Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică din 06.12.2007

Modificări (17), Puneri în aplicare (2), Referințe (25)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (denumită în continuare ordonanță de urgență) :

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul general și principiile administrării datoriei publice.

Norme metodologice:

1.1. Prin administrarea datoriei publice se înțelege ansamblul operațiunilor privind dimensionarea, structurarea, contractarea și derularea datoriei publice guvernamentale, incluzând refinanțarea/rambursarea, modificarea caracteristicilor, înregistrarea și raportarea acesteia, precum și administrarea riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale și ansamblul operațiunilor de autorizare și monitorizare a datoriei publice locale.

2. Art. 2 lit. d) și e) din ordonanța de urgență:

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autorizare bugetară permanentă - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse în bugetul de stat aferente plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale în vigoare;

b) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări - organismul care avizează condițiile financiare privind emiterea de garanții de stat, precum și acordarea de subîmprumuturi sub forma unor obligații de natura datoriei publice guvernamentale, ale cărui componență și competențe se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

c) datorie publică - totalitatea obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și locale;

d) datorie publică guvernamentală - totalitatea obligațiilor statului la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei și Finanțelor, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență;

e) datorie publică locală - totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor și la nivelul unității administrativteritoriale de către autoritățile administrației publice locale, din comisioanele încasate de la subîmprumutați/garantați de Guvern, respectiv de la garantații de către autoritățile administrației publice locale, precum și din alte surse prevăzute de lege;

g) garantat - persoana juridică pentru care se prevede că rambursarea finanțării garantate de stat să se facă din veniturile proprii, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul garanțiilor acordate unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale, precum și din veniturile operatorilor economici și serviciilor publice din subordinea unităților admnistrativ-teritoriale care beneficiază de garanțiile acordate de către acestea, pentru care se prevede ca rambursarea să se facă din surse proprii;

h) garanție - angajamentul asumat în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, sau de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadență obligațiile neonorate ale garantatului, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, sau de către unitătile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale pentru o perioadă determinată;

j) subîmprumut - finanțare rambursabilă angajată de stat prin Ministerul Economiei și Finanțelor și transferată către subîmprumutat prin acordul de împrumut subsidiar;

k) subîmprumutat - persoana juridică care beneficiază de împrumuturi angajate de Ministerul Economiei și Finanțelor și a căror rambursare se asigură exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fără a afecta bugetul de stat sau în cazul unităților administrativ-teritoriale se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale.

Norme metodologice:

2.b) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări - examinează și avizează emiterea de garanții de stat pentru împrumuturile contractate de operatorii economici și unitățile administrativ-teritoriale și subîmprumuturile acordate acestora de Ministerul Economiei și Finanțelor. Modificări (1)

2.c) Datorie publică reprezintă totalitatea obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și locale, care pot fi exprimate în moneda națională și în valută. În scopul evaluării datoriei publice a României, orice obligație exprimată în valută este calculată în monedă națională, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Națională a României valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea. Modificări (1)

2.d) Datoria publică guvernamentală este alcătuită din datoria publică guvernamentală directă și datoria publică guvernamentală garantată. Modificări (2)

Datoria publică guvernamentală directă reprezintă totalitatea obligațiilor statului la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale de Guvern prin Ministerul Economiei și Finanțelor, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (denumită în continuare ordonanță de urgență), inclusiv cele contractate de autoritățile administrației publice centrale până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Datoria publică guvernamentală garantată reprezintă totalitatea obligațiilor statului la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile garantate de Guvern prin Ministerul Economiei și Finanțelor, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv cele contractate de autoritățile administrației publice centrale până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

2.e) Datoria publică locală este alcătuită din datoria publică locală directă și datoria publică locală garantată.

Datoria publică locală directă reprezintă totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate direct de către acestea, pe baze contractuale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Datoria publică locală garantată reprezintă totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile garantate de către acestea, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3. Art. 3 din ordonanța de urgență:

(1) În procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor are ca obiectiv asigurarea necesităților de finanțare guvernamentală în condițiile minimizării costurilor pe termen lung și limitării riscurilor implicate;

(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea în vedere reglementările în materie ale instituțiilor europene abilitate;

(3) În cazul operațiunilor de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor poate încheia acorduri cu instituțiile financiare, în vederea utilizării de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea bilaterală a obligațiilor rezultate între părțile participante, astfel încât să rezulte periodic o singură obligație finală netă a uneia dintre părți, în conformitate cu legislația în materie în vigoare și în baza normelor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență;

(4) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează cu consultarea Băncii Naționale a României strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pe care o înaintează spre aprobare Guvernului și spre informare Parlamentului României; strategia este revizuibilă anual sau ori de câte ori condițiile de piață și/sau necesitățile de finanțare o impun;

(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile alin. (1), reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat sau ale bugetului trezoreriei statului.

Norme metodologice:

3.1. Ministerul Economiei și Finanțelor este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale, directă și garantată, în lei și în valută, și are, pentru îndeplinirea acestui scop, autoritatea de a întreprinde următoarele: Modificări (1)

a) estimează și asigură necesarul de lichiditate și disponibilități bănești pentru realizarea la timp și în condiții de siguranță a cheltuielilor bugetare;

b) administrează datoria publică guvernamentală, inclusiv costurile și riscurile asociate, ținând cont de evoluția piețelor financiare interne și externe, astfel încât, pe termen lung, să se minimizeze costurile aferente, prin acceptarea unor riscuri limitate;

c) stabilește, ținând cont de contextul și de perspectivele macroeconomice, precum și de condițiile și perspectivele piețelor financiare, strategia, instrumentele și caracteristicile datoriei publice guvernamentale;

d) în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, menține în permanență relații cu instituțiile financiare interne și externe, cu mediile investiționale și cu agențiile internaționale de rating și monitorizează factorii care pot influența condițiile derulării eficiente și în siguranță a operațiunilor specifice;

e) elaborează anual Contul general al datoriei publice, ca anexă la Contul general anual de execuție a bugetului de stat.

3.2. Instrumentele de datorie utilizate pentru administrarea datoriei publice guvernamentale pot fi emise și/sau utilizate doar de către Ministerul Economiei și Finanțelor, fiind denominate în lei și/sau în valută, prin accesarea piețelor financiare interne și externe, după cum urmează: Modificări (1)

3.2.1. Instrumentele de datorie publică guvernamentală ce pot fi contractate, nefiind însă limitate la acestea, sunt: Modificări (1)

a) titlurile de stat, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populație nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit; Modificări (3)

b) împrumuturile de la instituții financiare românești sau străine;

c) împrumuturile de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organizații internaționale;

d) împrumuturi temporare din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului;

e) instrumente structurate, cum ar fi credite furnizor;

f) leasing financiar;

g) instrumente de cash management (atragere de depozite, operațiuni repo și altele asemenea);

h) scrisori de garanție de stat.

3.2.2. Instrumentele de datorie pot fi contractate pe termen scurt (durata de rambursare nu depășește un an), pe termen mediu (durata de rambursare este mai mare de un an, dar nu depășește 5 ani) și pe termen lung (durata de rambursare depășește 5 ani).

3.2.3. Datoria contractată până la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență de către ordonatorii principali de credite fără garanția statului sau de către operatorii economici, în baza scrisorilor de confort pentru care rambursarea se efectuează din surse proprii și în completare din bugetul de stat, se înregistrează în registrul datoriei publice. Modificări (1)

3.2.4. În scopul contractării datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor menționate la pct. 3.2.1. lit. b), e) și f), Ministerul Economiei și Finanțelor alege instituția/instituțiile finanțatoare în conformitate cu prevederile legislației naționale privind achizițiile publice; în cazul emisiunilor de titluri de stat, prin licitație, conform regulamentelor și procedurilor specifice pieței titlurilor de stat; în cazul împrumuturilor bilaterale de la instituții financiare, selecția se realizează prin transmiterea de cerere de ofertă către instituțiile financiare și/sau publicarea cererii de ofertă pe web-site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor; în cazul emisiunilor de titluri de stat pe piețele internaționale, selecția se realizează doar după aprobarea în Guvern a emisiunii, pe baza transmiterii de cerere de ofertă către instituții financiare și/sau publicarea cererii de ofertă pe web-site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor; în cazul împrumuturilor pe termen scurt în cadrul operațiunilor de cash management, selecția se poate realiza pe bază de anunțuri transmise prin mijloace de comunicație (e-mail securizat, fax etc.) sau prin alte metode, conform legislației privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului. Modificări (1)

3.2.5. În funcție de tipul instrumentului ales și de complexitatea procedurii de selecție, Ministerul Economiei și Finanțelor poate emite norme privind procedura de selecție a instituției finanțatoare, aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, astfel încât transparența, durata și siguranța procesului de contractare a finanțării rambursabile să fie adecvate caracteristicilor specifice ale piețelor accesate și să conducă la executarea eficientă a operațiunilor respective.

3.2.6. Pentru administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să facă următoarele operațiuni, fără a se limita la acestea: Modificări (1)

a) swap-uri valutare, contracte futures, opțiuni și alte operațiuni specifice de administrare a riscului valutar;

b) contracte forward, swap-uri pe rata dobânzii, opțiuni și alte operațiuni specifice de administrare a riscului de dobândă;

c) operațiuni de administrare a serviciului datoriei publice guvernamentale prin refinanțarea datoriei scadente și/sau rambursarea anticipată a unei datorii existente nescadente, incluzând modificarea condițiilor aferente datoriei existente prin operațiuni de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, de preschimbare a acestora cu titluri de stat noi, de preschimbare a unor instrumente cu alte instrumente de natura datoriei publice guvernamentale, precum și alte operațiuni;

d) operațiuni de administrare a riscului de credit aferent portofoliului de datorie guvernamentală prin acordarea/perceperea de garanții/colaterale celorlalte părți cu care încheie contracte/acorduri în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale.

3.2.7. Definițiile și condițiile de utilizare a instrumentelor menționate la pct. 3.2.1 și 3.2.4 se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

3.3.1. În scopul realizării operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor poate încheia cu instituții financiare contracte/acorduri-cadru (acorduri ISDA) care nu generează obligații financiare pentru părțile semnatare, dar care stipulează condițiile generale în care se vor desfășura operațiunile între părți. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

3.3.2. Acordurile menționate la pct. 3.3.1 definesc și reglementează operațiunile de compensare bilaterală (netting), care presupun compensarea, până la obținerea unei sume nete (off-set), convertită într-o singură valută, a valorilor unor drepturi sau obligații de plată rezultate între Ministerul Economiei și Finanțelor și instituțiile financiare cu care se încheie acordurile/contractele financiare pentru administrarea datoriei guvernamentale și/sau de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale. Modificări (1)

3.3.3. În baza acordurilor încheiate cu instituțiile financiare, prevăzute la pct. 3.3.2, Ministerul Economiei și Finanțelor poate utiliza instrumente financiare derivate (swap-uri valutare, de rată a dobânzii, contracte forward sau futures, opțiuni etc.) pentru asigurarea riscurilor specifice unor obligații de natura datoriei guvernamentale existente și/sau viitoare fără a mai fi necesară o selecție prealabilă a instituției financiare care va oferi instrumentul ales.

3.3.4. Instrumentele financiare derivate, utilizate în conformitate cu pct. 3.3.2, pot genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligațiile de natura datoriei publice guvernamentale existente și/sau viitoare, ele fiind strâns legate de aceste obligații-suport. Definițiile și condițiile de utilizare pentru aceste instrumente se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Modificări (1)

3.4.1. Strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale prezintă obiectivele referitoare la managementul datoriei publice pe termen mediu, precum și instrumentele care vor fi utilizate în scopul atingerii acestor obiective, ținând cont de evoluțiile și perspectivele macroeconomice și cele aferente piețelor financiare pe perioada acoperită.

3.4.2. Până la sfârșitul anului 2007 va fi elaborată, supusă aprobării Guvernului și transmisă spre informare Parlamentului prima strategie pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, care va acoperi perioada 2008-2010.

3.4.3. Strategia privind administrarea datoriei publice guvernamentale poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de evoluțiile condițiilor de piață și de modificarea necesităților de finanțare, ca urmare a modificării țintei de deficit bugetar.

3.4.4. În fiecare an, începând cu anul 2009, până la 31 martie, Ministerul Economiei și Finanțelor va prezenta spre aprobare Guvernului României raportul referitor la implementarea strategiei pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pentru anul anterior.

3.5.1. Veniturile și cheltuielile rezultate în urma utilizării instrumentelor financiare derivate și/sau a altor instrumente specifice administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale reprezintă venituri și/sau cheltuieli ale bugetului de stat.

3.5.2. Veniturile din dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului; plata dobânzii la scadență, aferentă acestor titluri, se efectuează din bugetul Trezoreriei Statului, în limita creditelor bugetare aprobate și în completare de la bugetul de stat. Modificări (1)

4. Art. 4 din ordonanță: Modificări (1)

(1) Guvernul este autorizat să angajeze în numele și contul statului obligații de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei și Finanțelor, în următoarele scopuri:

a) finanțarea deficitului bugetului de stat, finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație, finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat din exercițiul curent;

b) refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale;

c) menținerea în permanență a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor, în conformitate cu criteriile prevăzute în normele metodologice elaborate în conformitate cu art. 12 alin (1);

d) finanțarea pe bază de lege, a unor programe/proiecte sau a altor necesități prioritare pentru economia românească;

(2) În cazul alin. (1) lit. d) beneficiarii garanțiilor de stat, precum și subîmprumutații se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, prin lege, numai după obținerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;

(3) Autoritătile administrației publice centrale nu pot fi beneficiari ai garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei și Finanțelor;

(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei și Finanțelor contractează împrumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evoluția disponibilităților existente în contul curent general al Trezoreriei Statului și de evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat în decursul acelui an.

(5) Finanțările rambursabile contractate de la organismele financiare internaționale destinate finanțării deficitului bugetului de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(6) Modalitatea de aprobare a operațiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabilește prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Norme metodologice:

4.1.b) Refinanțarea datoriei publice guvernamentale reprezintă contractarea unei datorii noi în vederea plății unei obligații financiare de natura datoriei publice guvernamentale scadente. Rambursarea/răscumpărarea anticipată reprezintă plata înainte de termen/scadență a unei obligații de natura datoriei publice guvernamentale, care se poate realiza fie ca urmare a exercitării acestei opțiuni de către creditori, fie ca urmare a exercitării opțiunii de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în scopul administrării eficiente a datoriei publice guvernamentale și a serviciului datoriei publice guvernamentale. În cazul rambursării anticipate, costurile aferente acestei operațiuni reprezintă cheltuieli bugetare ale anului bugetar în care se efectuează operațiunea. Modificări (1)

4.1.c) În vederea asigurării permanente și în condiții de siguranță a resurselor financiare necesare efectuării plăților din contul curent general al Trezoreriei Statului, Ministerul Economiei și Finanțelor stabilește, prin ordin al ministrului, un nivel minim necesar în acest cont. Sumele care depășesc această valoare minimă pot fi investite în instrumente de piață, în conformitate cu legislația în vigoare privind derularea și utilizarea resurselor Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor, în această ordine și prioritate. Modificări (3)

4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează ținându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pieței titlurilor de stat, care vor fi incluse în strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Economiei și Finanțelor va anunța programul de emisiune a titlurilor de stat pe piața internă și externă pentru anul următor. Acest program poate fi modificat în cursul anului, în funcție de evoluțiile piețelor financiare și de modificarea necesităților de finanțare. Calendarul anual se detaliază prin anunțurile și prospectele periodice emise în cursul unui an, fiind specificate caracteristicile titlurilor de stat ce urmează a fi emise. Calendarul anual, anunțurile și prospectele periodice pot conține informații cu privire la alte operațiuni cu titluri de stat, cum ar fi programul de răscumpărări în avans (buybacks) și operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat (exchange).

4.1.2. În cazul titlurilor de stat emise pe piața internă interbancară, seria se stabilește în conformitate cu prevederile Convenției încheiate de Ministerul Economiei și Finanțelor cu Depozitarul central. Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să plătească Depozitarului central contravaloarea serviciului de alocare a codurilor ISIN.

4.1.3. Contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale se efectuează prin lansarea de împrumuturi de stat de tipul obligațiunilor de stat dedicate, ale căror caracteristici detaliate în prospectul de emisiune sunt stabilite prin prevederile legilor speciale.

Valoarea nominală și data emisiunii obligațiunilor de stat sunt indicate pe propria răspundere de către beneficiarul desemnat de legea speciala, prin solicitarea scrisă, formulată și transmisă de către acesta la Ministerul Economiei și Finanțelor, însoțită de următoarele documente justificative: nota contabilă și extrasul de cont din data acordării împrumutului.

Pe baza solicitării beneficiarului desemnat, Ministerul Economiei și Finanțelor procedează la elaborarea și aprobarea, prin ordin al ministrului, a prospectului de emisiune al obligațiunilor de stat.

Între Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat, și beneficiarul obligațiunilor de stat, desemnat prin legea specială în calitate de împrumutător, se încheie o convenție în care sunt reluate și completate condițiile împrumutului: valoarea nominală, rata dobânzii etc.

După aprobarea prospectului de emisiune prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și semnarea convenției, Ministerul Economiei și Finanțelor le transmite în copie și, respectiv, în original beneficiarului desemnat. Totodată, este notificată Banca Națională a României, în calitate de agent al statului, și se transmit la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor documentele justificative care au însoțit solicitarea formulată de beneficiarul desemnat, în vederea efectuării tuturor operațiunilor cu privire la emisiune.

4.1.4. Contractarea datoriei publice guvernamentale garantate pe bază de legi speciale se efectuează prin emiterea de scrisori de garanție în favoarea, în condițiile și în limita plafoanelor stabilite prin prevederile legilor speciale și/sau ale hotărârilor de Guvern date în aplicarea acestora. Beneficiarul desemnat prin legea specială formulează și depune la Ministerul Economiei și Finanțelor o solicitare scrisă prin care indică, în limita plafoanelor aprobate, sumele și termenul de valabilitate al garanției. Pe baza acestei solicitări, Ministerul Economiei și Finanțelor, în conformitate cu prevederile legii speciale, procedează la elaborarea scrisorilor de garanție, care după aprobare sunt transmise în original beneficiarului desemnat.

4.1.5. Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să ofere compensații pentru titlurile de stat emise în formă materializată, care au fost pierdute, furate, distruse sau deteriorate, cu condiția ca titlul de stat să fie identificabil prin serie, număr și descriere, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar deținătorul să fi efectuat formalitățile de publicitate în condițiile legii.

4.1.6. Procedura de contractare a finanțărilor rambursabile care reprezintă datorie publică guvernamentală directă pentru fiecare instrument de datorie, precum și procedura de emitere a garanțiilor de stat se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

4.2.1. Unitățile administrativ-teritoriale pot fi beneficiare ale garanțiilor de stat sau subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei și Finanțelor numai pe baza unei legi speciale, după obținerea în prealabil a autorizării de contractare din partea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, în această ordine. În cazul celorlalți beneficiari ai garanțiilor de stat sau subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei și Finanțelor sunt obligatorii aprobarea prin lege a garanției de stat/subîmprumutului, precum și avizul prealabil al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

4.2.2. Încheierea convențiilor de garanție de stat și a acordurilor de împrumut subsidiar sau a acordurilor de împrumut subsidiar și garanție, după caz, se va face cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, prevederile obligatorii care trebuie incluse în documentele necesare urmând a fi descrise prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, emis în aplicarea prezentelor norme.

4.2.3. Subîmprumutarea finanțărilor contractate de Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor în numele statului, beneficiarilor acesteia se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Economiei și Finanțelor și aceștia sau, după caz, în baza unor acorduri de împrumut subsidiar și garanție, încheiate între Ministerul Economiei și Finanțelor, pe de o parte, și beneficiarii finali ai împrumutului, precum și unitățile administrativ-teritoriale garante ale acestora, în condițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe de altă parte.

4.2.4. Ministerul Economiei și Finanțelor, în numele statului român și în baza prevederilor din acordurile de împrumut și din acordurile de împrumut subsidiar, poate mandata o instituție financiară să administreze împrumuturi externe, în condițiile stabilite prin acordul de administrare. Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să plătească în schimbul acestui serviciu un comision de administrare din sursele prevăzute în bugetul de stat.

4.2.5. Finanțările rambursabile contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor în numele statului român, a căror administrare a fost mandatată unei instituții financiare, vor fi plătite de către beneficiarii de subîmprumut Ministerului Economiei și Finanțelor sau, după caz, instituției financiare, în condițiile stabilite prin acordul de administrare și prin acordurile de împrumut subsidiar sau acordurile de împrumut subsidiar și de garanție.

4.2.6 Ministerul Economiei și Finanțelor percepe de la instituțiile financiare sau de la beneficiarii finali un comision pentru alimentarea fondului de risc, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, dacă legea de ratificare a împrumutului nu prevede altfel.

4.2.7. Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să subîmprumute sau să emită garanții de stat pentru împrumuturi contractate de orice operator economic sau unitate administrativ-teritorială desemnată prin lege specială, pentru care se prevede ca rambursarea împrumutului garantat sau subîmprumutat de stat să se facă din surse proprii, fără a afecta bugetul general consolidat, sau, în cazul garanțiilor/subîmprumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale ale acestora, numai cu avizul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, respectiv cu avizul prealabil al Ministerului Economiei și Finanțelor și al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și în condițiile impuse de alte legi speciale.

Acordarea garanțiilor de stat și a subîmprumuturilor de către Ministerul Economiei și Finanțelor se realizează, în conformitate cu reglementările comunitare în domeniul ajutorului de stat, doar în baza unei legi special adoptate în acest scop.

4.2.8. Banca de Export-Import a României - S.A. - Eximbank va analiza și va supune spre avizare Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări proiectele propuse în vederea autorizării emiterii unei garanții de stat sau a acordării unui subîmprumut de către Ministerul Economiei și Finanțelor, cu avizul prealabil al acestuia.

4.2.9. Metodologia de lucru pentru Banca de Export-Import a României - S.A. - Eximbank, precum și pentru Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări în materie de avizare a acordării de subîmprumuturi sau garanții de stat de către Ministerul Economiei și Finanțelor se stabilește prin norme și proceduri de lucru aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

4.6. Emisiunile de titluri de stat pe piața internă se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, iar emisiunile de titluri de stat pe piețele externe se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, cu informarea Guvernului.

5. Art. 5 din ordonanța de urgență: Modificări (1)

(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agențiile de rating pentru evaluarea riscului de țară, comisioanele, dobânzile, valoarea discontului și alte cheltuieli legate de angajarea finanțărilor rambursabile în numele și contul statului vor fi plătite din bugetul de stat;

(2) În vederea plății serviciului datoriei publice guvernamentale se acordă autorizare bugetară permanentă pentru efectuarea acestor cheltuieli;

(3) Sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, după caz, următoarele:

a) disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) finanțările rambursabile angajate în numele statului pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale;

c) cheltuielile prevăzute cu această destinație în bugetul de stat;

d) sumele încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor de la subîmprumutați, în baza acordurilor încheiate cu aceștia, cu respectarea condițiilor acordurilor prin care au fost angajate finanțările rambursabile;

e) sumele prevăzute în bugetele persoanelor juridice care au contractat finanțări rambursabile cu garanția statului;

f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru situațiile în care garantații/subîmprumutații nu își onorează obligațiile prevăzute în acordurile încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor;

g) alte surse, în condițiile legii;

(4) Banca Națională a României în baza convențiilor încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor, poate acționa ca agent al statului în rambursarea datoriei publice guvernamentale contractată în altă monedă decât moneda națională, precum și în organizarea licitațiilor de titluri de stat pe piața internă;

(5) Pentru activitățile derulate de către Banca Națională a României, în conformitate cu alin. 4 în calitate de agent al statului pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale și pentru plasarea către terți a emisiunilor de titluri de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este stabilit prin convenție între cele două părți.

Norme metodologice:

5.1. Sumele reprezentând ratele de capital, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale, datorate la scadențe conform prospectelor de emisiune, acordurilor sau contractelor de împrumut, constituie serviciul datoriei publice guvernamentale și sunt o obligație necondiționată și irevocabilă a statului.

5.2. Rambursarea la scadență a ratelor de capital aferente datoriei publice guvernamentale se efectuează:

a) prin plata efectivă a sumelor datorate la scadență, ceea ce conduce la diminuarea soldului împrumutului; sau

b) prin refinanțarea datoriei publice guvernamentale conform prevederilor legale în vigoare.

5.3. Rambursarea datoriei publice guvernamentale, precum și plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile se asigură după cum urmează:

5.3.1. Pentru finanțările rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, obligația constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice și a efectuării plăților revine Ministerului Economiei și Finanțelor, care va asigura sumele necesare din următoarele surse: Modificări (1)

a) împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) finanțări rambursabile angajate în numele statului pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale;

c) sume în valută trase din împrumuturi externe;

d) sume prevăzute în bugetul de stat și în bugetul Trezoreriei Statului cu această destinație;

e) disponibilități ale contului curent general al Trezoreriei Statului, în cazul certificatelor de trezorerie pentru populație transformate în certificate de depozit, conform normelor metodologice specifice.

5.3.2. Echivalentul în lei al valutei necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor utilizate la finanțarea deficitului bugetului de stat se asigură astfel: Modificări (2)

a) ratele de capital la cursul istoric se asigură prin refinanțarea datoriei publice pe bază de împrumuturi de stat;

b) diferențele nefavorabile de curs valutar se asigură de la bugetul de stat, iar cele favorabile reprezintă venituri ale bugetului de stat.

5.3.3. Pentru finanțările rambursabile contractate direct de Guvern în scopul finanțării unor programe/proiecte sau al altor necesități prioritare pentru economia românească și subîmprumutate unor beneficiari finali - operatori economici și/sau unități administrativ-teritoriale, pe bază de acord de împrumut subsidiar (AIS), în condițiile legii, obligația constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice revine în totalitate beneficiarilor finali, care au obligația să asigure prin bugetele proprii și bugetele locale, după caz, necesarul în lei pentru plata integrală a serviciului datoriei publice.

5.3.4. Obligația de plată către creditori a serviciului aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern revine Ministerului Economiei și Finanțelor. Prin acordul de împrumut și/sau acordul de împrumut subsidiar Ministerul Economiei și Finanțelor poate delega această atribuție, după caz, beneficiarilor finali.

5.3.5. Pentru finanțările rambursabile contractate direct de Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și subîmprumutate unor beneficiari finali - autorități ale administrației publice centrale - instituții publice, pe bază de acord de împrumut subsidiar (AIS), în condițiile legii, obligația constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice revine în totalitate, până la termenul prevăzut la alin. 1 al art. 14 din ordonanța de urgență, beneficiarilor finali care au obligația să asigure prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru somaj, după caz, necesarul în lei pentru plata integrală a serviciului datoriei publice.

5.3.6. Pentru finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice centrale și garantate de stat, plata serviciului datoriei publice se efectuează direct în contul creditorilor de către fiecare garantat, până la termenul prevăzut la alin. 1 al art. 14 din ordonanța de urgență, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat, la termenele și în condițiile acordurilor de împrumut.

5.3.7. Pentru finanțările rambursabile contractate de operatorii economici și/sau unitățile administrativ-teritoriale și garantate de stat, plata serviciului datoriei publice se efectuează direct în contul creditorilor de către fiecare garantat din surse proprii și/sau de la bugetul local, după caz, la termenele și în condițiile acordurilor de împrumut. Pentru finanțările rambursabile contractate de operatorii economici și/sau serviciile publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale și garantate de respectivele unități administrativ-teritoriale, plata serviciului datoriei publice se efectuează direct în contul creditorilor de către fiecare garantat din surse proprii, la termenele și în condițiile acordurilor de împrumut.

5.3.8. În situația în care beneficiarii finali - operatori economici și/sau unităti administrativ teritoriale - ai finanțărilor rambursabile contractate de stat prin Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora și ai celor garantate de stat prin Ministerul Economiei și Finanțelor nu dispun de resurse financiare pentru achitarea obligațiilor de plată la scadență, conform clauzelor acordului de împrumut și/sau acordului de împrumut subsidiar, obligația de plată integrală a serviciului datoriei publice revine Ministerului Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat sau garant, și se efectuează din fondul de risc, în baza art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență.

5.3.9. În cazul în care garanțiile emise de stat în baza legilor speciale ajung în situația de a fi executate, Ministerul Economiei și Finanțelor este obligat să efectueze plata sumelor garantate, utilizând sursele prevăzute de lege.

În funcție de prevederile legii speciale în baza căreia a fost emisă garanția ce urmează a fi executată, sursele de efectuare a plăților sunt, după caz, bugetul de stat, de la capitolul de cheltuieli cu această destinație, prin emisiuni de titluri de stat și alte surse prevăzute de legea specială.

În cazul în care garanțiile emise de stat în baza legilor speciale fie ajung la scadență, fie, în funcție de prevederile legii speciale, după caz, au scadența înainte de data limită menționată în scrisoarea de garanție, Ministerul Economiei și Finanțelor procedează la anularea acestora.

5.3.10. Pentru finanțările rambursabile contractate direct de Guvern în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și susținerii balanței de plăți și a rezervei valutare, precum și pentru finanțările rambursabile subîmprumutate unor beneficiari finali - operatori economici și/sau unități administrativ-teritoriale și pentru cele contractate de operatori economici și/sau unități administrativ-teritoriale și garantate de stat, active până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, plata serviciului datoriei publice se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin legislația aplicabilă până la acea dată. Modificări (1)

5.4. Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al Trezoreriei Statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate în scopurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din același act normativ.

5.5. Utilizarea altor surse pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale se efectuează în condițiile stabilite prin lege, în limita disponibilului înregistrat pe baza extrasului de cont datat cu 3 zile bancare înaintea efectuării operațiunii. Cu sumele încasate și utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenți, în ordinea înregistrării acestora.

5.6. Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat privind plata serviciului datoriei publice guvernamentale se vor efectua conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

5.7. Rambursarea la scadență a ratelor de capital aferente împrumuturilor de stat de pe piața internă, exprimate în valută, se efectuează la valoarea determinată pe baza cursului istoric de la data emisiunii, diferențele de curs valutar nefavorabile reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat, iar cele favorabile, venituri ale bugetului de stat. Dobânzile și celelalte costuri aferente împrumuturilor de stat de pe piața internă, exprimate în valută, se plătesc conform pct. 5.3.1. lit d). Modificări (1)

5.8. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenței plății, dacă în acordul de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație vor rămâne în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

5.9. Dacă prin acordul de împrumut subsidiar se stabilește că plățile se fac prin Ministerul Economiei și Finanțelor, subîmprumutatul/beneficiarul final va vira Ministerului Economiei și Finanțelor, cu 10 zile calendaristice înainte de scadența prevăzută în acordul de împrumut, suma în lei sau echivalentul în lei al obligației de plată în valută, calculată la cursul de schimb valutar valabil la data plății către Ministerul Economiei și Finanțelor, la care se adaugă o marjă asigurătoare de 5%, care va acoperi eventuala fluctuație de curs valutar pentru perioada dintre data plății către Ministerul Economiei și Finanțelor și data plății către creditor. În cazul în care echivalentul în lei astfel calculat nu acoperă obligația de plată a subîmprumutatului/beneficiarului final, respectiv echivalentul în lei la cursul de schimb valutar valabil cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de data scadenței către creditor, acesta, din proprie inițiativă, va achita diferența Ministerului Economiei și Finanțelor. Eventualele sume virate în plus de subîmprumutat/beneficiar final se vor returna de către Ministerul Economiei și Finanțelor din proprie inițiativă. Modificări (1)

5.10. Plata în altă monedă decât moneda națională a serviciului datoriei publice guvernamentale, de către Ministerul Economiei și Finanțelor, se poate efectua prin Banca Națională a României, în baza unei convenții.

5.10.1. În cazul finanțărilor rambursabile de pe piața externă, Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută, dacă este cazul, și ordinul de plată de valută pe baza notificării de plată transmise de creditor. Ministerul Economiei și Finanțelor virează la data scadenței, respectiv în aceeași zi în care este cumpărată valuta, contravaloarea în lei, calculată pe baza cursului valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ziua respectivă. Documentele justificative pentru plata contravalorii în lei a valutei scadente sunt notificarea de plată primită de la creditor și/sau, după caz, comunicarea Băncii Naționale a României privind cursul valutar valabil în ziua efectuării plății.

5.10.2. În cazul finanțărilor rambursabile în valută de pe piața internă, în situația în care sursele în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor legal constituite și destinate plății serviciului nu permit efectuarea plăților scadente, se solicită cumpărarea de valută de la Banca Națională a României prin ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută. Plata efectivă a valutei datorate la scadență se efectuează prin ordinul de plată de valută, în baza obligației de plată la scadență către deținătorii finali ai titlurilor de stat. Pentru valuta cumpărată, în aceeași zi, Ministerul Economiei și Finanțelor calculează și virează Băncii Naționale a României echivalentul în lei al acesteia, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ziua efectuării plății.

În situația în care plata serviciului datoriei publice guvernamentale de pe piața internă se efectuează în moneda națională, Ministerul Economiei și Finanțelor poate utiliza valuta legal constituită cu această destinație, prin vânzarea de valută către Banca Națională a României, pe baza ordinului de schimb valutar pentru vânzare valută, la cursul valutar valabil în ziua efectuării plății.

5.11.

(1) Încetarea valabilității garanției de stat se produce atunci când:

a) obligațiile aferente finanțării rambursabile garantate de stat sunt achitate în totalitate de către beneficiarul acestuia sau de un terț;

b) Ministerul Economiei și Finanțelor efectuează plata sau plățile, până la stingere, creditorului, în numele beneficiarului de garanție de stat;

c) termenul de valabilitate stipulat în scrisoarea de garanție a expirat;

d) alte condiții prevăzute expres în scrisoarea de garanție.

(2) Stingerea obligațiilor ce decurg din contractul de împrumut atrage încetarea valabilității scrisorii de garanție, care se restituie emitentului, respectiv Ministerul Economiei și Finanțelor, în termen de 10 zile de la îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (1).

5.12. Începand cu anul 2009, operațiunile de plăți în valută se pot efectua și prin Trezoreria Operativă Centrală, din contul de corespondent în valută deschis de Ministerul Economiei și Finanțelor, în conformitate cu legislația în vigoare privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

5.13. Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcțiile specializate cu atribuții în domeniul inspecției fiscale, urmărește modul în care beneficiarii finanțărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate constituie și asigură sursele de rambursare a finanțărilor rambursabile și de plată a dobânzilor, comisioanelor și/sau a celorlalte costuri aferente finanțărilor rambursabile respective. Modificări (1)

6. Art. 6 din ordonanța de urgență:

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garanțiile de stat, precum și din subîmprumuturi se constituie fondul de risc;

(2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de unitățile administrativ-teritoriale se stabilește la un nivel inferior celui calculat în conformitate cu procedurile prevăzute în normele metodologice emise în baza art. 12 alin (1), prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finanțe publice locale, înființat în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare;

(3) Sursele fondului de risc sunt:

a) sumele încasate sub formă de comisioane de la subîmprumutați/garantați de stat;

b) sumele încasate de la subîmprumutați/garantați de stat reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente finanțărilor rambursabile garantate sau subîmprumutate de stat plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor, în numele garantatului sau subîmprumutatului;

c) dobânzi la disponibilitățile aflate în contul fondului de risc;

d) majorări de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat, a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;

e) sume recuperate conform legii;

f) fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop;

(4) Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligațiilor aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutații sau garantații de stat nu dispun la scadență de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.

(5) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în condițiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor.

(6) Disponibilitățile aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul de stat în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitățile rămase în fondul de risc la sfârșitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Norme metodologice:

6.1. Pe baza analizei economice și financiare a documentației prezentate de persoana juridică solicitantă de garanție de stat sau de subîmprumut, Banca de Export-Import a României - S.A. - Eximbank sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determină gradul de risc al solicitantului.

6.2. În funcție de gradul de risc stabilit conform pct. 6.1, Ministerul Economiei și Finanțelor determină nivelul comisionului de risc în procente, iar suma datorată se determină prin aplicarea cotei procentuale la valoarea împrumutului garantat sau subîmprumutat, cu excepția unităților administrativ-teritoriale, în cazul în care nivelul comisionului la fondul de risc datorat de acestea se stabilește la un nivel inferior celui calculat conform pct. 6.1 și 6.2, prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finanțe publice locale, înființat în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Comisionul de risc reprezintă suma datorată la fondul de risc de beneficiarul unei finanțări rambursabile garantate de stat sau de subîmprumutat, în cuantumul și la termenele stipulate în convenția de garantare, în acordul de subîmprumut sau acordul de subîmprumut și de garanție, încheiat cu Ministerul Economiei și Finanțelor.

6.4. Ministerul Economiei și Finanțelor va emite norme tehnice pentru determinarea comisionului de risc, aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

6.5. Modul de gestionare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

6.6. Evidența contabilă a fondului de risc se organizează atât la Ministerul Economiei și Finanțelor, cât și la fiecare persoană juridică care s-a angajat să plătească contribuții la fondul de risc, în baza convenției de garantare, a acordului de subîmprumut sau a acordului de subîmprumut și de garanție.

6.7. Garanțiile de stat pentru finanțări rambursabile reprezintă obligații indirecte ale statului român, care se exercită în cazul în care beneficiarul final nu poate să achite, în întregime sau parțial, rata de capital, dobânda, comisioanele și/sau alte costuri aferente, stabilite în conformitate cu clauzele acordului/contractului de împrumut.

6.8. În cazul în care beneficiarul finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate nu poate asigura integral ori parțial, la termenele scadente, sumele necesare în vederea rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și/sau a altor costuri aferente finanțării rambursabile, acesta va înainta Ministerului Economiei și Finanțelor o cerere prin care îi solicită acestuia să plătească sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorilor de garanție și acordurilor/contractelor de împrumut, după caz, și va declara pe propria răspundere, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenței din acordurile/contractele de împrumut, lipsa disponibilităților bănești necesare achitării sumelor scadente. Cererea de plată va include ratele de capital datorate, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente, precum și data scadenței plăților ce urmează să fie făcute creditorului de către Ministerul Economiei și Finanțelor.

6.9. În cazul în care specificațiile din cererea de plată sunt în conformitate cu clauzele acordului de împrumut, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.8, Ministerul Economiei și Finanțelor va solicita Băncii Naționale a României plata sumelor scadente către creditor în contul indicat de beneficiarul final al finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate și de creditor la data specificată în cerere și va dispune transferarea contravalorii în lei a valutei din fondul de risc în aceeași zi în care este cumpărată valuta, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil în ziua respectivă. Modificări (2)

Aceeași procedură se aplică și în cazul finanțărilor rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate, contractate în valută de la un finanțator intern.

6.10. În cazul garanțiilor în lei acordate de Ministerul Economiei și Finanțelor unităților administrativ-teritoriale care au contractat împrumuturi pentru prefinanțarea investițiilor pe Măsura 2.1. SAPARD, în situația în care beneficiarii acestora nu pot asigura integral ori parțial, la termenele scadente, sumele necesare în vederea rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și/sau a altor costuri aferente finanțării rambursabile, aceștia vor înainta Ministerului Economiei și Finanțelor o cerere prin care îi solicită acestuia să plătească sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorii de garanție și contractului de împrumut, și vor declara pe propria răspundere, cu 10 zile calendaristice înainte de data plăților, lipsa disponibilităților bănești necesare achităriii sumelor scadente. Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua plata în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii scrise de la finanțatorul intern. Cererea de plată va conține elementele prevăzute la pct. 6.8.

6.11. În cazul finanțărilor rambursabile garantate de stat și/sau subîmprumutate, contractate, în condițiile legii, de la un finanțator intern, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.8 și/sau 6.9, Ministerul Economiei și Finanțelor va dispune plata sumei în lei datorată creditorului intern în contul indicat de beneficiarul/beneficiarul final al finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate și de către creditorul intern. Modificări (2)

6.12. Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor, în această ordine și prioritate. Disponibilitățile fondului de risc existente în contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtătoare de dobândă. Nivelul ratei dobânzii se stabilește la nivelul dobânzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.

7. Art. 7 din ordonanța de urgență:

(1) Sumele plătite la scadențe de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, precum și majorările de întârziere aferente acestor categorii de debite, se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal subîmprumutații sau garantații de stat, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin care se individualizează sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care, potrivit legii constituie titlu executoriu.

(2) Cu sumele recuperate în condițiile prezentului articol se reîntregește disponibilul fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală.

Norme metodologice:

7.1. Sumele plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, precum și majorările de întârziere aferente acestor categorii de debite se recuperează, conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale, de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal subîmprumutații sau garantații de stat, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin care se individualizează la scadență sumele de recuperat și care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanță, urmând să devină, potrivit legii, titluri executorii. Procedura de recuperare a sumelor plătite de către Ministerul Economiei și Finanțelor se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

8. Art. 8 din ordonanța de urgență:

Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează anual raportul privind datoria publică guvernamentală și îl transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobată a raportului este transmisă spre informare Parlamentului, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului următor celui de raportare.

Norme metodologice:

8.1. Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește anual și prezintă Guvernului, spre aprobare, și Parlamentului, spre informare, Raportul privind datoria publică guvernamentală, care trebuie să conțină informații despre portofoliul datoriei publice guvernamentale, serviciul datoriei, indicatori de îndatorare publică și informații despre piața primară și secundară a titlurilor de stat. Modificări (1)

9. Art. 9 din ordonanța de urgență:

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor rambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, care are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Dacă fapta prevazută la alin. (1) a produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepsește.

10. Art. 10 din ordonanța de urgență:

(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor provenite din finanțările rambursabile contractate direct sau garantate de stat ori de unitățile administrativ-teritoriale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepsește.

11. Art. 11 din ordonanța de urgență:

(1) Nerespectarea obligațiilor de raportare de către beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică, conform normelor emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 15.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele fiscale împuternicite, în condițiile legii.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Norme metodologice:

11.1. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domeniul fiscal împrumutații, subîmprumutații sau garantații, în baza sesizărilor transmise de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

12. Art. 12 din ordonanța de urgență:

(1) La propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Guvernul aprobă norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

(2) Modalitățile de înregistrare și raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele metodologice prevăzute la alin. (1).

Norme metodologice:

12.2.1. Ministerul Economiei și Finanțelor are obligația de a ține registrul datoriei publice, în care se evidențiază situația datoriei publice în ordine cronologică. Registrul datoriei publice reprezintă baza de date în format electronic, care evidențiază situația datoriei publice în ordine cronologică și care are 4 componente: subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate, subregistrul datoriei publice locale directe și subregistrul datoriei publice locale garantate.

12.2.2. Registrele vor cuprinde date privind finanțările rambursabile contractate direct și garanțiile acordate, inclusiv valoarea acestora, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum și alte informații stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

12.2.3. Beneficiarii finanțărilor rambursabile care constituie datoria publică în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanța de urgență vor raporta până la data de 15 a lunii informații pentru luna anterioară privind datoria angajată, în structura stabilită prin normele aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

12.2.4. Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește anual Contul general al datoriei publice, anexă la Contul general anual de execuție a bugetului de stat, care se transmite spre aprobare Parlamentului României. Contul general al datoriei publice cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale și Contul general al datoriei publice locale, la care se anexează situația garanțiilor acordate de stat și unitățile administrativ-teritoriale.

12.2.5. Structura Contului general al datoriei publice se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

13. Art. 13 din ordonanța de urgență:

Pentru contractarea și administrarea datoriei publice locale se aplică prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

Norme metodologice:

13.1. Datoria publică locală, definită prin art. 2 din ordonanța de urgență, face parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligații ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice locale se va efectua din veniturile proprii ale unității administrativ-teritoriale împrumutate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare sau, după caz, din resursele financiare proprii ale beneficiarilor de garanții emise de unitățile administrativ-teritoriale.

13.2. Contractarea și garantarea finanțărilor rambursabile, pentru realizarea investițiilor publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale se efectuează de către unitățile administrativ-teritoriale numai cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, în condițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

13.3. Unitățile administrativ-teritoriale care derulează împrumuturi interne și/sau externe contractate direct au obligația de a raporta lunar Ministerului Economiei și Finanțelor tragerile efectuate din aceste împrumuturi, în termenul prevăzut la pct. 12.2.3, în vederea determinării influenței cuantumului acestora asupra deficitului bugetului general consolidat. De asemenea, trimestrial, se vor transmite estimări privind efectuarea unor astfel de trageri pe perioadă de un an următoare raportării.

13.4. Înregistrarea și raportarea datoriei publice locale se efectuează conform normelor aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

14. Art. 14 din ordonanța de urgență:

(1) Începând cu anul 2008, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe contractate de către ordonatorii de credite cu sau fără garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora;

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) obligațiile de natura datoriei publice contractate pentru finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat;

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei și Finanțelor asigură includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale, a fondurilor necesare efectuării plății serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe și interne contractate de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora;

(4) Începând cu anul 2008, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj sume alocate din împrumuturi interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora;

(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete;

(6) Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) și va utiliza sumele respective pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și pentru efectuarea plăților externe în contul datoriei publice guvernamentale;

(7) Obligațiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei și Finanțelor pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective care au astfel de obligații. Aceste protocoale se vor încheia până cel târziu la data de 30 noiembrie 2007;

(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2008, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol se vor face de către Ministerul Economiei și Finanțelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite implicați în aplicarea acestor prevederi;

(9) Până la data de 1 octombrie 2007, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și actele normative de aprobare sau ratificare a acestora se modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obține acordul finanțatorilor externi, se aplică prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceștia și din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Norme metodologice:

14.1. Pentru aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanța de urgență vor fi preluate spre administrare de către Ministerul Economiei și Finanțelor următoarele categorii de acorduri de împrumut, numai după obținerea acordului finanțatorului:

a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite împrumutat/subîmprumutat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, așa cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut;

b) acordurile de împrumut încheiate de Ministerul Economiei și Finanțelor și operatori economici cu băncile finanțatoare, în regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, așa cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut; în cazul în care actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri specifică drept sursă de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici și, în completare, de la bugetul de stat, se va considera că aceasta este obligația de drept a operatorului economic beneficiar al împrumutului și, în consecință, nu se preia în sarcina Ministerului Economiei și Finanțelor pentru scopurile prevăzute de ordonanța de urgență;

c) acordurile de împrumut contractate de operatori economici și garantate de stat, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, așa cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut.

14.2. Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, cu consultarea ordonatorilor principali de credite, norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanța de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

15. Art. 15 din ordonanța de urgență:

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) și d), iar din alin. 2 - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) și d), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare se consideră trimitere la art. 3 din prezenta ordonanță de urgență.

(3) Procedurile de contractare a datoriei publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 14.

(4) Derularea împrumuturilor active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va face conform procedurilor stabilite prin legislația aplicabilă până la acea dată, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...