Ministerul Economiei și Finanțelor

Norma metodologică privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2007 din 14.12.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2007 până la 23 decembrie 2008, fiind înlocuit prin Normă metodologică 2008;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul încheierii în bune condiții a execuției bugetare a anului 2007, instituțiile publice și operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligația să efectueze operațiunile care privesc veniturile și cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale și ale bugetelor proprii ale instituțiilor publice pe anul 2007, în conformitate cu prezentele norme metodologice și cu programul prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL I Încasarea veniturilor bugetare

1.1. Impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2007, se achită prin ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de către persoanele juridice și fizice, potrivit programului stabilit de instituțiile de credit sau unitățile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la data de 31 decembrie 2007.

Instituțiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, prezentate de către clienții acestora, potrivit programului stabilit de Banca Națională a României și de prezentele norme metodologice, astfel încât, până la data de 31 decembrie 2007, sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

1.2. Casa de Economii și Consemnațiuni va stabili, în cursul lunii decembrie 2007, programul unităților din subordine, astfel încât persoanele fizice să aibă posibilitatea să își achite la termen obligațiile către bugetul de stat, bugetele locale sau către alte bugete, potrivit convențiilor încheiate în acest scop cu unitățile subordonate ale Ministerului Economiei și Finanțelor, cu autoritățile administrației publice locale sau cu alte instituții publice, după caz.

1.3. Impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2007, pot fi achitate în numerar până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv, la casieriile unităților Trezoreriei Statului sau ale instituțiilor publice beneficiare, după caz.

1.4. -

(1) Sumele încasate în numerar de către instituțiile publice sau de către agenții fiscali reprezentând venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor instituțiilor publice vor fi depuse în conturile de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, cărora acestea se cuvin, până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv.

(2) Eventualele venituri proprii încasate în numerar de către instituțiile publice în data de 31 decembrie 2007 se depun în conturile corespunzătoare de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2008 și se înregistrează ca venituri ale anului 2007.

1.5. Instituțiile publice care încasează în conturile 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", 50.33 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" și 50.34 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat" venituri datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor locale, după caz, au obligația să vireze veniturile respective la capitolele și subcapitolele de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv.

Eventualele sume încasate în aceste conturi în data de 31 decembrie 2007 se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe data de 3 ianuarie 2008 și reprezintă venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe anul 2007.

1.6. Până la data de 27 decembrie 2007, notarii publici au obligația de a transmite la unitățile Trezoreriei Statului din municipiile reședință de județ și, respectiv, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Județului Ilfov, după caz, în contul cărora s-au virat sume, prin poștă, cu confirmare de primire, borderoul prevăzut în anexa nr. III.2. la Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 330/nr. 1.357/C/2007 privind procedura de încasare și virare, precum și obligațiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferent impozitului pe venituri din transferul proprietăților imobiliare calculat și încasat în luna noiembrie 2007. Până la aceeași dată vor fi transmise/retransmise și eventualele borderouri aferente impozitului pe venituri din transferul proprietăților imobiliare virate în lunile anterioare care nu au fost comunicate unităților Trezoreriei Statului sau care au fost restituite de unitățile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., ca urmare a completării eronate a datelor de identificare ale beneficiarilor sau din alte motive.

1.7. Eventualele sume în numerar încasate în data de 31 decembrie 2007 de unitățile Trezoreriei Statului care nu funcționează cu casierii-tezaur se depun, la finele zilei, la instituția de credit la care acestea au deschis contul de disponibil, în genți de numerar, sau la cea mai apropiată unitate a Trezoreriei Statului cu tezaur din județ, după caz, și se înregistrează în contul 13 "Casa tranzitorie".

1.8. -

(1) În cursul lunii decembrie 2007, organele fiscale competente vor lua toate măsurile necesare pentru clarificarea și distribuirea până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligații fiscale prevăzute prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

(2) Sumele încasate în data de 31 decembrie 2007 în conturile 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" și în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire" se distribuie de către organele fiscale competente în data de 3 ianuarie 2008 și se transferă în aceeași zi de către unitățile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operațiuni ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007.

(3) Eventualele sume rămase neclarificate în conturile 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" și 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire", după efectuarea operațiunilor de la alin. (1) și (2), pot fi distribuite de către organele fiscale competente până la data de 4 ianuarie 2008. Până la aceeași dată, organele fiscale competente pot efectua compensări din oficiu, cu data operațiunii 31 decembrie 2007.

(4) Pentru operațiunile de distribuire/compensare, prevăzute la alin. (3), organele fiscale competente vor transmite unităților Trezoreriei Statului fișiere distincte, purtând data de 31 decembrie 2007.

(5) Sumele distribuite/compensate, în conformitate cu prevederile alin. (3), se înregistrează de unitățile Trezoreriei Statului ca venituri bugetare ale anului 2007.

(6) La finele anului 2007, în conturile 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" și 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire" pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligațiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operațiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.

(7) La finele anului 2007, contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire" nu poate prezenta sold.

1.9. -

(1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unitățile vamale în data de 31 decembrie 2007 și cele încasate în perioada 1-2 ianuarie 2008 se depun la unitățile Trezoreriei Statului pe data de 3 ianuarie 2008, pe bază de chitanțe pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, întocmite distinct pentru data de 31 decembrie 2007 și, respectiv, pentru perioada 1-2 ianuarie 2008.

(2) Sumele depuse în numerar pentru data de 31 decembrie 2007 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007, iar sumele depuse pentru perioada 1-2 ianuarie 2008 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2008, cu data de 3 ianuarie 2008.

1.10. Disponibilitățile rămase la finele anului 2007 în conturile 50.59 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în procesul de executare silită de unitățile administrativ-teritoriale" și 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în procesul de executare silită", rămase nedistribuite, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

CAPITOLUL II Încheierea execuției bugetare la instituțiile publice

2.1. -

(1) Ordonatorii principali de credite finanțați din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetele fondurilor speciale vor deschide, vor repartiza și, în cazuri justificate, vor retrage credite bugetare instituțiilor din subordine, până cel mai târziu la data de 21 decembrie 2007, inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.

După data de 21 decembrie 2007 pot fi deschise credite bugetare numai pentru operațiuni privind serviciul datoriei publice sau pentru alte acțiuni urgente finanțate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, Fondul național de dezvoltare sau din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pe bază de hotărâri de Guvern aprobate ulterior acestei date.

(2) Creditele bugetare neutilizate la data de 31 decembrie 2007 sunt anulate de drept conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. -

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate care au aprobat bugetele proprii de venituri și cheltuieli și bugetele ordonatorilor de credite subordonați pot prezenta Ministerului Economiei și Finanțelor cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2008, începând cu data de 27 decembrie 2007. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi prezentate Ministerului Economiei și Finanțelor însoțite de adrese prin care ordonatorii principali de credite confirmă că bugetele proprii de venituri și cheltuieli și bugetele ordonatorilor de credite subordonați au fost aprobate.

(2) Până la definitivarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetelor prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot deschide credite bugetare, pe baza bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate la nivel de an.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) care nu au aprobat până la finele anului 2007 bugetele proprii de venituri și cheltuieli, precum și bugetele ordonatorilor de credite subordonați pot deschide și repartiza credite bugetare aferente lunii ianuarie 2008 numai pentru cheltuieli privind plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor de asigurări și asistență socială, rambursări de credite interne și externe, plăți de dobânzi, comisioane și alte costuri aferente acestora, contribuții și cotizații la organisme internaționale, cofinanțarea și prefinanțarea programelor finanțate din fonduri externe.

2.3. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale și ordonatorii de credite subordonați acestora pot prezenta unităților Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2008, începand cu data de 27 decembrie 2007. În cadrul perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2008 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivelul necesităților de finanțare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în interval de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2008 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanțarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și ale unităților din subordinea acestora se efectuează în condițiile prevederilor art. 39 alin. (7) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

2.4. -

(1) Instituțiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acțiuni și categorii de cheltuieli finanțate din fonduri publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, în condițiile prevederilor contractuale, vor lua măsuri pentru recuperarea acestora în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, din care acestea au fost acordate, în scopul reconstituirii plăților de casă până la data de 28 decembrie 2007.

(2) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul 2008, potrivit dispozițiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului 2007, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat. De asemenea, pentru avansurile primite în cadrul unor contracte multianuale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului 2007, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea integrală și potrivit destinațiilor legale a avansului acordat.

(3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și în programele-nucleu de cercetare, recuperarea sumelor reprezentând plăți în avans se face în conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale art. 16 alin. (2) din Normele metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 137/2003.

(4) Avansurile acordate pentru realizarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaționale sau din fonduri externe nerambursabile se justifică potrivit prevederilor din acordurile de împrumut convenite de părțile contractante sau din memorandumurile de finanțare, după caz.

Recuperarea avansurilor acordate din împrumuturi externe și din fonduri de cofinanțare de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condițiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

2.5. Sumele de mandat primite de instituțiile publice de la alte instituții publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 28 decembrie 2007, inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unităților de la care au fost primite. În contul 50.05 "Sume de mandat și sume în depozit" pot fi menținute sume la finele anului 2007 numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2; menținerea acestor sume nu este obligatorie.

2.6. -

(1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile subordonate acestora au obligația de a analiza componența sumelor aflate în soldul conturilor 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinație specială ale ministerelor și instituțiilor subordonate" și 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinație specială ale instituțiilor publice de subordonare locală" deschise la unitățile Trezoreriei Statului, având în vedere că în aceste conturi pot rămâne, la finele anului, numai sume aferente fondurilor de stimulare a personalului, constituite în condițiile legii, precum și sume pentru care reportarea în anul următor este prevăzută de legislația în vigoare. Până la data de 28 decembrie 2007, instituțiile publice vor prezenta unităților Trezoreriei Statului la care au deschise conturile 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinație specială ale ministerelor și instituțiilor subordonate" și 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinație specială ale instituțiilor publice de subordonare locală", după caz, componența sumelor aflate în sold și temeiul legal în baza căruia acestea se pot reporta în anul următor.

(2) În situația în care în conturile prevăzute la alin. (1) au fost încasate sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau de la alte bugete care au rămas neutilizate, cu excepția celor aflate în conturi ale structurilor de implementare destinate cofinanțării contribuției financiare a Comunității Europene, acestea se restituie, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, din care au fost încasate, dacă legea nu prevede altfel.

(3) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1), în baza unor acte normative în vigoare, pentru care nu se prevede reportarea, precum și cele care nu se reportează din oficiu, rămase după efectuarea operațiunilor de restituire prevăzute la alin. (2), vor fi virate de către instituțiile publice respective, după caz, ca venituri la bugetele din care acestea sunt încasate, la subcapitolul "Alte venituri", la data de 28 decembrie 2007.

2.7. -

(1) Disponibilitățile instituțiilor publice provenite din contravaloarea în lei a ajutoarelor externe, fondurile nerambursabile externe pentru finanțarea unor obiective, precum și disponibilitățile din fondurile publice destinate cofinanțării contribuției financiare a Comunității Europene rămase la finele exercițiului bugetar al anului 2007 în conturile structurilor de implementare se reportează din oficiu. Sumele destinate cofinanțării contribuției financiare a Comunității Europene care se utilizează/se achită către beneficiari de structurile de implementare direct din conturile de cheltuieli bugetare, rămase neutilizate la finele anului 2007, pot fi rezervate la finele anului în conturi de disponibilități deschise pe numele acestor structuri la unitățile Trezoreriei Statului.

(2) Sumele rămase la finele exercițiului bugetar al anului 2007 în conturile de disponibilități ale structurilor de implementare și reportate în anul următor se utilizează de acestea în anul 2008, în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii externi și cu prevederile bugetului anului în care au fost aprobate și din care au fost alocate sumele respective.

2.8. Donațiile și sponsorizările rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice.

2.9. -

(1) Disponibilitățile din fondurile aferente instrumentelor structurale și din fondurile publice destinate cofinanțării/prefinanțării aferente obiectivului "Convergență", rămase în conturile Autorității de certificare și plată, ale unităților de plată și/sau în conturile unităților administrativ-teritoriale și ale organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local ori județean, rămase neutilizate la finele anului 2007, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

(2) Disponibilitățile din fondurile aferente FEGA și FEADR și din fondurile publice destinate cofinanțării/prefinanțării rămase în conturile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, APIA și APDRP la sfârșitul anului 2007 se reportează în anul 2008, utilizându-se cu aceeași destinație.

(3) Disponibilitățile din fondurile aferente fondurilor externe nerambursabile și din fondurile publice destinate cofinanțării/plății în avans aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" rămase în conturile Autorității de certificare și plată, ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și/sau ale unităților administrativ-teritoriale și ale organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local ori județean la sfârșitul anului bugetar se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

2.10. Soldurile conturilor 50.72 "Disponibil din fondul național pentru dezvoltare regională" și 50.73 "Disponibil din fonduri publice ale agențiilor de dezvoltare regională și birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră" rămase la finele anului 2007 se reportează în anul următor.

2.11. Instituțiile publice fără personalitate juridică au obligația de a vira, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile instituțiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare sumele aflate în soldul conturilor de disponibilități prin care își derulează operațiunile.

2.12. -

(1) Instituțiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achiziții de bunuri rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plățile de casă, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.

(2) Acreditivele în valută deschise de către instituțiile publice pentru decontarea achizițiilor intracomunitare sau a altor achiziții externe de bunuri în curs de derulare și comisioanele în valută aferente acestora se mențin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin instituțiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achizițiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, la subcapitolul "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți".

2.13. -

(1) Valuta achiziționată de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli rămasă neutilizată se schimbă în lei până la data de 27 decembrie 2007, prin instituțiile de credit prin care aceasta a fost achiziționată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plățile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli.

Până la același termen, instituțiile publice menționate mai sus vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin instituțiile de credit prin care acestea au fost încasate, sumele respective urmând a fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

(2) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra la finele anului 2007, în conturile deschise la instituții de credit, numai valuta procurată în scopul rambursării la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale și plății dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 11 ianuarie 2008, sumele aferente acreditivelor deschise pentru achiziții în curs de derulare prevăzute la pct. 2.12 alin. (2), precum și donațiile sau sponsorizările primite în valută, din care se efectuează plăți în valută, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.

2.14. Instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii pot păstra la finele anului, în conturi deschise la instituții de credit, valuta încasată din donații și sponsorizări, din contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate sau din alte surse prevăzute de lege, potrivit prevederilor pct. 9.5.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și valuta cumpărată pentru achitarea obligațiilor de plată în valută cu termene scadente până la data de 11 ianuarie 2008.

2.15. Garanțiile în valută depuse la unitățile vamale, aflate în conturi deschise la instituții de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.

2.16. -

(1) Disponibilitățile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2007 în conturile reprezentanțelor diplomatice și comerciale ale României din străinătate se reportează în anul următor și se regularizează cu bugetul de stat de către Ministerul Afacerilor Externe și de către celelalte ministere care finanțează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentanțele din Europa, cât și pentru reprezentanțele de pe celelalte continente.

Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 31 decembrie 2007, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru data efectuării operațiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe și de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2008, în contul 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți", deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase la finele anului 2007 în conturile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare se virează până la data de 11 ianuarie 2008 în contul de valută deschis pe numele Ministerului Afacerilor Externe la instituții de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al taxelor consulare la bugetul de stat, în contul 20.33.01.02 "Taxe consulare".

(3) Reprezentanțele diplomatice și comerciale ale României din străinătate aplică prevederile prezentelor norme metodologice cu privire la plata salariilor, încasarea sumelor de la debitori, plata obligațiilor pentru achiziții de bunuri și servicii.

2.17. -

(1) Disponibilitățile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, precum și disponibilitățile rezultate din execuția bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii rămase la finele anului 2007 în soldul conturilor 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice centrale finanțate integral din venituri proprii", 50.28 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii", 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor publice de subordonare centrală" și 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor publice de subordonare locală", după caz, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

(2) Autoritățile deliberative pot hotărî, în condițiile art. 70 alin. (3) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice", a excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate, finanțate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2007, în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii", precum și a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor publice de subordonare locală", deschise pe numele instituțiilor publice și serviciilor publice subordonate.

2.18. -

(1) Excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, rămase după rezervarea în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003 a donațiilor și sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2007, se regularizează la finele anului 2007 cu bugetele respective, în limita sumelor primite de la aceste bugete, după cum urmează:

- subvențiile care au fost acordate direct de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale se restituie, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;

- subvențiile care au fost acordate de către ordonatorii secundari de credite se restituie în conturile acestora, deschise la unitățile Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2007.

(2) Disponibilitățile rămase în contul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, după efectuarea operațiunilor de regularizare în limita subvențiilor primite, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

2.19. Sumele rămase neutilizate în contul 50.47 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială", deschis pe numele instituțiilor sanitare publice, determinate ca diferență între sumele primite cu destinație specială de la bugetul de stat și bugetele locale și plățile de casă efectuate pe destinațiile pentru care acestea au fost alocate, se restituie integral la bugetele din care au fost primite, până la data de 28 decembrie 2007. La finele anului, contul 50.47 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială", deschis pe numele instituțiilor sanitare publice, nu va prezenta sold.

2.20. Disponibilitățile aflate în soldul conturilor 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 95/2006" și 50.24 "Disponibil al Fondului de dezvoltare a spitalului" se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

2.21. -

(1) Instituțiile de învățământ superior de stat aflate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, finanțate în condițiile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reportează în anul următor disponibilitățile rămase în contul 50.46 "Disponibil pentru finanțarea activității de bază a instituțiilor de învățământ superior".

(2) Fondurile primite de instituțiile prevăzute la alin. (1) în contul 50.47 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială", reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru burse, alte forme de protecție socială și pentru realizarea unor obiective de investiții, rămase neutilizate la finele anului 2007 se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

Celelalte alocații de la bugetul de stat rămase neutilizate la finele anului 2007 în soldul contului 50.47 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială" se restituie de fiecare instituție de învățământ superior, până cel mai târziu la 15 ianuarie 2008, la bugetul de stat pe anul 2008, în contul 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți", deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(3) Instituțiile publice de învățământ superior publică, potrivit legii, indicatorii sintetici ai execuției bugetare anuale potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

2.22. Instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2.19 și 2.21, care au gestionat sume de la bugetul de stat prin contul 50.47 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială" au obligația de a vira sumele rămase neutilizate în contul instituțiilor publice ierarhic superioare de la care au fost încasate sumele respective, până la data de 27 decembrie 2007, dacă legea nu prevede altfel. Ordonatorii secundari de credite care au acordat sume primite de la bugetul de stat în contul 50.47 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială", deschis pe numele ordonatorilor de credite terțiari din subordine, au obligația de a restitui sumele returnate de aceștia, în contul ordonatorilor de credite principali, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, astfel:

- sumele care se restituie în anul 2007 se virează în contul de cheltuieli bugetare din care au fost încasate;

- sumele care se restituie în anul 2008 se virează în contul 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți", deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

2.23. Instituțiile publice de cultură și persoanele juridice de drept privat din domeniul culturii care beneficiază de alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, restituie până la data de 28 decembrie 2007 sumele neutilizate, potrivit prevederilor legale în domeniu și obligațiilor stabilite prin contracte.

Cu sumele restituite ordonatorii principali și secundari de credite, după caz, vor reconstitui plățile de casă pe anul 2007 în conturile din care au fost acordate alocațiile respective.

2.24. -

(1) Structurile sportive și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au obligația să restituie sumele rămase neutilizate din alocațiile primite de la bugetul de stat, prin virarea acestor sume în contul Agenției Naționale pentru Sport din care sumele respective au fost încasate. Această operațiune se efectuează până la data de 28 decembrie 2007.

Sumele de restituit se stabilesc ca diferențe între transferurile primite și totalul plăților de casă efectuate pentru finanțarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finanțarea programelor sportive aprobate pe anul 2007, încheiate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situația în care finanțarea programelor sportive s-a asigurat din alocații primite din bugetele altor ordonatori de credite.

2.25. -

(1) Sumele reprezentând contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, colectate în condițiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanțarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor 51.14.10.03 "Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.13 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.02 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.12 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate și băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006" și 51.16.10.05 "Disponibil din taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006", se transferă, la data de 27 decembrie 2007, de către unitățile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele autorităților de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București.

(2) La data de 28 decembrie 2007, autoritățile de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București virează sumele colectate în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" în același cont deschis pe numele Ministerului Sănătății Publice, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(3) Eventualele sume încasate în perioada 27-31 decembrie 2007 în conturile 51.14.10.03 "Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.13 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.02 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.12 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate și băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006" și 51.16.10.05 "Disponibil din taxă asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006" se transferă de către unitățile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele autorităților de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București, la data de 3 ianuarie 2008 și se înregistrează ca operațiuni ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007.

(4) Sumele încasate de autoritațile de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" în conformitate cu prevederile alin. (3) se virează în contul deschis pe numele Ministerului Sănătății Publice, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, odată cu virarea contribuțiilor colectate pentru perioada 1-15 ianuarie 2008, ca operațiuni ale anului 2008.

2.26. -

(1) Ordonatorii de credite au obligația de a lua măsurile necesare pentru achitarea creanțelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care unitățile Trezoreriei Statului, în calitate de terț poprit, au efectuat plata sumelor aferente creanțelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligațiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2007.

(3) În cadrul perioadei de indisponibilizare a creditelor bugetare deschise sau a conturilor de disponibilități de 15 zile prevăzute de lege, ordonatorii de credite pot solicita unităților Trezoreriei Statului indisponibilizarea altor disponibilități sau credite bugetare deschise decât cele la care a fost înființată poprirea, până la data de 28 decembrie 2007.

(4) Creditele bugetare poprite aflate în cadrul perioadei de indisponibilizare la data de 31 decembrie 2007 se transferă, la această dată, de către unitățile Trezoreriei Statului din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în următoarele conturi de disponibilități:

- 50.63.01 "Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete;

- 50.64.01 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local.

(5) Operațiunile prevăzute la alin. (4) se realizează după efectuarea de către instituțiile publice a regularizărilor cu bugetul de stat sau cu celelalte bugete, în limita subvențiilor primite de la acestea, în condițiile legii.

(6) Sumele indisponibilizate în conturile prevăzute la alin. (4) se achită de către unitățile Trezoreriei Statului din aceste conturi, în prima zi lucrătoare după expirarea perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevăzute de lege, în contul indicat de executorul judecătoresc.

CAPITOLUL III Regularizări financiare cu bugetul de stat și bugetele locale
de către regiile autonome, societățile sau companiile
naționale și societățile comerciale

3.1. -

(1) Regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale care au beneficiat în anul 2007 de subvenții sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligația de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacă alocațiile bugetare primite sunt justificate și, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2008, după caz, în conturile 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți" pentru bugetul de stat și, respectiv, 21.30.02.03 "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți" pentru bugetele locale, până la data de 31 ianuarie 2008, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat în anul 2007 alocații de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, precum și organele de control abilitate de lege au obligația să verifice până la data de 31 ianuarie 2008, pe baza deconturilor anuale definitive, dacă subvențiile sau transferurile acordate regiilor autonome, societăților ori companiilor naționale și societăților comerciale sunt justificate și să dispună acestora restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la constatare.

3.2. Regiile autonome, societățile comerciale sau companiile naționale, după caz, cărora li s-au preluat credite neperformante pentru investiții, în baza Legii nr. 7/1992, au obligația să ramburseze creditele respective din resursele financiare destinate finanțării investițiilor rămase disponibile la finele anului 2007.

Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectuează în contul 50.18 "Disponibil din sumele încasate din reactivarea și rambursarea obligațiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la unitățile Trezoreriei Statului ale municipiilor reședință de județ, pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor.

Instituțiile de credit în a căror evidență sunt înregistrate credite neperformante, precum și organele de control ale Ministerului Economiei și Finanțelor vor verifica la fiecare operator economic, în termen de 20 zile de la data încheierii și depunerii bilanțului contabil pe anul 2007, posibilitățile de reactivare a debitelor prin identificarea și preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.

CAPITOLUL IV Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni
specifice unităților administrativ-teritoriale

4.1. -

(1) Primăriile sectoarelor municipiului București vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei", până la data de 28 decembrie 2007, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului București, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în perioada 28-31 decembrie 2007 se virează de primăriile sectoarelor municipiului București, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului București 21 "Veniturile bugetului local", la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe data de 3 ianuarie 2008 și se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București și al Consiliului General al Municipiului București ca operațiuni ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007.

4.2. Instituțiile publice care au încasat în anul 2007 sume din bugetul propriu al județului sau al municipiului București, după caz, în contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București", vor restitui, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele rămase disponibile la finele anului în conturile din care acestea au fost primite, până la data de 28 decembrie 2007.

4.3. Eventualele sume rămase neutilizate la finele anului 2007 în contul 50.02.10 "Disponibil provenit din fondul de rulment al instituțiilor și serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investiții" se restituie de către titularii contului, până la data de 28 decembrie 2007, în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale".

4.4. Disponibilitățile rămase la finele anului în soldul conturilor 50.40 "Disponibil din taxe speciale", 50.42 "Disponibil din sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe deținute de serviciile publice de interes local", 50.77 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitățile administrativteritoriale și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora", 50.58 "Disponibil al fondului de risc", 50.71 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcții de locuințe", 50.80 "Disponibil din împrumuturi externe ale unităților administrativ-teritoriale și serviciile publice din subordinea acestora" și 50.81 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale și serviciile publice din subordinea acestora" se reportează în anul următor și se utilizează pe destinațiile stabilite de prevederile legale în vigoare.

4.5. -

(1) Donațiile și sponsorizările primite de unitățile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2007 se transferă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul corespunzător de cheltuieli bugetare în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", până la data de 28 decembrie 2007. Cuantumul donațiilor și sponsorizărilor rămase neutilizate se determină ca diferență între sumele încasate din donații și sponsorizări în contul de venituri al bugetului local 21.37.02.01 "Donații și sponsorizări" și plățile efectuate în limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzătoare, potrivit clauzelor din actele de donație/sponsorizare.

(2) La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donațiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, unitățile administrativ-teritoriale vor anexa Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2007, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.

Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2007, înscris în Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2007, trebuie să coincidă cu suma care se transferă, până la data de 28 decembrie 2007, în contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului".

(3) Utilizarea în anul 2008 a donațiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2007 se efectuează din contul 50.07 "Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", pe destinațiile stabilite de transmițător, și se evidențiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 "Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului.

(4) Donațiile și/sau sponsorizările rămase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valută deschise la instituții de credit pe numele unităților administrativ-teritoriale se utilizează în anul următor din același cont, pe destinațiile stabilite de transmițător.

(5) Donațiile și/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2007, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților administrativ-teritoriale și, în consecință, nu mai pot fi utilizate în cursul anului 2007, vor fi încasate de către acestea în contul 50.06 "Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală" deschis la unitățile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la instituția de credit, după caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător și majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2008.

4.6. -

(1) În conturile 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală" și, respectiv, 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susținerea programelor cu finanțare externă, care necesită cofinanțare locală", deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pot rămâne la finele anului 2007 numai eventuale sume încasate în plus și nerepartizate prin hotărâre a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(2) Sumele rămase la finele anului 2007 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor și vor fi alocate bugetelor locale beneficiare în conformitate cu hotărârile consiliului județean sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, și în limita sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2008.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2007 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală și, respectiv, pentru susținerea programelor cu finanțare externă, care necesită cofinanțare locală peste nivelul sumelor aprobate prin hotărâre a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București și care au fost aprobate în bugetele locale, au obligația de a restitui sumele primite în plus în conturile prevăzute la alin. (1) din care aceste sume au fost încasate, până la data de 27 decembrie 2007. Sumele astfel recuperate vor fi virate în conturile bugetelor locale care au încasat sume mai mici decât cele aprobate pentru anul 2007, proporțional cu sumele rămase de încasat, iar eventualele diferențe se reportează în anul următor și se utilizează în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Până la data de 27 decembrie 2007 vor fi restituite și eventualele sume din cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală care, în mod eronat, au fost primite de către bugetele proprii ale județelor.

4.7. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2007 subvenții de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj sau alte bugete restituie, până la data de 27 decembrie 2007, sumele rămase neutilizate la finele anului, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferență între subvențiile primite, înregistrate la subcapitole de venituri: 42.02.01 "Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare", 42.02.03 "Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe", 42.02.05 "Planuri și regulamente de urbanism", 42.02.09 "Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor", 42.02.10 "Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință", 42.02.12 "Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit", 42.02.13 "Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor", 42.02.14 "Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar", 42.02.15 "Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare", 42.02.16 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale", 42.02.17 "Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale", 42.02.19 "Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013", 42.02.21 "Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", 42.02.28 "Subvenții primite din Fondul de intervenție", 42.02.29 "Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar", 42.02.32 "Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili", 42.02.33 "Sprijin financiar la constituirea familiei", 42.02.34 "Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri", 42.02.35 "Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale", 42.02.36 "Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți" și 43.02.04 "Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă", și plățile de casă efectuate în limita acestora. În acest scop, unitățile administrativ-teritoriale prezintă unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subvenție primită, la care se anexează contul de execuție al cheltuielilor efectuate din subvențiile primite în anul 2007, pe baza căruia are loc operațiunea de regularizare.

4.8. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăților de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.01 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autoritățile administrației publice locale vor anexa conturile de execuție ale cheltuielilor suportate potrivit legii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007, întocmite astfel:

- un cont de execuție distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susținerea sistemului de protecție a copilului;

- un cont de execuție distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-h) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăților de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autoritățile administrației publice locale vor anexa conturile de execuție ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007, întocmite astfel:

- un cont de execuție distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat;

- un cont de execuție distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. b)-f) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului București și al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea vor fi anexate conturile de execuție ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007, întocmite astfel:

- un cont de execuție distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat;

- un cont de execuție distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 14 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.04 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autoritățile administrației publice locale vor anexa conturile de execuție ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.05 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autoritățile administrației publice locale vor anexa conturile de execuție ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007.

(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.07 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autoritățile administrației publice locale vor anexa conturile de execuție ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007.

4.9. -

(1) Nu se supun operațiunilor de regularizare la finele anului cu bugetul de stat următoarele categorii de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția sumelor rămase nerepartizate la finele anului de consiliul județean și, respectiv, de Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre, aferente cotei de 20% și, respectiv, de 15% pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală și, respectiv, pentru susținerea programelor cu finanțare externă, care necesită cofinanțare locală, după caz;

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, dacă prin hotărârile Guvernului nu se prevede altfel.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferente cotei de 20% și, respectiv, de 15% pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală și, respectiv, pentru susținerea programelor cu finanțare externă, care necesită cofinanțare locală, după caz, rămase nerepartizate de consiliul județean și, respectiv, de Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre, la finele anului, se restituie până la data de 28 decembrie 2007 în contul 20.11.01.06 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale".

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităților administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor, rămase neutilizate la finele anului 2007 și care se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul 2008 cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în condițiile prevederilor art. 58 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

4.10. În cazul în care operațiunile de regularizare prevăzute la pct. 4.7 și 4.8 determină gol temporar de casă al bugetului local, unitățile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unitățile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale" în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă".

4.11. Stabilirea rezultatului execuției bugetului local

După efectuarea operațiunilor de regularizare cu bugetul de stat și celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice locale împreună cu unitățile Trezoreriei Statului vor stabili rezultatul execuției bugetelor locale la finele anului, potrivit următorului mecanism:

4.11.1. În situația în care veniturile bugetului local, exclusiv cele evidențiate în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă", sunt mai mari decât cheltuielile bugetului local:

a) reîntregirea fondului de rulment al unităților administrativteritoriale cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2007, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Operațiunea se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităților administrativ-teritoriale";

b) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetelor locale, prin contul de excedent:

82.98.02 "Excedent" = 24 "Cheltuielile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificației bugetare)
21 "Veniturile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificației bugetare) = 82.98.02 "Excedent";

c) utilizarea cu prioritate a excedentului din exercițiul curent al bugetului local pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri aferente acestora

Operațiunea se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2007, în limita soldului creditor al contului 82.98.02 "Excedent", și se evidențiază de către unitățile Trezoreriei Statului astfel:

82.98.02 "Excedent" = 61.01 "Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări interbancare de mică valoare"
sau
61.02 "Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări interbancare de mare valoare";

d) excedentul din exercițiul curent al bugetului local rămas după efectuarea operațiunii de la lit. c) se utilizează pentru constituirea fondului de rulment, scop în care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor vira suma respectivă din contul 82.98.02 "Excedent" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităților administrativ-teritoriale".

4.11.2. În situația în care veniturile bugetului local, exclusiv cele evidențiate în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă", sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

a) închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului local, prin contul de deficit:

a.1) închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local:

82.99.02 "Deficit" = 24 "Cheltuielile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificației bugetare);

a.2) închiderea contului de venituri al bugetului local 21.40.02.11 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" (reîntregirea fondului de rulment al unităților administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă):

21.40.02.11 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" = 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităților administrativ-teritoriale";

a.3) închiderea conturilor de venituri ale bugetului local (exclusiv contul 21.40.02.11 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă"):

21 "Veniturile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificației bugetare) = 82.99.02 "Deficit".

b) acoperirea definitivă a deficitului rezultat din execuția curentă a bugetului local, din fondul de rulment propriu al unităților administrativ-teritoriale, astfel:

b.1) până la data de 8 ianuarie 2008, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, au obligația de a aproba acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2007;

b.2) pe baza hotărârii consiliilor locale, județene și a Consiliului General al Municipiului București, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale respective întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din fondul de rulment. Suma corespunzătoare deficitului înregistrat se virează din contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităților administrativ-teritoriale" în contul 82.99.02 "Deficit".

4.12. Operațiunile de încheiere a execuției bugetelor locale prevăzute la pct. 4.11 se efectuează în primele 4 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2008, cu data de 31 decembrie 2007.

CAPITOLUL V Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și
sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Unitățile pe seama cărora a fost deschis contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale orașelor și municipiilor (altele decât cele reședință de județ) transferă până la data de 28 decembrie 2007 plățile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat", deschis pe seama casei județene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de execuție bugetară pe subdiviziunile clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza căruia se vor înregistra plățile de casă în contabilitatea casei județene de pensii.

5.1. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

5.1.1. La data de 7 ianuarie 2008 unitățile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, operațiune efectuată cu data de 31 decembrie 2007.

Conturile de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale", după caz, și se codifică astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.03.04 pentru excedent și, respectiv, 99.03.04 pentru deficit.

În cazul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, conturile de venituri și cheltuieli deschise pe numele Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid prin contul 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2007".

Operațiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:

% = 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale"
22.20.03.04.01 "Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori"
22.20.03.04.02 "Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale"
22.21.03.06 "Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare"
22.30.03.07 "Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale"
22.31.03.06 "Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:

81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" = 25.69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale"

NOTĂ:

- operațiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă;

- contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" se deschide la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului.

La Trezoreria Statului Sector 3, contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului București și Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, astfel:

- 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale al Casei de Pensii a Municipiului București", cod capitol bugetar, cod fiscal;

- 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă", cod capitol bugetar, cod fiscal.

5.1.2. Pentru operațiunile efectuate la pct. 5.1.1 în contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat

5.2.1. La data de 7 ianuarie 2008, unitățile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București, încheie în contabilitatea proprie execuția bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" și conturile 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" și care nu au făcut obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1 și 5.2.4, inclusiv contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire".

Conturile de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul/creditul contului 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele caselor de pensii, și se codifică astfel: simbol cont 81.02; cod capitol 98.03.03 pentru excedent și, respectiv, 99.03.03 pentru deficit.

La Trezoreria Statului Sector 3, contul 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului București și Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, astfel:

- 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat al Casei de Pensii a Municipiului București", cod capitol bugetar, cod fiscal;

- 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă", cod capitol bugetar, cod fiscal.

5.2.2. Operațiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1 sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" = 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" = 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat"

5.2.3. Pentru operațiunile înregistrate în contul 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2.4. În cazul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, conturile de venituri și cheltuieli deschise pe numele Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid la data de 16 ianuarie 2008, prin contul 81.02.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007".

5.3. Dispoziții comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetul asigurărilor sociale de stat

5.3.1. În zilele de 8-9 ianuarie 2008, unitățile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și, respectiv 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", deschise la trezoreria municipiului reședință de județ pe numele casei județene de pensii. Această operațiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2007, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele conturilor 81.01.98.03.04 sau 81.01.99.03.04 și, respectiv, 81.02.98.03.03 sau 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor județene de pensii.

Casele județene de pensii au obligația de a verifica extrasele conturilor 81.01.98.03.04, 81.01.99.03.04, 81.02.98.03.03 și 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, și de a sesiza activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene asupra eventualelor iregularități, până la data de 10 ianuarie 2008, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

5.3.2. Transferarea rezultatului execuției sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 în contul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale

5.3.2.1. Până la data de 9 ianuarie 2008, Casa de Pensii a Municipiului București transferă rezultatul execuției sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", pe care le are deschise la sectoarele municipiului București. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

5.3.2.2. Până la data de 14 ianuarie 2008, casele județene de pensii și Casa de Pensii a Municipiului București și Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă transferă rezultatul execuției sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetul asigurărilor sociale de stat înregistrate la finele anului 2007 în contul 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2007" și, respectiv, 81.02.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007", deschis pe numele Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel:

- soldul creditor al conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se virează în contul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

5.4. În funcție de rezultatul execuției de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrat după efectuarea operațiunilor de la pct. 5.3.2.2, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale efectuează până la data de 16 ianuarie 2008 următoarele operațiuni:

5.4.1. În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat

a) În cazul în care din centralizarea sumei colectate în contul 81.02.0000 "Excedent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007" de la unitățile descentralizate cu rezultatul execuției bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 evidențiat în conturile proprii de venituri și cheltuieli deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București rezultă excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat, în limita subvențiilor primite în anul 2007 de la bugetul de stat. Operațiunea se efectuează de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), ca operațiune a anului 2007, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.42.03.24 "Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" în contul 23.68.01.51 "Asigurări și asistență socială - Transferuri între unități ale administrației publice", deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

După efectuarea acestei operațiuni, conturile proprii de venituri și cheltuieli deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe numele Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid conform prevederilor pct. 5.2.4.

Eventualul excedent rămas după efectuarea acestor operațiuni în soldul contului 81.02.0000 "Excedent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007" se utilizează pentru diminuarea deficitelor bugetare ale aceluiași buget realizate în anii precedenți. În acest scop, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale virează suma respectivă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul 81.02.0000 "Excedent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007" în contul 81.02.99.03.03 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", ambele conturi fiind deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

b) În cazul în care se înregistrează deficit, acesta se preia de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.99.03.03 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat".

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operațiunile prevăzute la lit. a) și b), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

5.4.2. În cazul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Excedentul sau deficitul înregistrat în contul 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2007" de sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se virează/se preia de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01.98.03.04 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale".

CAPITOLUL VI Încheierea execuției fondurilor speciale

6.1. Încheierea execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj

6.1.1. -

(1) Până la data de 4 ianuarie 2008, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă care au efectuat plăți din bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, inclusiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, au obligația de a prezenta unităților Trezoreriei Statului la care au deschise conturile Situația plăților aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale la data de 31.12.2007, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Situația plăților aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale la data de 31.12.2007 se întocmește în 3 exemplare, din care un exemplar se transmite unității Trezoreriei Statului, un exemplar se transmite Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și un exemplar se reține la unitatea emitentă.

(3) Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă care nu au efectuat plăți din bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale vor comunica în scris unităților Trezoreriei Statului la care au deschise conturile că nu au efectuat astfel de operațiuni, până la data de 4 ianuarie 2008.

6.1.2. Pe data de 7 ianuarie 2008 unitățile Trezoreriei Statului asigură închiderea conturilor de venituri și de cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, ale bugetului Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, astfel:

a) conturile de venituri bugetare 28.20.04.02.03 "Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale" și 28.42.04.25 "Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj" se închid prin creditul contului 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale", care se deschide la unitățile Trezoreriei Statului pe numele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, după caz;

b) celelalte conturi de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj din cadrul contului 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu excepția celor prevăzute la lit. a), se închid prin creditul contului 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj", care se deschide pe numele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și se codifică astfel: simbol cont sintetic 86; cod capitol 98.04 pentru excedent și, respectiv, 99.04 pentru deficit; codul fiscal al agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, după caz;

c) pe baza Situației plăților aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale la data de 31.12.2007, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, unitățile Trezoreriei Statului transferă, pe bază de notă contabilă, din conturile de cheltuieli ale bugetului asigurărilor de șomaj sumele corespunzătoare, de la capitolele și titlurile de cheltuieli de la care s-au efectuat plățile aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, în debitul contului 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale";

d) după efectuarea operațiunilor prevăzute la lit. c), conturile 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj" se închid prin debitul contului 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj";

e) operațiunile prevăzute la lit. a)-d) se efectuează cu data de 31 decembrie 2007.

6.1.3. Pe data de 8 ianuarie 2008 unitățile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj" în/din conturile 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj", deschise la trezoreria municipiului reședință de județ pe numele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene. Această operațiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2007, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele conturilor respective, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în contabilitatea proprie a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene.

6.1.4. -

(1) Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București încheie la data de 7 ianuarie 2008, în contabilitatea proprie, execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, reflectată în conturile 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" și 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj" și care nu fac obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la alin. (2) prin debitul/creditul conturilor 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj", deschise pe numele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București.

(2) Conturile de venituri/cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru șomaj deschise pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București se închid prin creditul/debitul conturilor 86.01.0000 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007" și, respectiv, 86.02.0000 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007", deschise pe numele acesteia.

6.1.5. Până la data de 9 ianuarie 2008, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București își transferă rezultatul execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, bugetului Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007 în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5, prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj" a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului București și, respectiv, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 31.12.2007.

6.1.6. Transferarea rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007 în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

6.1.6.1. Până la data de 14 ianuarie 2008, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă transferă rezultatul execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, rezultatul execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale înregistrate la finele anului 2007, în conturile 86.01.0000 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007" și, respectiv, 86.02.0000 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007", deschise pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel:

- soldul creditor al conturilor 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și/sau 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj" se virează în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al conturilor 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 31.12.2007.

6.1.6.2. Pe data de 16 ianuarie 2008 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă efectuează următoarele operațiuni:

a) diferența între subvenția acordată de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, și plățile efectuate în limita acestei sume se restituie la bugetul de stat, din contul 28.42.04.25 "Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj" în contul 23.68.01.51 "Asigurări și asistență socială - Transferuri între unități ale administrației publice" deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Plățile efectuate din subvenția acordată de la bugetul de stat se determină de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 16 ianuarie 2008 pe baza datelor raportate de unitățile descentralizate prin anexa nr. 5;

b) după efectuarea operațiunii prevăzute la lit. a), conturile proprii de venituri și cheltuieli deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se închid conform prevederilor pct. 6.1.4. alin. (2);

c) excedentul Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007 rezultat după efectuarea operațiunilor prevăzute la lit. a) și b) rămâne înregistrat în contul 86.01.0000 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2007";

d) excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj colectat în contul 86.02.0000 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007", deschis pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul propriu 86.98.04 "Excedent al bugetului asigurărilor pentru șomaj";

e) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operațiunile prevăzute la lit. a) și d), la rubrica "Data emiterii" se completează data de 31.12.2007. Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București înregistrează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ca operațiuni ale anului 2007.

6.2. Operațiunile de încheiere a execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează astfel:

6.2.1. Subvențiile primite de bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat rămase neutilizate se restituie până la data de 7 ianuarie 2008 în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferență între subvențiile primite în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 26.42.05.26 "Subvenții primite de bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" și plățile efectuate pe destinațiile pentru care acestea au fost aprobate.

Restituirea se efectuează din contul 26.42.05.26 "Subvenții primite de bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" în contul Ministerului Sănătății Publice 23.66.01.51 "Sănătate - Transferuri între unități ale administrației publice", deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la "Data emiterii" se va înscrie data de 31.12.2007.

6.2.2. Subvențiile primite de bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice rămase neutilizate se restituie până la data de 28 decembrie 2007 în contul din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferență între sumele primite în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 26.43.05.12 "Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice" și plățile efectuate pe destinațiile pentru care acestea au fost aprobate.

6.2.3. -

(1) În zilele de 7-8 ianuarie 2008, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate întocmesc Situația veniturilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Ministerul Economiei și Finanțelor, încasate în anul 2007, la nivel de subcapitole bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 pe care o transmit în aceeași zi activității de trezorerie și contabilitate publică județeană.

(2) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene centralizează situațiile prevăzute la alin. (1) pe formularul prevăzut în anexa nr. 3.2, care se transmite caselor de asigurări sociale de sănătate județene la data de 9 ianuarie 2008.

(3) În zilele de 7-8 ianuarie 2008, trezoreriile sectoarelor municipiului București transmit Situația veniturilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Ministerul Economiei și Finanțelor, încasate în anul 2007, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.1, Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(4) La nivelul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, situațiile întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.1, primite de la trezoreriile sectoarelor municipiului București, se centralizează cu datele din aceeași situație întocmită pentru contribuțiile achitate de marii contribuabili și de contribuabilii mijlocii, din evidența proprie, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.2, care se transmite Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului București, la data de 9 ianuarie 2008.

(5) La data de 10 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, după caz, pe baza datelor din anexa nr. 3.2, întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează cota de 1% destinată fondului de rezervă, din conturile de venituri bugetare prevăzute în coloanele 1-12, urmate de codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate, deschise la trezoreriile municipiilor reședință de județ sau la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, după caz, în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă" care se deschide pe numele acestora la aceleași unități ale Trezoreriei Statului. Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face viramentul se întocmesc distinct pentru conturile de venituri bugetare prevăzute în coloanele 1-12, la nivelul sumelor totale înscrise în coloanele respective.

(6) Până la data de 10 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești au obligația de a vira în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", care se deschide pe numele acestora la trezoreriile municipiilor reședință de județ sau la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, după caz, și cota de 1% aplicată asupra veniturilor colectate de către acestea, cu excepția celor încasate în conturile 26.20.05.03.04 "Contribuții pentru concedii și indemnizații de la persoane juridice sau fizice", 26.20.05.03.05 "Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de persoanele aflate în șomaj", 26.21.05.03.03 "Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați", 26.42.05.26 "Subvenții primite de bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", 26.37.05.01 "Donații și sponsorizări", 26.43.05.12 "Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice" și, respectiv, a celor cuprinse în anexa nr. 3.2.

(7) Pe data de 11 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești au obligația de a vira sumele încasate în contul propriu 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", potrivit prevederilor alin. (5) și (6), în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă" deschis pe numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

NOTĂ:

Operațiunile prevăzute la alin. (5)-(7) se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

(8) Răspunderea pentru calcularea și virarea cotei de 1% pentru constituirea fondului de rezervă revine caselor de asigurări de sănătate.

6.2.4. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

6.2.4.1. -

(1) După efectuarea operațiunilor menționate la pct. 6.2.3 alin. (5) și (6), unitățile operative ale Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie execuția bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la data de 14 ianuarie 2008, cu data de 31 decembrie 2007, prin închiderea conturilor 26 "Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" și 27 "Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" prin debitul/creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz.

Contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se codifică astfel: simbol cont sintetic 87; cod capitol 98.05 pentru excedent și, respectiv, 99.05 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate județene sau a municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz.

(2) Închiderea conturilor de venituri și de cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București se efectuează prin debitul/creditul contului 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" deschis pe numele acesteia.

6.2.4.2. La data de 15 ianuarie 2008 unitățile operative ale trezoreriei statului virează/încasează soldul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" deschis la trezoreria municipiului reședință de județ pe numele casei de asigurări sociale de sănătate județene. Această operațiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2007, iar la ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.98.05 sau 87.99.05, după caz, deschise la nivelul unităților operative ale trezoreriei statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări sociale de sănătate județene.

6.2.4.3. -

(1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului București și, respectiv, al Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pentru marii contribuabili și pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului București. Fac excepție de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, care se închid prin creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele acestora.

(2) Până la data de 14 ianuarie 2008, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului București își transferă rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" pe care le are deschise la sectoarele municipiului București. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

6.2.4.4. Închiderea în contabilitatea Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

26 "Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" = 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

6.2.4.5. Închiderea în contabilitatea Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" = 27 "Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

6.2.5. Transferarea rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007 în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

6.2.5.1. Până la data de 16 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești transferă rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat la finele anului 2007 în contul 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007", deschis pe numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel:

- soldul creditor al contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se virează în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

6.2.5.2. -

(1) În cazul în care în urma colectării sumelor în contul 87.0000 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" rezultă excedent, suma respectivă se virează de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 87.98.05 "Excedent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", pe data de 17 ianuarie 2008.

(2) În cazul în care în urma colectării sumelor în contul 87.0000 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" rezultă deficit, acesta se acoperă din fondul de rezervă constituit în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă". Operațiunea se efectuează pe data de 17 ianuarie 2008, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, înscriindu-se la rubrica "Data emiterii" data de 31.12.2007.

(3) După efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (2), contul 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" nu mai prezintă sold.

6.2.6. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu calculează dobândă la excedentele aferente bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și la disponibilitățile înregistrate în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezervă", aferente anului 2007 și existente în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului în primele zile ale anului 2008.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

7.1. Ordonatorii de credite bugetare și conducătorii compartimentelor financiar-contabile ale instituțiilor publice răspund pentru asigurarea încheierii tuturor operațiunilor privind încasările și plățile aferente exercițiului bugetar al anului 2007 la termenele și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare și de prevederile prezentelor norme metodologice și vor lua măsuri pentru:

a) utilizarea creditelor bugetare aprobate, până la finele anului 2007, în limita prevederilor și destinațiilor din bugetele de venituri și cheltuieli și a creditelor bugetare deschise și repartizate, numai pentru cheltuieli angajate, lichidate și ordonanțate la plată în condițiile legii;

b) repartizarea și retragerea creditelor bugetare la termenele stabilite în prezentele norme metodologice;

c) acordarea sumelor reprezentând plăți în avans, precum și recuperarea sau justificarea acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) luarea măsurilor necesare pentru lichidarea până la finele anului a imobilizărilor de fonduri în debitori, clienți și alte creanțe și reconstituirea cu sumele recuperate a plăților de casă efectuate. Eventualele sume care nu pot fi recuperate până la finele anului se virează în anul 2008 ca venituri la bugetele din care instituțiile publice sunt finanțate, la subcapitolul "Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți";

e) verificarea zilnică a operațiunilor privind deschiderea, repartizarea sau retragerea de credite bugetare, precum și a încasărilor și plăților înregistrate în extrasele de cont emise de unitățile Trezoreriei Statului și luarea măsurilor ce se impun pentru comunicarea și corectarea în următoarea zi lucrătoare a eventualelor sume înregistrate eronat, în vederea asigurării concordanței datelor din contabilitatea proprie cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.

7.2. Unitățile Trezoreriei Statului vor elibera instituțiilor publice cu conturi deschise la acestea extrase de cont cu operațiunile efectuate până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv, și vor solicita acestora confirmarea scrisă a concordanței soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități cu cele din evidența proprie, până la data de 7 ianuarie 2008. În cazul în care nu se respectă acest termen, unitățile Trezoreriei Statului nu vor efectua plăți din conturile instituțiilor respective.

7.3. Instituțiile publice au obligația ca în primele 3 zile lucrătoare ale lunii ianuarie a anului 2008 să confirme unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități. Eventualele diferențe între soldurile conturilor din contabilitatea instituțiilor publice și cea a unităților Trezoreriei Statului vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuției bugetare la finele anului 2007 cu diferențe.

7.4. Instituțiile publice au obligația de a prezenta unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise "Situația fluxurilor de trezorerie", pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților de casă efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, precum și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituției publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.

Ordonatorii principali și secundari de credite vor centraliza datele din situațiile fluxurilor de trezorerie pe anul 2007 primite de la instituțiile publice din subordine, numai dacă acestea sunt vizate de unitățile Trezoreriei Statului.

7.5. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu are caracter de infracțiune, se sancționează cu amendă contravențională, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

PROGRAM CALENDARISTIC
pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor
operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2007

Nr. crt. Denumirea operațiunilor Data limită pentru efectuarea operațiunilor
I. Operațiuni în numerar
1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asigurări și asistență socială până la 27 decembrie 2007
2. Ridicarea de sume în numerar din conturile instituțiilor publice pentru plăți de volum redus și urgente necesare bunei funcționări a acestora eșalonat până la 27 decembrie 2007
3. Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale:
- din perioada 31 decembrie 2007-2 ianuarie 2008
3 ianuarie 2008
4. Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice până la 31 decembrie 2007, ora 10,30
5. Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar până la 31 decembrie 2007, ora 10,30
II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament*)
1. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale Trezoreriei Statului din alte județe, inclusiv pentru plăți între trezorerii ale municipiului București până la 27 decembrie 2007, ora 12,00
2. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale Trezoreriei Statului din alte județe sau la trezorerii diferite din municipiul București până la 27 decembrie 2007, ora 12,00
3. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituțiile publice sau operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la aceeași unitate a Trezoreriei Statului sau la unități ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiași județ până la 28 decembrie 2007, ora 12,00
4. Prezentarea de către instituțiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care își au contul deschis sau la unități ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiași județ până la 28 decembrie 2007, ora 12,00
5. Prezentarea de către operatorii economici la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor de transferare a disponibilităților în conturi deschise la instituții de credit până la 27 decembrie 2007, ora 12,00 (pentru plăți de mică/mare valoare)
III. Deschiderea, repartizarea și retragerea creditelor bugetare
1. - ordonatorii principali 21 decembrie 2007
2. - ordonatorii secundari 27 decembrie 2007
3. - retragerile de credite 21 decembrie 2007
4. Virarea în conturile instituțiilor ierarhic superioare a disponibilităților rămase în conturile instituțiilor publice fără personalitate juridică 28 decembrie 2007
5. Lichidarea și decontarea operațiunilor de mandat 28 decembrie 2007
6. Recuperarea echivalentului în lei al sumelor în valută achiziționate din credite bugetare 27 decembrie 2007
7. Virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de instituțiile publice, reprezentând venituri bugetare 27 decembrie 2007
8. Restituirea de către instituțiile publice a subvențiilor și transferurilor primite de la bugetul de stat 28-31 decembrie 2007
IV. Închiderea execuției bugetelor locale
1. Regularizarea subvențiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat și de la alte bugete 27 decembrie 2007
2. Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora în primele 4 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2008
V. Închiderea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
1. Virarea/încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și 81.02 "Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și respectiv 81.02 "Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele caselor județene de pensii 8-9 ianuarie 2008 (ca operațiune a anului 2007)
2. Regularizarea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a transferurilor primite de la bugetul de stat 16 ianuarie 2008 (ca operațiune a anului 2007)
3. Virarea/Încasarea de către casele teritoriale de pensii a rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în contul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale 14 ianuarie 2008 (ca operațiune a anului 2007)
VI. Închiderea execuției fondurilor speciale
1. Virarea/Încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj" în/din conturile 86.01 "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și respectiv 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj", deschise pe numele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene 8 ianuarie 2008 (ca operațiune a anului 2007)
2. Virarea/Încasarea de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, a rezultatul execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 14 ianuarie 2008 (ca operațiune a anului 2007)
3. Virarea/Încasarea soldului contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate județene 15 ianuarie 2008 (ca operațiune a anului 2007)
4. Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești a rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 16 ianuarie 2008 (ca operațiune a anului 2007)

*) Termenele prevăzute la pct 1-4 pot fi depășite numai cu acordul Ministerului Economiei și Finanțelor.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

LISTA
cuprinzând operațiunile pentru care unele instituții publice pot păstra sume la finele anului 2007 în contul 50.05 "Sume de mandat și în depozit" deschis la Trezoreria Statului

Nr. crt. Denumirea operațiunilor Instituțiile care efectuează operațiunile
1. Garanțiile vamale, inclusiv drepturile vamale achitate în avans, precum și sumele consemnate de persoanele fizice la unitățile vamale unitățile vamale
2. Cotizații pentru sport reținute de la personalul militar și civil, contribuții ale cadrelor pentru hrană și acțiuni social-culturale unitățile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
3. Drepturi bănești ale persoanelor lipsite de libertate, păstrate de penitenciare penitenciare
4. Drepturi de personal, burse și pensii, alocații pentru copii, alocații pentru șomaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, ordonanțate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare instituții publice
5. Sume depuse în numerar de angajați reprezentând contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate ordonatorii principali de credite
6. Garanții depuse de operatorii economici la instituțiile publice pentru participarea la licitații, inclusiv taxa de participare și contravaloarea caietelor de sarcini, precum și garanțiile de bună execuție încasate în numerar de către instituțiile publice și depuse în contul deschis la unitățile Trezoreriei Statului instituții publice
7. Operațiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziție de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului instituții publice
8. Donații și sponsorizări primite de instituțiile publice în luna decembrie 2007, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri și cheltuieli și care nu au mai putut fi utilizate în anul 2007 instituții publice
9. Taxe pentru Monitorul Oficial și taxa judiciară de timbru Oficiul Național al Registrului Comerțului și unitățile subordonate
10. Sumele încasate de la personal, reprezentând cotizații pentru sindicat instituții publice
11. Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sancțiunea contravențională în condițiile art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 Autoritatea Rutieră Română

NOTĂ:

Păstrarea de către instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2 de sume în contul 50.05 "Sume de mandat și în depozit", la finele anului, nu este obligatorie.

ANEXA Nr. 3.1 la normele metodologice

Denumirea unității Trezoreriei Statului

.......................................

SITUAȚIA
veniturilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate, colectate de Ministerul Economiei și Finanțelor,
încasate în anul 2007

Suma (lei)
Cont 26.20.05.03.01 Cont 26.20.05.03.02 Cont 26.21.05.03.01 Cont 26.21.05.03.04 Cont 26.42.05.22 Cont 26.42.05.23 Cont 26.42.05.27 Cont 26.43.05.02 Cont 26.43.05.03 Cont 26.43.05.05 Cont 26.43.05.06 Cont 26.43.05.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOTĂ:

1. În coloanele 1-12 se înscrie totalul veniturilor încasate (rulaj creditor), în lei, în perioada 1.01-31.12.2007.

2. În cazul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, anexa se semnează de către trezorierul-șef.

Șef administrație/
Șef administrație adjunct,
............................

Denumirea activității de trezorerie și contabilitate publică

............................................................

ANEXA Nr. 3.2 la normele metodologice

SITUAȚIA
veniturilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate, colectate de Ministerul Economiei și Finanțelor,
încasate în anul 2007

Suma (lei)
De- nu- mi- rea uni- tă- ții ope- ra- ti- ve a Tre- zo- re- ri-
ei Sta- tu- lui
Cont 26.20.05.03.01 Cont 26.20.05.03.02 Cont 26.21.05.03.01 Cont 26.21.05.03.04 Cont 26.42.05.22 Cont 26.42.05.23 Cont 26.42.05.27 Cont 26.43.05.02 Cont 26.43.05.03 Cont 26.43.05.05 Cont 26.43.05.06 Cont 26.43.05.11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TO- TAL

NOTĂ:

În coloanele 1-12 se înscrie totalul veniturilor încasate, pe fiecare unitate operativă a Trezoreriei Statului, în lei, în perioada 1.01-31.12.2007.

Director executiv, Trezorier-șef,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Instituția de învățământ superior

.................................

INDICATORI SINTETICI
ai execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007

1. Venituri totale,
din care:
mii lei
- venituri încasate pe bază de contract instituțional și contract complementar, încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului mii lei
2. Cheltuieli totale,
din care:
mii lei
a) cheltuieli curente,
din care:
mii lei
- cheltuieli de personal mii lei
b) cheltuieli de capital mii lei
3. Ponderea sumelor încasate din contractele încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului în venituri totale
4. Grad de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bază de contract, încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului %
5. Cost mediu pe student echivalent = cheltuieli pentru activitatea de bază/numărul de studenți echivalenți lei/student echivalent

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

Denumirea instituției publice

.............................

SITUAȚIA
plăților aferente Fondului de garantare pentru plata creanțelor
salariale la data de 31 decembrie 2007

- lei -
Capitolul de cheltuieli bugetare Subcapitolul Titlul de cheltuieli Suma
68.04 'Asigurări și asistență socială' 16 'Asigurări pentru plata creanțelor salariale' 59 'Alte cheltuieli'
17 'Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanțelor salariale' 10 'Cheltuieli de personal'
20 'Bunuri și servicii'
TOTAL
Ordonator de credite, Contabil-șef,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...