Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Înțelegerea între Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Sănătății Publice din România și Ministerul Muncii și Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității din 07.11.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Tratatul de aderare la Spațiul Economic European, art. 29 și anexa VI, paragrafele 1 și 2 la acesta, prevederile titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71, în special art. 17, și prevederile titlului III din Regulamentul (CEE) nr. 574/72, în special art. 11, și

luând în considerare dorința exprimată de Asociația Armatorilor Norvegieni și de Sindicatul Liber al Navigatorilor din România referitoare la legislația de securitate socială aplicabilă marinarilor români angajați la bordul navelor sub pavilion norvegian, înscrise în Registrul Norvegian Internațional al Navelor, care sunt supuși prevederilor Regulamentului,

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Sănătății Publice din România și Ministerul Muncii și Incluziunii Sociale din Norvegia, în calitate de autorități competente conform Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, denumite în continuare părți, convin următoarele:

ARTICOLUL 1

Având în vedere prevederile art. 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității și ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, persoanele cuprinse în domeniul personal de aplicare a Regulamentului, care au domiciliul în România și sunt angajate la bordul navelor înregistrate în Registrul Norvegian Internațional al Navelor, fără a lua în considerare prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71, pot rămâne supuse legislației de securitate socială din România, dacă solicită aceasta.

ARTICOLUL 2

1. Instituția desemnată de autoritățile competente din România, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, la solicitarea armatorului norvegian sau a reprezentantului său legal în România, eliberează un certificat care va atesta continuarea aplicării legislației de securitate socială din România persoanelor respective și perioada pentru care se va aplica legislația română.

2. Armatorul norvegian sau reprezentantul legal al acestuia în România va preciza identitatea angajatului, locul de domiciliu al acestuia și perioada de angajare, precum și o cerere expresă a angajatului.

3. Un exemplar al documentului menționat în paragraful 1 va fi trimis angajatului, iar un alt exemplar instituției norvegiene competente (Biroul Național pentru Asigurări Sociale în Străinătate - NAV Utland).

ARTICOLUL 3

Modelul certificatului prin care se atestă aplicarea legislației de securitate socială din România este prezentat în anexa la prezenta înțelegere.

ARTICOLUL 4

Prezenta înțelegere intră în vigoare la data transmiterii ultimei notificări referitoare la îndeplinirea procedurilor interne, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a Acordului de aderare la Spațiul Economic European. Prezenta înțelegere are o durată de 5 ani. Părțile pot să convină de comun acord prelungirea valabilității înțelegerii prin schimb de notificări. Fiecare dintre părți poate denunța prezenta înțelegere și orice prelungire ulterioară cu un preaviz de 30 de zile.

Semnată la 7 noiembrie 2007, la Oslo, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricărei divergențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Ministerul Muncii, Familiei și Egalității Pentru Ministerul Muncii și Incluziunii Sociale
de Șanse din România și Ministerul Sănătății Publice din Norvegia,
din România, Jan-Erik Stostad,
Anton Niculescu, secretar de stat
secretar de stat


COMISIA ADMINISTRATIVĂ
PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ
A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI
(1)
[E101] [RO]

CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAȚIA APLICABILĂ- model -

Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71: art. 13(2)(d); art. 14(1)(a), (2)(a)
și (2)(b); art. 14a (1)(a), (2) și (4); art. 14b (1),(2) și (4); art.
14c (a); art. 14e; art. 17
Regulamentul (CEE) nr. 574/72: art. 11(1); art. 11a (1); art. 12a
(2)(a), (5)(c) și (7)(a); art. 12b

Formularul trebuie completat cu majuscule, folosindu-se numai
liniile punctate. Cuprinde 4 pagini; niciuna dintre acestea nu
poate fi eliminată.

[1.] [] Lucrător salariat [] Lucrător independent
1.1 Nume(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Prenume(3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Nume purtate anterior: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Data nașterii: Cetățenia:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Adresa permanentă
Strada: . . . . . . . . . . . . . . . . . Numărul: . . . . . . . . . . . . Căsuța poștală: . . . . . . . . . .
Localitatea: . . . . . . . . . . . . . . . Cod poștal: . . . . . . . . . . . Țara: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Număr personal de identificare(4): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[2.] [] Angajator [] Activitate independentă
2.1 Denumirea firmei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Nr. de identificare(5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Angajatorul este o firmă de intermediere a forței de muncă: Da [] Nu []
2.4 Adresa permanentă
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada: . . . . . . . . . . . . . . . Numărul: . . . . . . . . . . . Căsuța poștală: . . . . . . . . . . . .
Localitatea: . . . . . . . . . . . . . Cod poștal: . . . . . . . . . Țara: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[3.] Asiguratul menționat anterior
3.1 [] a fost angajat de către angajatorul menționat mai sus de la data . . . . . . . . . . . . . . . . .
[] desfășoară o activitate independentă de la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 [] va fi detașat sau va desfășura o activitate ca lucrător independent într-un interval care va fi probabil
de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 [] la societatea următoare [] la bordul navei
3.4 Numele sau denumirea societății/navei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Adresa(e)
Strada: . . . . . . . . . . . . . . . . Numărul: . . . . . . . . . . . . . Căsuța poștală: . . . . . . . . . .
Localitatea: . . . . . . . . . . . . Cod poștal: . . . . . . . . . . . Țară: . . . . . . . . . . . . . . .
Strada: . . . . . . . . . . . . . . . . Numărul: . . . . . . . . . . . . . Căsuța poștală: . . . . . . . . . .
Localitatea: . . . . . . . . . . . . Cod poștal: . . . . . . . . . . . Țara: . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Numărul de identificare(5): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Cel care plătește salariul și achită contribuțiile de securitate socială pentru lucrătorul salariat este:
4.1 Angajatorul desemnat la punctul 2 []
4.2 Societatea desemnată la punctul 3.4 []
4.3 Alt angajator/societate [] în acest caz, indicați numele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și
Adresa
Strada: . . . . . . . . . . . . . . . . Numărul: . . . . . . . Căsuța poștală: . . . . . . . . . .
Localitatea: . . . . . . . . . . . . . . Cod poștal: . . . . . . Țară: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Asiguratul rămâne supus legislației din țara (1)
5.1 Conform dispozițiilor articolului:
[] 13(2)(d)
[] 14(1)(a) [] 14(2)(a) [] 14(2)(b) [] 14.a(1)(a) [] 14a(2) [] 14a(4)
[] 14b(1) [] 14b(2) [] 14b(4) [] 14c(a) [] 14e [] 17
din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71
5.2 [] de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [] până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[] pentru durata activității (a se vedea documentul eliberat de autoritatea competentă sau de organismul desemnat în statul de ocupare al persoanei asigurate, prin care se confirmă că aceasta a rămas supusă legislației statului
5.3 de trimitere din data de . . . . . . . . . . . . referitor la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
[6.] Instituția competentă a cărei legislație este aplicabilă
6.1 Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Număr de identificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Adresa
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada: . . . . . . . . . . . . . . Numărul: . . . . . . . . . . . . Căsuța poștală: . . . . . . . . . . . . .
Localitatea: . . . . . . . . . . . . Cod poștal: . . . . . . . . . . Țară: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Ștampilă 6.5 Dată:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Semnătură:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[E101]

INSTRUCȚIUNI

Instituția desemnată de statul membru sub a cărui legislație se află lucrătorul completează formularul, la cererea lucrătorului sau angajatorului său, și îl remite solicitantului. Dacă lucrătorul este detașat în Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Olanda, Austria, Finlanda, în Suedia sau în Islanda, instituția va transmite, de asemenea, un exemplar al formularului: în Belgia, dacă este vorba de persoanele salariate, la "Office national de securite sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" (Oficiului Național de Securitate Socială), la Bruxelles; dacă este vorba de lucrătorii independenți, la "Institut national d'assurances sociales pour travailleurs independants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen" (Institutului Național de Asigurări Sociale pentru Lucrătorii Independenți) la Bruxelles; în cazul marinarilor, la "Caisse de Secours et de Prevoyance en faveur des Marins: de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden" (Casei de Ajutor și Prevederi Sociale a Lucrătorilor în Marină) la Antwerp sau, în cazul funcționarilor publici, la "Service des Relations Internationales du S.P.F. Securite sociale" (Serviciului de relații internaționale din Ministerului Afacerilor Sociale); în Danemarca, la "Den Sociale Sikringsstyrelse" (Agenției Naționale de Securitate Socială); în Germania, la "Deutsche Rentenversicherung-Bund" (Asigurărilor de Pensie Federale Germane), 97041 Wurzburg; în Franța, la "Centre des liaisons europeennes et internationales de securite sociale (Cleiss)" (Centrului de Legături Europene și Internaționale de Securitate Socială), Paris; în Olanda, la "Sociale Verzekeringsbank" (Băncii de Asigurări Sociale), la Amstelveen; în Austria, la "Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstrager" (Asociației Principale a Instituțiilor de Asigurări Sociale din Austria); în Finlanda, la "Elaketurvakeskus" (Centrului Finlandez pentru Pensii), la Helsinki; în Suedia, la "Forsakringskassan, Huvudkontoret" (Agenției Suedeze de Asigurări Sociale, Biroul Principal) Stockholm; în Islanda, la Tryggingastofnun rikisins (Institutului de Stat de Securitate Socială) la Reykjavik.

Informații pentru asigurați

Înaintea plecării dumneavoastră pentru a lucra într-un alt stat membru decât cel în care sunteți asigurat, verificați că dețineți documentul care va dă dreptul de a primi prestațiile necesare în natură (de exemplu, îngrijiri medicale, medicamente, tratament spitalicesc etc.) pe teritoriul țării unde lucrați. Dacă veți locui în țara de ocupare, solicitați instituției de asigurare de sănătate la care sunteți asigurat un formular E 106 și trimiteți-l cât de curând posibil instituției de asigurări de sănătate competente din locul unde veți lucra. Dacă locuiți temporar în țara în care veți lucra, cereți instituției de sănătate la care sunteți asigurat Cardul european de asigurări de sănătate. Va trebui să arătați acest card furnizorului de servicii medicale, dacă aveți nevoie de prestații în natură pe perioada șederii.

Informații pentru angajatori

Statul membru care primește o cerere de aplicare a articolelor sus-menționate 14(1), 14b(1) sau 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 trebuie să informeze angajatorul sau lucrătorul în cauză cu privire la condițiile în care lucrătorul detașat va putea continua să fie supus legislației statului respectiv.

Angajatorul trebuie să fie informat asupra controalelor care ar putea fi efectuate în cursul perioadei de detașare, pentru a se verifica dacă perioada de detașare nu a încetat. Aceste controale pot viza, mai ales, plata contribuțiilor de asigurări sociale și menținerea relației directe dintre angajator și lucrătorul său. În plus, angajatorul lucrătorului detașat trebuie să informeze instituția competentă a statului de trimitere cu privire la orice schimbare intervenită în cursul perioadei de detașare, mai ales în cazul în care:

- detașarea sau prelungirea perioadei de detașare solicitate nu a avut loc;

- detașarea a fost întreruptă, exceptând situația în care această întrerupere a activității lucrătorului pentru angajatorul din statul de ocupare este temporară;

- lucrătorul detașat a fost pus la dispoziția altui angajator din statul de ocupare.

În primele două cazuri, angajatorul trebuie să înapoieze prezentul formular instituției competente a statului de trimitere.

Informații pentru instituția locului de ședere

Atunci când persoana în cauză poate prezenta atestatul corespunzător (Cardul european de asigurări de sănătate sau formularul E 106), instituția de asigurare a statului de ședere îi acordă, cu titlu provizoriu, prestații în caz de accident de muncă sau boală profesională. În acest caz, dacă respectiva instituție are nevoie de formularul E 123, aceasta se va adresa cât mai curând:

- în Belgia, pentru lucrătorii salariați, în caz de boală profesională, "Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten" (Fondului pentru boli profesionale) din Bruxelles și, în caz de accident de muncă, la compania de asigurări indicată de angajator;

- în Republica Cehă, fondului de asigurări de boală unde persoana în cauză este asigurată;

- în Danemarca, "Arbejdsskadestyrelsen" (Consiliului Național pentru Accidente de Muncă), din Copenhaga;

- în Germania, "Berufsgenossenschaft" (Instituției de Asigurări pentru Accidente) competentă;

- în Estonia, "Sotsiaalkindlustusamet" (Consiliului de Asigurări Sociale);

- în Spania, "Direccion Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social" (Direcției Provinciale a Institutului Național de Securitate Socială);

- în Irlanda, "Department of Health, Planning Unit" (Departamentului de Sănătate, Serviciul planificare), din Dublin 2;

- în Italia, sediul provincial competent al'«Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» (INAIL) (Institutului Național de Asigurări Împotriva Accidentelor de Muncă);

- în Letonia, "Valsts Socialas apdrosinasanas agentura" (Agenției de Asigurări Sociale de Stat);

- în Lituania, "Teritorine ligoniu kasa" (Fondului Regional de Asigurări de Boală);

- în Luxembourg, "Association d'assurance contre les accidents" (Asociației de Asigurare Împotriva Accidentelor);

- în Malta, "Divizjoni tas-Sana", Triq il-Mercanti, Valletta CMR 01;

- în Olanda, instituției de asigurări de boală competente;

- în Austria, instituției de asigurări împotriva accidentelor competente;

- în Polonia, filialei regionale a "Norodowy Fundusz Zdrowia" (Fondului Național de Sănătate);

- în Portugalia, "Centro Nacional de Proteccăo contra os Riscos Profissionais" (Centrului Național pentru Protecție Împotriva Riscurilor Profesionale) din Lisabona;

- în Slovacia, companiei de asigurare medicală a persoanei asigurate sau la Agenția de Asigurări Sociale - Bratislava;

- în Finlanda, "Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto" (Federației instituțiilor de asigurare contra accidentelor), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;

- în Suedia, "Forsakringskassan" (Oficiului local de asigurări sociale);

- în toate celelalte țări membre, instituției de asigurări de boală competente;

- în Islanda, "Tryggingastofnun rikisins" (Institutului de Stat de Securitate Socială), din Reykjavik;

- în Liechtenstein, "Amt fur VoIkswirtschaft" (Oficiului Economiei Naționale) din Vaduz;

- în Norvegia, "Folketrygdkontoret for utenlandssaker" (Oficiului Național pentru Asigurări Sociale în Străinătate), din Oslo.

- în Elveția, pentru persoanele angajate, instituției de asigurare împotriva accidentelor a angajatorului; pentru lucrătorii independenți, instituției de asigurare împotriva accidentelor a persoanei în cauză.

Atunci când un lucrător se află sub regimul francez de securitate socială, fondul competent pentru recunoașterea dreptului la prestații este fondul lui de asigurare, care poate să nu fie cel indicat pe formularul E 101. Va fi necesar, unde este cazul, a se solicita Cardul european de asigurări de sănătate sau formularul E 123 de la fondul unde lucrătorul își are reședința permanentă.

Atunci când un lucrător independent se află sub regimul finlandez sau islandez de securitate socială, este necesar să solicite de fiecare dată un formular E123.

Atunci când un lucrător care se găsește sub un regim islandez de securitate socială suferă un accident de muncă sau contractează o boală profesională, angajatorul trebuie să comunice, de fiecare dată, aceste situații instituției competente.

NOTE:

(1) Sigla țării în care își are sediul instituția care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franța; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Regatul Unit al Marii Britanii; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveția.

(2) A se preciza toate numele de familie, așa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(3) A se preciza toate prenumele, așa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(4) Pentru lucrători supuși legislației spaniole, a se indica numărul de securitate socială. Pentru instituțiile malteze, a se indica numărul cărții de identitate, în cazul cetățenilor maltezi, iar în cazul cetățenilor altor state, a se indica numărul de securitate socială maltez. În cazul lucrătorilor supuși legislației poloneze, a se indica numerele PESEL și NIP sau, în lipsa acestora, seriile și numărul cărții de identitate sau ale pașaportului. Pentru instituțiile slovace, indicați numărul de înregistrare a nașterii, dacă există.

(5) A se indica, pe cât posibil, cât mai multe informații care să permită identificarea angajatorului sau a firmei lucrătorului independent.

Dacă este vorba de o navă, a se indica numele și numărul de înregistrare ale acesteia.

Belgia: a se indica, în cazul persoanelor angajate, numărul de înregistrare al angajatorului (numero d'entreprise/ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) și, în cazul lucrătorilor independenți, numărul TVA.

Republica Cehă: a se indica numărul de identificare (IC).

Danemarca: a se indica numărul CVR.

Germania: a se indica "Betriebsnummer des Arbeitgebers".

Spania: a se indica "Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC" (numărul contului pentru contribuțiile angajatorului).

Franța: a se indica numărul SIRET.

Italia: a se indica, unde este posibil, numărul de înregistrare al companiei.

Luxemburg: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului și, pentru lucrătorii independenți, numărul de securitate socială (CCSS).

Ungaria: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului și, pentru lucrătorii independenți, numărul de identificare al companiei private.

Polonia: a se indica numărul NUSP, în cazul în care există un astfel de număr, sau numerele NIP și REGON.

Slovacia: a se indica numărul de identificare (I_)O).

Slovenia: a se indica numărul de înregistrare al angajatorului sau lucrătorului independent.

Pentru lucrătorii supuși legislației finlandeze în materie de accidente de muncă, a se indica numele instituției competente în materie de asigurări pentru accidente.

Norvegia: a se indica numărul organizației.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...