Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 791/2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte
Număr celex: 32016R0791

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 8 martie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Partea II titlul I capitolul II secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prevede un program de încurajare a consumului de fructe și legume în școli și un program de distribuire a laptelui în școli.

(2) Experiența dobândită în aplicarea actualelor programe pentru școli, împreună cu concluziile evaluărilor externe și cu analiza ulterioară a diferitor opțiuni de politică și a dificultăților sociale cu care se confruntă statele membre, duc la concluzia că este deosebit de important să se continue și să se consolideze cele două programe pentru școli. În actualul context de scădere a consumului de fructe și legume proaspete și de produse lactate, îndeosebi în rândul copiilor, precum și de creștere a numărului de cazuri de obezitate infantilă din cauza obiceiurilor de consum care tind să privilegieze produse alimentare cu grad înalt de prelucrare care, în plus, au de obicei un adaos mare de zahăr, sunt bogate în sare și grăsimi sau conțin o proporție ridicată de aditivi, ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea furnizării către copiii din instituțiile de învățământ a anumitor produse agricole ar trebui să contribuie într-o mai mare măsură la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și a consumului de produse locale.

(3) Analiza diferitor opțiuni de politică indică faptul că o abordare unitară într-un cadru juridic și financiar comun este cea mai adecvată și mai eficace cale pentru îndeplinirea obiectivelor specifice urmărite de politica agricolă comună prin intermediul programelor pentru școli. O astfel de abordare ar permite statelor membre să obțină un impact maxim al distribuirii în limitele unui buget fix și să crească eficiența gestionării. Cu toate acestea, pentru a ține seama de diferențele dintre fructe și legume, inclusiv banane, față de lapte și produse lactate, și anume "fructe și legume destinate școlilor" și "lapte destinat școlilor", astfel cum sunt definite în prezentul regulament, și lanțurile lor de aprovizionare, anumite elemente, precum pachetele bugetare respective, ar trebui să rămână separate. Ținând seama de experiența acumulată cu programele actuale, participarea la programul pentru școli ar trebui să fie în continuare voluntară pentru statele membre. Luând în considerare diferitele modele de consum din statele membre, ar trebui ca statele membre și regiunile participante să aibă posibilitatea de a alege, în contextul strategiilor lor, produsele pe care doresc să le distribuie dintre produsele eligibile pentru a fi furnizate copiilor din instituțiile de învățământ. Statele membre ar putea lua în considerare și introducerea unor măsuri specifice în vederea abordării scăderii consumului de lapte în rândul grupului-țintă.

(4) S-a identificat o tendință de scădere a consumului în special de fructe și legume proaspete și de lapte de consum. Prin urmare, este oportună concentrarea prioritară pe aceste produse a distribuirii în cadrul programelor pentru școli. Acest lucru ar contribui și la reducerea sarcinii organizaționale pentru școli și ar crește impactul distribuirii în cadrul unui buget limitat și ar fi în conformitate cu practica actuală, dat fiind faptul că aceste produse sunt cel mai frecvent distribuite. Cu toate acestea, pentru a respecta recomandările nutriționale cu privire la absorbția calciului și pentru a promova consumul unor produse specifice sau pentru a răspunde unor nevoi nutriționale speciale ale copiilor de pe teritoriul acestora, având în vedere problemele tot mai numeroase legate de intoleranța la lactoza din lapte, dacă deja distribuie lapte de consum sau versiunile fără lactoză ale acestuia, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să distribuie și alte produse lactate fără adaos de aromatizanți, fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau cacao, cum ar fi iaurtul și brânzeturile, care au efecte benefice asupra sănătății copiilor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să distribuie produse din fructe și legume prelucrate, dacă deja distribuie fructe și legume proaspete. De asemenea, ar trebui să se depună eforturi pentru a se asigura distribuirea de produse locale și regionale. În cazurile în care consideră necesar pentru îndeplinirea obiectivelor programului pentru școli și a obiectivelor enunțate în strategiile lor, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adăuga la distribuirea produselor menționate anterior anumite produse lactate și băuturi pe bază de lapte. Toate aceste produse ar trebui să fie pe deplin eligibile pentru ajutor din partea Uniunii. Cu toate acestea, în cazul produselor neagricole, numai componenta "lapte" ar trebui să fie eligibilă. Pentru a ține cont de progresul științific și a se asigura că produsele distribuite îndeplinesc obiectivele programului pentru școli, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește completarea listei de potențiatori de aromă excluși prevăzuți în prezentul regulament și definirea nivelurilor maxime de adaos de zahăr, adaos de sare și adaos de grăsime în produse prelucrate.

(5) Sunt necesare măsuri educative însoțitoare care să sprijine distribuirea în scopul de a eficientiza programul pentru școli pentru ca aceasta să își realizeze obiectivele pe termen scurt și lung de creștere a consumului de produse agricole selectate și de formare a unei alimentații mai sănătoase. Având în vedere importanța lor, măsurile respective ar trebui să sprijine distribuirea de fructe și legume destinate școlilor și de lapte destinat școlilor. Ca măsuri educative însoțitoare, acestea reprezintă un instrument esențial pentru restabilirea unei legături între copii și agricultură și varietatea de produse agricole din Uniune, în special cele produse în regiunea lor, cu ajutorul, de exemplu, al experților în nutriție și al fermierilor. Pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite de programul pentru școli, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include, în măsurile lor, o varietate mai largă de produse agricole, precum și alte specialități locale, regionale sau naționale, cum ar fi mierea, măslinele de masă și uleiul de măsline.

(6) Pentru a se promova obiceiuri alimentare sănătoase, statele membre ar trebui să asigure implicarea corespunzătoare a autorităților lor naționale responsabile din domeniul sănătății și al nutriției în elaborarea unei liste a produselor care să fie furnizate, sau autorizarea corespunzătoare a acestei liste de către autoritățile respective, în conformitate cu procedurile naționale.

(7) În vederea asigurării utilizării eficiente și direcționate a fondurilor Uniunii și a facilitării punerii în aplicare a programului pentru școli, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește identificarea costurilor și a măsurilor care sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii.

(8) Ajutorul din partea Uniunii ar trebui alocat separat pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor, în concordanță cu abordarea voluntară a distribuirii. Respectivul ajutor ar trebui să fie alocat fiecărui stat membru ținând seama de numărul de copii cu vârste între șase și zece ani din statul membru respectiv și de gradul de dezvoltare a regiunilor din respectivul stat membru, astfel încât să se asigure că este alocat un ajutor mai mare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru insulele mici din Marea Egee și pentru regiunile ultraperiferice, având în vedere diversificarea agricolă limitată a acestora și imposibilitatea frecventă de a găsi anumite produse în regiunea vizată, ceea ce determină costuri mai mari cu transportul și cu depozitarea. În plus, pentru a permite statelor membre să mențină amploarea programelor lor actuale pentru laptele destinat școlilor și pentru a încuraja alte state membre să adopte programul de distribuire a laptelui, este oportun să se combine respectivele criterii cu utilizarea anterioară a ajutorului din partea Uniunii pentru aprovizionarea cu lapte și cu produse lactate destinate copiilor, cu excepția Croației, pentru care urmează să se stabilească o sumă specifică.

(9) În scopul unei bune administrări și gestiuni bugetare, statele membre care doresc să participe la distribuirea produselor eligibile ar trebui să depună în fiecare an o cerere pentru ajutor din partea Uniunii.

(10) Strategia națională sau regională ar trebui să fie o condiție pentru participarea unui stat membru la programul pentru școli. Orice stat membru care dorește să participe ar trebui să prezinte o strategie sub forma unui document care să acopere o perioadă de șase ani și care să prezinte prioritățile sale. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a-și actualiza strategiile în mod periodic, în special ținând seama de evaluările și de reevaluările priorităților sau ale obiectivelor și de succesul înregistrat de programele lor. În plus, strategiile pot conține elemente specifice legate de punerea în aplicare a programului pentru școli care vor permite statelor membre să realizeze eficientizarea gestionării, printre altele a cererilor de ajutor.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...