Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților din 09.07.2007

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Scop

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.

Art. 2. -

Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităților specifice serviciului de salubrizare a localităților, cât și protejarea intereselor utilizatorilor.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentelor norme metodologice reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, prestate de operatori.

(2) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități:

a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

b) sortarea deșeurilor municipale;

c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

e) înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora;

f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

i) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

j) colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

k) colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

(3) Aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face de către autoritatea administrației publice locale implicate, cu respectarea cerințelor și criteriilor din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL III Definiții

Art. 4. -

Termenii folosiți în prezentele norme metodologice au următoarele semnificații:

a) aprobarea de tarife - activitatea de analiză și verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfășurată de autoritatea administrației publice locale implicate, cu respectarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, concretizată prin emiterea unei hotărâri;

b) stabilirea de tarife - operațiunea de analiză a nivelului tarifelor și a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, pentru operatorii nou-intrați pe piață sau pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste servicii cu autoritățile administrației publice locale;

c) ajustarea de tarife - operațiunea de analiză a nivelului tarifelor existente și a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

d) modificarea de tarife - operațiunea de analiză a nivelului tarifelor existente și a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, în situațiile când intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente; Referințe în jurisprudență (1)

e) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic tarifele. Pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare parametrul de ajustare poate fi indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, evoluția cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii;

f) operator de serviciu public de salubrizare sau activități specifice de salubrizare - persoana juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscute prin licență de a presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, o activitate specifică serviciului de salubrizare;

g) colectare - strângerea, cu sau fără sortarea deșeurilor, în vederea transportării lor;

h) deșeuri municipale - deșeurile menajere și alte tipuri de deșeuri care, prin natură sau compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere și care sunt generate pe raza localității;

i) deșeuri menajere - deșeurile provenite din activități casnice și care fac parte din categoriile 1501 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

j) deșeuri asimilabile cu deșeuri menajere - deșeurile provenite din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeurile menajere și care sunt colectate, transportate, prelucrate și depozitate împreună cu acestea;

k) deșeuri industriale - deșeurile de producție definite potrivit prevederilor legale în vigoare;

l) gestionare deșeuri - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

m) autoritățile administrației publice locale sunt: consiliile locale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare comunitară.

CAPITOLUL IV Acte normative de referință

Art. 5. -

Prezentele norme metodologice au la bază următoarele acte normative de referință:

a) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

b) Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

c) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare;

g) Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

h) Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006;

i) Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V Dispoziții generale

Art. 6. -

(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

(2) Autoritățile administrației publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autoritățile administrației publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciului de salubrizare.

(3) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autoritățile administrației publice locale implicate.

(4) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităților administrației publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public.

(5) La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de deșeuri este obligat să își constituie un fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere.

(6) Folosirea și utilizarea fondului pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere se fac în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. -

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Art. 8. -

(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administrației publice locale următoarele:

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conține: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate și justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populație, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus;

b) fișa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;

c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor;

d) alte date și informații necesare fundamentării tarifelor.

Art. 9. -

(1) Activitățile de salubrizare care diferă substanțial de la o perioadă la alta se vor dimensiona pe total valoare.

(2) Valoarea activității se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli din anexa nr. 1.

Formula de calcul va fi:

V = C(t) + p, unde:

V - valoarea activității aferentă perioadei;

C(t) - cheltuieli totale;

p - profitul.

Art. 10. -

Monitorizarea și controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se vor face de către reprezentanții autorității administrației publice locale implicate și de către reprezentanții A.N.R.S.C.

CAPITOLUL VI Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare

Art. 11. -

(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se stabilesc pentru operatorii nou-intrați pe piața acestor servicii, precum și pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste activități cu autoritățile administrației publice locale.

(2) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină de către operatori, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității respective.

(3) Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activități în parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, respectiv energie, apă și/sau gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestării activității respective.

(4) La stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se au în vedere următoarele criterii:

a) cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcție de tipul mașinii folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deșeuri colectată, transportată și depozitată și de distanța de transport;

b) cheltuielile cu energia electrică tehnologică programată anual se stabilesc în funcție de energia consumată de motoarele puse în funcțiune la nivelul unei zile, înmulțit cu cantitatea programată anual și cu prețul de achiziție al energiei electrice în vigoare;

c) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

e) cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile și cu piesele de schimb se stabilesc în funcție de consumurile normate și de prețul de achiziție al acestora;

f) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

g) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice;

h) cheltuielile de depozitare a deșeurilor vor fi luate în calcul în funcție de modul de prestare a acestei activități. În situația în care prestația este efectuată de un alt operator, la tariful de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale se vor adăuga cheltuielile de depozitare aferente;

i) cheltuielile cu reparațiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparații;

j) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale;

k) o cotă de profit.

(5) În situația stabilirii tarifelor, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (1)

Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

   V
T = |||, unde:
   Q

T - tariful stabilit;

V - venitul programat al activității respective, la nivelul anului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, la nivelul anului în care se face propunerea.

CAPITOLUL VII Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare

Art. 13. -

(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli.

(2) Nivelul tarifului rezultat nu poate depăși nivelul actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare.

(3) În cazul ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în anexa nr. 2.

(4) Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se realizează avându-se în vedere următoarele criterii:

a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață;

b) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

c) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

d) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

e) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

f) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale;

g) o cotă de profit.

Art. 14. -

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

      [Delta(ct) + Delta(ct) x r%]
Delta(t) = ||||||||||||||||||||||||||||, unde:
            Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

În situația în care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

CAPITOLUL VIII Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare

Art. 15. -

(1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora;

b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

(2) În cazul modificării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în anexa nr. 2.

(3) Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață;

b) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);

c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale;

e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare;

f) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

g) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale;

h) o cotă de profit.

Art. 16. -

Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T1 = T0 + Delta(t), unde:

T1 - tariful modificat;

T0 - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

      [Delta(ct) + Delta(ct) x r%]
Delta(t) = ||||||||||||||||||||||||||||, unde:
            Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

În situația în care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.

Art. 17. -

Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiții normale de prestare a serviciilor. În situația în care prestarea serviciilor se face în condiții deosebite, respectiv execuția lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creștere a normelor de consum care conduce la creșterea cheltuielilor de exploatare.

Art. 18. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

FIȘA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice
serviciului de salubrizare

Specificație U/M Programat
anual
lei
Tarif propus lei/UM
1. Cheltuieli materiale, din care:
Combustibil și lubrifianți
Energie electrică tehnologică
Piese de schimb, utilaje
Materii prime și materiale consumabile
Echipament de lucru și protecția muncii
Reparații
Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport
Redevență
Cheltuieli cu protecția mediului
Alte servicii executate de terți
Alte cheltuieli materiale
2. Cheltuieli cu munca vie:
- salarii
- CAS
- fond șomaj
- CASS
- fond accidente și boli profesionale
- cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații
- fond garantare creanțe salariale
- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)
3. Taxe licențe
4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor
5. Cheltuieli cu depunerea în rampă
6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere
7. Alte cheltuieli
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)
B. Cheltuieli financiare
I. Cheltuieli totale (A+B)
II. Profit
III. Cotă de dezvoltare
IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare (I+II+III)
V. Cantitate programată
VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V) T = V
Q
VII. TVA
VIII. Tarif, inclusiv TVA

NOTĂ: Structura pe elemente de cheltuieli din fișa de fundamentare este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activității respective.

Odată cu Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare, operatorul va prezenta "Memoriu tehnico-economic" justificativ.

În cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

FIȘA DE FUNDAMENTARE
pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitățile
specifice de salubrizare

Specificație U/M Fundamentarea anterioară Propus
Total lei Unitar lei/UM Total lei Total creșteri Unitar lei/UM
1. Cheltuieli materiale, din care:
Combustibil și lubrifianți
Energie electrică tehnologică
Piese de schimb, utilaje
Materii prime și materiale consumabile
Echipament de lucru și protecția muncii
Reparații
Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport
Redevență
Cheltuieli cu protecția mediului
Alte servicii executate de terți
Alte cheltuieli materiale
2. Cheltuieli cu munca vie, din care:
- salarii
- CAS
- fond șomaj
- CASS
- fond accidente și boli profesionale
- cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații
- fond garantare creanțe salariale
- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)
3. Taxe licențe
4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor
5. Cheltuieli cu depunerea în rampă
6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere
7. Alte cheltuieli
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)
B. Cheltuieli financiare
I. Cheltuieli totale (A+B) Delta(ct)
II. Profit
III. Cotă de dezvoltare
IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare (I+II+III)
V. Cantitate programată
VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V) T0 Delta(t) = valoarea creșterii/ cantitate T1 = T0+Delta(t)
VII. TVA
VIII. Tarif, inclusiv TVA

NOTĂ:

Structura pe elemente de cheltuieli din fișa de fundamentare este orientativă și va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activității respective.

Odată cu Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare, operatorul va prezenta "Memoriu tehnico-economic" justificativ.

În cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte, precum și cota din cheltuielile generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Pentru cheltuielile cu reparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fișa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fișă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanță cu organigrama aprobată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...