Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Procedura de emitere a autorizației de mediu din 19.11.2007

Modificări (3), Referințe (1), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de emitere și de revizuire a autorizației de mediu.

Art. 2. -

Semnificația unor termeni specifici utilizați în prezenta procedură este cea prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 195/2005, și în Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

CAPITOLUL II Aplicabilitate și competențe de emitere a autorizației de mediu

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului a activităților prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Activitățile/instalațiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, nu fac obiectul prezentei proceduri.

(3) Activitățile prevăzute în anexa nr. 1, pe care titularul le desfășoară la diverși beneficiari, nu se supun prevederilor prezentei proceduri.

Art. 4. -

(1) Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de mediu (ACPM) este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului (ATPM).

(2) ATPM este, după caz, agenția regională pentru protecția mediului, agenția județeană pentru protecția mediului sau Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării". Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi.

(2) Autorizația se emite de către ACPM, în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 195/2005.

Art. 6. -

(1) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ, cu excepția celor desfășurate în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ACPM este agenția județeană pentru protecția mediului.

(2) Pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", ACPM este Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

(3) Emiterea autorizației de mediu pentru activități desfășurate în vecinătatea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se realizează numai cu avizul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

(4) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe din aceeași regiune, ACPM este agenția regională pentru protecția mediului. Modificări (1)

(5) Pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe regiuni, ACPM este ANPM.

(6) Pentru activitățile pentru care autorizația de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului, ACPM este autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Art. 7. -

(1) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a autorității publice centrale pentru protecția mediului, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poate delega acesteia competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(2) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a ANPM, aceasta poate dispune participarea ATPM sau poate delega acesteia competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(3) Pentru activitățile aflate în competența de reglementare a unei agenții regionale pentru protecția mediului, aceasta poate delega agenției județene pentru protecția mediului competența derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(4) Emiterea autorizației de mediu nu poate face obiectul delegării de competență. Modificări (1)

CAPITOLUL III Emiterea autorizației de mediu

Art. 8. -

(1) La solicitarea unei autorizații de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizații de mediu existente, titularul activității este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentație: Jurisprudență (1)

a) cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;

b) fișa de prezentare și declarație, potrivit anexei nr. 2;

c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puțin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3;

d) planul de situație și planul de încadrare în zonă a obiectivului;

e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f) formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire.

(2) Nu se primesc solicitări care nu conțin documentele prevăzute la alin. (1).

(3) ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prezentate la alin. (1), stabilește dacă sunt necesare informații, acte sau documente suplimentare și le solicită în scris titularului activității. Pentru activitățile grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 și raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5. Jurisprudență (1)

(4) Pentru activități noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, după derularea etapelor prevăzute la alin. (2) și (3), face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet. Jurisprudență (1)

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.

Art. 9. -

(1) Pentru activitățile de eliminare a deșeurilor documentația prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.

(2) Pentru activitățile grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, documentația prezentată conține în plus cerințele specifice prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 10. -

(1) Termenul de eliberare a autorizației de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

(2) Pentru activitățile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ACPM întocmește îndrumarul cu problemele rezultate din analiza inițială a documentației, lista autorizațiilor/avizelor necesare emise de alte autorități, precum și necesitatea efectuării bilanțului de mediu.

(3) După executarea bilanțului de mediu, titularul activității prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanțului de mediu și cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare.

Art. 11. -

(1) Raportul cu concluziile bilanțului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică prevăzută în anexa nr. 3.

(2) După realizarea dezbaterii publice și analizarea rezultatelor acesteia, ACPM împreună cu titularul activității și cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanțului de mediu, concluziile dezbaterii publice și stabilește dacă emite autorizația de mediu, cu sau fără un program pentru conformare.

Art. 12. -

(1) Titularul activității înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu în ședința colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilități și cu identificarea surselor de finanțare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare.

(2) La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele:

a) concluziile bilanțului de mediu;

b) constatările și sarcinile stabilite de autoritățile de control care răspund de protecția factorilor de mediu, precum și de alte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

c) datele deținute de titularul activității și de autoritățile administrației publice locale privind emisia și imisia poluanților în mediu;

d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc.;

e) sugestiile și propunerile primite de la populație și de la asociațiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.

(3) ACPM analizează proiectul programului pentru conformare, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autorităților consultate.

(4) ACPM stabilește cu titularul activității programul pentru conformare, pe baza concluziilor și recomandărilor bilanțului de mediu.

(5) Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcționarea curentă sau anterioară. Cuantificarea impactului efectiv al unei activități de pe un amplasament se realizează prin bilanțul de mediu, raportând starea mediului și măsurile necesare de remediere la standardele și reglementările în vigoare.

(6) Programul stabilește măsurile de conformare, etapele, termenele și responsabilitățile necesare realizării acestora și poate avea două secțiuni:

a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților asupra mediului;

b) măsurile de remediere a efectelor activităților anterioare asupra mediului.

(7) ACPM acceptă introducerea în autorizația de mediu a programului pentru conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activității:

a) dovedește că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic și/sau economic;

b) dovedește că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului și sănătății publice;

c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.

(8) La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia în considerare angajamentele titularului activității, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depășește posibilitățile financiare ale acestuia.

(9) Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcție de disponibilitățile financiare și tehnice ale titularului proiectului sau al activității. Un program pentru conformare nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizației de mediu, cu excepția măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activități anterioare.

(10) Titularul activității prezintă la ACPM, după acceptarea programului pentru conformare, următoarele documente:

a) programul pentru conformare în redactare finală;

b) fișa de prezentare și declarație completată cu instrucțiuni de întreținere și de exploatare a instalațiilor de depoluare.

Art. 13. -

(1) ACPM face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet.

(2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afișării. La expirarea acestui termen, ACPM eliberează autorizația de mediu.

(3) Modelul și conținutul minim al autorizației de mediu sunt prezentate în anexa nr. 4.

(4) Autorizația de mediu se emite în 3 exemplare.

CAPITOLUL IV Revizuirea autorizației de mediu

Art. 14. -

(1) Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu.

(2) Revizuirea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizații de mediu care păstrează numărul și data autorizației de mediu supuse revizuirii, urmată de sintagma "revizuită la data de .........................."

(3) Autorizația revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizației de mediu inițiale, supuse revizuirii.

Art. 15. -

Autorizația de mediu nu se emite:

a) dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condițiile care permit autorizarea, raportate la standardele și reglementările în vigoare;

b) dacă titularul activității nu respectă obligațiile ce îi revin prin prezenta procedură;

c) în situația în care nu au fost respectate condițiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

d) în situația în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare, anexă la autorizația de mediu emisă anterior.

Art. 16. -

(1) La schimbarea titularului activității, conținutul programului pentru conformare se reface, specificându-se sursa de finanțare și responsabilitatea, dacă este necesar.

(2) Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.

CAPITOLUL V Autorizarea unor activități specifice

Art. 17. -

Procedura specifică de autorizare a grădinilor zoologice, a acvariilor publice și a centrelor de reabilitare și/sau îngrijire, denumite în continuare unități permanente, se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. la prezenta procedură.

Art. 18. -

(1) Activitățile de producție, import, export, plasare pe piață, utilizare, recuperare, reciclare, regenerare și distrugere a unor substanțe care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, la care România a aderat, cu amendamentele ulterioare acceptate de România. De la data aderării României la Uniunea Eropeană, pentru activitățile menționate anterior se aplică prevederile Regulamentului nr. 2.037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind substanțele care epuizează stratul de ozon, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru activitățile de plasare pe piată, utilizare, recuperare, reciclare a anumitor gaze fluorurate cu efect de seră se aplică prevederile Regulamentului nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...