Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

Decizia nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 8 din 5 iunie 2008 privind necesitatea modificării formularelor tipizate ale notificărilor în sensul simplificării acestora,

în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a) raportate la art. 22 alin. (3), (6) și (8) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere elaborează formularele tipizate ale notificărilor, în situațiile prevăzute de lege,

având în vedere calitatea României de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene,

având în vedere recomandările Comisiei Europene exprimate în Raportul nr. 1.227/2005 al Grupului de Lucru Art. 29 pentru protecția datelor, privind importanța standardizării și simplificării procedurilor de notificare a autorităților naționale de supraveghere, precum și adoptarea unor metode cât mai puțin costisitoare pentru punerea în practică a acestora, în vederea evitării formalităților administrative excesive,

ținând cont de prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care statuează că notificarea este destinată să asigure publicitatea scopurilor și caracteristicilor principale ale prelucrărilor efectuate de operatorii de date cu caracter personal, astfel încât autoritatea de supraveghere să poată controla concordanța prelucrărilor declarate cu dispozițiile legale naționale în materie,

având în vedere că, în principal, prin notificare se asigură informarea publicului asupra prelucrărilor de date personale pe care le declară operatorul, prin intermediul Registrului de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, ținut de autoritatea de supraveghere, potrivit legii,

luându-se în considerare faptul că taxa de notificare a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a alin. (7) al art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

ținând cont de situațiile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, stabilite prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, precum și modalitatea de notificare a transferurilor de date cu caracter personal către alte state, prevăzută de Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state,

în temeiul art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se aprobă formularul tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

Notificările completate pe formularele aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și înregistrate în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal până la data intrării în vigoare a prezentei decizii rămân valabile.

Art. 3. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 martie 2009.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 12 iunie 2006, se abrogă.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

București, 11 decembrie 2008.

Nr. 95.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

┌─────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHEREA │ │ SE COMPLETEAZĂ DE A.N.S.P.D.C.P. │ │PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL │ │ │ │ (A.N.S.P.D.C.P.) │ │NR. R.G. |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ Str. Olari nr. 32, Sector 2, BUCUREȘTI │ │DATA |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ Cod poștal 024057 Nr. notificare 2447 │ │NR. NOTIFICARE |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ Tel. +40212525599 www.dataprotection.ro │ │ │ └─────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NOTIFICARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │NOTIFICARE GENERALĂ*) [ ] NOTIFICARE SIMPLIFICATĂ**) [ ] NOTIFICARE SPECIALĂ***) [ ] │ │ │ │*) Se completează toate rubricile. │ │**) Se completează numai rubricile I, II, III, IV, VI, IX, X, XI, XII, XIII și XIV, de către operatorii care │ │ prelucrează date cu caracter personal pentru scopurile stabilite prin decizie a președintelui A.N.S.P.D.C.P. │ │***) Se completează numai rubricile I, III, IV, V, IX, X și XI de către autoritățile publice care prelucrează date │ │ personale potrivit art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │NOTIFICARE, NOUĂ [ ] MODIFICAREA/COMPLETAREA UNEI NOTIFICĂRI ÎNREGISTRATE ÎN R.E.P.D.C.P*) [ ] │ │ PRECIZAȚI NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE**): |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │ │ │ *) Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal │ │**) Atenție! Se menționează numărul unei notificări deja înregistrate în R.E.P.D.C.P. │ │ Neprecizarea acestuia atrage imposibilitatea analizării și înregistrării acestei notificări. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I. Operatorul ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Numele/Denumirea operatorului ........................................................................................│ │Adresa/Sediul ........................................................................................................│ │Cod poștal .............. Țara .................. Județul ................ Localitatea ............... Sectorul ......│ │Tel: ............................... Fax: ................................ CIF .......................................│ │E-mail: ..............................................................................................................│ │ (pe această adresă se va primi confirmarea înregistrării formularului în Registrul General al ANSPDCP) │ │ │ │Persoană fizică: [ ] Persoană fizică autorizată: [ ] Persoană juridică: [ ] │ │Sector public [ ] Autoritate centrală [ ] Autoritate locală [ ] Altele [ ] │ │Sector privat [ ] │ │Membru al unei asociații (în sensul art. 28 din Legea nr. 677/2001) ..................................................│ │Persoană de contact: Numele și prenumele ................................................ Telefon ...................│ │ │ │ DECLARAȚIE │ │ │ │Declar, pe propria răspundere, că toate informațiile furnizate în acest formular sunt complete, exacte și corecte. │ │Numele și prenumele operatorului/reprezentantului legal: _____________________________________________________________│ │Funcția/Profesia: ____________________________________________________________________________________________________│ │Data: ___________________________________________________ │ │ │ │ ┌────────┐ │ │ Semnătura, │ L.S. │ │ │ __________________ └────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NOTĂ: │ │ │ │ Înainte de a completa rubricile din prezentul formular vă recomandăm să consultați instrucțiunile cuprinse în │ │Ghidul de completare a notificărilor. │ │ Notificarea se completează cu majuscule, în mod clar și concis. Informațiile din acest formular sunt obligatorii și│ │sunt destinate a fi incluse în R.E.P.D.C.P. al cărui scop este asigurarea caracterului public al prelucrărilor de │ │date. În cazul în care intervin schimbări în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal sau există o │ │solicitare în acest sens din partea autorității de supraveghere, operatorul are obligația de a completa sau modifica │ │notificarea, în termen legal. Omisiunea de a notifica, precum și notificarea incompletă sau care conține informații │ │false constituie contravenții și se sancționează cu amendă potrivit art. 31 din Legea nr. 677/2001. │ │ Numărul de notificare, primit ulterior depunerii notificării la autoritatea de supraveghere, trebuie menționat pe │ │orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvăluite. │ │ Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt menționate la secțiunile I, II și III ale formularului │ │își pot exercita drepturile de acces, opoziție, rectificare și ștergere a datelor, adresându-se A.N.S.P.D.C.P. │ │printr-o cerere scrisă, datată și semnată. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II. Reprezentantul operatorului situat într-un stat terț ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Numele/Denumirea reprezentantului ....................................................................................│ │Adresa/Sediul ........................................................................................................│ │Cod poștal .............. Țara .................. Județul ................ Localitatea ............... Sectorul ......│ │Tel: ............................... Fax: ................................ CIF .......................................│ │E-mail: ..............................................................................................................│ │Persoană fizică: [ ] Persoană fizică autorizată: [ ] Persoană juridică: [ ] │ │Sector public [ ] Autoritate centrală [ ] Autoritate locală [ ] Altele [ ] │ │Sector privat [ ] │ │Membru al unei asociații (în sensul art. 28 din Legea nr. 677/2001) ..................................................│ │Persoană de contact: Numele și prenumele ................................................ Telefon ...................│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ III. Împuternicitul care prelucrează datele pe seama operatorului ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Anexați documentul (pe suport de hârtie sau magnetic) conținând următoarele date ale persoanei/persoanelor │ │împuternicite: numele/denumirea, adresa/sediul, țara, județul, localitatea, sectorul, codul poștal, telefon, fax, │ │e-mail. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ IV. Scopul prelucrării ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1 [ ]│resurse umane │20 [ ]│servicii de consiliere legală și reprezentare în │ │ │ │ │justiție │ │ 2 [ ]│gestiune economico-financiară și administrativă │21 [ ]│servicii financiar-bancare │ │ 3 [ ]│selecție și plasare forță de muncă │22 [ ]│rapoarte de credit │ │ 4 [ ]│reclamă, marketing și publicitate │23 [ ]│colectare debite/recuperare creanțe │ │ 5 [ ]│servicii de sănătate │24 [ ]│servicii de asigurări și reasigurări │ │ 6 [ ]│educație și cultură │25 [ ]│tranzacții imobiliare │ │ 7 [ ]│protecție și asistență socială │26 [ ]│servicii hoteliere și de turism │ │ 8 [ ]│urbanism și amenajarea teritoriului │27 [ ]│monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor │ │ │ │ │și/sau bunurilor publice/private │ │ 9 [ ]│fond funciar │28 [ ]│servicii de comunicații electronice │ │10 [ ]│cadastru și publicitate imobiliară │29 [ ]│constatarea și sancționarea contravențiilor │ │11 [ ]│taxe și impozite │30 [ ]│prevenirea, cercetarea, reprimarea infracțiunilor, │ │ │ │ │menținerea ordinii publice │ │12 [ ]│evidența populației și stare civilă │31 [ ]│alte activități desfășurate în domeniul dreptului │ │ │ │ │penal (precizați) ....................................│ │13 [ ]│evidență electorală │ │......................................................│ │14 [ ]│emitere autorizații/licențe │ │......................................................│ │15 [ ]│statistică │ │......................................................│ │16 [ ]│cercetare științifică │32 [ ]│alte scopuri (precizați) .............................│ │17 [ ]│administrarea justiției │ │......................................................│ │18 [ ]│activitate notarială │ │......................................................│ │19 [ ]│activitate politică │ │......................................................│ └──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ V. Temeiul legal al prelucrării*) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Precizați actele normative specifice domeniului de activitate: │ │......................................................................................................................│ │......................................................................................................................│ │......................................................................................................................│ │*) Atenție! Se completează numai pentru Notificarea specială. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ VI. Categorii de persoane vizate ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │1 [ ]│clienți/potențiali clienți │14 [ ]│pasageri │ │2 [ ]│consumatori/potențiali consumatori │15 [ ]│membri │ │3 [ ]│debitori │16 [ ]│titulari ai drepturilor reale │ │4 [ ]│pacienți │17 [ ]│electori/susținători ai partidelor politice │ │5 [ ]│cadre medico-sanitare │18 [ ]│subiecți ai unei cercetări, publicații sau emisiuni │ │ │ │ │radio-tv │ │6 [ ]│farmaciști │19 [ ]│justițiabili │ │7 [ ]│cadre didactice │20 [ ]│contribuabili │ │8 [ ]│studenți │21 [ ]│abonați │ │9 [ ]│minori │22 [ ]│angajați │ │10 [ ]│beneficiari ai serviciilor de protecție și │23 [ ]│membrii familiei persoanei vizate │ │ │asistență socială │ │ │ │11 [ ]│beneficiari ai serviciilor publice locale │24 [ ]│altele (precizați) │ │12 [ ]│beneficiari ai asigurărilor │ │......................................................│ │13 [ ]│vizitatori │ │......................................................│ └──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ VII. Motivele care justifică aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 677/2001 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │[ ] scopuri statistice [ ] cercetare științifică [ ] cercetare istorică [ ] altele .............................│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ VIII. Modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │[ ] în scris*) [ ] prin afișare la sediu*) [ ] verbal [ ] exceptat prin lege**) │ │[ ] prin afișare pe pagina web***) ...................................................................................│ │ *) Se atașează modelul notei de informare. │ │ **) Potrivit art. 12 alin. (3) sau (4) din Legea nr. 677/2001. │ │***) Se menționează adresa URL a paginii WEB. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ IX. Categorii de date prelucrate ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1 [ ]│numele și prenumele │16 [ ]│profesie │ │ 2 [ ]│numele și prenumele membrilor de familie │17 [ ]│loc de muncă │ │ 3 [ ]│sexul │18 [ ]│formare profesională - diplome - studii │ │ 4 [ ]│porecla/pseudonimul │19 [ ]│situație familială │ │ 5 [ ]│data și locul nașterii │20 [ ]│situație militară │ │ 6 [ ]│cetățenia │21 [ ]│situație economică și financiară │ │ 7 [ ]│semnătura │22 [ ]│date privind bunurile deținute │ │ 8 [ ]│date din actele de stare civilă │23 [ ]│date bancare │ │ 9 [ ]│date din permisul de conducere/certificatul de │24 [ ]│obișnuințe/preferințe/comportament │ │ │înmatriculare │ │ │ │10 [ ]│nr. dosarului de pensie │25 [ ]│imagine │ │11 [ ]│nr. asigurării sociale/asigurării de sănătate │26 [ ]│voce │ │12 [ ]│caracteristici fizice/antropometrice │27 [ ]│date de geolocalizare/date de trafic │ │13 [ ]│telefon/fax │28 [ ]│altele (precizați): ..................................│ │14 [ ]│adresă (domiciliu/reședință) │ │......................................................│ │15 [ ]│e-mail │ │......................................................│ │ │ │ │......................................................│ └──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ X. Categorii de date cu caracter special ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1 [ ]│date cu caracter personal care denotă originea │11 [ ]│date privind starea de sănătate │ │ │rasială a persoanelor vizate │ │ │ │ 2 [ ]│date cu caracter personal care denotă originea │12 [ ]│date genetice │ │ │etnică a persoanelor vizate │ │ │ │ 3 [ ]│date cu caracter personal care denotă │13 [ ]│dale biometrice │ │ │convingerile politice ale persoanelor vizate │ │ │ │ 4 [ ]│date cu caracter personal care denotă │14 [ ]│date privind viața sexuală │ │ │convingerile filozofice ale persoanelor vizate │ │ │ │ 5 [ ]│date cu caracter personal care denotă │15 [ ]│date privind săvârșirea de infracțiuni │ │ │convingerile religioase ale persoanelor vizate │ │ │ │ 6 [ ]│date cu caracter personal care denotă apartenența│16 [ ]│date privind condamnări penale/măsuri de siguranță │ │ │sindicală a persoanelor vizate │ │ │ │ 7 [ ]│date cu caracter personal care denotă apartenența│17 [ ]│date privind sancțiuni disciplinare │ │ │la un partid politic a persoanelor vizate │ │ │ │ 8 [ ]│date cu caracter personal care denotă apartenența│18 [ ]│date privind sancțiuni contravenționale │ │ │la o organizație religioasă a persoanelor vizate │ │ │ │ 9 [ ]│codul numeric personal │19 [ ]│date privind cazierul judiciar │ │10 [ ]│seria și numărul actului de │20 [ ]│altele (precizați) ...................................│ │ │identitate/pașaportului │ │......................................................│ └──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ XI. Categorii de destinatari ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1 [ ]│persoana vizată │13 [ ]│societăți de asigurare și reasigurare │ │ 2 [ ]│reprezentanții legali ai persoanei vizate │14 [ ]│organizații profesionale │ │ 3 [ ]│împuternicitul operatorului │15 [ ]│organizații politice │ │ 4 [ ]│partenerii contractuali ai operatorului │16 [ ]│asociații și fundații │ │ 5 [ ]│alte companii din același grup cu operatorul │17 [ ]│mass-media │ │ 6 [ ]│autorități publice centrale/locale │18 [ ]│angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate │ │ 7 [ ]│servicii sociale și de sănătate │19 [ ]│agenții de selecție și plasare a forței de muncă │ │ 8 [ ]│instituții de învățământ și educație │20 [ ]│organizații de cercetare a pieței │ │ 9 [ ]│furnizorii de servicii și bunuri │21 [ ]│altele (precizați) │ │10 [ ]│societăți bancare │ │......................................................│ │11 [ ]│birouri de credit │ │......................................................│ │12 [ ]│agenții de colectare a debitelor/recuperare a │ │......................................................│ │ │creanțelor │ │......................................................│ └──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ XII. Garanțiile care însoțesc dezvăluirea datelor către terți ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │[ ] consimțământul persoanei vizate [ ] acte normative*) ......................................................│ │[ ] alte garanții (precizați) ........................................................................................│ │*) Se precizează numărul, data și titlul actului normativ. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ XIII. Încheierea operațiunilor de prelucrare și destinația ulterioară a datelor ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │[ ] data estimată*) ..................................................................................................│ │[ ] data certă a încetării operațiunilor de prelucrare**) ............................................................│ │ prin: [ ] prelucrare în alt scop cu consimțământul persoanei vizate │ │ [ ] ștergere [ ] distrugere [ ] arhivare │ │[ ] transformare în date anonime și stocare exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică │ │[ ] transferare unui alt operator │ │ *) Se completează la data depunerii notificării. │ │**) Se completează la data încheierii tuturor operațiunilor de prelucrare. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ XIV. Transferuri de date în străinătate ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. În state din Uniunea Europeană [ ] │ │2. În alte state din Zona Economică Europeană [ ] │ │3. În state cărora Comisia Europeană le-a recunoscut prin decizie un nivel de protecție adecvat [ ] │ │Precizați statele: ...................................................................................................│ │Precizați scopul transferului, prin menționarea indicativului respectiv de la rubrica IV: ............................│ │Precizați datele/categoriile de date transferate, prin menționarea indicativului respectiv de la rubricile IX și/sau X│ │......................................................................................................................│ │4. În alte state decât cele de la punctele 1, 2 și 3 [ ] │ │Precizați statele: ...................................................................................................│ │Precizați scopul transferului, prin menționarea indicativului respectiv de la rubrica IV: ............................│ │Precizați datele/categoriile de date transferate, prin menționarea indicativului respectiv de la rubricile IX și/sau X│ │......................................................................................................................│ │Transfer în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001*) [ ] │ │Transfer în baza art. 30 din Legea nr. 677/2001 [ ] │ │*) Se anexează copia contractului încheiat între importatorul și exportatorul de date. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ XV. Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării*) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │......................................................................................................................│ │......................................................................................................................│ │......................................................................................................................│ │......................................................................................................................│ │*) Se realizează o descriere generală care să permită aprecierea preliminară a măsurilor luate pentru asigurarea │ │ securității prelucrării. │ │ Se anexează documentul/ele conținând politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal sau │ │ extrase din politicile interne ale operatorului care conțin aceste măsuri. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ XVI. Sistemul de evidență utilizat și legăturile cu alte prelucrări de date sau sisteme de evidență ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Sistem manual [ ] Sistem automatizat [ ] Mixt [ ] │ │Prelucrarea are legătură cu alte sisteme de evidență/prelucrări: da [ ] nu [ ] │ │În cazul în care ați bifat da, precizați dacă sistemul de evidență este situat: pe teritoriul României [ ] │ │ în străinătate [ ] │ │......................................................................................................................│ │......................................................................................................................│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Modificări (1), Referințe (1)

;
se încarcă...