Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Ordinul nr. 671/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 671/1.640/61

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate, prevăzută în anexa nr. I, precum și modelul de autorizație pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației și cercetării nr. 107/523/4.722/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficiențe de auz și a interpreților limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei Președintele Autorității Naționale Ministrul educației,
și egalității de șanse, pentru Persoanele cu Handicap, cercetării și tineretului,
Paul Păcuraru Silviu George Didilescu Cristian Mihai Adomniței

ANEXA Nr. I

METODOLOGIE
de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a
interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate
Modificări (1)

ANEXA Nr. II Modificări (1)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

AUTORIZAȚIE
pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Nr. .............../............

Domnul/Doamna ..........................................., fiul/fiica lui .................................. și al/a ............................., născut/născută la data de ......................., domiciliat/domiciliată în ..........................., str. ......................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......, sectorul/județul .............................................. posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..............., numărul ..................................., emis/emisă la data de ........................... de ..........................., este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual.

Prezenta autorizație a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație are valabilitate 2 ani de la data eliberării.

Președinte (L.S.), Vicepreședinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membru, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...