Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Procedura de emitere a autorizației de mediu din 19.11.2007

Modificări (3), Referințe (1), Proceduri (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de emitere și de revizuire a autorizației de mediu.

Art. 2. -

Semnificația unor termeni specifici utilizați în prezenta procedură este cea prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 195/2005, și în Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

CAPITOLUL II Aplicabilitate și competențe de emitere a autorizației de mediu

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului a activităților prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Activitățile/instalațiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, nu fac obiectul prezentei proceduri.

(3) Activitățile prevăzute în anexa nr. 1, pe care titularul le desfășoară la diverși beneficiari, nu se supun prevederilor prezentei proceduri.

Art. 4. -

(1) Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de mediu (ACPM) este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului (ATPM).

(2) ATPM este, după caz, agenția regională pentru protecția mediului, agenția județeană pentru protecția mediului sau Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării". Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi.

(2) Autorizația se emite de către ACPM, în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 195/2005.

Art. 6. -

(1) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor desfășurate în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ACPM este agenția județeană pentru protecția mediului.

(2) Pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ACPM este Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

(3) Emiterea autorizației de mediu pentru activități desfășurate în vecinătatea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se realizează numai cu avizul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

(4) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe din aceeași regiune, ACPM este agenția regională pentru protecția mediului. Modificări (1)

(5) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe regiuni, ACPM este ANPM.

(6) Pentru activitățile pentru care autorizația de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului, ACPM este autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Art. 7. -

(1) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a autorității publice centrale pentru protecția mediului, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poate delega acesteia competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(2) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a ANPM, aceasta poate dispune participarea ATPM sau poate delega acesteia competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(3) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a unei agenții regionale pentru protecția mediului, aceasta poate delega agenției județene pentru protecția mediului competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(4) Emiterea autorizației de mediu nu poate face obiectul delegării de competență. Modificări (1)

CAPITOLUL III Emiterea autorizației de mediu

Art. 8. -

(1) La solicitarea unei autorizații de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizații de mediu existente, titularul activității este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentație: Practică judiciară (1)

a) cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;

b) fișa de prezentare și declarație, potrivit anexei nr. 2;

c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puțin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3;

d) planul de situație și planul de încadrare în zonă a obiectivului;

e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f) formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire.

(2) Nu se primesc solicitări care nu conțin documentele prevăzute la alin. (1).

(3) ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prezentate la alin. (1), stabilește dacă sunt necesare informații, acte sau documente suplimentare și le solicită în scris titularului activității. Pentru activitățile grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 și raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5. Practică judiciară (1)

(4) Pentru activități noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, după derularea etapelor prevăzute la alin. (2) și (3), face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet. Practică judiciară (1)

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.

Art. 9. -

(1) Pentru activitățile de eliminare a deșeurilor documentația prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.

(2) Pentru activitățile grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, documentația prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 10. -

(1) Termenul de eliberare a autorizației de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

(2) Pentru activitățile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ACPM întocmește îndrumarul cu problemele rezultate din analiza inițială a documentației, lista autorizațiilor/avizelor necesare emise de alte autorități, precum și necesitatea efectuării bilanțului de mediu.

(3) După executarea bilanțului de mediu, titularul activității prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanțului de mediu și cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare.

Art. 11. -

(1) Raportul cu concluziile bilanțului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică prevăzută în anexa nr. 3.

(2) După realizarea dezbaterii publice și analizarea rezultatelor acesteia, ACPM împreună cu titularul activității și cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanțului de mediu, concluziile dezbaterii publice și stabilește dacă emite autorizația de mediu, cu sau fără un program pentru conformare.

Art. 12. -

(1) Titularul activității înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu în ședința colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilități și cu identificarea surselor de finanțare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare.

(2) La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele:

a) concluziile bilanțului de mediu;

b) constatările și sarcinile stabilite de autoritățile de control care răspund de protecția factorilor de mediu, precum și de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

c) datele deținute de titularul activității și de autoritățile administrației publice locale privind emisia și imisia poluanților în mediu;

d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;

e) sugestiile și propunerile primite de la populație și de la asociațiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.

(3) ACPM analizează proiectul programului pentru conformare, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autorităților consultate.

(4) ACPM stabilește cu titularul activității programul pentru conformare, pe baza concluziilor și recomandărilor bilanțului de mediu.

(5) Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcționarea curentă sau anterioară. Cuantificarea impactului efectiv al unei activități de pe un amplasament se realizează prin bilanțul de mediu, raportând starea mediului și măsurile necesare de remediere la standardele și reglementările în vigoare.

(6) Programul stabilește măsurile de conformare, etapele, termenele și responsabilitățile necesare realizării acestora și poate avea două secțiuni:

a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților asupra mediului;

b) măsurile de remediere a efectelor activităților anterioare asupra mediului.

(7) ACPM acceptă introducerea în autorizația de mediu a programului pentru conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activității:

a) dovedește că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic și/sau economic;

b) dovedește că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului și sănătății publice;

c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.

(8) La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia în considerare angajamentele titularului activității, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depășește posibilitățile financiare ale acestuia.

(9) Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcție de disponibilitățile financiare și tehnice ale titularului proiectului sau al activității. Un program pentru conformare nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizației de mediu, cu excepția măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activități anterioare.

(10) Titularul activității prezintă la ACPM, după acceptarea programului pentru conformare, următoarele documente:

a) programul pentru conformare în redactare finală;

b) fișa de prezentare și declarație completată cu instrucțiuni de întreținere și de exploatare a instalațiilor de depoluare.

Art. 13. -

(1) ACPM face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet.

(2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afișării. La expirarea acestui termen, ACPM eliberează autorizația de mediu.

(3) Modelul și conținutul minim al autorizației de mediu sunt prezentate în anexa nr. 4.

(4) Autorizația de mediu se emite în 3 exemplare.

CAPITOLUL IV Revizuirea autorizației de mediu

Art. 14. -

(1) Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.

(2) Revizuirea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizații de mediu care păstrează numărul și data autorizației de mediu supuse revizuirii, urmată de sintagma "revizuită la data de .........................."

(3) Autorizația revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizației de mediu inițiale, supuse revizuirii.

Art. 15. -

Autorizația de mediu nu se emite:

a) dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condițiile care permit autorizarea, raportate la standardele și reglementările în vigoare;

b) dacă titularul activității nu respectă obligațiile ce îi revin prin prezenta procedură;

c) în situația în care nu au fost respectate condițiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

d) în situația în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare, anexă la autorizația de mediu emisă anterior.

Art. 16. -

(1) La schimbarea titularului activității, conținutul programului pentru conformare se reface, specificându-se sursa de finanțare și responsabilitatea, dacă este necesar.

(2) Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.

CAPITOLUL V Autorizarea unor activități specifice

Art. 17. -

Procedura specifică de autorizare a grădinilor zoologice, a acvariilor publice și a centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, denumite în continuare unități permanente, se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. la prezenta procedură.

Art. 18. -

(1) Activitățile de producție, import, export, plasare pe piață, utilizare, recuperare, reciclare, regenerare și distrugere a unor substanțe care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, la care România a aderat, cu amendamentele ulterioare acceptate de România. De la data aderării României la Uniunea Eropeană, pentru activitățile menționate anterior se aplică prevederile Regulamentului nr. 2.037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind substanțele care epuizează stratul de ozon, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru activitățile de plasare pe piată, utilizare, recuperare, reciclare a anumitor gaze fluorurate cu efect de seră se aplică prevederile Regulamentului nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Proprietarii și/sau deținătorii legali ai parchetelor aprobate anual pentru exploatare au obligația de a solicita și a obține autorizația de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră.

(2) Depunerea solicitării pentru emiterea și obținerea autorizației de mediu se realizează înainte de organizarea și desfășurarea licitației sau negocierea directă a masei lemnoase.

(3) Autorizația de mediu conține toate obligațiile privind protecția mediului pe durata executării lucrărilor aferente exploatării și după exploatare.

(4) Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, în termen de 15 zile de la încheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea operatorilor economici care efectuează lucrările de tăiere a masei lemnoase și a acelora care au câștigat licitația, cu indicarea perioadei de exploatare forestieră.

Art. 20. -

Procedura de autorizare privind activitățile nucleare se desfășoară în conformitate cu reglementările emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 21. -

În situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, autorizația de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă.

Art. 22. -

Tarifele încasate pentru emiterea autorizațiilor de mediu către operatorii economici sunt prevăzute în Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora.

Art. 23. -

(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Anexele nr. 1 și 5 se fac publice prin afișare la sediul autorității publice pentru protecția mediului sau prin postare pe pagina proprie de internet.

(3) În cazul activităților aflate în curs de reglementare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, emiterea autorizațiilor de mediu se face potrivit prezentei proceduri și numai cu privire la activitățile prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Pentru activitățile pentru care nu mai este necesară emiterea autorizației de mediu, potrivit anexei nr. 1, documentația depusă se returnează la cererea titularului, fără restituirea tarifelor achitate pentru etapele de procedură deja derulate.

ANEXA Nr. 1 la procedură Proceduri (1)

LISTA
activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu

Nr. crt. Cod CAEN Denumirea activității Observații
1. 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui >= 100 capete
2. 0122 Creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor și asinilor >= 1.000 capete
3. 0123 Creșterea porcinelor >= 100 locuri
4. 0124 Creșterea păsărilor >= 10.000 locuri
5. 0125 Creșterea altor animale > 500 locuri
6. 0130 Activități în ferme mixte (cultură vegetală și creșterea animalelor) Cumulate conform poz. anterioare
7. 0141 Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectura peisagistică) Irigații și desecări; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitară
8. 0142 Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare >= 100 locuri
9. 0201 Silvicultură și exploatare forestieră Pe unitate de bază/producție**)
10. 0502 Piscicultură
11. 1010 Extracția și prepararea cărbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg)
12. 1020 Extracția și prepararea cărbunelui inferior (PCS <23865 kJ/kg)
13. 1030 Extracția și prepararea turbei
14. 1110 Extracția hidrocarburilor
15. 1120 Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile)
16. 1200 Extracția și prepararea minereurilor radioactive
17. 1310 Extracția și prepararea minereurilor feroase
18. 1320 Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv minereurile radioactive)
19. 1411 Extracția pietrei pentru construcții
20. 1412 Extracția pietrei calcaroase, a gipsului și a cretei
21. 1413 Extracția de ardezie
22. 1421 Extracția pietrișului și a nisipului
23. 1422 Extracția argilei și a caolinului
24. 1430 Extracția și prepararea minereurilor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
25. 1440 Extracția sării
26. 1450 Alte activități extractive
27. 1511 Producția și conservarea cărnii >=1 t/zi materie primă*)
28. 1512 Producția și conservarea cărnii de pasăre >=1 t/zi materie primă*)
29. 1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) >=1 t/zi materie primă*)
30. 1520 Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește Include și prelucrarea primară (condiționare)
31. 1531 Prelucrarea și conservarea cartofilor >= de 500 kg/zi materie primă*)
32. 1532 Fabricarea sucurilor din fructe și legume >= 1 t/zi materie primă*)
33. 1533 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor >= de 500 kg/zi materie primă*)
34. 1541 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor brute >=1 t/zi materie primă*)
35. 1542 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor rafinate
36. 1543 Fabricarea margarinei și a produselor comestibile similare
37. 1551 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
38. 1552 Fabricarea înghețatei Cu excepția dozatoarelor
39. 1561 Fabricarea produselor de morărit >= 300 t/zi
40. 1562 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon >= 300 t/zi
41. 1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă
42. 1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie
43. 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie > 1 t/zi produs finit
44. 1582 Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și a altor produse similare > 1 t/zi produs finit
45. 1583 Fabricarea zahărului
46. 1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase Cu excepția laboratoarelor de cofetărie
47. 1585 Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse similare făinoase > 1 t/zi produs finit
48. 1586 Prelucrarea ceaiului și cafelei > 100 kg/zi produs finit
49. 1587 Fabricarea condimentelor > 100 kg/zi produs finit
50. 1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
51. 1589 Fabricarea altor produse alimentare
52. 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate Capacitatea totală a instalațiilor > 300 litri
53. 1592 abricarea alcoolului etilic de fermentație Capacitatea totală a instalațiilor > 300 litri
54. 1593 Fabricarea vinului > 500 l/zi
55. 1594 Fabricarea cidrului și a vinului din fructe > 500 l/zi
56. 1595 Fabricarea altor băuturi nedistilate obținute prin fermentare > 500 l/zi
57. 1596 Fabricarea berii
58. 1597 Fabricarea malțului
59. 1598 Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice Cu excepția sifonăriilor
60. 1600 Fabricarea produselor din tutun
61. 1711 Pregătirea fibrelor și filarea în fire de bumbac și tip bumbac
62. 1712 Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână cardată și tip lână cardată >= 50 Kg/zi
63. 1713 Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână pieptănată și tip lână >= 50 Kg/zi
64. 1714 Pregătirea și filarea în fire a fibrelor tip in >= 50 Kg/zi
65. 1715 Prelucrarea și răsucirea mătăsii naturale și artificiale (inclusiv din scame) și a firelor sintetice >= 50 Kg/zi
66. 1716 Fabricarea aței de cusut >= 50 Kg/zi
67. 1717 Pregătirea fibrelor și filarea altor tipuri de fire >= 50 Kg/zi
68. 1721 Țesături din bumbac și din fire tip bumbac >= 50 Kg/zi
69. 1722 Țesături din lână cardată și din fire tip lână cardată >= 50 Kg/zi
70. 1723 Țesături din lână pieptănată și din fire tip lână pieptănată >= 50 Kg/zi
71. 1724 Țesături din mătase și din fire tip mătase >= 50 Kg/zi
72. 1725 Țesături din alte textile > 50 Kg/zi
73. 1730 Finisarea materialelor textile > 50 Kg/zi
74. 1740 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) >= 50 mașini
75. 1751 Fabricarea de covoare și mochete >= 50 mașini
76. 1752 Fabricarea de frânghii, sfori și plase Numai pentru impregnare sau acoperire
77. 1753 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte >= 50 mașini
78. 1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a. >= 50 mașini
79. 1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare >= 50 mașini
80. 1771 Fabricarea de ciorapi, șosete și ciorapi pantalon, tricotați sau croșetați >= 50 mașini
81. 1772 Fabricarea de pulovere, veste și articole similare tricotate sau croșetate >= 50 mașini
82. 1810 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele >= 50 mașini
83. 1821 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru >= 50 mașini
84. 1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) >= 50 mașini
85. 1823 Fabricarea articolelor de lenjerie de corp >= 50 mașini
86. 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. >= 50 mașini
87. 1830 Prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană Preparare și vopsire și/sau >= 50 mașini confecționarea articolelor din blană
88. 1910 Tăbăcirea și finisarea pieilor
89. 1920 Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament >= 50 mașini
90. 1930 Fabricarea încălțămintei >= 100 perechi/zi
91. 2010 Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
92. 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnir, plăci din așchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc.
93. 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
94. 2040 Fabricarea ambalajelor din lemn
95. 2052 Fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri
96. 2111 Fabricarea celulozei
97. 2112 Fabricarea hârtiei și cartonului
98. 2121 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie sau carton Cu excepția fabricării ambalajelor din mai puțin de 500 kg/zi materie primă
99. 2124 Fabricarea tapetului
100. 2221 Tipărirea ziarelor
101. 2222 Alte activități de tipărire n.c.a. Cu excepția activităților de fotocopiere și imprimare computerizată
102. 2225 Alte lucrări de tipografie Numai pentru vopsire, scufundare în baie, glazurare
103. 2310 Fabricarea produselor de cocserie
104. 2320 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
105. 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari
106. 2411 Fabricarea gazelor industriale
107. 2412 Fabricarea coloranților și a pigmenților
108. 2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
109. 2414 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
110. 2415 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
111. 2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
112. 2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
113. 2420 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
114. 2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
115. 2441 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
116. 2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice Cu excepția farmaciilor
117. 2451 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
118. 2452 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
119. 2461 Fabricarea explozivilor
120. 2462 Fabricarea cleiurilor și gelatinelor
121. 2463 Fabricarea uleiurilor esențiale
122. 2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
123. 2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
124. 2470 Fabricarea fibrelor și firelor sintetice și artificiale
125. 2511 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer
126. 2512 Reșaparea anvelopelor
127. 2513 Fabricarea altor produse din cauciuc
128. 2521 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic >= 1 t/zi
129. 2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
130. 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții >= 100 mp/zi
131. 2524 Fabricarea altor produse din material plastic
132. 2611 Fabricarea sticlei plate
133. 2612 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate Cu excepția serviciilor de finisare a sticlei plate si a atelierelor de geamgerie
134. 2613 Fabricarea articolelor din sticlă
135. 2614 Fabricarea fibrelor din sticlă
136. 2615 Fabricarea de sticlărie tehnică
137. 2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
138. 2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
139. 2623 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
140. 2624 Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic
141. 2625 Fabricarea altor produse ceramice
142. 2626 Fabricarea produselor ceramice refractare
143. 2630 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
144. 2640 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
145. 2651 Fabricarea cimentului
146. 2652 Fabricarea varului
147. 2653 Fabricarea ipsosului
148. 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru construcții >= 1 t/zi
149. 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții >= 1 t/zi
150. 2663 Fabricarea betonului >= 1 t/zi
151. 2664 Fabricarea mortarului >= 1 t/zi
152. 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos >= 1 t/zi
153. 2670 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
154. 2681 Fabricarea de produse abrazive
155. 2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. Inclusiv stații de mixturi asfaltice
156. 2710 Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje
157. 2721 Producția de tuburi (țevi) din fontă
158. 2722 Producția de tuburi (țevi) din oțel
159. 2731 Tragere la rece
160. 2732 Laminare la rece
161. 2733 Producția altor profile obținute la rece
162. 2734 Trefilare
163. 2741 Producția metalelor prețioase
164. 2742 Metalurgia aluminiului
165. 2743 Producția plumbului, zincului și cositorului
166. 2744 Metalurgia cuprului
167. 2745 Producția altor metale neferoase
168. 2751 Turnarea fontei
169. 2752 Turnarea oțelului
170. 2753 Turnarea metalelor neferoase ușoare
171. 2754 Turnarea altor metale neferoase
172. 2811 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice > 10 t/lună
173. 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal Pentru un consum de materie primă >= 5 t/lună
174. 2821 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
175. 2822 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
176. 2830 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
177. 2840 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
178. 2851 Tratarea și acoperirea metalelor
179. 2852 Operațiuni de mecanică generală Cu excepția atelierelor lăcătușerie și a atelierelor de multiplicat chei
180. 2861 Fabricarea produselor de tăiat și de uz casnic
181. 2862 Fabricarea uneltelor de mână > 5 t/lună
182. 2863 Fabricarea articolelor de feronerie > 5 t/lună
183. 2871 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel > 5 t/lună
184. 2872 Fabricarea ambalajelor din metale ușoare
185. 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice
186. 2874 Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri
187. 2875 Fabricarea altor articole din metal
188. 2911 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția motoarelor pentru avioane, vehicule și motociclete)
189. 2912 Fabricarea de pompe și compresoare
190. 2913 Fabricarea articolelor de robinetărie
191. 2914 Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie
192. 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale și arzătoarelor
193. 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
194. 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic) Procedura specifică
195. 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală
196. 2931 Fabricarea tractoarelor
197. 2932 Fabricarea altor mașini și utilaje agricole și forestiere
198. 2941 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
199. 2942 Fabricarea altor mașini-unelte pentru prelucrarea metalului
200. 2943 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
201. 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
202. 2952 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
203. 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
204. 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
205. 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
206. 2956 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice
207. 2960 Fabricarea armamentului și muniției
208. 2971 Fabricarea de mașini și aparate electrocasnice
209. 2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
210. 3001 Fabricarea mașinilor de birou
211. 3002 Fabricarea calculatoarelor și a altor echipamente electronice Cu excepția activităților de asamblare a acestora
212. 3110 Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice
213. 3120 Producția de aparate pentru distribuția și comanda electricității
214. 3130 Producția de fire și cabluri electrice și optice
215. 3140 Producția de acumulatori, baterii și pile electrice
216. 3150 Producția de lămpi electrice și echipamente de iluminat
217. 3161 Producția de componente electrice pentru motoare și vehicule n.c.a.
218. 3162 Producția altor componente electrice n.c.a.
219. 3210 Producția de tuburi electronice și alte componente electronice
220. 3220 Producția de emițătoare radio-televiziune, echipamente și aparate telefonice și telegrafice
221. 3230 Producția de receptoare de radio și televiziune; aparate de înregistrare și reproducere audio și video
222. 3310 Producția de aparatură și instrumente medicale
223. 3320 Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale)
224. 3330 Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procese industriale
225. 3340 Producția de aparatură și instrumente optice și fotografice Cu excepția centrelor de optică medicală care montează lentile și repară ochelari
226. 3350 Producția de ceasuri
227. 3410 Producția de autovehicule
228. 3420 Producția de caroserii, remorci și semiremorci
229. 3430 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule
230. 3511 Construcții și reparații de nave
231. 3512 Construcții și reparații de ambarcațiuni sportive și de agrement
232. 3520 Construcția și repararea materialului rulant
233. 3530 Construcții și reparații de aeronave și nave
234. 3541 Producția de motociclete
235. 3542 Producția de biciclete
236. 3611 Producția de scaune
237. 3612 Producția mobilierului pentru birou și magazine
238. 3613 Producția mobilierului pentru bucătării
239. 3614 Producția altor tipuri de mobilier
240. 3615 Producția de saltele și somiere
241. 3621 Baterea monedelor și medaliilor Instalații pentru tratarea suprafeței metalelor pe bază chimică sau electrolitică
242. 3622 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre Instalații pentru tratarea suprafeței metalelor pe bază chimică sau electrolitică
243. 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale
244. 3640 Fabricarea articolelor pentru sport
245. 3650 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
246. 3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie Instalații pentru tratarea suprafeței metalelor pe bază chimică sau electrolitică
247. 3710 Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
248. 3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
249. 4011 Producția de energie electrică
250. 4012 Transportul energiei electrice Pentru linii de înaltă și medie tensiune
251. 4021 Producția gazelor
252. 4030 Producția și distribuția energiei termice și a apei calde
253. 4100 Captarea, tratarea și distribuția apei
254. 4524 Construcții hidrotehnice
255. 5020 Întreținerea și repararea autovehiculelor Cu stații de vopsire sau spălare/epurare ape uzate
256. 5050 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule Cu excepția comercializării produselor lubrifiante și de răcire pentru autovehicule
257. 5123 Comerț cu ridicata al animalelor vii Procedura specifică pentru fauna sălbatică
258. 5151 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate Instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice
259. 5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice
260. 5157 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
261. 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun Numai pentru hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale
262. 5510 Hoteluri
263. 5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
264. 5523 Alte mijloace de cazare Numai pentru sate de vacanță, pensiuni turistice, ferme agroturistice cu sursă proprie de alimentare cu apă potabilă și sisteme individuale de epurare corespunzătoare a apelor uzate
265. 5530 Restaurante > 100 locuri
266. 6010 Transporturi pe calea ferată
267. 6024 Transporturi rutiere de mărfuri Numai pentru substanțe, mărfuri și deșeuri periculoase
268. 6030 Transporturi prin conducte
269. 6110 Transporturi maritime și de coastă Porturi maritime de peste 1.350 t
270. 6120 Transporturi pe căi navigabile interioare Porturi pentru traficul pe cursuri de apă interne care permit trecerea unor vase de peste 1.350 t
271. 6210 Transporturi aeriene după grafic Aeroporturi cu o lungime de bază a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult
272. 6220 Transporturi aeriene ocazionale Aeroporturi cu o lungime de bază a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult
273. 6312 Depozitări Instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice
274. 7310 Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale - inclusiv pentru organisme modificate genetic Procedura specifică pentru organisme modificate genetic
275. 8511 Activități de asistență spitalicească și sanatorială
276. 9001 Colectarea și tratarea apelor uzate
277. 9002 Colectarea și tratarea altor reziduuri
278. 9003 Salubritate, depoluare și activități similare
279. 9253 Activități ale grădinilor botanice și zoologice și ale rezervațiilor
280. 9301 Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor Cu excepția atelierelor meșteșugărești de retușare/vopsire manulă a articolelor din textile, piele sau blănuri
Modificări (2)

*) Determinarea producției zilnice se face prin raportare la perioada efectivă de prelucrare/fabricare/producție.

**) Conform prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 38/2006, cu modificările ulterioare, unitatea de bază se definește ca fiind unitatea teritorială silvică pentru care se elaborează un amenajament silvic. Delimitarea acesteia se realizează pe limite naturale și/sau artificiale permanente, ținându-se cont de limitele administrative sau de proprietate, după caz, urmărinduse includerea de proprietăți întregi, nefragmentate, dacă mărimea proprietăților nu o impune. Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 la procedură Proceduri (1)

FIȘA DE PREZENTARE ȘI DECLARAȚIE

1. Date generale:

- Denumirea unității, firmei etc., adresa, telefon, fax

- Amplasamentul

- Profilul de activitate

- Forma de proprietate

- Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an)

2. Date specifice activității:

a) Activitatea desfășurată

Se prezintă activitatea specifică desfășurată, cu informații complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice

b) Dotări

Dotările specifice: clădiri (cu suprafața spațiilor ocupate), utilaje, instalații, mașini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.

c) Bilanțul de materiale

- Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate/intrați în proces

- Pierderile pe faze de fabricație sau de activitate și emisiile în mediu (inclusiv deșeuri)

- Cantitățile de produse și subproduse rezultate. Bilanțul acestor materiale, care servește și la întocmirea și revizuirea bilanțului de mediu, trebuie să se închidă cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită

d) Utilități

Modul de asigurare cu utilități (apă, canal, energie etc.): surse, cantități, volume.

3. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu:

Protecția calității apelor

- Sursele de ape uzate și compușii acestor ape

- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reținere a poluanților, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială)

- Poluanții evacuați în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l și kg/zi)

Protecția atmosferei

- Sursele și poluanții pentru aer

- Instalații pentru colectarea, epurarea și dispersia gazelor reziduale și a pulberilor

- Poluanții evacuați în atmosferă (în mg/mc și g/s)

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- Sursele de zgomot și de vibrații

- Dotările, amenajările și măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor

- Nivelul de zgomot și de vibrații produs

Protecția solului și subsolului

- Sursele posibile de poluare a solului și a subsolului.

- Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția solului și a subsolului

Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiații din activitate

- Dotările, amenajările și măsurile pentru protecția împotriva radiațiilor

- Nivelul radiațiilor emise în mediu

Protecția fondului forestier

- Situația afectării fondului forestier

- Lucrările și măsurile pentru diminuarea și eliminarea impactului negativ produs asupra vegetației și ecosistemelor forestiere

Protecția ecosistemelor, biodiversității și ocrotirea naturii

- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice și terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naționale și a rezervațiilor naturale

- Măsurile pentru protecția ecosistemelor, biodiversității și pentru ocrotirea naturii, în general

Protecția peisajului și a zonelor de interes tradițional

- Modul de încadrare a obiectivului în peisaj

- Măsuri și amenajări pentru protecția peisajului și a zonelor de interes tradițional

Gestiunea deșeurilor

- Sursele de deșeuri, tipuri, compoziție și cantități de deșeuri rezultate

- Modul de gospodărire a deșeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare

Gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase

- Substanțele și preparatele periculoase utilizate/deținute, cantitățile utilizate/deținute și fișele de securitate ale acestora

- Modul de gospodărire, măsurile, dotările și amenajările pentru protecția mediului

Gestiunea ambalajelor

- Tipurile și cantitățile de ambalaje folosite

- Modul de gospodărire a ambalajelor și măsuri pentru protecția mediului

Încadrarea în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului

Modul de încadrare a obiectivului în cerințele planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Protecția așezărilor umane

- Distanța față de așezările umane, localitățile și populația eventual afectată

- Măsurile, dotările și amenajările pentru protecția așezărilor umane

Respectarea prevederilor convențiilor internaționale la care România a aderat.

Amenajările, dotările și măsurile pentru respectarea convențiilor internaționale, a reglementărilor comunitare și ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.

Alte date și informații privind protecția mediului

Se vor prezenta și alte date specifice activității sau solicitate de autoritatea pentru protecția mediului, care au legătură cu protecția factorilor de mediu și planul de intervenție în caz de poluări accidentale.

Reconstrucția ecologică

Lucrări și măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum și pentru menținerea unui ecosistem corespunzător în zonă

Monitorizarea mediului

Dotări și măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării și analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanți, supravegherea calității mediului și monitorizarea activităților de protecție a mediului.

MENȚIUNE:

Conținutul fișei de prezentare și de declarație ce se va întocmi și se va prezenta la autoritatea pentru protecția mediului se va adapta:

- în funcție de specificul activității;

- conținutului-cadru care formează obiectul acestei anexe;

- prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniu.

ANEXA Nr. 3 la procedură Proceduri (1)

PROCEDURA DE DEZBATERE PUBLICĂ

1. Scopul dezbaterii publice

Dezbaterea publică are drept scop:

- obținerea unor informații suplimentare privind impactul activității asupra populației din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;

- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislația privind protecția mediului;

- obținerea unor date nedeclarate privind activitatea desfășurată cu impact asupra mediului;

- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătățirea proiectului sau a activității, cu efecte favorabile asupra mediului, și la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecția mediului privind reglementarea.

2. Metode de dezbatere publică

Dezbaterea publică poate include, dar nu se limitează la, următoarele:

- afișajul în zona obiectivului și la sediul administrației publice locale;

- publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populație;

- postarea pe pagina proprie de internet;

- prezentarea prin posturile de radio și televiziune;

- comunicările scrise, transmise persoanelor și asociațiilor interesate;

- organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populației și factorilor interesați din zonă.

Indiferent de metoda utilizată, la sediul autorității competente pentru protecția mediului sau pe pagina proprie de internet se va afișa sau posta o prezentare rezumativă a acțiunii propuse dezbaterii publice. Dacă unele informații din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidențialității, acestea nu se pun la dispoziția dezbaterii publice.

3. Conținutul minim al informațiilor

- Datele de identificare ale unității care a solicitat actul de reglementare (denumirea unității, adresa, fax, telefon etc.)

- Denumirea activității

- Amplasarea obiectivului și adresa

- Scopul acțiunii propuse

- Prezentarea succintă a activității

- Informații generale asupra măsurilor de protecție a mediului și despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

- Adresa, nr. de telefon și de fax ale autorității pentru protecția mediului, la care se pot obține informații suplimentare și la care se depun în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, contestații și sugestii legate de activitate.

- Data limită până la care se primesc propuneri și contestații.

ACPM nu este obligată să ia în considerare propuneri și contestații care intervin după acest termen.

În situația în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectați de activitate, se vor specifica în anunț data, ora și locul întâlnirii. Toate discuțiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris și vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente. Conținutul anunțului și al fișei de informații suplimentare vor fi stabilite împreună cu solicitantul actului de reglementare, care și-l va însuși sub semnătură.

4. Criterii în luarea deciziei

Principalele criterii, în ordinea importanței, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:

- riscul pentru viața populației din zonă;

- posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populației;

- încadrarea în concentrațiile maxim admise de poluanți evacuați în mediu;

- îmbunătățirea calității factorilor de mediu;

- asigurarea condițiilor de funcționare în siguranță;

- rezolvarea unor probleme de ordin social;

- utilitatea publică;

- valorificarea rațională și eficientă a resurselor și a deșeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;

- realizarea unor obiective ale planurilor și programelor speciale aprobate.

Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate și altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.

Pentru situații cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomandă și consultarea prealabilă în scris a autorităților implicate din cadrul administrației publice.

5. Precizări procedurale

Înainte de a se trece la desfășurarea propriu-zisă a acțiunii de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acțiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunțului, publicitatea anunțului, colectarea și analiza contestațiilor și propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea și a altor autorități, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei și comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activității. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acțiunii, autoritatea competentă pentru protecția mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.

În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestații sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.

Toate documentele legate de dezbaterea publică a unei activități vor forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestații asupra deciziei luate de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Acțiunea de mediatizare este în coordonarea autorității competente de mediu și constituie obligația titularului de activitate din punctul de vedere al organizării și al costurilor aferente.

ANEXA Nr. 4 la procedură

CONȚINUTUL-CADRU AL AUTORIZAȚIEI DE MEDIU

Antet

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. ........ din ..............

Ca urmare a cererii adresate de ............................................, cu sediul în județul .............................., municipiul, orașul, comuna, satul ......................., sectorul ......., str. .......................... nr. ..... etc. ..........., înregistrată la numărul ........ din .............., în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru ................................................ din municipiul, orașul, comuna, satul .................................., sectorul ............, str. ................................. nr. ......, care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN) .............................

Documentația conține: (fișă de prezentare și declarație, bilanț de mediu etc.) ..............................., elaborată de: ..........................,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: ............. .

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse: ............. .

Prezenta autorizație este valabilă ........ ani, de la ................., data eliberării, până la ....................

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) ........................................... .

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități: .............

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume): .........

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității: ...................................................................

5. Produsele și subprodusele obținute -cantități, destinație: ...............

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: ..................................

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) ..........................

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an ...............

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): ........................

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: .....

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții: ......................................................................

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: .....................

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: ....................................................

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): .......................

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): ..........

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): ..................................

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): ......

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: ..

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): ....................

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: ......................................

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: ..................

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): .......................

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): ............................

2. Modul de gospodărire:

- ambalare:

- transport:

- depozitare:

- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ........................................

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: ..................

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: .....

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): .............................

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: ..............

Director executiv, Șef serviciu autorizare
. . . . . . . . . . . . . . și controlul conformării,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit

MENȚIUNI:

1. Conținutul anexei nr. 1 la procedură se adaptează la specificul activității unității autorizate.

2. Pe versoul formularului autorizației de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislația în vigoare care privește protecția mediului (cu precizarea actelor normative) sau mențiuni legate de obligațiile posesorului autorizației de mediu și consecințele nerespectării acesteia ori ambele.

ANEXA Nr. 5 la procedură Proceduri (1)

CERINȚE SPECIFICE
de autorizare a activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire

1. La procedura specifică de autorizare a unităților permanente, prevăzute la art. 17 din procedură, se adaugă următoarele documente:

a) Formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1, cu toate documentele solicitate de acesta;

b) Formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării, prevăzut în tabelul nr. 2;

c) Raportul autorității competente, conform tabelului nr. 3.

2. Pentru autorizarea unei unități permanente, indiferent de scop, sunt respectate condițiile specifice prevăzute în secțiunea 1.

3. Pentru autorizarea centrelor de reabilitare și sau îngrijire se respectă condițiile specifice prevăzute în secțiunea a 2-a.

4. Pentru autorizarea grădinilor zoologice și a acvariilor publice se respectă condițiile specifice prevăzute în tabelele nr. 4-7, după caz.

5. O unitate permanentă poate fi autorizată pentru grădini zoologice și/sau acvarii publice și/sau centre de reabilitare și/sau îngrijire.

Tabelul nr. 1 - Formular de înregistrare Proceduri (1)

(Se completează de către conducerea unității permanente, având în vedere condițiile specifice prevăzute în prezenta procedură, și se depune la autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, împreună cu celelalte documente în vederea obținerii autorizației.)

Detalii despre unitatea permanentă
Destinația
Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare și/sau îngrijire []
Adresa completă și date de contact
Data înființării
Suprafața totală a unității permanente și suprafața amplasamentelor
Proprietate publică și/sau privată
Proprietarul unității permanente/terenului
Autorizație de mediu, numărul
Membru al asociațiilor de profil
Numele conducătorului unității permanente și curriculum vitae
Lista membrilor personalului și scurt curriculum vitae
Planul unității permanente
Orar de funcționare
Lista de inventar a animalelor din colecție
Arhivare și metode de identificare a animalelor
Registre privind monitorizarea sănătății animalelor
Planul de austeritate în caz de desființare
Circumstanțele hrănirii cu pradă vertebrată vie
Controlul hrănirii animalelor de către vizitatori
Dieta aplicată
Îngrijirea animalelor și asistența veterinară
Programe de perfecționare profesională în asistența veterinară
Monitorizare medicală - atașați documente relevante
Echipamentul și medicamentele
Facilități pentru examinarea post-mortem a animalelor
Sistemul de arhivare a dosarelor/fișelor/altor tipuri de înregistrări medicale
Fișe de dietă/nutriție
Colaborări cu unități permanente de profil
Evaluări ale riscurilor
Interacțiuni personal - animale
Evadări/eliberări ale animalelor
Dosar al înregistrării accidentelor și plan al procedurilor de urgență
Instruirea personalului pe zoonoze, accidente
Procedură scrisă privind evadarea animalelor
Programul de ținere sub control a dăunătorilor și paraziților
Menținerea siguranței și securității
Sistemul de supraveghere și protecție
Armele de foc, cu tranchilizante, sau alte echipamente de contenție
Conservarea
Membru al organizațiilor internaționale
"Lista roșie" a animalelor din colecție
Lista programelor de management al speciilor
Arborele genealogic al animalelor
Planul colecției de animale
Resurse și lista proiectelor de cercetare in situ sau ex situ
Educație
Programul educațional complet actualizat
Evaluarea eficienței programului educațional
Metode ajutătoare în predare (inclusiv publicații) - dați detalii și furnizați exemple
Apartenența sau contacte cu grupuri preocupate de educație în privința mediului
Metodele de educație informală folosite
Instruirea și nivelul de pregătire al personalului - lista
Cercetare
Programul de cercetare
Resurse și proiecte de cercetare
Evaluarea etică
Lista lucrărilor comunicate sau publicate în ultimii 5 ani
Colaborări cu unități permanente de învățământ superior, muzee
Numărul anual al vizitatorilor
Tarife
Sursa(ele) de finanțare (de exemplu: vizitatori, autoritatea locală, sponsorizări etc.)

Tabelul nr. 2 - Formular de verificare a criteriilor necesare autorizării

(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului în urma verificării în teren, având în vedere condițiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)

Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare și/sau îngrijire []
Rezultatele verificării Da Nu Observații
1. Asigurarea hranei și apei
Este corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativș
Este asigurată libertatea unui comportament de hrănire corespunzător speciei
Modalitățile de hrănire sunt sigure pentru animal și personalș
Starea de igienă este corespunzătoare
Este permisă hrănirea de către vizitatori și corespunzător controlată
2. Asigurarea unui mediu ambiant corespunzător
Amplasamentele sunt corespunzătoare
Facilitățile amplasamentului sunt suficiente pentru menținerea bunăstării animalelor
Igiena este menținută corespunzător
3. Asigurarea îngrijirii sănătății animalelor
Înregistrările privind starea de sănătate
Supravegherea constantă a stării de sănătate
Este evitat contactul direct cu publicul și/sau cu alte animale
Facilități corespunzătoare pentru îngrijire veterinară (echipamente, medicamente)
Fișe medicale individuale
Program veterinar corespunzător
Depozitare corespunzătoare a medicamentelor
Facilități corespunzătoare post-mortem
Facilități corespunzătoare pentru izolare și instalarea carantinei
Igienă și controlul bolilor și parazitozelor
4. Asigurarea manifestării comportamentului normal
Îndeplinesc amplasamentele necesitățile biologice și comportamentale ale animalelorș
Mediul ambiant din amplasament este îmbogățit și diversificat corespunzător
Barierele fizice pentru menținerea animalelor în interiorul amplasamentului sunt eficiente
Împrejmuirea împiedică pătrunderea neautorizată și asigură siguranța colecției de animale
Reproducerea în captivitate (este exceptată pentru centrele de reabilitare și sau îngrijire)
5. Asigurarea protecției față de teamă și stres
Animalele sunt manevrate doar sub supravegherea personalului corespunzător calificat
Contactul dintre animale și public este realizat astfel încât să asigure bunăstarea animalelor
Interacțiunile dintre animale nu sunt excesiv de stresante
6. Conservarea, educația și cercetarea
Este asigurată conservarea prin aplicarea de măsuri specifice
Există facilități pentru educație
Există facilități pentru cercetare
7. Siguranța publicului
Există măsuri de siguranță pentru menținerea animalelor periculoase în amplasamente
Barierele pentru public sunt corespunzătoare pentru a împiedica contactul cu animalele
Sunt corespunzătoare semnele de avertizare
Este corespunzătoare starea de menținere a clădirilor
Căile de acces sunt clar marcate și ușor accesibile
Sunt sigure aleile și zonele destinate publicului
8. Înregistrări/dosare
Registre zilnice
Listele anuale ale animalelor corect menținute și comunicate autorităților competente
Dosarele privind originea/destinația animalelor
9. Alte aspecte
Personal corespunzător ca număr și calificare
Evaluarea riscurilor este corespunzătoare
Zonele unde este interzis accesul vizitatorilor sunt corespunzător semnalizate
Sistemul de raportare și înregistrare a accidentelor este corespunzător
Existența evadărilor în ultimul an sau de la obținerea ultimei autorizații

Tabelul nr. 3 - Raportul autorității competente

(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului în urma verificării în teren, având în vedere condițiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)

Grădină zoologică [] acvariu public [] centru de reabilitare și/sau îngrijire []
Secțiunea Observații Recomandări
Formular de înregistrare
Formular de verificare
Din partea conducerii Agenției pentru Protecția Mediului . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din partea unității permanente (grădină zoologică, acvariu, centru de reabilitare și sau îngrijire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data completării formularului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECȚIUNEA 1 Condiții specifice ale autorizării unităților permanente

I. Condiții pentru asigurarea bunăstării animalelor

1. Amplasamentele sunt astfel construite încât:

a) să se evite dominarea nejustificată a animalelor din cadrul grupurilor de către un membru dominant;

b) să se evite riscul creării conflictelor permanente și persistente dintre membrii unui grup sau dintre membrii diferitelor specii ori grupuri de vârstă în expozițiile mixte;

c) să nu fie suprapopulate;

d) să se prevină apariția și răspândirea paraziților sau altor agenți patogeni;

e) să se permită îndepărtarea tuturor dejecțiilor, resturilor solide și lichide.

2. Conducerea unităților permanente se asigură că sunt îndeplinite cerințele Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de floră și faună pe cale de dispariție (CITES), care reglementează importul, exportul, vânzarea și alte beneficii comerciale, inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenției.

3. Spațiul amplasamentului este evaluat atât pe orizontală, cât și pe verticală pentru asigurarea bunăstării animalelor.

4. La amenajarea amplasamentelor se are în vedere habitatul natural al speciei și se solicită expres îndeplinirea necesităților biologice, fiziologice și psihologice ale animalului.

5. Amplasamentele sunt echipate în conformitate cu necesitățile animalului pentru toate stadiile de dezvoltare, și anume: substrat corespunzător cerințelor ecologice ale animalului, crăci, vizuini, cuiburi pentru naștere/depunerea ouălor, bazine, vegetație, ca și alte materiale necesare manifestării diferitelor comportamente naturale.

6. Vegetația din apropierea și din amplasamentele animalelor este în mod regulat inspectată și amenajată de câte ori este necesar pentru a se evita rănirea, evadarea sau ingerarea de plante toxice.

7. Distanțele de izolare dintre amplasamente și spațiul de vizitare asigură atât siguranța publicului vizitator, cât și a animalelor din colecție, sunt sigure și suficiente pentru a evita transmiterea bolilor sau potențialilor agenți patogeni.

8. Animalele aparținând speciilor sociale trebuie menținute în grupuri sociale compatibile și corespunzătoare ca număr, iar starea de izolare a acestora este admisă numai când nu este în detrimentul exemplarului individual, la recomandarea specialiștilor.

9. Temperatura, umiditatea, ventilația, iluminarea și nivelele de zgomot ale amplasamentelor sunt corespunzătoare asigurării bunăstării animalelor.

10. Se asigură protecția împotriva condițiilor extreme: radiații solare, căldură excesivă, uscăciune, frig.

11. Prin amenajarea amplasamentului se asigură spațiul de refugiu pentru retragerea din câmpul vizual al publicului, manifestarea reacțiilor normale de apărare și distanța de "fugă" corespunzătoare.

12. Amplasamentele sunt concepute și menținute astfel încât să nu se permită rănirea animalelor.

13. Orice defecțiune sesizată în cadrul unui amplasament este remediată de urgență, iar animalul este menținut la o distanță corespunzătoare sau transferat în alt amplasament până la finalizarea reparației.

14. Orice material utilizat pentru construcția amplasamentului, fie natural (de exemplu, plante și produsele lor, precum semințe sau fructe), fie de origine industrială (de exemplu, vopsele, substanțe chimice etc.), este evaluat din punct de vedere al toxicității pentru specia de animale în cauză.

15. Uneltele și alte echipamente specifice portabile sunt menținute numai în locuri adecvate.

16. Se respectă standarde adecvate de igienă a tuturor componentelor amplasamentelor, precum și igiena animalelor în scopul menținerii unei stări foarte bune de sănătate.

17. Dieta animalelor este stabilită de specialiști pe criterii calitative și cantitative, respectiv valoare energetică și nutritivă corespunzătoare speciei și stadiului ei de dezvoltare.

18. Apa potabilă este pusă la dispoziția animalelor în cantitate suficientă.

19. Stocurile de hrană și de lichide sunt păstrate în condiții igienice corespunzătoare

20. Hrana este preparată de către persoane calificate, în locuri special amenajate, prin aplicarea regulilor de igienă corespunzătoare.

21. Vasele utilizate sunt ușor accesibile și au forma corespunzătoare comportamentului natural al animalelor.

22. Modalitățile de hrănire a animalelor sunt sigure atât pentru acestea, cât și pentru personal.

23. Prada vie este componentă a dietei numai în cazuri excepționale, la indicația biologului, medicului veterinar sau altui specialist.

24. Hrănitorile și adapătorile automate sunt inspectate la fiecare masă pentru a se asigura că funcționează eficient.

25. Hrana neconsumată se îndepărtează zilnic din amplasamente în scopul menținerii igienei.

26. Se întocmește și se menține un dosar al dietei animalelor din colecție.

27. Condiția/starea, sănătatea și comportamentul animalelor sunt verificate zilnic de către persoanele care răspund de îngrijirea lor.

28. Toate animalele care provoacă cauze de îngrijorare sunt evaluate atent și li se asigură imediat atenție și tratament.

29. Se înființează și se menține un registru în care se indică schimbările prescrise în dietă, verificările stării de sănătate efectuate, orice comportament, activitate sau altă problemă neobișnuită survenită, precum și acțiunile de remediere întreprinse.

30. Un program complet de asistență veterinară este stabilit și desfășurat sub supravegherea unui medic veterinar familiarizat cu practica curentă a îngrijirii animalelor din colecție.

31. Nivelul serviciilor veterinare este adecvat stării și tipului de colecție, asistența veterinară este periodică și de câte ori este nevoie, iar consultațiile și medicamentația se asigură prin aplicarea celor mai bune practici din domeniul veterinar.

32. Medicul veterinar este activ implicat în:

a) inspecții de rutină ale colecției de animale;

b) asigurarea tratamentelor;

c) realizarea vaccinărilor, deparazitărilor, vitaminizărilor etc.;

d) monitorizarea sănătății animalelor, inclusiv recoltarea de sânge și de alte tipuri de mostre pentru examene de laborator;

e) recoltarea, prepararea și expedierea corectă și sigură a probelor;

f) instruirea personalului grădinii zoologice în probleme de sănătate și igienă;

g) examinări post-mortem;

h) supravegherea perioadelor de carantină și a altor cerințe impuse;

i) stabilirea și derularea programului de nutriție și conceperea dietelor, în colaborare cu biologul și/sau cu alți specialiști;

j) stabilirea unor proceduri scrise, care trebuie urmate în cazul accidentelor produse de folosirea unor medicamente periculoase.

33. Se mențin fișe de monitorizare a sănătății fiecărui animal din colecție.

34. Sunt asigurate constant antidoturi accesibile pentru produsele cu potențial toxic.

35. Se amenajează amplasamente speciale pentru izolarea și examinarea animalelor nou-sosite în colecție pentru examinarea corespunzătoare și aclimatizarea acestora, precum și pentru menținerea în carantină și îngrijirea cazurilor de îmbolnăvire, rănire, dispoziție schimbată a animalelor.

36. Se creează facilități (spații, echipamente etc.) pentru îngrijirea animalelor orfane și a mamelor cu pui.

37. Materialele sanitare după folosire se îndepărtează imediat, conform legislației în vigoare.

38. Se stabilește și se menține un program eficient, care să nu implice riscuri pentru sănătatea și/sau integritatea animalelor din colecție, în vederea controlului/ combaterii dăunătorilor și paraziților.

39. Este obligatorie informarea la zi privind biologia speciilor din colecție și menținerea lor în captivitate.

40. Este interzisă împerecherea animalelor din taxoni diferiți.

41. Dacă un animal hibrid este transferat altei colecții, unitatea permanentă primitoare este informată că animalul este hibrid și în mod obligatoriu animalul este sterilizat definitiv înaintea transferului.

42. Animalele sunt manevrate, îngrijite și antrenate numai de către sau sub coordonarea unui specialist, ținându-se cont de bunăstarea lor, evitând disconfortul inutil, stresul ori producerea unui rău fizic.

43. Orice contact fizic direct între animale și publicul vizitator se face numai în prezența personalului calificat de îngrijire a animalelor, evitându-se condițiile care să conducă la discomfortul acestora.

44. Este interzisă provocarea, iritarea sau stimularea animalelor.

45. Animalele care interacționează în mod excesiv, stresant între ele, nu sunt menținute în amplasamente alăturate sau în imediată apropiere (de exemplu, pradă - prădător, specii concurente etc.).

46. Se recomandă transferul animalelor gestante sau cu pui în spații corespunzătoare.

47. Este interzisă menținerea în stare izolată a animalelor sociale pentru perioade mai mari decât cele recomandate de specialiști pentru a evita dificultățile de reacomodare la reintroducerea animalului în grup.

48. Animalele destinate reabilitării (de exemplu, animale accidentate, epuizate fizic etc.) nu sunt expuse publicului.

49. Surplusul stocului colecției de animale se transferă (se donează, se schimbă etc.) doar către unități permanente de profil.

50. Sunt asigurate facilitățile corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuști și transportul tuturor tipurilor de animale din colecție.

51. Se are în vedere ca transportul animalelor în afara unității permanente să se realizeze în conformitate cu legislația în vigoare.

52. Tehnicile de capturare și de transport au în vedere temperamentul animalului și comportamentul de evadare pentru a minimiza rănirile, stricăciunile și disconfortul.

53. Orice animal transportat în afara unității permanente trebuie să fie în grija unei persoane competente, desemnată de conducerea unității permanente, și trebuie luate măsuri adecvate pentru protecția și bunăstarea animalului, precum și a celor care îl însoțesc până la destinația finală.

54. Înaintea mutării unui animal, conducerea unității permanente se asigură că la destinație există toate facilitățile necesare pentru a evita orice disconfort sau stres nejustificat.

55. Achiziția și capturarea animalelor sălbatice din natură sunt descurajate, cu excepția cazurilor în care există motive justificate, în scopul conservării ex situ a speciilor de animale amenințate cu dispariția, cu avizul comitetului de etică și al Academiei Române.

56. În cazul derulării achiziției/capturării de animale se au în vedere:

a) legalitatea achiziției;

b) metodele de colectare conforme cu legislația în vigoare și care asigură bunăstarea animalelor implicate.

57. Înaintea primirii animalelor, unitatea permanentă trebuie să dovedească că este capabil să asigure bunăstarea animalelor.

58. Publicul vizitator nu are voie să hrănească animalele decât în prezența personalului autorizat și folosind hrana din dieta zilnică a acestora, încadrându-se în necesarul zilnic specific speciei.

59. Se încurajează reproducerea în captivitate numai acolo unde este adecvată și se formulează o politică coerentă referitoare la speciile de animale menținute, care să fie actualizată continuu.

60. Conducerea unității permanente desemnează o persoană autorizată pentru a utiliza arme de foc care se antrenează periodic în acest scop.

61. Armele de foc, muniția și echipamentul de tranchilizare sunt gestionate în conformitate cu legislația în vigoare.

62. Personalul autorizat este instruit cu privire la riscurile manevrării medicamentelor tranchilizante și pentru cazuri de urgență.

63. Personalul autorizat deține instrucțiuni scrise privind măsurile de urgență și procedurile aplicabile în cazul unui incident care implică interacțiunea între animale veninoase și public.

64. În cazul producerii unui accident se completează o fișă pentru accidente, care conține:

a) natura mușcăturii sau înțepăturii și specia de animal care a produs-o;

b) numărul de telefon al celor mai apropiate centre care fac terapie antivenin;

c) numărul de telefon al grădinii zoologice și al unui reprezentant al acesteia;

d) numărul de telefon al unui specialist în această problemă, care trebuie contactat;

e) unde este cazul, se adaugă fișe medicale ale accidentaților;

f) datele de contact ale medicului veterinar și/sau ale biologului care manevrează specii veninoase.

65. Decizia privind eutanasia animalelor bolnave se ia numai la indicația medicului veterinar și în urma consultării comitetului etic și a celorlalți specialiști în domeniu.

66. Se pun la dispoziție facilități adecvate pentru examinările post-mortem.

67. Cadavrele animalelor sunt manevrate cu echipament specific de protecție și într-un mod în care riscurile de transmitere a infecțiilor, de contaminare să fie minime.

68. Toate animalele care decedează sunt examinate postmortem.

69. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor.

70. Amplasamentele dispun de un sistem de supraveghere continuă pentru reducerea riscurilor de sustragere, distrugere intenționată, intrarea prin efracție și eliberarea animalelor.

71. Se evaluează riscul de evadare al oricărui animal din colecție și se elaborează planuri de urgență cu măsuri de capturare, care se actualizează anual.

72. În caz de evadare, se aplică măsurile din planul de urgență, se elaborează procesul-verbal al acțiunii, se evaluează eficiența aplicării măsurilor din planul de urgență, se elaborează recomandări pentru viitor și se menține într-o bază de date format hârtie și electronic pentru minimum 10 ani.

73. Procesul-verbal este pus la dispoziția personalului.

74. Planul de urgență include:

a) anunțarea de urgență a personalului și conducerii;

b) aplicarea de urgență a măsurilor adecvate per specie - detaliere;

c) alertarea poliției sau pompierilor, după caz;

d) protecția vizitatorilor prin calmarea, adăpostirea, evacuarea și acordarea primului ajutor;

e) capturarea animalului pe cât posibil fără rănirea acestuia;

f) utilizarea armelor de foc sau a echipamentului de tranchilizare, după caz.

75. Conducătorul sau un membru desemnat de acesta este permanent disponibil pentru a lua decizia referitoare la eutanasierea animalelor evadate, dacă este cazul.

76. Conducerea stabilește o ierarhie a responsabilităților în caz de evadare, care este adusă la cunoștință întregului personal și afișată în loc vizibil pentru membrii personalului.

77. Conducerea se asigură că toți membrii personalului sunt familiarizați cu procedurile de urgență care sunt întreprinse în cazul evadării animalelor.

78. Gardurile electrificate destinate delimitării anumitor amplasamente sunt poziționate și semnalizate astfel încât să nu poată fi atinse de către animale sau vizitatori.

79. Se folosesc semne de avertizare grafice, cuvinte sau o combinație de simboluri grafice și cuvinte, plasate în dreptul fiecărui amplasament care conține animale cu potențial periculos, specificându-se și în ce constă pericolul (de exemplu, animal care zgârie, mușcă etc.).

80. Anual, conducerea organizează un exercițiu de simulare a evadării unui animal periculos, iar acest exercițiu se consemnează într-un proces-verbal ce cuprinde raportul de evaluare care se pune la dispoziția autorităților competente, la cerere.

II. Condiții specifice pentru speciile de reptile și amfibieni

81. Animalele se mențin în vivarii închise, perfect controlate.

82. Se asigură amplasamente exterioare prevăzute cu condițiile climatice favorabile pentru anumite specii reptiliene sau de amfibieni.

83. Mediul ambiant perfect controlat trebuie să asigure cerințele de temperatură, umiditate, lumină, fotoperioadă, ventilație, aer și apă specifice speciei.

84. Se acordă atenție specială igienei și controlului bolilor.

85. Vivariul trebuie să asigure un gradient termic specie - specific.

86. Se asigură variațiile de temperatură zilnice și sezoniere specie specifice.

87. Temperatura medie necesară speciilor exotice este cuprinsă în general între 20-35°C.

88. Sursele pentru încălzire sunt plasate astfel încât animalele să nu ajungă la ele, acestea fiind controlate permanent.

89. Bazinele trebuie încălzite individual, speciile de țestoase acvatice și crocodili au necesități de temperatură ale apei cuprinse, în general, între 26-32°C.

90. Măsurarea umidității relative trebuie realizată continuu.

91. Valorile umidității relative pentru cele mai multe reptile variază de la 50-80%, în funcție de habitatul natural al speciei.

92. Majoritatea amfibienilor necesită un domeniu mai crescut al umidității relative, tipic fiind între 65-95%.

93. Iluminatul este realizat corespunzător din punct de vedere al intensității luminii, fotoperioadei și calității acesteia, în funcție de cerințele speciei.

94. Este acceptat orice tip de iluminat artificial când nu există posibilitatea unei iluminări naturale directe.

95. Se asigură o ventilație corespunzătoare și monitorizată constant pentru menținerea calității optime a aerului din punct de vedere al umidității, proporției de oxigen, fără a compromite controlul temperaturii. Acest lucru este facilitat de menținerea vivariului în camere încălzite și ventilate corespunzător.

96. Trebuie realizate bazine suficient de spațioase, în funcție de cerințele speciilor, pentru imersia integrală a reptilelor și amfibienilor, precum și pentru reproducerea multor specii de amfibieni.

97. Calitatea apei trebuie să se mențină prin schimbarea permanentă a apei din bazin, curățarea și dezinfectarea periodică a bazinelor.

98. Trebuie evitate schimbările bruște de temperatură și contactul cu resturile de dezinfectanți toxici introduși în urma procedurii de dezinfecție.

99. În cazul bazinelor mari pentru speciile acvatice și semiacvatice trebuie avute în vedere facilități pentru tratarea apei, iar calitatea acesteia trebuie monitorizată. Acolo unde este necesar, trebuie asigurate zone de plajă.

100. Sistemul comun de alimentare cu apă este astfel conceput pentru a se evita riscul transmiterii agenților patogeni de la un amplasament la altul. De asemenea, se are în vedere ca instrumentarul folosit să nu constituie un factor de risc în acest sens.

101. În scopul expunerii normale a animalelor, trebuie realizate expoziții cu aspect cât mai natural, folosindu-se substraturi corespunzătoare habitatului natural al speciei.

102. Substratul trebuie schimbat periodic pentru a se evita contaminarea acestuia. Deșeurile și hrana neconsumată trebuie îndepărtate zilnic.

103. Trebuie asigurate locuri pentru însorire și odihnă, precum și suprafețe abrazive/rugoase pentru facilitarea îndepărtării exuviilor, iar pentru speciile arboricole trebuie realizate facilități pentru cățărat.

104. Amplasamentele exterioare ale reptilelor trebuie astfel realizate încât să se evite inundarea, săparea în substrat sau cățărarea, pentru evitarea evadării animalelor. Prădătorii și dăunătorii trebuie ținuți în mod particular sub control.

105. Trebuie asigurat suficient spațiu atât în plan orizontal, cât și vertical, pentru a permite reptilelor să-și manifeste comportamentul normal propriu speciei și pentru a se putea evita conflictele generate de dominanța unor indivizi asupra altora.

106. Spațiile, pasajele, coridoarele de serviciu, destinate folosirii de către îngrijitori, trebuie să fie suficient de spațioase pentru a manipula animalele. Accesul în amplasamente trebuie astfel realizat încât să permită vizibilitatea integrală a amplasamentului, să permită intrarea cu ușurință în amplasament și să împiedice evadarea animalelor.

107. Echipamentul de manevrare și capturare trebuie să fie așezat în apropierea amplasamentului și permanent la dispoziție.

III. Condiții specifice pentru acvarii publice

108. Cerințele privind calitatea apei trebuie asigurate în funcție de necesitățile speciilor.

109. Monitorizarea calității apei trebuie să fie o activitate continuă, iar testele de rutină se efectuează lunar (temperatură, salinitate, pH, amoniu, nitrați, nitriți, oxigen dizolvat).

110. La inițierea unui nou acvariu/bazin, monitorizarea trebuie să includă înregistrarea zilnică a următorilor parametri: pH, oxigen dizolvat, nitrați, nitriți, amoniac, temperatură, salinitate, densitate.

111. Permanent trebuie să fie disponibil echipamentul adecvat pentru tratarea apei pentru a se asigura menținerea calității apei în limitele parametrilor specifici.

112. Personalul destinat îngrijirii acvariilor trebuie să aibă acces la facilități de laborator și să fie instruiți pentru colectarea probelor.

IV. Modul de înregistrare a stocurilor de animale

113. Sunt inventariate toate animalele în mod individualizat, excepție făcând doar grupurile de animale care nu permit înregistrare individualizată.

114. Înregistrările se fac atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, se actualizează de câte ori este nevoie și sunt arhivate pe o perioadă de minimum 10 ani.

115. Înregistrările individuale conțin următoarele informații:

a) denumirea comună, denumirea științifică;

b) originea: animalul este născut în libertate/captivitate, părinții, unde se cunosc, locațiile anterioare, dacă se cunosc, gradul de protecție al speciei în libertate;

c) data și modalitatea intrării/ieșirii în/din colecție (donație, schimb, custodie etc.), unitatea permanentă de proveniență și către care s-a făcut ieșirea;

d) data estimativă a nașterii și criteriile estimării;

e) sexul animalului;

f) semne distinctive (tatuaje, chipuri, inele, crotalii etc.);

g) date clinice care includ fișa de medicație și analiză a acestuia;

h) data morții și constatările post-mortem;

evadare, daune produse de animal în urma evadării și măsuri de remediere;

i) date referitoare la reproducere, care includ arborele genealogic;

j) observații etologice.

116. Se elaborează și se gestionează lista anuală a colecției de animale, care se transmite în copie autorității competente de pe raza administrativ-teritorială a județului și, respectiv, a municipiului București, nu mai târziu de data de 1 aprilie a anului următor celui la care se referă lista.

117. Lista colecției, în format electronic de tabel, include următoarele date:

a) denumirea comună și științifică a speciei;

b) totalul indivizilor dintr-o specie la 1 ianuarie;

c) numărul de animale intrate în colecție, din toate sursele, de-a lungul anului;

d) numărul nașterilor din colecție de-a lungul anului;

e) numărul deceselor în primele 30 de zile de la naștere;

f) numărul indivizilor morți din alte cauze;

g) numărul ieșirilor din colecție și modalitatea ieșirii;

h) totalul rămas în colecție la 31 decembrie;

i) sexul fiecărui animal, acolo unde se cunoaște, înregistrarea făcându-se după modelul: X.Y.Z, indicând astfel: X masculi, Y femele și Z indivizi nesexați.

V. Conservarea, educația și cercetarea

118. Unitățile permanente au obligația să asigure:

a) participarea la cercetări de conservare a speciilor și/sau de instruire în dobândirea abilităților relevante legate de conservare;

b) promovarea educației, schimbului de informație și participarea la acțiuni de sensibilizare a publicului în legătură cu conservarea speciilor.

119. Orice activitate care se derulează în cadrul acestor unități permanente respectă principiul utilizării durabile a resurselor naturale și conservării biodiversității.

120. În cazul în care o unitatea permanentă primește un animal sălbatic donat, abandonat sau confiscat, cu acordul autorității competente, are obligația:

a) să anunțe în scris, în termen de maximum 5 zile, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului privind preluarea animalului;

b) să analizeze situația împreună cu specialiștii și comitetul etic și să decidă: eutanasierea, eliberarea în natură, carantinarea, păstrarea în colecția unității permanente, găzduirea pe o perioadă limitată în vederea reabilitării și eliberării în natură, donarea/transferarea către o altă unitate permanentă similară;

c) să anunțe în scris autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului despre decizia luată.

121. Unitatea permanentă, care deține specii periclitate, trebuie să fie un participant activ la programe de cercetare care să contribuie la conservarea speciilor în libertate.

122. Unitatea permanentă trebuie să demonstreze performanțe cuantificabile în privința conservării, educației și cercetării.

123. Valoarea monetară a animalelor din colecție își pierde relevanța, fiind considerată zero.

124. Activitățile de conservare trebuie să aibă la bază strategia și planul de acțiune aprobate de către conducerea acestor unități permanente.

125. Este obligatorie elaborarea unei strategii privind educația publicului, actualizată anual, la care se adaugă planul de acțiune de punere în aplicare a prevederilor acesteia.

126. Sunt puse la dispoziție facilități corespunzătoare în scopuri educative.

127. Spațiul aferent individului expus sau amplasamentul este etichetat vizibil pentru public, iar informația minimă include denumirea speciei (denumirea comună și științifică), distribuția în habitatul natural, caracteristicile biologice principale și gradul de conservare.

128. Este obligatorie implicarea în activități de cercetare proprii și în comun cu alte unități permanente de profil, în acord cu legislația în vigoare și aprobată din punct de vedere etic, și participarea la programe de cercetare naționale finanțate de la bugetul de stat, precum și la programe și proiecte de cercetare internaționale.

VI. Personalul și instruirea

129. Personalul angajat este corespunzător din punct de vedere al calificării și numărului necesar acoperirii activităților desfășurate conform legislației muncii.

130. Se elaborează lista personalului autorizat a lucra cu animalele, la care se adaugă responsabilitățile fiecăruia și un scurt curriculum vitae pentru evidențierea calificării și nivelului de cunoștințe.

131. Personalul autorizat să lucreze cu animalele este susținut financiar să urmeze cursuri de instruire și/sau de perfecționare periodice.

132. Proprietarul asigură bugetul necesar pentru activitățile de instruire.

133. Administratorul/deținătorul unității permanente se asigură că personalul are un comportament deontologic corespunzător.

134. În schema de personal este obligatorie includerea cel puțin a unui post de biolog și cel puțin a unui post de medic veterinar.

135. După caz, aceste unități permanente realizează contracte de colaborare cu un cabinet, spital, policlinică, facultate cu profil veterinar sau medic veterinar din afara acesteia.

136. În scopul asigurării bunăstării animalelor, conducerea acestor unități permanente asigură stabilitatea și continuitatea personalului.

VII. Siguranța publicului

137. Siguranța publicului nu este periclitată de animalele potențial periculoase.

138. Pentru animalele periculoase se efectuează evaluarea riscului privind siguranța publicului.

139. Animalele din captivitate sunt menținute permanent în amplasamente.

140. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor, iar ușile de acces sunt prevăzute cu sisteme speciale care nu permit deschiderea accidentală a acestora.

141. Modalitățile de separare între animale diferite sau între animale și publicul vizitator sunt concepute și menținute astfel încât să nu permită contactul direct și să nu fie favorizată evadarea animalelor.

142. Clădirile și spațiul de vizitare în care publicul are acces sunt menținute în condiții sigure.

143. Publicului vizitator îi este permis accesul doar în spațiul de vizitare.

144. Spațiul de vizitare nu trebuie să prezinte suprafețe alunecoase.

145. Acolo unde sunt construite trepte, acestea sunt însoțite de "mână curentă"/balustrade și rampe special amenajate pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor.

146. Orice trecere suspendată peste amplasamentul unui animal este astfel proiectată încât să fie asigurată siguranța publicului și animalelor în egală măsură.

147. Accesurile în clădire sunt adecvat localizate și vizibil inscripționate, acestea putând fi închise în mod sigur pentru evitarea evadării animalelor.

148. Este obligatorie expunerea, la vedere, de plăcuțe indicatoare cu simboluri și/sau text, pentru furnizarea informațiilor corespunzătoare (descrierea speciei dintr-un amplasament, pericolul de electrocutare, traseul de vizitare, grupuri sanitare, loc de odihnă, loc de joacă pentru copii, parcare auto etc).

149. Punctele de prim-ajutor sunt adecvat indicate, plasate în locuri ușor accesibile și dețin cel puțin dotările minime necesare acordării primului ajutor de către personalul instruit corespunzător în acest scop.

150. Sunt puse la dispoziția publicului grupuri sanitare, adecvat indicate, corespunzător echipate și menținute, inclusiv pentru persoane cu dizabilități/handicap.

151. Fumatul este interzis, cu excepția locurilor special amenajate în acest sens.

152. Vizitatorii consumă alimente doar în locurile special amenajate.

153. Se amenajează spații pentru odihnă și joacă pentru copii, după caz.

VIII. Obligații în cazul închiderii unităților permanente

154. Se păstrează un număr suficient de angajați până la redistribuirea animalelor din colecție către alte unități permanente dotate corespunzător.

155. Se asigură condițiile privind bunăstarea animalelor.

156. Se interzice orice activitate de reproducere a speciilor din colecție.

157. Este interzis accesul publicului.

158. Se inscripționează Amplasament neautorizat în curs de desființare în dreptul amplasamentelor necorespunzătoare.

IX. Comitetul de etică

159. Conducerea unității permanente trebuie să aplice măsuri de analiză etică a acțiunilor și activităților proprii pentru toate situațiile în care condițiile de bunăstare a animalelor nu sunt respectate.

160. Unitățile permanente trebuie să respecte un cod etic, revizuit anual, care cuprinde în principal:

a) circumstanțele eutanasierii;

b) oportunitatea intervențiilor chirurgicale veterinare;

c) aplicarea celor mai bune practici veterinare;

d) politica privind transferul de animale;

e) eligibilitatea etică a proiectelor de cercetare;

f) conformarea în privința politicilor de conservare și de educație.

161. Conducerea unității permanente ia în considerare constituirea propriului comitet de etică, cu următoarele atribuții:

a) este independent și are caracter consultativ;

b) poate avea în componență și persoane din afara unității permanente cu activități relevante în aspectele etice (profesori, avocați, psihologi etc.)

Tabelul nr. 4*) - Spațiul minim necesar pentru unele specii de mamifere menținute în captivitate

*) Tabelul nr. 4 este reprodus în facsimil.

Denumirea comună și științifică Nr. exemplare pentru Suprafața indicată Suprafața exterioară minimă
(m2)
Suprafața adăugată pentru fiecare exemplar în plus în exterior
(m2)
Suprafața interioară, individuală minimă/ vizuină
(m2)
suprafața adăugată pentru fiecare exemplar în plus în interior/vizuină
(m2)
Organizarea socială
Hiene (Hyaenidae) 2-5 200 m2 10 m2 6 m2 2 m2 Vizuini/boxe individuale Grup
Dingo (Canis familiaris dingo) 2-4 200 m2 10 m2 4 m2 2 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
Lup (Canis lupus) 3 500 m2 bazin 10 m2 10 m2 2 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche/haită
Șacal auriu (Canis aureus) 2-3 100 m2 10 m2 8 m2 1 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche/familie
Câine sălbatic din Noua 2-4 100 m2 20 m2 2 m2 2 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
Guinee (Caniș familiaris hallstromi)
Vulpea roșie (Vulpes vulpes) 1-2 60 m2 10 m2 2 m2 1 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Vulpe polară (Alopex lagopus) 1-2 60 m2 10 m2 2 m2 2 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Fenec (Vuples zedra) 1-2 100 m2 5 m2 10 m2 2 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Raton (Procyon lotor) 1-2 60 m2 bazin 3 m2 - 1 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/grup
Enot (Nyctereutes procynoides) 1-2 50 m2 bazin 2 m2 - 1 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Ghepard (Acinonyx jubatus) 1-2 400 m2 50 m2 20 m2 6 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/grup
Caracal (Felis caracal) 1-2 100 m2 20 m2 20 m2 4 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Pisica de junglă (Felis chaus) 1-2 100 m2 10 m2 10 m2 3 m2 Vizuini/boxe individuale Solitare/pereche
Pisică sălbatică (Felis sitvestris) 1-2 85 m2 10 m2 - 1,5 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Ocelot (Felis pardalis) 1-2 60 m2 20 m2 20 m2 4 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Serval (Fetis serval) 1-2 60 m2 20 m2 20 m2 5 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Râs (Felis lynx), Bobcat (Felis rufus) 1-2 80 m2 20 m2 - 2 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Pumă (Felis concolor) 1-2 200 m2 40 m2 20 m2 4 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Leopardul norilor (Neofelis nebulosa) 1-2 200 m2 40 m2 20 m2 6 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Tigru (Panthera tigris) 1-2 500 m2 bazin 30 m2 30 m2 10 m2 Vizuini/boxe individuale Solităr/pereche/grup
Leu (Panthera leo) 2-4 500 m2 bazin 50 m2 40 m2 10 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
Jaguar (Panthera onca) 1-2 400 m2 50 m2 20 m2 8 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Leopard (Panthera pardus) 1-2 200 m2 50 m2 30 m2 8 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Leopardul zăpezilor (Panthera uncia) 1-2 200 m2 50 m2 30 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Mangustă (Mungos mungo) 2-6 50 m2 5 m2 10 m2 1 m2 Pereche/grup
Suricată (Suricata suricatta) 2-6 75 m2 5 m2 10 m2 1 m2 Pereche/grup
Vidră (Lutra lutra) 1-2 50 m2 din care 1/2 bazin cu adâncimea 0,5-1,5 m 8 m2 - 1 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Vidră de mare (Enhydra lutris) 1-2 50 m2 din care 1/2 bazin cu adâncime 50-150 cm 10 m2 20 m2 din care bazin 1/2 cu adâncimea de 50-150 cm 1 m2 Boxe individuale Solitar/pereche
Bursuc (Meles meles) 1-2 40 m2 15 m2 - 2 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche + pui
Jderi (Martes spp.) 1-2 20 m2 2 m2 - 0,5 m2 Boxe individuale Solitar/pereche
Dihori (Mustela sp.) 1-2 20 m2 2 m2 - 0,5 m2 Boxe individuale Solitar/pereche
Foci (Phocidae) și (Otariidae) 2-4 800 m2 din care 600 m2 bazin cu adâncimi variabile, până la 5 m 20%; 3,5 m 80% 20 m2 din care 15 m2 bazin 10 m2 podea/ individ bazin pt. separare 25 m2 cu adâncime max. de 3 m. 102 Grup
Delfini (Fam. Delphinidae; Phocoenidae) 2-6 800 m2, bazine cu variabile, 5 m 20% și 3,5 m 80% adâncime; bazine pt. separare 50 m2 Bazin 100 m2, adâncime 3 m. - Grup
Coati (Nasua spp.) 2-5 100 m2 5 m2 10 m2 4 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
Panda roșu (Ailurus fulgens) 1-2 100 m2 30 m2 20 m2 5 m2 Vizuini/boxe individuale Pereche/grup
Urs malaiezian (Helarctos malayanus) 1-2 200 m2 bazin 50 m2 10 m2 5 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Ursul leneș (Melursus ursinus) 1-2 250 m2 bazin 50 m2 10 m2 5 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Urs negru american (Ursus americanus) 1-2 300 m2 bazin 60 m2 12 m2 6 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Urs brun (Ursus arctos) 1-2 500 m2 bazin 40 80 m2 12 m2 8 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Urs polar (Ursus maritimus) 1-2 500 m2 bazin min. 30% din suprafața totală 100 m2 50 m2 10 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Urs negru asiatic (Selenarctos thibetanus) 1-2 300 m2 bazin 50 m2 10 m2 5 m2 Vizuini/boxe individuale Solitar/pereche
Arici european (Erinaceus europaeus) 1-2 10 m2 1 m2 - 0,5 Vizuini/boxe individuale Solitar/grup
Tenrec (Tenrec ecaudatus) 1-4 10 m2 1 m2 6 m2 0,5 m2 Solitar/grup
Lemur cu coadă vărgată (Lemur catta) 2-3 100 m2 15 m2 20 m2 3 m2 Pereche, unități familiale înrudite
Lemur cu guler (Varecia variegata) 2-3 30 m2 15 m2 20 m2 3 m2 Grupuri de 5-30 ex,, masculii se mișcă între grupuri, femelele dominante
Lorisul lent (Nycticebus coucang) 2-3 30 m2 10 m2 20 m2 1 m2 Pereche/grup
Marmosete și tamarini (Callithrix spp.) 2 30 m2 10 m2 20 m2 1 m2 Pereche monogamă dominantă + puii, până la 15 membri, inclusiv adulții care rămân să ajute la creșterea puilor
Maimuța păianjen (Ateles geoffroyi) 2 40 m2 10 m2 20 m2 2 m2 Grupuri poligame, 5-30 ex. Cu subgrupuri variabile
Maimuțe capuchin (Cebus spp.) 2 100 m2 10 m2 20 m2 2 m2 Grupuri tip harem cu 1-3 femele sau grupuri mai mari cu până la 30 ex.
Cercopiteci (Cercopithecus spp.) 3 40 m2 10 m2 20 m2 3 m2 Grupuri familiale
Macaci (Macaca spp.) 2-4 100 m2 bazin 10 m2 20 m2 3 m2 M. mulata - 8-180 ex. din ambele sexe cu 2-4 ori mai multe femele decât masculi, dar si masculi solitari sau în mici grupuri. M. nemestrina 3-15 ex. până la 30-45 ex. M fascicularis - 6-100 ex., de 2-3 ori mai multe femele decât masculi, grupul central cu conducător mascul, femele și pui, grupul periferic cu masculi tineri. M arctoides 20-100 ex., de obicei conduse de un mascul adult. M radiata 7-80 ex. Cu mai mult masculi adulți ca femele
Babuini/Pavieni (Papio spp.) 2-4 80 m2 20 m2 30 m2 4 m2 Grupuri sociale complexe, grupuri mai mari de până la 70 ex. Se pot fragmenta în grupuri mai mici, conduse de un mascul cu mai multe femele/ harem.
Mandril (Mandrillus sphinx) 2 100 m2 30 m2 30 m2 5 m2 De la grupuri sociale complexe și stabile multi-masculi multi-femele, grupuri poligame, masculi cu ierarhie dominantă schimbătoare; masculii în execs solitari
Languri (Semnopithecus spp.) 2 50 m2 15 m2 20 m2 3 m2 Grupuri sociale stabile, 10-30 ex., număr variabil de masculi, în funcție de mediu, sau grupuri numai din masculi
Giboni (Hylobates spp.) 2 80 m2 20 m2 30 m2 3 m2 Perechi monogame cu pui, sau animale solitare
Gorila (Gorilla gorilla) 4 500 200 m2 400 m2 7 m2 boxe individuale Grup format din mascul matur adult cu masculii subordonați femele și pui imaturi, femelele părăsesc grupul la maturitate.
Bonobo (Pan paniscus) 4 500 50 m2 100 m2 5 m2 boxe individuale Grupuri sociale complexe cu până la 30 ex. cu ierarhii dominante ale masculilor
Cimpanzeu (Pan troglodytes) 4 200 20 m2 50 m2 6 m2 boxe individuale Grupuri sociale complexe de 30-80 ex., cu ierarhii dominante ale masculilor.
Urangutan (Pongo pygmaeus) 1-2 200 50 m2 70 m2 6 m2 boxe individuale Solitari, femelă cu pui dependent, teritoriile femelelor se intersectează, masculii antagoniști unii decât alții, grupuri mici, necoezive.
Elefant Asiatic (Elephas maximus), Elefant african (Loxodonta africana) 2-3 1000 m2 bazin 300 m2 100 m2 30 m2 boxe individuale Grup familial
Rinoceri (Rhinocerotidae spp.) 1-2 500 m2 150 m2 150 m2 20 m2 boxe individuale Solitar/pereche
Măgarul African (Equus africanus), Zebre (Equus spp.) 1-5 100 m2 50 m2 15 m2 Boxe individuale Grup
Măgarul asiatic (Equus hemionus) 3-5 100 m2 50 m2 15 m2 Boxe individuale Grup
Tapir malaiezian (tapirus indicus), Tapir brazilian (Tapirus terrestris) 1-2 100 m2 bazin 50 m2 8 m2 Boxe individuale Solitar/pereche
Babirusa (Babyrousa babyrussa) 2-4 300 m2 bazin 60 m2 10 m2 Boxe individuale Grup
Facocer (Phacochoerus africanus) 2-4 300 m2 bazin 60 m2 10 m2 Boxe individuale Grup
Mistreț (Sus scrofa) 2-4 200 m2 bazin 50 m2 10 m2 Boxe individuale Grup
Pecari (Tayassu spp.) 2-4 200 m2 bazin 50 m2 8 m2 Boxe individuale Grup
Hipopotam (Hippopotamus amphibius) 1-2 400 m2 bazin 50 m2 30 m2 Boxe individuale Grup
Cămile (Camelidae) 2-5 500 m2 50 m2 30 m2 Boxe individuale Grup
Lama (Lama glama), Guanaco (Lama guanicoe), Vicuna (Vicugna vicugna) 2-10 400 m2 50 m2 - - Grup
Girafa (Giraffa camelopardalis) 2-6 1200 m2 250 m2 20 m2 6 m înălțime Boxe individuale Grup
Okapi (Okapia johnstoni) 2 200 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Pereche/grup
Cerbul comun (Cervus elaphus) 2-5 200 m2 100 m2 10 m2 5 m2 Grup
Sika/căprioară japoneză (Cervus nippon) 2-5 200 m2 60 m2 10 m2 5 m2 Grup
Cerb lopătar (Dama dama) 2-5 300 m2 60 m2 6 m2 3 m2 Grup
Căprioara lui Pere David (Elaphurus davidiensis) 2-5 200 m2 60 m2 6 m2 3 m2 Grup
Căprior european (Capreolus capreolus) 2-5 250 m2 60 m2 5 m2 2 m2 Grup
Muntiac (Muntiacus spp.) 2-5 100 m2 30 m2 5 m2 2 m2 Grup
Elan (Alces alces) 2-5 400 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Grup
Pudu (Pudu puda) 2-5 400 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Grup
Ren (Rangifer tarandus) 2-5 400 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Grup
Impala (Aepyceros melampus) 2-8 400 m2 50 m2 8 m2 3 m2 Grup
Gnu (Connochaetes spp.) 2-5 800 m2 50 m2 12 m2 6 m2 Grup
Gazela lui Thomson (Gazella thomsoni) 2-8 400 m2 50 m2 8 m2 4 m2 Grup
Bizoni/zimbri (Bison Spp.) 2-6 500 m2 100 m2 15 m2 7 m2 Grup
Yac (Boș grunniens) 2-6 400 m2 50 m2 12 m2 5 m2 Grup
Gaur (Sos gaurus) 2-6 500 m2 80 m2 15 m2 6 m2 Grup
Nilgai (Boselaphus tragocamelus) 2-6 500 m2 100 m2 12 m2 6 m2 Grup
Bivoli sălbatici (Bubalus spp.) 2-6 500 m2 bazin 50 m2 15 m2 7 m2 Grup
Anoa de câmpie (Bubalus deprsssicornis) 2-3 400 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Grup
Antilopa eland (Taurotragus oryx) 2-5 400 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Grup
Nyala (Tragelaphus angasi), 2-5 500 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Grup
Sitatunga (Tragelaphus spekii)
Bongo (Tragelaphus euryceros) 2-5 500 m2 50 m2 10 m2 5 m2 Grup
Oaia berberă (Ammotragus lervia) 2-5 200 m2 20 m2 6 m2 2 m2 Grup
Ibex (Capra ibex) 2-5 400 m2 20 m2 6 m2 2 m2 Grup
Capra de munte americană (Oreamnos americanus) 2-5 200 m2 20 m2 6 m2 2 m2 Grup
Bou moscat (Ovibos moschatus) 2-5 200 m2 50 m2 12 m2 5 m2 Grup
Oi și rude ale lor (Ovis spp.) 2-5 200 m2 50 m2 6 m2 2 m2 Grup
Câini de preerie (Cynomys spp.) 2-10 100 m2 5 m2 3 m2 0,5 m2 Colonie mare
Marmote (Marmota spp.) 2-10 40 m2 5 m2 2 m2 0,5 m2 Grup/colonie mare
Veverița roșie (Sciurus vulgaris) 1-2 50 m2 2 m2 - Solitare/grup
Castori (Castor spp.) 2 60 m2 din care 1/2 bazin de 50-200 cm adâncime 20 m2 - - Pereche + pui
Șobolanul moscat (Ondatra zibethicus) 1-2 - - 6 m2 1 m2 Solitar/pereche
Hamster auriu (Mesocricetus auratus) 1-2 - - 1 m2 0,25 m2 Solitar/pereche
Șobolani giganți cu pungă (Cricetomys sp.) 1-2 - - 2 m2 0,5 m2 Solitar/pereche
Gerbilul mongolian (Meriones unguiculatus) 1-2 - - 1 m2 0,25 m2 Solitar/pereche
Șoarece spinos (Acomys spp.) 1-2 - - 1 m2 0,25 m2 Solitar/pereche
Șoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus) 1-2 - - 1 m2 0,25 m2 Solitar/pereche
Șobolani (Rattus spp.) 1-2 - - 2 m2 0,5 m2 Solitar/pereche
Porc spinos cu coada pensulă (Atherurus africanus) 1-2 20 m2 2 m2 8 m2 1 m2 Solitar/pereche
Porci spinosi (Hystrix spp.) 1-2 50 m2 6 m2 10 m2 2 m2 Solitar/pereche
Chinchilla (Fam. Chinchillidae) 1-2 - - 2 m2 1 m2 Solitar/pereche
Mara (Dolichotis patagonum) 2-4 50 m2 5 m2 20 m2 0,5 m2 Familie/grup până la 20 exem.
Gapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) 2-3 60 m2 bazin 7 m2 10 m2 2 m2 grup
Agouti (Fam. Dasyproctidae) 1-2 10 m2 1 m2 2 m2 1 m2 Solitar/pereche
Degu (Octodon degu) 2-6 3 m2 1 m2 2 m2 0,5 m2 Pereche/grup
Nutria (Myocastor coypus) 2-3 20 m2 din care 80% bazin 2 m2 1 m2 Vizuină/boxă individuală grup
Iepurele European (Lepus europaeus) 1-2 20 m2 2 m2 1 m2 1 m2 Solitar/pereche cu pui
Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 2-10 20 m2 2 m2 1 m2 sistem de cuști adaptate mărimii grupului 1 m2 Grup
Lilieci mici (Microchiroptera) 2-10 30 m2/3 m înălțime 1 m2 15 m2/3 m înălțime 0,2 m2 Grup până la 40 ex.
Lilieci mari (Macrochiroptera) 2-10 70 m2/3 m înălțime 2 m2 40 m2/3 m înălțime 0,5 m2 Grup până la 30 ex.

Tabelul nr. 5*) - Spațiul minim pentru unele specii de păsări menținute în captivitate

*) Tabelul nr. 5 este reprodus în facsimil.

Denumirea Număr minim indicat Dimensiunile minime pentru numărul de animale indicate Suprafața suplimentară pe exemplar suplimentar (m2)
Amplasament exterior Amplasament interior
Suprafața (m2) Înălțimea (m) Suprafața (m2) Înălțimea (m) La exterior La interior
Struț african (Struthio camelus) 3 300 4 6/exemplar 4 30 6
Nandu (Rhea americana), (Rhea darwinii) 3 200 3 6/exemplar 3 20 6
Casuar (Casuarius spp.) 1 70 2,5 6/exemplar 2,5 4
Emu (Dromiceius novaehollandiae) 2 150 3 4/exemplar 3 20 4
Kiwi (Apterix spp.) 1 10 2 1/exemplar 2 2 1
Găinușe de pampas talie mare (Tinamidae) 1-3 10 2 1/exemplar 2 2 1
Găinușe de pampas talie mică (Tinamidae) 1-3 10 2 2/exemplar 2 2 1
Pinguin imperial (Aptenodytes forsteri), pinguin regal (A. patagonicus), pinguin Adelie (Pygoscelis adeliae) 6 75 2 2/exemplar 2 5 2
Pinguini mici (Spheniscidae), restul pinguinilor, Alcidae 10 50 2 2/exemplar 2 5 1
Pelicani (Pelecanus spp.) 10 50 3 2/exemplar 3 5 1
Cormorani (Phalacrocoracidae) și păsări gât de șarpe (Anhingidae) 2-6 30 3 - - 1 -
Corbi de mare (Sulide) 2-6 30 2,5 - - 2 -
Jabiru ex. (Jabiru mycteria), tantali exemplu: (Mycteria americana, M. ibis. Ibis leucocephalus) și berzele mari (Ciconiidae) 2 60 3,5 2/exemplar 3 5 2
Berze de talie mijlocie (Ciconiidae) 2 20 3,5 2/exemplar 3 3 1
Marabu ex. (Leptoptilus crumeniferus, L. javanicus) 2 50 3,5 2/exemplar 3 3 2
Berze mici (Ciconiidae) 2 20 3 2/exemplar 3 3 1
Stârci mari ex. (Ardea cinerea) 1-6 20 3,5 2/exemplar 3 2 1
Ibiși și stârci lopătari (Plataleidae), stârci de talie mică (Ardeola spp., Ixobrychu spp., Nycticorax spp., Botaurus spp., etc.) 1-6 20 3 1,5/exemplar 3 1 1
Flamingo (Phoenicopteridae) 6-10 50 3 3/exemplar 2,5 2 1
Lebede (Cygnus spp.) 2 30 2,5 - - - -
Gâște (Anser spp., Branta spp., etc.) 2 10 2,5 - - 1 -
Călifari (Tadorna spp., Cassarca spp.) 2 10 2,5 - - - -
Rațe mari de suprafață (ex: Anas platyrhynchos, A. acuta, A. strepera, A. clypeata) 2-4 50 2,5 - - - -
Rațe mici de suprafață (ex. Anas Penelope, A. Formosa, A. crecca, A. querquedula, Aix galericulata, Marmaronetta angustirostris) 2-4 10 2,5 - - - -
Rațe scufundătoare, ederi, ferestrași și rațe catifelate (ex: Bucephala clangula, B. islandica, Aythya nyroca, A. morila, A. fuligula, A. ferina, Netta ruffian, Clangula hiemalis, Histrionicus histrionicus, Melanitta fusca, M. nigra, Somateria mollissima, S. spectabilis, Polysticta stelleri, Mergus serrator, M. merganser, M. albellus, etc.) 2-4 10 2,5 2/exemplar 2 1 1
Pasărea secretar (Sagittarius serpentarius) 2 20 3,5 2/exemplar 3,5 - -
Vulturi și acvile de talie mare (ex: Vultur gryphus, Gyps fulvus, Aegipius monachus, Aquila chrisaetos, A. clangula, etc.) 2 70 5-6 2/exemplar 3,5 - -
Vulturi și acvile de talie mică (ex: Neophron percnopterus, Hieraaetus pennatus) 2 40 5 2/exemplar 3,5 - -
Caracara (Polyborus cheriway), șoimi (Falco spp.), vânturei (Flaco tinnuculus, F. naumanni, etc.), găi (Milvus milvus, M. migrans, etc.), viespari (Pernis apivorus), găi mici (Elanus caeruleus), șorecari (Buteo spp.), hereți (Circus spp.), ulii (Accipiter spp.) 2 20 5 2/exemplar 3,5 - -
Șoimi (Falco spp.) de talie mică 2 8 4 2/exemplar 3 - -
Răpitoare de noapte de talie mare - gen buhă (Bubo bubo) 2 20 5 - - 1 -
Răpitoare de noapte de talie mijlocie - gen strigă (Tyto alba) 2 20 4 - - 1 -
Răpitoare de noapte de talie mică - gen ciuvică, cucuvea (Glaucidium passerinum, Athene noctua) 2 6 3 - - - -
Găinile de gunoi (Megapodidae) 2 10 2,5 2/exemplar 2,5 - -
Păuni (Pavo cristatus), fazan Argus (Argusianus argus) 2 20 3 2/exemplar 2,5 2 -
Păun Congolez (Afropavo congenis) 2 20 2,5 2/exemplar 2,5 2 -
Tragopani - cocoșii satir (Tragopan satyra și speciile asemănătoare) și fazani (Lophophorus spp., Crossoptilon spp.) 2 10 2,5 1/exemplar 2,5 2 -
Cocoși Hoco (Familia Cracidae) 2 10 2,5 1/exemplar 2,5 2 -
Curcani (Meleagris spp.) 2-3 10 2,5 1/exemplar 2,5 2
Tetraonide mari ex: cocoși de munte (Tetrao urogallus) 2-3 15 2,5 2
Bibilici (Numida meleagris și speciile similare) 2 10 2,5 1/exemplar 2,5 1 -
Fazani, ortalide (ex: Ortalis vetula) 2 10 2,5 1/exemplar 2,5 1 -
Tetraonide mici ex: cocoși de mesteacăn, (Lyrurus tetrix) potârnichi, (Perdix spp. alte specii) francolini (Francolinus spp.) 2 6 2,5 1/exemplar 2 1 -
Prepelițe (Coturnix sp., alte specii similare), prepelițe ex: prepelița de California (Lophortyx californica) 2-5 6 2 1/exemplar 2 1 -
Prepelițe ex: prepelițe chinezești (Coturnix chinensis) 2 3 1,5 0,5/exemplar 1,5-2 1 -
Cocori (Gruidae) 2 50 4 4/exemplar 2,5 5 -
Cocor mic (Antropoides virgo) 2 40 4 4/exemplar 2,5 5 -
Dropii de talie mare (ex: Otis spp., Choriotis spp.) 2 40 3,5 3/exemplar 2,5 5 -
Dropii mici (ex: Tetrax tetrax) 2 30 3 3/exemplar 2,5 2 -
Găinușa de baltă din Tasmania (Gallinula mortierii) 2 15 2,5 - - 1 -
Familia Rallidae: cârstei mari (ex: găinușa de baltă purpurie) 2 8 2,5 1/exemplar 2,5 1 -
Familia Rallidae: crâstei, găinușe de apă, lișițe mici (gen cârstel de baltă) 2 6 2,5 1/exemplar 2 0,5 -
Limicole (ex: nagâț, ciocîntors, pasărea ogorului, culic, sitar) 2-8 8 3 1/exemplar 2 1,5 -
Laridae mari (ex: pescăruș negricios), Procellaridae (ex: furtunar), Stercorariidae (ex: lup de mare) 2-8 20 4 - - 1 -
Pescăruși mici (Familia Laridae ex: pescăruș râzător) 2-8 10 4 - - 1 -
Chire și chirighițe, pescărițe (Familia Sternidae) 2-10 15 4,5 - - 1
Pteroclidiformes (găinușe de pustiu) 2 6 2,5 1/exemplar 2 1 -
Porumbei cu coroană (Goura sp.) și porumbei de talie mare 2 8 - 1/exemplar 4 - 0,2
Porumbei de talie mijlocie ex: porumbel gulerat (Columba palumbus) 2-4 8 2,5 - - 1 -
Porumbei de talie mică ex: Turturică diamant (Geopelia cuneata) 2-4 8 2,5 0,4/exemplar 2 0,5 -
Papagali Ara, speciile mari. (ex: Ara macao, A. ararauna) cacadu, speciile mari, (ex: Probisciger atterinus, Cacatua moluccensis) 2 6 3 2/exemplar - 0,5 -
Ara, specii mici, papagali Amazon (Amazona spp.), Papagali de Senegal (Piocephalus spp.), Jacko (Psittacus spp.), papagali gen Pionus 2-6 6 3 1/exemplar - 0,5 -
Papagali Aratinga sp., Eclectus sp., Peruși de Patagonia 2-6 6 3 1/exemplar - 0,5 -
Papagali Ioris (Trichoglossus sp.; Coriphilus sp.; Lorius spp. etc) 2-6 6 3 1/exemplar - 0,5 -
Peruși de talie mijlocie ex: Rosella (Platycercus eximius, Platycercus spp.) 2-6 6 3 1/exemplar - 0,5 -
Agapornis, peruși ondulați, nimfe, papagali Coryllis 2-6 2 3 1/exemplar - 0,1 -
Turaco (Musophagidae) și cucii de talie mare (Centropus spp.) 2 4 3 1/exemplar 2,5 0,1 -
Cucii de talie mică ex: (Guira guira) 2 4 3 1/exemplar 2 0,1 -
Caprimulgii (Caprimulgidae) 2 6 2,5 1/exemplar - 1 -
Colibri (Trochilidae) 1 2 2 - -
Păsări rinoceri terestre ex: pasărea rinocer unicorn (Bucorvus abyssinicus) 2 30 3 - - 2 -
Păsări rinocer de talie mare ex: pasărea rinocer bicorn (Buceros bicornis) 2 15 3 2/exemplar 3 3 -
Pasări rinocer de talie mică ex: pasărea rinocer took (Tockus nasutus) 2 8 3 1/exemplar 3 1 -
Pescărușii verzi de talie mare ex: kuka-bura (Dacelo gigas) 2 6 2,5 - - 1 -
Pescărușii verzi de talie mică ex: pescărușul cu cap cenușiu (Halcyon leucocephala) și cei de talie mai mică 2-6 - - 4/grup 3 - 0,5
Dumbrăvenci ex: (Coracias garrulus) 2 - - 2/exemplar 2,5 - 1
Prigonii ex: (Merops apiaster) 2-6 - - 1/exemplar 2,5 - 1
Pupeze ex: (Upupa epops) 2 9 2,5 - - 1 -
Pupeze gen Phoenicullus sp. 2-5 9 2,5 - - 1 -
Pasările cu barbă (Capitonidae) 2 - - 1/exemplar 2 - 1
Tucani de talie mare ex: toco (Ramphastos toco) 2 9 2,5 1/exemplar 2,5 2 -
Tucani de talie mică (Ramphastidae spp.) 2 9 2,5 1/exemplar 2,5 2 -
Ciocănitori de talie mare ex: ciocănitoare neagră (Dryocopus martius) 2 9 3 1/exemplar 2,5 1 -
Ciocănitori de talie mică ex: ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius) 2 - - 1/exemplar 2,5 - 1
Păsările paradisului (Paradisidae) 2-6 20/grup 3,5 2
Corvidele de talie mare ex: corb (Corvus corax) 2 25 5 - 3,5 - -
Corvidele de talie mică ex: stăncuță, gaițe, coțofene, coțofene verzi, sfrânciogi 2-4 10 3 - 3 - -
Ciorile chele (Picathartidae) 2 - - 6/pereche 3 - 1
Grauri (Sturnus spp.), sturzi (Turdus spp.), granguri (Oriolus sp.), păsările cardinal ex: Cardinalul verde (Paroaia coronata), cardinalul roșu (Cardinalis cardinalis), mierle mandarin (Gracula sp.), ciocârlii (Alaudidae) 2 6/pereche 2,5 1
Florinți (Carduelis chloris), păsări țesători (Genurile Euplectes, Piletariu 2-6 - - 3,5-4/grup 2 - 0,5
Ploceus (Bubalornisetc), silvii (Sylviidae), vrăbii (Passeridae), păsările consumatoare de miere (Meliphagidae)
Pasările sugătoare de nectar, (Nectariniidae) 2 - - 2,5/pereche 2 - 0,35
Cinteze (Fringillidae) și presuri (Emberizidae) 2-6 3 2 - - 0,35 -
Păsările cu ochelari (Zosteropidae), cinteze cu cioc de ceară (Estrildida), scatii (ex: Carduelis spinus), pițigoi codați (Aegithalidae) 2-6 - - 3/grup 1,5-2 - 0,30

Tabelul nr. 61) - Norme minime pentru bazine

1) Tabelul nr. 6 este reprodus în facsimil.

Denumirea Numărul de exemplare indicat BAZIN Dimensiunile minime pentru numărul de animale indicat Suprafața suplimentară pe animal suplimentar m2 Cerințe particulare
Suprafața*) m2 Adâncime**) m
Pinguin imperial, pinguin regal, pinguin Adelie 6 25 1,8 1,5 Temperatura apei maxim 15°C. Temperatura aerului maxim 15°C
Pinguini mici și Alcide 6 12 1-1,5 1,2 -
Pelicani 4 130 1 12 -
Cormorani și păsări gât de șarpe 2-6 50 1 1,8 Bețe de stat deasupra apei
Corbi de mare 2-6 15 1 0,7 -
Flamingo 6-10 20 0,4 1,2 Bazin și în interior
Lebede 2 80 30 -
Pasările cu țepi 2 10 4 -
Gâște 2 14 5 Nu este necesar bazin pentru gâștele Ne-ne
Rațe fâlfâitoare 2 20 10 -
Călifari 2 20 5 Nu e necesar bazin pentru speciile Cereopsis sp. Pentru celelalte specii bazin și în amplasamentul interior
Rațe mari de suprafață 2-4 12 2 Bazin și în interior
Rațe mici de suprafață 2-4 7 1,5 Bazin și în interior
Rațe scufundătoare, eideri, ferestrași și rațe catifelate 2-4 10 1 2 Bazin și în interior
Limicole 2-8 0,15 - -
Pescăruși (Lariidae), furtunari (Procellariidae), lupi de mare (Sterocorariidae) toate speciile 2-8 10 0,15 - -
Chire (Familia Sternidae) toate speciile 2-10 10 0,7 - -
Pescăruși verzi mari 2 1,5 0,7 - Nu este obligatoriu bazin pentru Kooka-bura
Pescăruși verzi mici 2-6 1,5 0,5 - -

*) Suprafața indicată este cuprinsă în suprafața totală a amplasamentului din tabelul nr. 1.

**) Adâncimea indicată trebuie să fie prezentată pe mai puțin de 50% din suprafața bazinului.

Tabelul nr. 7 - Spațiile minime pentru specii de macropode menținute în captivitate

(Pentru fiecare mascul adult suplimentar se adaugă 50% din spațiul minim, iar pentru fiecare femelă adultă suplimentară, 25% din spațiul minim).

Specia Suprafața minimă exterioară (m2/pereche) Suprafața minimă interioară pe pereche (% din cea exterioară)
Cangurii-șobolani, Bettongii și Potoroo 20 20%
Wallaby-iepuri 20 20%
Wallaby de stâncă 40-80 20%
Pademeloni 40 20%
Cangurii și wallaby tipici
Wallaby parma Macropus parma 40 20%
Wallaby tammar Macropus eugenii 40 20%
Wallaby-ul cu spate negru Macropus dorsalis 60 20%
Wallaby-ul cu gât roșu Macropus rufogriseus 60 20%
Wallaby-ul agil Macropus agilis 80 20%
Cangurul estic gri Macropus giganteus 100 20%
Cangurul vestic gri Macropus fuliginousus 100 20%
Cangurul comun Macropus robustus 100 20%
Cangurul negru Macropus bernardus 100 20%
Cangurul roșu Macropus rufus 100 20%
Wallaby-ul de mlaștină Wallabia bicolor 60 20%
Cangurii de copac 60-80 20%

SECȚIUNEA a 2-a Condiții specifice autorizării centrelor de reabilitare și sau îngrijire

162. Speciile de animale din fauna sălbatică interzise a fi deținute de persoane fizice sunt după cum urmează:

a) speciile de animale care necesită protecție strictă, înscrise în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

b) toate speciile de primate;

c) toate speciile de feline sălbatice;

d) toate speciile de păsări de pradă;

e) toate speciile de reptile veninoase.

163. Principiile generale care stau la baza funcționării centrelor:

a) exemplarele de faună sălbatică confiscate nu constituie surse de beneficii directe sau indirecte;

b) asigurarea condițiilor de viață și bunăstare a animalelor confiscate constituie o obligație;

c) reproducerea animalelor confiscate este interzisă, cu excepția speciilor enumerate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/1997 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora.

164. Obiectivele care stau la baza funcționării centrului sunt următoarele:

a) asigurarea unor condiții de viată și de bunăstare cât mai apropiate de cele oferite de mediul natural;

b) reabilitarea exemplarelor cu dizabilități fizice;

c) reintroducerea acestora în mediul lor natural, în măsura în care acest lucru este posibil;

d) reintegrarea socială a exemplarelor speciilor de faună sălbatică;

e) asigurarea condițiilor de viață și bunăstare pentru exemplarele confiscate în baza Regulamentului (CE) nr. 338/1997 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora.

165. Spațiul aferent animalelor aflate în îngrijire este dimensionat corespunzător recomandărilor Comitetului de etică al centrului.

166. Centrele sunt clasificate după cum urmează:

a) unități specializate în care sunt adăpostite și/sau îngrijite pentru o perioadă scurtă de timp animale sălbatice rănite, bolnave, confiscate sau abandonate;

b) unități specializate în care sunt adăpostite și îngrijite pentru o perioadă lungă de timp animale sălbatice în scopul recuperării și, atunci când este posibil, reintegrării în mediul natural;

c) unități specializate în care sunt adăpostite și îngrijite pentru o perioadă nedeterminată de timp animale sălbatice după ce acestea au fost salvate, reabilitate sau sunt în curs de reabilitare.

167. Centrele prevăzute la pct. 166 adăpostesc exemplare de faună sălbatică, după cum urmează:

a) exemplare provenite din grădinile zoologice/acvariile publice, care pierd autorizația sau au în excedent aceste animale;

b) exemplare deținute ilegal de persoane fizice/juridice;

c) exemplare abandonate sau pierdute;

d) exemplare care necesită măsuri speciale de conservare și protecție.

168. Speciile de faună sălbatică adăpostite în cadrul centrului pot avea diferite niveluri de integritate fizică și sănătate, ele putând fi:

a) sănătoase;

b) bolnave;

c) rănite.

169. La nivelul centrelor sunt interzise următoarele activități:

a) accesul persoanelor străine fără acordul administratorului;

b) comerțul cu animale sălbatice, vii ori moarte, sau cu oricare parte componentă a acestora;

c) dresarea animalelor;

d) folosirea animalelor în publicitatea comercială, spectacole, expoziții, competiții și manifestări similare;

e) reproducerea în captivitate, în absența unui plan al colecției de animale aprobat de Comitetul de etică.

170. Pentru o perioadă de un an după ce exemplarele de faună sălbatică au fost plasate în afara centrului, administratorul acestuia are obligația să monitorizeze condițiile de trai și starea de sănătate a exemplarelor, evoluția lor, dacă acest lucru este posibil, și să informeze autoritatea competentă.

171. Orice eveniment care are drept efect modificarea reversibilă sau ireversibilă a stării de sănătate a exemplarelor provenite din centre, precum și orice moarte care nu are cauze naturale trebuie raportate și luate în considerare la viitoarele plasamente.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...