Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

Modificări (3), Referințe (226), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2008 până la 01 martie 2009, fiind înlocuit prin Lege 18/2009;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe capitole și subcapitole, al cheltuielilor pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum și pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2008 se stabilește la venituri în sumă de 67.004,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 78.867,9 milioane lei, cu un deficit de 11.863,2 milioane lei. Modificări (4)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3. Jurisprudență

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAPITOLUL II Structura veniturilor bugetului de stat

Art. 3. -

Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 67.004,7 milioane lei și se prezintă astfel:

- milioane lei -
VENITURI - TOTAL 67.004,7
din care:
1. Venituri curente 66.888,5
din acestea:
a) Venituri fiscale: 60.175,5
din care:
a1) Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 14.477,3
din care:
- impozit pe profit 12.821,3
- alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 1.656,0
a2) Impozit pe venit, profit și câștiguri de la persoane fizice 4.177,3
din care:
- impozit pe venit și salarii 17.543,2
- cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.366,4
a3) Impozite și taxe pe bunuri și servicii 40.397,1
din care:
- taxa pe valoarea adăugată 41.000,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad) -15.063,8
- alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii 91,4
- accize 13.201,2
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 1.168,3
a4) Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale 1.123,8
b) Contribuții de asigurări 355,5
c) Venituri nefiscale 6.357,5
2. Venituri din capital 112,0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4,2
Modificări (1)

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor bugetului de stat

Art. 4. -

(1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 78.867,9 milioane lei. Modificări (4)

(2) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structură economică, se prezintă astfel:

- milioane lei -
CHELTUIELI - TOTAL 78.867,9
din care:
1. Cheltuieli curente 67.943,6
din acestea:
a) Cheltuieli de personal 13.482,1
b) Bunuri și servicii 5.869,1
c) Dobânzi 3.137,0
d) Subvenții 5.350,2
e) Fonduri de rezervă 13,0
f) Transferuri între unități ale administrației publice 12.656,3
g) Alte transferuri 12.616,9
h) Asistență socială 13.505,7
i) Alte cheltuieli 1.313,3
2. Cheltuieli de capital 8.302,5
3. Împrumuturi 6,3
4. Rambursări de credite 2.615,5

(3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structură funcțională, pe capitole, se prezintă astfel:

CHELTUIELI - TOTAL - milioane lei -
78.867,9
din care:
1) Autorități publice și acțiuni externe 8.064,6
2) Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare 2.521,9
3) Alte servicii publice generale 1.198,4
4) Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 2.686,6
5) Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației 1.366,3
6) Apărare 5.737,6
7) Ordine publică și siguranță națională 9.259,8
8) Învățământ 9.688,9
9) Sănătate 2.909,5
10) Cultură, recreere și religie 1.776,8
11) Asigurări și asistență socială 15.265,4
12) Locuințe, servicii și dezvoltare publică 1.683,1
13) Protecția mediului 457,8
14) Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 1.429,3
15) Combustibili și energie 806,4
16) Industria extractivă, prelucrătoare și construcții 475,0
17) Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 6.331,9
18) Transporturi 7.011,2
19) Comunicații 27,3
20) Cercetare și dezvoltare în domeniul economic 117,6
21) Alte acțiuni economice 52,5

Art. 5. - Jurisprudență

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole și alineate de cheltuieli.

CAPITOLUL IV Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 6. -

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.063,8 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 1.702,9 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (1)

b) 9.621,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (1), Jurisprudență

c) 527,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 2.402,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului județean, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

e) 810,0 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 6 lit. a), sunt destinate finanțării:

a) sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

b) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore;

c) cheltuielilor aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

d) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

e) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

f) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;

g) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor județene.

(2) În anul 2008 se vor acorda gratuit produse lactate și de panificație și pentru elevii din clasele V-VIII din învățământul preuniversitar de stat, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare.

(3) În situațiile în care contractarea produselor lactate și de panificație se face și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 6 lit. b), sunt destinate finanțării: Jurisprudență

a) cheltuielilor de personal, burselor și obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat; Jurisprudență

b) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

c) ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

d) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

f) cheltuielilor creșelor;

g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar sau a direcției de muncă, solidaritate socială și familie, după caz, în funcție de numărul de beneficiari ai serviciilor respective și de alte criterii specifice. Jurisprudență

(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 6, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale vor aloca și sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 8. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2008 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

CAPITOLUL V Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate

Art. 9. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. Modificări (1)

(2) Prevederile art. 28 se aplică și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Pentru anul 2008 cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc astfel:

a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 și 5,2% începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(4) Cotele prevăzute la alin. (3) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008.

(5) Cheltuielile de administrare, funcționare și de capital ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt de maximum 5,4% din sumele colectate.

CAPITOLUL VI Responsabilități în aplicarea legii

Art. 10. - Modificări (1)

Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 11. -

Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexă la bugetele acestora.

Art. 12. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Bunuri și servicii", articolul "Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale", precum și de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA", "Programe FEP", "Programe IPA" și "Programe ENPI" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Bunuri și servicii", articolul "Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale", precum și la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA", "Programe FEP", "Programe IPA" și "Programe ENPI" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat" și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

(7) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor și a altor costuri aferente creditelor externe, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre- și post aderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând majorările de întârziere.

(8) Ministerul Economiei și Finanțelor poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 13. -

(1) Pentru anul 2008, numărul de posturi aferent Curții de Conturi se suplimentează cu 7 posturi destinate Autorității de Audit de pe lângă aceasta.

(2) În bugetul pe anul 2008, fondurile destinate Autorității de Audit se evidențiază distinct în bugetul Curții de Conturi.

(3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea de Conturi va comunica Ministerului Economiei și Finanțelor modul de evidențiere distinctă a cheltuielilor destinate Autorității de Audit.

Art. 14. -

Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. -

Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

În anul 2008, prin derogare de la prevederile art. 190 alin. (21) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, bugetul Academiei Române, la capitolul 66.01 "Sănătate", cuprinde și suma de 10 milioane lei, ce se utilizează pentru achiziționarea de echipamente medicale, în condițiile legii.

Art. 17. - Modificări (1)

În bugetul Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului la capitolul "Învățământ" sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea și construirea de campusuri școlare, dotarea cu mobilier școlar, înființarea și modernizarea unor școli de arte și meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităților de natura investițiilor, dotarea bibliotecilor școlare cu cărți și material didactic, dotarea laboratoarelor școlare, dotarea școlilor cu echipament sportiv, dotarea unităților conexe, alte dotări specifice învățământului, reforma educației timpurii, precum și granturi pentru educație.

Art. 18. -

(1) În anul 2008 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în sumă de 900,0 milioane lei, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, repartizate pe județe și pe municipiul București, conform anexei nr. 3/25/02b. Modificări (1)

(2) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, județe și sectoarele municipiului București și, în cadrul acestora, pe unități de învățământ preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 19. -

În anul 2008, obiectivul de investiții "Spital Municipal Bacău" se finanțează și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, în limita sumei de 16 milioane lei.

Art. 20. -

În anul 2008 se alocă din bugetul de stat 4,55 milioane lei la Societatea Română de Radiodifuziune, pentru conservarea și păstrarea Fonotecii de aur a Radioului.

Art. 21. -

Se interzice ordonatorilor principali de credite să suplimenteze creditele bugetare aprobate la titlul II "Bunuri și servicii", la articolul 20.01 "Bunuri și servicii", alineatul 20.01.08 "Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet" și la articolul 20.13 "Pregătire profesională", prin virări de credite de la alte articole/alineate de cheltuieli.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 22. - Jurisprudență

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislației privind creanțele fiscale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Economiei și Finanțelor și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Economiei și Finanțelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2008.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare pentru:

a) aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) suportarea despăgubirilor, a cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în care Guvernul României este parte;

c) aplicarea prevederilor art. 141 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe măsura necesităților de finanțare prevăzute la alin. (2) lit. b), se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plățile.

(4) În vederea asigurării fondurilor prevăzute la alin. (2) lit. c), se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și în structura bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor, în funcție de încasarea dividendelor aferente acțiunilor deținute de stat la Fondul "Proprietatea".

Art. 23. -

(1) În anul 2008, Ministerul Apărării poate încheia angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, până la nivelul maxim al creditelor de angajament pe acest an, reprezentând 2,38% din Produsul Intern Brut.

(2) Angajamentele legale prevăzute la alin. (1) sunt destinate finanțării proiectelor de investiții prioritare, în condițiile dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare.

(3) În anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea și plata pensiilor militare și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,3% asupra sumelor virate și se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective.

(4) Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu domiciliul în municipii și orașe, se efectuează prin intermediul conturilor și cardurilor, urmând ca trecerea la acest sistem de plată să se facă până la data de 31 martie 2008. Modificări (3), Referințe (1)

(5) Categoriile de pensionari exceptate de la prevederile alin. (4) sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Art. 24. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 25. -

Ministerul Economiei și Finanțelor va exercita controlul financiar preventiv delegat și după data de 1 ianuarie 2008 la entitățile publice la care, în urma procesului de evaluare efectuat în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, se constată menținerea unor deficiențe ale mediului de control intern și se manifestă un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor și/sau patrimoniului public.

Art. 26. - Derogări (1)

(1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către funcționarii publici numiți în funcții de execuție, aceștia au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzător.

(2) Prin excepție, munca prestată, conform alin. (1), poate fi plătită, dacă nu a putut fi recuperată cu timp liber corespunzător, pentru nu mai mult de 30% din personalul de execuție, prin acordarea unui spor din salariul de bază, în condițiile legii.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată, iar sporul prevăzut la alin. (2) se poate plăti, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă și aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără însă a depăși 360 de ore anual.

Art. 27. -

Prin excepție de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, în anul 2008, pentru participarea la lucrările comisiilor de concurs, precum și la cele ale comisiilor de soluționare a contestațiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizație care nu poate depăși, cumulat, limita lunară a unui salariu de bază al acestora, indiferent de numărul de comisii la care se participă.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activităților de pe lângă unele instituții publice finanțate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2009, începând cu luna ianuarie 2009.

(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.

Art. 29. -

(1) Începând cu 1 martie 2008, cuantumul alocației de stat pentru copii, prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 40 lei.

(2) Cuantumul ajutorului lunar acordat soțului supraviețuitor în baza Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 25%.

Art. 30. -

În anul 2008, beneficiari ai Programului național de protecție socială "Bani de liceu" sunt elevii care urmează, la cursuri de zi, liceu sau învățământ profesional, școala de arte și meserii și anul de completare, aflați în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.

Art. 31. - Jurisprudență

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 31 decembrie 2007.

Nr. 388.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...