevăzute de Legea nr. 42/1990;

b) transmiterea, către Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990, a concluziilor verificării documentației prevăzute la lit. a) și a măsurilor propuse;

c) sesizarea organelor de urmărire penală și anularea certificatelor, în cazul în care se constată existența unor indicii cu privire la dobândirea ilegală a calității de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990. Decizia de anulare a certificatului poate fi contestată la comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990, în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația suspendă executarea.

(2) Comisia specială va proceda la transmiterea concluziilor și a propunerilor care rezultă în urma verificării documentației prevăzute la alin. (1) lit. a), o dată la 15 zile. Aceste concluzii și propuneri se comunică și Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.

(3) Concluziile și propunerile finale ale comisiei speciale se concretizează într-un raport care se prezintă comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990, cel mai târziu la data de 31 martie 1998. Modificări (2)

Art. 4. -

Activitatea comisiei speciale se desfășoară în conformitate cu regulamentul propriu, elaborat de secretariatul tehnic și aprobat în prima ședință a acesteia.

Art. 5. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3, comisia specială va solicita comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990 documentația care a făcut obiectul verificărilor de către aceasta.

(2) Transmiterea documentației prevăzute la alin. (1) se face în termen de 15 zile de la data solicitării acesteia, urmând a fi restituită pe măsura efectuării verificării.

Art. 6. -

Președintele fiecărei asociații de revoluționari dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) are obligația de a pune la dispoziție comisiei speciale: Modificări (1)

- actul de înființare a asociației;

- amprenta ștampilei asociației;

- procesul-verbal al hotărârii adunării generale de desemnare a organelor de conducere ale asociației;

- numărul membrilor asociației;

- procesul-verbal cuprinzând hotărârile adunării generale ce au avut ca obiect analizarea și aprobarea documentației care a stat la baza propunerii de certificare a calității de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990.

Art. 7. -

(1) Comisia specială își încetează activitatea la data transmiterii raportului final prevăzut la art. 3 alin. (3) către comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990.

(2) În termen de 30 de zile de la data primirii raportului final al comisiei speciale, comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990 va informa Parlamentul României în legătură cu rezultatul verificărilor, propunând măsurile ce urmează a fi luate.

Art. 8. - Modificări (1)

Cererile privind acordarea calității de beneficiar al Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au fost depuse în termen legal, vor fi soluționate în raport cu măsurile dispuse în baza art. 7 alin. (2) din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General
al Guvernului
și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Secretariatul de Stat
pentru Problemele
Revoluționarilor din Decembrie 1989
Cristian Alexandrescu
Ministru de stat,
ministru de interne,
Gavril Dejeu
p. Ministru de stat,
ministrul justiției,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

București, 15 decembrie 1997.

Nr. 79.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...