Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național

Modificări (2), Referințe (3), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 1997 până la 08 decembrie 2002, fiind înlocuit prin Ordonanță de urgență 67/1997(r1);
Formă aplicabilă de la 30 octombrie 1997 până la 17 iunie 1999, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 18 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență constituie cadrul general pentru reglementarea organizării, finanțării și desfășurării activității cinematografice.

Art. 2. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Oficiul Național al Cinematografiei, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Centrului Național al Cinematografiei, care se desființează.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Oficiul Național al Cinematografiei este instituție publică cu personalitate juridică și este condus de un președinte asimilat cu funcția de secretar de stat, precum și de un vicepreședinte, asimilat cu funcția de subsecretar de stat, numiți în funcție de primul-ministru.

(2) În structura Oficiului Național al Cinematografiei va fi prevăzut și postul de secretar general, numit în funcție pe bază de concurs.

(3) Funcția de secretar general este asimilată aceleia de director general dintr-un minister.

Art. 4. -

Organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. - Modificări (1)

Oficiul Național al Cinematografiei coordonează activitatea cinematografică din România, administrând resursele financiare alocate în acest scop.

Art. 6. - Modificări (1)

Pentru realizarea responsabilităților ce-i revin potrivit prevederilor art. 5, Oficiul Național al Cinematografiei îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează proiecte de hotărâri, ordonanțe și legi privind măsurile organizatorice, tehnice, financiare și juridice necesare pentru buna funcționare a sistemului cinematografic național;

b) face propuneri pentru asigurarea sincronizării legislației românești cu legislația europeană în domeniu;

c) emite, în îndeplinirea competențelor și atribuțiilor ce-i revin prin prezenta ordonanță de urgență, norme și instrucțiuni pentru instituțiile din subordine;

d) asigură participarea cinematografiei românești la toate formele europene sau internaționale de sprijinire a producției, distribuției și exploatării filmului, precum și reprezentarea României în toate instituțiile și organismele internaționale de profil;

e) înființează Registrul cinematografiei în scopul stabilirii unitare a modului de înregistrare, evidență și autorizare a tuturor activităților din domeniu, precum și de clasificare a operelor cinematografice;

f) elaborează și aprobă normele de organizare și funcționare a Registrului cinematografiei, precum și pe cele de clasificare a operelor cinematografice;

g) sprijină organizarea unor festivaluri cinematografice în România, precum și participarea unor producții românești la festivaluri internaționale;

h) organizează activități de formare și de perfecționare a cadrelor tehnice de specialitate;

i) solicită datele necesare de la instituțiile, agenții economici, persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei, elaborează și transmite Comisiei Naționale pentru Statistică "statistica cinematografică";

j) asigură controlul respectării reglementărilor în domeniul cinematografiei;

k) participă la inițierea și la negocierea convențiilor, a acordurilor și a altor înțelegeri internaționale sau bilaterale în domeniul cinematografiei, precum și a aderării la cele existente, conform prevederilor legale;

l) participă la inițierea, coordonarea și urmărirea aplicării convențiilor internaționale în domeniul cinematografiei;

m) editează publicații de specialitate și de informare în domeniu;

n) instituie Premiul Național al Cinematografiei, distincție prin care se recompensează creațiile cinematografice de valoare deosebită, pentru fiecare dintre domeniile specifice.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Pe lângă Oficiul Național al Cinematografiei se înființează Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei, organism de coordonare a activității acestuia. Secretariatul lucrărilor Consiliului Oficiului Național al Cinematografiei este asigurat de personalul Oficiului Național al Cinematografiei.

(2) Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei este alcătuit din președintele și vicepreședintele Oficiului Național al Cinematografiei și din 11 membri.

(3) În cadrul Consiliului Oficiului Național al Cinematografiei un număr de 9 membri sunt numiți de către președintele Oficiului Național al Cinematografiei dintr-un număr de câte trei propuneri formulate de fiecare dintre persoanele juridice nominalizate mai jos, după cum urmează:

- asociații și uniuni de creatori din domeniul cinematografic: 3 membri;

- societăți comerciale cu activitate în domeniul producției de film: 2 membri;

- societăți comerciale cu activitate în domeniul distribuției de film: un membru;

- Societatea Română de Televiziune: un membru;

- posturi de televiziune particulare: un membru;

- publicații cu specific cinematografic: un membru.

(4) Ceilalți 2 membri din componența Consiliului Oficiului Național al Cinematografiei vor fi desemnați de ministrul culturii și, respectiv, ministrul finanțelor.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Mandatul membrilor Consiliului Oficiului Național al Cinematografiei este de 2 ani; membrii consiliului pot fi realeși pentru un nou mandat, fără a putea însă să exercite, succesiv, mai mult de două mandate.

(2) Membrii Consiliului Oficiului Național al Cinematografiei vor fi salarizați conform anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Modificări (1)

Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei are următoarele atribuții:

a) stimularea și orientarea dezvoltării cinematografice, a industriei cinematografice și a producției de film din România;

b) sprijinirea producției și exploatării, interne și internaționale, a filmului românesc;

c) promovarea și reprezentarea, pe plan internațional, a intereselor cinematografiei naționale;

d) conceperea, inițierea și urmărirea desfășurării programului național de cultură cinematografică prin sprijinirea filmului de scurt metraj, documentar, experimental și a mișcării cinematografice de amatori;

e) susținerea activității de formare profesională în țară și peste hotare;

f) susținerea și coordonarea activităților specifice Oficiului Național al Cinematografiei, stabilite potrivit prezentei ordonanțe de urgență;

g) acordarea Premiului Național al Cinematografiei, anual, pentru fiecare dintre domeniile specifice, în condițiile stabilite de Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei;

h) stabilirea cotelor alocate din Fondul cinematografic național pentru prima de proiect, prima de dezvoltare și prima de difuzare, conform prevederilor art. 17.

Art. 10. -

În realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 9, Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei ia hotărâri cu majoritate simplă, în prezența unui număr minim de 9 membri.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei ia hotărâri privind stabilirea strategiei de organizare și de finanțare a activității cinematografice, repartizarea sumelor ce vor fi alocate fiecărui domeniu de activitate al Oficiului Național al Cinematografiei, potrivit art. 6, precum și pentru desemnarea juriului de acordare a sprijinului financiar pentru producția și distribuirea filmului românesc.

(2) Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei se reunește trimestrial în ședințe ordinare, la convocarea președintelui Oficiului Național al Cinematografiei sau, în absența acestuia, a vicepreședintelui.

(3) Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei poate fi reunit și în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui ori, în absența acestuia, a vicepreședintelui, precum și la cererea a cel puțin 6 membri ai acestuia.

Art. 12. - Modificări (1)

Pentru realizarea scopurilor și atribuțiilor sale, stabilite potrivit art. 5 și 6, la dispoziția Oficiului Național al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic național, prin care se gestionează atât sumele alocate de la bugetul de stat, cu această destinație cât și sumele provenite din surse extrabugetare.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic național se constituie din:

a) organizarea unor manifestări culturale, studii, proiecte, precum și exploatarea unor bunuri aflate în dotare și alte activități realizate direct de către Oficiul Național al Cinematografiei;

b) taxele percepute pentru efectuarea operațiunilor de clasificare, înregistrare și autorizare, în cadrul Registrului cinematografiei;

c) o contribuție de 5% din vânzarea sau din închirierea casetelor video înregistrate; Practică judiciară (1)

d) o contribuție de 3% din prețul minutelor de publicitate vândute de către Societatea Română de Televiziune și care se adaugă acestui preț;

e) o contribuție de 3% din prețul minutelor de publicitate vândute de către posturile de televiziune private cu difuzare pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit și care se adaugă acestui preț;

f) o contribuție din încasările provenite din difuzarea filmelor pe peliculă sau pe suport magnetic, în cinematografe sau în alte spații publice destinate vizionării cu public, în valoare de 10% pentru filmele de proveniență străină și de 20% pentru filmele care au interdicție de vizionare pentru persoanele sub vârsta de 18 ani; filmele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (1) sunt scutite de această taxă;

g) o contribuție din veniturile obținute de agenții economici care desfășoară activități comerciale de alt profil în spațiile destinate exploatării filmelor și în anexele acestora; definirea acestor spații și a cuantumului acestei contribuții se va face de către Oficiul Național al Cinematografiei în termen de 60 de zile de la înființare;

h) sumele provenite din comercializarea drepturilor de exploatare a filmelor românești realizate cu finanțare integrală de stat, produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare.

(2) Sumele provenite din contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), f) și g) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al agenților economici respectivi.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Contribuțiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) și e) se pot reduce cu 50%, la cererea agentului economic respectiv, cu obligația utilizării integrale a acestei reduceri de către acesta pentru achiziționarea de noi filme destinate proiectării în cinematografe sau în alte spații definite ca atare de Oficiul Național al Cinematografiei, realizate cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1), sau pentru participarea directă prin coproducții sau asocieri la realizarea acestora.

(2) Cererile formulate în acest scop se vor depune la Oficiul Național al Cinematografiei până la 31 decembrie pentru anul ce urmează depunerii cererii. Suma rămasă neutilizată până la 31 decembrie a anului în curs se va vira către Oficiul Național al Cinematografiei, dar nu mai târziu de 25 ianuarie a anului următor celui pentru care s-a solicitat reducerea. Practică judiciară (1)

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Agenții economici sunt obligați să calculeze, să rețină și să vireze la Oficiul Național al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c), d), e), f) și g) până la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară, cu excepțiile prevăzute la art. 14.

(2) Veniturile extrabugetare rămase în Fondul cinematografic național la sfârșitul anului, după acoperirea cheltuielilor, se reportează în anul următor, păstrându-și aceeași destinație.

Art. 16. - Practică judiciară (1)

Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de către agenții economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalități în conformitate cu reglementările privind impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Sumele gestionate de către Oficiul Național al Cinematografiei prin Fondul cinematografic național, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, vor fi alocate, în principal, pentru acordarea de sprijin financiar, selectiv sau de drept, producătorilor și distribuitorilor de film de toate categoriile: scurt și lung metraj de ficțiune, documentar, film experimental sau de animație, pe suport clasic sau magnetic, cu condiția ca filmul să fie realizat cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (1).

(2) Sprijinul financiar selectiv se acordă exclusiv pe bază de concurs fie sub forma unei prime de proiect, fie sub forma unei prime de dezvoltare. Prima de proiect este destinată sprijinirii financiare a agenților economici, persoane fizice sau juridice române, pentru producerea și distribuirea de filme, iar prima de dezvoltare este destinată sprijinirii financiare a agenților economici producători de film sau a autorilor de scenarii, persoane fizice, pentru pregătirea și realizarea de scenarii cinematografice.

(3) Sprijinul financiar de drept se acordă exclusiv agenților economici producători de film, sub forma unei prime de difuzare.

(4) Prima de proiect, prima de dezvoltare și prima de difuzare se acordă pe baza criteriilor și în condițiile stabilite de Oficiul Național al Cinematografiei.

(5) Prima de dezvoltare se acordă pe bază de concurs agenților economici producători de film sau autorilor de scenarii cinematografice, persoane fizice, la cerere, pe baza unui synopsis. Acordarea acestei prime de dezvoltare este condiționată de o scrisoare de intenție a unui agent economic producător de film, în care să se precizeze interesul acestuia pentru achiziționarea dreptului de adaptare audiovizuală a scenariului scris cu sprijinul primei de dezvoltare solicitate, după terminarea acestuia, la un preț cel puțin egal cu valoarea primei de dezvoltare solicitate.

(6) Acordarea primei de proiect se face numai pe bază de concurs, organizat de două ori pe an. Pentru organizarea concursului, Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei desemnează un juriu, diferit pentru fiecare sesiune, alcătuit din 5 persoane, specialiști cu reputație în domeniu.

(7) Juriul își desfășoară activitatea și deliberează potrivit regulamentului și criteriilor elaborate și aprobate de Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei.

(8) Desemnarea juriului se face de către Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei în maximum 3 zile după expirarea termenului de prezentare a proiectelor pentru concurs. Hotărârile juriului se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor. În argumentarea hotărârii sale, juriul redactează o motivare scrisă.

(9) Hotărârile juriului pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei.

(10) Hotărârile Consiliului Oficiului Național al Cinematografiei, luate în condițiile prevăzute la art. 11, pot fi contestate la instanța judecătorească competentă.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Prima de proiect, acordată de către Oficiul Național al Cinematografiei producătorului și distribuitorului de film, nu poate depăși cota de 49% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli al proiectului prezentat de agentul economic care solicită sprijin financiar. Valoarea acestei prime nu poate depăși pentru un film, de regulă, 20% din valoarea totală a bugetului aprobat de către Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei pentru primele de proiect, conform art. 9 lit. h).

(2) Prima de proiect se acordă agentului economic care o solicită exclusiv pentru proiectul prezentat la concurs și nu este transmisibilă.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Persoanele fizice și juridice române care solicită prime de proiect sau prime de difuzare din partea Oficiului Național al Cinematografiei, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, trebuie să facă dovada unui aport direct la finanțarea proiectului, în numerar sau în natură, la prețul pieței, în procent de minimum 5% din bugetul total al producției sau al distribuirii filmului.

(2) Acest aport poate fi și indirect, sub formă de credite, de scrisoare de garanție bancară sau de garanții echivalente.

(3) Procentul minim poate fi reactualizat anual prin hotărâre a Guvernului.

(4) Persoanele fizice sau juridice române care solicită sprijin financiar selectiv sau de drept, conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(5) și ale art. 21 alin. (1), trebuie să facă dovada că au obținut prin cesionare atât dreptul de adaptare audiovizuală a operei literare, care stă la baza scenariului, obiect al solicitării, cât și, în cazul agenților economici producători sau distribuitori de film, drepturile de exploatare exclusivă a filmului pentru care s-a solicitat acest sprijin, de la toți autorii implicați în realizarea acestuia, cu respectarea Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare.

(5) Dovada obținerii acestor drepturi se face prin contracte individuale, încheiate între solicitant și autorii respectivi, anterior depunerii cererii de sprijin.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Atât prima de proiect, cât și prima de difuzare se acordă pe baza unui contract de credit încheiat între Oficiul Național al Cinematografiei și agentul economic producător sau distribuitor al filmului. Contractul se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Oficiul Național al Cinematografiei. Dosarul trebuie să ateste faptul că finanțarea integrală a proiectului, atât ca surse, cât și ca termene, este pe deplin asigurată.

(2) Prima de dezvoltare se atribuie pe bază de contract încheiat între Oficiul Național al Cinematografiei și agentul economic producător de film sau autorul de scenarii cinematografice, persoană fizică.

(3) Modul de derulare a contractului și modalitățile de plată a sprijinului financiar acordat conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(5) și ale art. 21 alin. (1) se vor stabili de către Oficiul Național al Cinematografiei, în termen de 30 de zile de la înființare.

(4) Producția unui film, realizat cu ajutorul primei de proiect sau al primei de difuzare, trebuie să înceapă în termen de cel mult un an de la acordarea acestor prime, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depășească, de regulă, 2 ani de la data acordării acestora.

(5) Termenul de predare a scenariului realizat cu ajutorul primei de dezvoltare este de un an de la data acordării acesteia.

(6) În cazuri bine justificate, Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei poate prelungi termenele prevăzute la alin. (4).

(7) Prima de proiect și prima de difuzare se pot cumula în condițiile respectării prevederilor art. 18 alin. (1).

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Prima de difuzare se acordă agentului economic producător al filmului, luând în considerare numărul de spectatori care vizionează filmul respectiv în sălile de cinematograf sau în alte săli destinate unei vizionări cu public, definite și autorizate ca atare de Oficiul Național al Cinematografiei.

(2) Prima de difuzare se constituie prin alocarea unei sume fixe pentru fiecare spectator care a vizionat filmul respectiv. Cuantumul acestei sume se stabilește anual de către Oficiul Național al Cinematografiei.

(3) Prima de difuzare trebuie să fie utilizată în exclusivitate pentru producerea unui nou film, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1).

(4) În cazul în care cota din Fondul cinematografic național, repartizată pentru anul respectiv, nu este suficientă pentru acoperirea cuantumului primei de difuzare cuvenite unui film cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), sumele neacoperite vor fi încasate de agentul economic din fondurile Oficiului Național al Cinematografiei pentru anul următor.

Art. 22. - Modificări (1)

Oficiul Național al Cinematografiei poate lua în considerare, cu avizul Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei, și alte forme de sprijin financiar, din sursele extrabugetare, pentru realizarea scopurilor sale conform art. 5.

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Sumele primite de către agenții economici sau de către autorii de scenarii cinematografice, persoane fizice, conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(5) și ale art. 21 alin. (1), constituie credite fără dobândă acordate acestora și se rambursează către Oficiul Național al Cinematografiei, pe măsura obținerii de venituri din comercializarea drepturilor de exploatare a scenariului sau a filmului, după caz, realizat cu aceste sume.

(2) Creditul acordat sub forma primei de proiect se garantează de către agentul economic prin cesionarea către Oficiul Național al Cinematografiei a cotei corespunzătoare participării acestuia la bugetul de cheltuieli aprobat, aplicată asupra veniturilor provenite din exploatarea filmului realizat cu ajutorul acestei prime, conform prevederilor art. 27 alin. (1) și (2).

(3) Creditul acordat sub forma primei de dezvoltare se garantează prin cesionarea unei sume egale ca valoare cu prima de dezvoltare acordată din veniturile obținute prin vânzarea drepturilor asupra scenariului realizat cu ajutorul acestei prime.

(4) Obligația de rambursare se stinge după trecerea a 10 ani de la începerea comercializării scenariului sau a filmului. Suma rămasă nerambursată după această dată se ia în calcul la determinarea profitului impozabil al agentului economic care beneficiază de acest credit.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Rambursarea către Oficiul Național al Cinematografiei a sumelor primite conform prevederilor art. 17 alin. (1) și ale art. 21 alin. (1) se face prin aplicarea, asupra venitului realizat, a cotei de participare a Oficiului Național al Cinematografiei la bugetul de cheltuieli al filmului.

(2) Rambursarea către Oficiul Național al Cinematografiei a sumelor primite conform prevederilor art. 17 alin. (5) se face integral din veniturile obținute și cesionate de către autorul de scenarii cinematografice, persoană fizică, sau de către agentul economic beneficiar al primei de dezvoltare.

(3) Rambursarea se face până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul.

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Proprietatea negativului, precum și toate drepturile de exploatare a filmului revin agentului economic producător, inclusiv în situația în care acesta a beneficiat de sprijin financiar în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (1) și la art. 21 alin. (1).

(2) În termen de 30 de zile de la terminarea copiei standard, negativul filmului realizat cu sprijinul financiar al Oficiului Național al Cinematografiei se va depune în custodie la acesta și va fi restituit numai după rambursarea integrală a sumelor acordate.

(3) Agentul economic producător al filmului este definit conform prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare, ca fiind persoana fizică sau juridică care își asumă responsabilitatea producerii filmului și, în această calitate, organizează realizarea filmului și furnizează mijloacele tehnice și financiare pentru realizarea acestuia.

(4) Oficiul Național al Cinematografiei colaborează cu organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, susținând, conform legii, interesele acestora pe teritoriul României și în străinătate.

Art. 26. - Modificări (1)

Nu pot beneficia de primele de proiect, de primele de dezvoltare sau de primele de difuzare, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, membrii juriilor pentru sesiunea de concurs la care au fost desemnați, precum și funcționarii publici care își desfășoară activitatea în cadrul Oficiului Național al Cinematografiei.

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Prin venituri, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege totalitatea sumelor încasate de agentul economic producător al filmului din comercializarea drepturilor de exploatare obținute în condițiile art. 19 alin. (4), pe plan intern și internațional, pentru exploatarea în cinematografe sau în alte săli destinate vizionării cu public, prin vânzări la televiziunea terestră sau prin satelit, televiziunea prin cablu, televiziunea cu plată, cu transmisie codată, precum și din drepturile de exploatare anexe, în măsura în care o parte dintre sumele enumerate mai sus nu au fost folosite la finanțarea producției filmului.

(2) Drepturile de exploatare anexe sunt drepturile de exploatare pentru muzică, coloana sonoră, melodii distincte, carte, tipărituri, imagini, obiecte, jocuri, CD, casete audio și altele asemenea, care folosesc ca sursă filmul respectiv și ale căror drepturi de exploatare au fost obținute de agentul economic producător, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare.

(3) Agentul economic care produce sau care distribuie un film cu sprijinul financiar al Oficiului Național al Cinematografiei este obligat să evidențieze separat în contabilitatea sa veniturile și cheltuielile pentru acest film și să raporteze periodic veniturile realizate din comercializarea acestuia.

(4) Raportarea se va face, în primul an de exploatare, lunar, până la 25 a lunii curente pentru luna anterioară, apoi trimestrial, până la trecerea termenului de 3 ani, și apoi anual, până la trecerea termenului de 10 ani, conform prevederilor art. 23 alin. (4).

(5) Nerespectarea de către agentul economic producător a prevederilor art. 23 și 24, privind rambursarea sprijinului acordat conform prezentei ordonanțe de urgență, atrage după sine rezilierea contractului de creditare și obligarea la restituirea, în termen de maximum 30 de zile, a sumelor acordate ca sprijin financiar, rămase nerambursate la data rezilierii.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Pot beneficia de sprijin financiar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, agenții economici, persoane fizice sau juridice române, care prezintă proiecte de film ce îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele condiții:

a) cel puțin doi dintre principalii realizatori: regizorul, scenaristul sau unul dintre interpreții principali să fie cetățeni români sau de naționalitate română;

b) filmările să aibă loc în proporție de două treimi în România, în afara cazului în care subiectul filmului impune altfel. În acest caz, compensarea se face prin alte servicii de specialitate efectuate în România, cum sunt: montaj, sonorizare, laborator etc. În cazul în care proiectul necesită filmări în studio, acestea trebuie efectuate integral în România;

c) în cazul coproducțiilor, partea română trebuie să aibă o cotă de minimum 51% din bugetul filmului, fără a include în acesta costurile pentru scenariu, muzică, regie, producător și pentru interpreții principali. Excepție fac producțiile realizate în programele Comunității Europene.

(2) Detalierea condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Consiliul Oficiului Național al Cinematografiei.

(3) Sunt excluse de la sprijinul financiar acordat de Oficiul Național al Cinematografiei următoarele filme:

a) care glorifică sau minimalizează violența;

b) care incită la ura de rasă sau propagă forme de discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex;

c) care lezează demnitatea individului;

d) care au interdicție de vizionare pentru persoane sub vârsta de 18 ani.

Art. 29. - Modificări (1)

Agenții economici care beneficiază de sprijin financiar din partea Oficiului Național al Cinematografiei pentru realizarea unui film au obligația de a preda o copie de pe acesta, în limba română, pe suportul pe care a fost realizată versiunea originală, Arhivei Naționale de Filme, în termen de 60 de zile de la data executării copiei standard.

Art. 30. -

Nepredarea copiei de pe film la Arhiva Națională de Filme în termenul prevăzut la art. 29 se sancționează cu plata unei penalități, reprezentând 0,5% din valoarea bugetului aprobat filmului.

Art. 31. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin personalul cinematografic se înțelege persoanele care participă, sub o formă artistică sau tehnică, la organizarea producției cinematografice, precum și personalul laboratoarelor cinematografice.

Art. 32. - Modificări (1)

Agenții economici români sau străini care produc, comercializează sau difuzează în săli de cinematograf sau în alte săli destinate vizionării cu public, definite ca atare și autorizate de către Oficiul Național al Cinematografiei, filme pe suport clasic sau magnetic sau care desfășoară orice alte activități în domeniul cinematografiei au obligația să se înregistreze la Registrul cinematografiei și să obțină autorizație de funcționare.

Art. 33. -

(1) Desfășurarea unor activități de natura celor prevăzute la art. 32 fără autorizație de funcționare eliberată de Registrul cinematografiei se sancționează cu suspendarea activității și cu plata unei penalități cuprinse între 5 milioane lei și 25 milioane lei.

(2) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) agentul economic nemulțumit se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul.

Art. 34. - Modificări (1)

(1) Agenții economici care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor pe suport clasic sau magnetic, în săli de cinematograf sau în alte săli destinate vizionării cu public, au obligația să difuzeze filme produse cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 28 alin. (1), în proporție de minimum 5% din totalul anual al orelor de proiecție.

(2) La propunerea Oficiului Național al Cinematografiei, Guvernul poate modifica procentul prevăzut la alin. (1).

(3) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) se sancționează cu plata unei penalități de 5 milioane lei pentru fiecare oră de proiecție nedifuzată.

(4) Constatarea nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (1) se face de către împuterniciți ai Oficiului Național al Cinematografiei, care aplică și penalitățile.

(5) Cu privire la constatările și penalitățile aplicate, agenții economici prevăzuți la alin. (1) se pot adresa cu plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul agentul economic respectiv.

Art. 35. -

(1) Sumele provenite din aplicarea penalităților se fac venit la bugetul Oficiului Național al Cinematografiei și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Cuantumul și procentele de aplicare a penalităților prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pot fi actualizate, la propunerea Oficiului Național al Cinematografiei, prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 36. - Modificări (1)

În scopul dezvoltării cinematografiei românești, consiliile locale și alte autorități publice sprijină, în limitele competenței lor, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri, acordarea de facilități fiscale sau prin închirierea ori concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice sau fizice române sau străine care doresc să investească în acest domeniu.

Art. 37. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Centrul Național al Cinematografiei, care se desființează, va asigura predarea-preluarea patrimoniului și a întregii activități de către Oficiul Național al Cinematografiei.

(2) Personalul de specialitate existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în cadrul Centrului Național al Cinematografiei va fi preluat, prin transfer, de către Oficiul Național al Cinematografiei.

Art. 38. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Arhiva Națională de Filme trece în subordinea Ministerului Culturii.

(2) Reorganizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme se vor face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului culturii.

Art. 39. - Modificări (1)

(1) Agenții economici care realizează filme conform prevederilor art. 28 alin. (1), cu sprijin financiar selectiv sau de drept, sunt obligați, în conformitate cu prevederile art. 29, să depună la Arhiva Națională de Filme o copie de pe filmul realizat.

(2) Pentru agenții economici care realizează filme finanțate cu capital integral privat, depunerea unei copii la Arhiva Națională de Filme este voluntară.

Art. 40. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul Național al Cinematografiei va elabora și va supune spre aprobare Guvernului normele și instrucțiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia.

Art. 41. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul Național al Cinematografiei va prezenta Guvernului propuneri pentru reorganizarea activității regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital de stat din domeniul producției, distribuției, difuzării filmului și al prelucrării peliculei.

Art. 42. - Modificări (1)

(1) În scopul integrării europene, Oficiul Național al Cinematografiei va face, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, demersurile necesare includerii României în programele specializate ale Uniunii Europene.

(2) Taxele de înscriere și plata cotizațiilor aferente se vor asigura din bugetul de stat, prin Oficiul Național al Cinematografiei.

Art. 43. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activității cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 februarie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
p. Ministrul justiției,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 24 octombrie 1997.

Nr. 67.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...