Camera Consultanților Fiscali - CCF

Norma privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali din 31.12.2007

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (10)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 lit. d) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează prezentele norme privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme sunt aplicabile membrilor Camerei Consultanților Fiscali, care au dobândit această calitate în condițiile legii.

Art. 2. -

Pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali constă în însușirea tuturor noutăților și modificărilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce privește legislația internă, cât și în ceea ce privește legislația comunitară în domeniu, precum și a normelor deontologice ale profesiei de consultant fiscal.

Art. 3. -

În procesul de pregătire individuală permanentă, consultantul fiscal este asistat de Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, care poate recomanda sau, după caz, poate furniza materialele de specialitate necesare pentru pregătirea profesională și pentru informarea periodică.

Art. 4. - Referințe (1)

Pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali se realizează în conformitate cu Programul de pregătire profesională continuă, elaborat de Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 5. -

La elaborarea Programului de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali, Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali va avea în vedere următoarele considerente:

a) modificările legislației fiscale;

b) propunerile consultanților fiscali cu privire la domeniile de formare și temele de interes ce urmează a fi dezbătute;

c) propunerile specialiștilor din Ministerul Economiei și Finanțelor;

d) propunerile asociațiilor profesionale;

e) evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori.

Art. 6. -

(1) Programul de pregătire profesională continuă este structurat pe domenii de activitate și pe teme de pregătire profesională și se aprobă de conducerea Camerei Consultanților Fiscali la sfârșitul anului în curs pentru anul următor. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Programul de pregătire profesională continuă va fi actualizat operativ în timpul anului, cu aprobarea conducerii Camerei Consultanților Fiscali, atunci când apar cauze obiecte sau când există noi teme prioritare de larg interes pentru consultanții fiscali.

(3) Programul de pregătire profesională continuă se desfășoară, de regulă, sub formă de cursuri, seminarii cu aplicații practice, colocvii, mese rotunde sau sesiuni de dezbateri.

Art. 7. - Modificări (1)

Domeniile de pregătire, tematica, durata/perioada, taxa de participare, locul și modul de organizare și desfășurare a cursurilor se stabilesc de către Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali și se fac publice în mod obligatoriu, după aprobare, tuturor consultanților fiscali, în vederea formulării de către aceștia a opțiunilor de participare.

Art. 8. -

Camera Consultanților Fiscali editează publicații de specialitate, colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate, asigură suportul material auxiliar și informarea periodică a membrilor Camerei, în scopul asigurării îmbunătățirii cunoștințelor profesionale la standarde ridicate ale consultanților fiscali.

CAPITOLUL II Înscrierea, organizarea, desfășurarea cursurilor și evidența pregătirii profesionale

Art. 9. - Modificări (1)

În vederea menținerii unui grad ridicat de pregătire și competență profesională în activitate, membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali sunt obligați să efectueze anual un număr minim de 60 de ore de pregătire profesională, iar membrii inactivi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, urmând domeniile și temele din Programul de pregătire profesională continuă.

Art. 10. -

În vederea înscrierilor la cursuri, membrii vor fi convocați în scris de către Camera Consultanților Fiscali cu cel puțin 30 de zile înaintea organizării acestora. Înscrierile se vor face pe baza unui formular de cerere de înscriere, în care se vor specifica în mod obligatoriu domeniul și forma de pregătire.

Art. 11. -

Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali ține evidența orelor de pregătire profesională desfășurate și a membrilor participanți la diferite instruiri, conducând un registru în acest sens și arhivând documentația privind pregătirea profesională a consultanților fiscali.

CAPITOLUL III Finanțarea Programului de pregătire profesională continuă

Art. 12. -

Camera Consultanților Fiscali va organiza gratuit, în limita veniturilor bugetare, programe de pregătire profesională în domeniile aprobate pentru anul în curs. Pentru celelalte activități desfășurate de Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, taxele de participare la cursuri se stabilesc pe principiul acoperirii cheltuielilor impuse de organizarea și derularea acțiunilor de pregătire profesională, cu respectarea tarifelor pentru plata lectorilor aprobate de Biroul permanent al Camerei Consultanților Fiscali.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale și sancțiuni

Art. 13. - Modificări (2)

Membrii Camerei Consultanților Fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Economiei și Finanțelor, specialiști ai asociațiilor profesionale sau societăților de profil din țară și din străinătate cu care colaborează Camera Consultanților Fiscali, pot solicita includerea numărului de ore în pregătirea profesională prevăzută de prezentele norme.

Art. 14. -

(1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care, în mod justificat, nu efectuează anual numărul de ore de curs prevăzut în prezentele norme și nu fac dovada urmării unei forme de instruire organizate de Camera Consultanților Fiscali vor efectua pregătirea profesională obligatorie în anul următor, în caz contrar nu vor putea obține viza anuală pentru exercitarea profesiei.

(2) Refuzurile nejustificate ale unor membri ai Camerei Consultanților Fiscali de a urma cursuri de pregătire profesională, stabilite prin prezentele norme, deși au fost convocați în scris pentru aceasta, se sancționează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de la 3 luni la un an. În cazul persistenței în abatere după expirarea termenului măsurii suspendării de un an, cei în cauză vor fi sancționați cu excluderea din Camera Consultanților Fiscali și interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

Art. 15. -

Controlul asupra efectuării programului de pregătire profesională continuă și asupra calității acestuia se realizează prin Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 16. -

Prezentele norme se aplică de la data de 1 ianuarie 2008, iar orele de pregătire efectuate în anul 2007 se vor cumula cu orele de pregătire din anul următor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...