Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 20 decembrie 2007.

În vigoare de la 20 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dreptul unor categorii de salariați din sectorul bugetar de a li se acorda o primă cu ocazia plecării în concediul de odihnă a fost instituit în baza prevederilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, ale art. 37 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor referitoare la acordarea primei respective din alte acte normative privind salarizarea unor categorii de personal.

Constrângerile bugetare din perioada 2001-2006, impuse anual de organismele financiare internaționale, nu au permis acordarea primelor de concediu de odihnă, prevederile din actele normative prin care au fost aprobate fiind suspendate prin legi bugetare anuale succesive și acte normative anuale de salarizare.

Prin majoritatea hotărârilor instanțelor de judecată ordonatorii de credite au fost obligați să acorde primele de concediu de odihnă pentru perioada cât acestea au fost suspendate. În acest sens s-a pronunțat inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite prin Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, Decizia nr. XII din 5 februarie 2007 și Decizia nr. LXXVII din 5 noiembrie 2007.

Neacordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioada aferentă anilor în care au fost suspendate ar conduce la obligarea ordonatorilor de credite de a achita, în temeiul unor hotărâri ale instanțelor, atât sumele aferente, actualizate, cât și cheltuielile de judecată, ceea ce ar conduce la sporirea efortului bugetar.

Având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare, a înlăturării inechităților dintre persoanele care au obținut primele de concediu de odihnă în baza unor hotărâri ale instanțelor și persoanele care nu au primit încă primele respective, elemente ce vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, precum și necesitatea cuprinderii în bugetul pe anul 2008 a sumelor necesare acordării primelor de concediu pentru anii în care acestea au fost suspendate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modalitatea de plată a primelor acordate cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în baza prevederilor din actele normative a căror aplicare a fost suspendată prin legile bugetare anuale succesive și actele normative anuale de salarizare, în perioada 2001-2006. Jurisprudență

(2) Intră în categoria personalului căruia îi sunt aplicabile prevederile prezentei ordonanțe de urgență, conform alin. (1): funcționarii publici, funcționarii publici cu statut special, personalul auxiliar din sistemul justiției, membrii corpului diplomatic și consular al României, precum și alte categorii de personal care beneficiază de prima de concediu de odihnă în baza legilor speciale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 2. -

(1) Personalul din sectorul bugetar căruia până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu i s-au acordat primele de concediu de odihnă pentru perioada 2001-2006 urmează să primească aceste drepturi în anul 2008, în mod eșalonat, în 3 tranșe, după cum urmează: Jurisprudență

a) în luna martie - pentru anii 2001 și 2002;

b) în luna iunie - pentru anii 2003 și 2004;

c) în luna octombrie - pentru anii 2005 și 2006.

(2) Drepturile stabilite prin hotărâri judecătorești executorii, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc într-o singură tranșă.

(3) Drepturile stabilite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prin hotărâri judecătorești executorii se plătesc într-o singură tranșă.

Art. 3. - Jurisprudență

Pentru personalul angajat care a obținut hotărâri judecătorești executorii privind acordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eșalonat, conform art. 2 alin. (1).

Art. 4. -

(1) Pentru personalul pensionat înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care este îndreptățit să primească prime de concediu de odihnă pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face într-o singură tranșă.

(2) Pentru personalul care se pensionează înainte de a primi integral primele de concediu de odihnă, potrivit eșalonării prevăzute la art. 2 alin. (1), plata primelor se face într-o singură tranșă.

(3) Pentru persoanele decedate în perioada prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă se acordă într-o singură tranșă moștenitorilor de drept ai acestora. În cazul în care există mai mulți moștenitori, aceștia transmit, în original, procura notarială prin care împuternicesc pe unul dintre ei să primească plata, împreună cu numărul de cont al acestuia, precum și copie legalizată a certificatului de moștenitor.

(4) În situația în care în perioada prevăzută la art. 1 au intervenit modificări ale raporturilor de serviciu ale persoanelor îndreptățite să primească prime de concediu de odihnă, plata acestor drepturi urmează să se efectueze de către instituțiile la care acestea au fost angajate în perioada respectivă.

(5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(4) se face la cererea beneficiarilor acestor drepturi.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Primele de concediu de odihnă plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata față de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

(2) Persoanele prevăzute la art. 4 care solicită acordarea primelor de concediu de odihnă ulterior datei de 31 octombrie 2008 vor primi sumele restante actualizate cu indicele de inflație publicat pentru luna octombrie 2008, indiferent de data la care se face cererea.

Art. 6. -

Calculul impozitelor și contribuțiilor datorate de angajat și angajator, aferente primelor de concediu de odihnă, se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plăților.

Art. 7. - Jurisprudență

Ordonatorii principali de credite au obligația să asigure aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu prioritate, din economiile obținute la cheltuielile de personal din posturile vacante.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 19 decembrie 2007.

Nr. 146.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...