Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2005 fiind înlocuit parțial prin Regulament 9/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
TITLUL II - SOCIETĂȚILE DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR
Capitolul I - Activitatea de administrare a investițiilor
Secțiunea 1 - Activitățile desfășurate de societățile de administrare a investițiilor
Secțiunea 2 - Delegarea activităților desfășurate de către societățile de administrare a investițiilor
Secțiunea 3 - Administrarea portofoliilor individuale de investiții
Secțiunea 4 - Fondurile proprii ale S.A.I.
Capitolul II - Autorizarea societăților de administrare a investițiilor
Capitolul III - Retragerea autorizației
Secțiunea 1 - Condiții de retragere a autorizației
Secțiunea 2 - Efectele retragerii autorizației. Obligațiile societății de administrare a investițiilor
Capitolul IV - Modificări în organizarea și funcționarea S.A.I.
Secțiunea 1 - Dispoziții generale
Secțiunea 2 - Dobândirea, diminuarea sau majorarea poziției semnificative
Capitolul V - Controlul intern al societăților de administrare a investițiilor
Secțiunea 1 - Condiții și proceduri de autorizare a reprezentanților compartimentului de control intern
Secțiunea 2 - Atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern
Capitolul VI - Reglementări interne
Capitolul VII - Reguli de conduită
Capitolul VIII - Obligații de raportare ale societății de administrare a investițiilor
TITLUL III - DEPOZITARUL
Capitolul I - Avizarea depozitarului
Capitolul II - Atribuțiile, obligațiile și interdicțiile depozitarilor
Capitolul III - Modificări supuse avizării C.N.V.M.
Capitolul IV - Subdepozitarea activelor
Capitolul V - Încetarea funcției de depozitar
Secțiunea 1 - Condițiile și mijloacele de înlocuire a depozitarului
Secțiunea 2 - Denunțarea contractului
Secțiunea 3 - Inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială sau deschiderea procedurii falimentului
Secțiunea 4 - Retragerea avizului acordat de C.N.V.M.
Secțiunea 5 - Restricții și măsuri cu privire la transferul activelor OPC către noul depozitar
TITLUL IV - ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV ÎN VALORI MOBILIARE
Capitolul I - Dispoziții generale
Capitolul II - Dispoziții comune OPCVM-urilor
Capitolul III - Conținutul și forma prospectului de emisiune al OPCVM-urilor
Secțiunea 1 - Prospectul de emisiune al fondurilor deschise de investiții
Secțiunea 2 - Conținutul minim al prospectului de emisiune al societății de investiții
Capitolul IV - Autorizarea și funcționarea fondurilor deschise de investiții
Capitolul V - Reguli de evaluare a activelor fondurilor deschise de investiții, de calcul al valorii activului net și al valorii unităților de fond
Secțiunea 1 - Reguli de evaluare a activelor fondurilor deschise de investiții
Secțiunea 2 - Reguli de calcul al activelor fondului
Capitolul VI - Autorizarea societăților de investiții
Secțiunea 1 - Constituirea societăților de investiții
Secțiunea 2 - Proceduri de autorizare
Secțiunea 3 - Reguli privind controlul intern
Secțiunea 4 - Reguli privind administratorii și conducătorii unei societăți de investiții
Secțiunea 5 - Conținutul minim al actului constitutiv al societății de investiții
Secțiunea 6 - Reglementări interne ale societății de investiții autoadministrată
Capitolul VII - Retragerea autorizației de funcționare a societăților de investiții
Capitolul VIII - Modificări supuse autorizării C.N.V.M.
Secțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții
Secțiunea 2 - Societăți de investiții
Secțiunea 3 - Autorizarea modificării capitalului social
Secțiunea 4 - Autorizarea schimbării societății de administrare a investițiilor sau depozitarului
Capitolul IX - Funcționarea societăților de investiții
Secțiunea 1 - Admiterea acțiunilor emise de o societate de investiții la tranzacționare pe o piață reglementată
Secțiunea 2 - Adunarea generală a acționarilor
Capitolul X - Investiții ce pot fi efectuate de un OPCVM
Capitolul XI - Reguli privind transparența și publicitatea unui OPCVM
Secțiunea 1 - Publicitatea fondurilor deschise de investiții
Secțiunea 2 - Reguli de transparență
Capitolul XII - Oferirea în România de titluri de participare ale OPCVM
Capitolul XIII - Reguli de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de OPC din state membre și nemembre.
Capitolul XIV - Libera circulație a serviciilor
Secțiunea 1 - Societăți de administrare a investițiilor autorizate de C.N.V.M.
Secțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din statele membre
Secțiunea 3 - Sucursalele S.A.I. din statele nemembre
TITLUL V - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV, ALTELE DECÂT O.P.C.V.M.
Capitolul I - Dispoziții generale
Capitolul II - Dispoziții comune AOPC
Secțiunea 1 - Reguli de conduită
Secțiunea 2 - Investițiile pe care le poate efectua un AOPC
Secțiunea 3 - Modalitatea de calcul al valorii activului net pentru AOPC înființate pe bază de contract de societate civilă
Secțiunea 4 - Modalitatea de calcul al activului net pentru AOPC înființate prin act constitutiv
Secțiunea 5 - Reguli de evaluare a activelor AOPC
Secțiunea 6 - Obligațiile de transparență, informare și raportare
Capitolul III - AOPC care atrag în mod privat resurse financiare și care sunt administrate de către o S.A.I.
Capitolul IV - Fonduri închise de investiții care atrag în mod public resurse financiare
Secțiunea 1 - Constituirea fondurilor închise de investiții care atrag în mod public resurse financiare
Secțiunea 2 - Înregistrarea fondurilor închise de investiții care atrag în mod public resurse financiare
Secțiunea 3 - Conținutul și forma prospectului de emisiune
Secțiunea 4 - Emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale fondului închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare
Capitolul V - Societăți de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare
Secțiunea 1 - Înregistrarea societăților de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare
Secțiunea 2 - Conținutul minim al actului constitutiv al unei societăți de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare
Secțiunea 3 - Funcționarea societăților de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare
Secțiunea 4 - Emisiunea și răscumpărarea de acțiuni
Secțiunea 5 - Societățile de Investiții Financiare constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996
TITLUL VI - FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA
Capitolul I - Fuziunea și divizarea societăților de administrare a investițiilor
Capitolul II - Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții
Secțiunea 1 - Dispoziții generale
Secțiunea 2 - Transferul activelor și al unităților de fond
Capitolul III - Lichidarea fondurilor deschise de investiții
Capitolul IV - Fuziunea și divizarea societăților de investiții
Capitolul V - Fuziunea și divizarea fondurilor închise de investiții
Capitolul VI - Fuziunea și divizarea societăților de investiții de tip închis
Capitolul VII - Fuziunea și divizarea AOPC care atrag privat resurse financiare și care sunt administrate de o SAI
TITLUL VII - SANCȚIUNI
TITLUL VIII - DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
ANEXE
Anexa 1A - Cerere de autorizare a societății de administrare a investițiilor
Anexa 1B - Opis documente pentru autorizarea societății de administrare a investițiilor
Anexa 1C - Declarație pe proprie răspundere pentru membrii consiliului de administrație, conducători și înlocuitorii acestora
Anexa 1D - Declarație privind deținerile membrilor consiliului de administrație, ale conducătorilor și ale înlocuitorilor
Anexa 1E - Declarație privind deținerile acționarilor semnificativi - persoane fizice
Anexa 1F - Declarație privind deținerile acționarilor semnificativi - persoane juridice
Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere pentru reprezentanții compartimentului de control intern
Anexa 3 - Raportul anual al S.A.I. privind propria activitate
Anexa 4 - Forma și conținutul minim al contractului de societate civilă al fondului deschis de investiții
Anexa 5 - Conținutul minim al prospectului simplificat al unui fond deschis de investiții/societate de investiții
Anexa 6 - Conținutul minim al regulilor unui fond deschis de investiții
Anexa 7 - Forma și conținutul minim al contractului de administrare de investiții pentru societățile de investiții
Anexa 8 - Forma și conținutul minim al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiții
Anexa 9 - Forma și conținutul minim al prospectului de emisiune al societății de investiții
Anexa 10 - Rapoartele OPCVM
Anexa 11 - Raportarea săptămânală a activelor și obligațiilor OPCVM în perioada ...
Anexa 12 - Forma și conținutul minim al prospectului de emisiune al unui fond închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare
Anexa 13 - Forma și conținutul minim al contractului de societate civilă a fondului închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare
Anexa 14 - Forma și conținutul minim al prospectului de emisiune al unei societăți de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare
Anexa 15 - Conținutul minim al contractului de societate civilă al unui fond închis de investiții care atrage în mod privat resurse financiare
Anexa 16 - Situația activelor și datoriilor unui AOPC înființat prin act constitutiv
Anexa 17 - Rapoartele AOPC înființate prin act cons

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Legea nr. 297/2004

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea piețelor de instrumente financiare, cu instituțiile și operațiunile specifice acestora, precum și a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităților financiare prin intermediul investițiilor în instrumente financiare.

(2) Prezenta lege se aplică activităților și operațiunilor prevăzute la alin. (1), desfășurate pe teritoriul României.

(3) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieței monetare, care sunt reglementate de Banca Națională a României, și titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacționarea acestora o altă piață decât cea reglementată, definită conform art. 125.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Națională a României, băncile centrale ale statelor membre și alte entități naționale din statele membre cu funcții similare acestora, Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte entități publice."

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește norme în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

(2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M. este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

2. compensarea - înlocuirea creanțelor și obligațiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulți participanți le emit în favoarea altui participant sau altor participanți, sau pe care le primesc de la aceștia, cu o creanță sau o obligație netă unică, astfel încât această unică creanță netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligație netă să fie datorată;

3. cont comun de investiții - investiție realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menționate;

4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenționează să emită instrumente financiare;

5. entități reglementate - persoanele fizice și juridice, precum și entitățile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată și/sau supravegheată de către C.N.V.M.;

6. filială - societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acționar aflat într-una dintre situațiile prevăzute la pct. 27;

7. fond de investiții - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;

8. fond deschis de investiții - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unități de fond fac obiectul unei emisiuni și răscumpărări continue;

9. grup - reprezintă un ansamblu de societăți comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale și entități în care societatea-mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și societățile comerciale legate una de alta printr-o relație care face necesară consolidarea conturilor și consolidarea raportului anual;

10. instituție de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare;

11. instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;

g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;

h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.;

13. instrumente ale pieței monetare - instrumente financiare care se tranzacționează de regulă în cadrul pieței monetare;

14. intermediari - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M., instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare de natura celor prevăzute la art. 5;

15. investitor calificat:

a) entități autorizate să opereze pe piețe financiare, precum instituțiile de credit, societățile de servicii de investiții financiare, alte instituții financiare autorizate și reglementate, societățile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societățile de administrare a investițiilor, fondurile de pensii, precum și alte entități ce nu sunt autorizate ori reglementate și al căror unic obiect de activitate este investiția în valori mobiliare;

b) autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții de credit centrale, organisme internaționale și regionale, precum: Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau alte organisme similare;

c) entități legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:

1. număr mediu de angajați pe perioada unui exercițiu financiar mai mare de 250;

2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoașterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificați, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puțin două din următoarele criterii:

1. investitorul a efectuat tranzacții de o mărime semnificativă pe o piață reglementată cu o frecvență medie de cel puțin 10 tranzacții pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depășește 500.000 euro;

3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puțin de un an, având o poziție care necesită cunoștințe privind investițiile în valori mobiliare;

e) anumite societăți mici și mijlocii, subiect al recunoașterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăți mici și mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificați. În înțelesul prezentei legi, societăți mici și mijlocii sunt acele societăți comerciale care, în conformitate cu ultimele situații financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c);

16. legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

a) participare, care înseamnă deținerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale;

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

17. ofertant sau persoana care inițiază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobilare;

18. ofertă publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre valorile mobilare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiție se va aplica, de asemenea, și în situația plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;

19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale;

20. organisme de plasament colectiv - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și reglementările C.N.V.M.;

21. persoană - orice persoană fizică sau juridică;

22. persoane implicate:

a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obținerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acțiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziție de control;

c) persoane fizice din cadrul societății emitente care au atribuții de conducere sau control;

d) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menționate la lit. a) - c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administrație în cadrul unui emitent;

23. persoane care acționează în mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele implicate;

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele;

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administrație și cu persoanele implicate, precum și aceste persoane între ele;

d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii și cu societatea de administrare a acestor fonduri;

24. procedura de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare sau de legislația străină, care urmărește fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăților;

25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;

26. sistem alternativ de tranzacționare - un sistem care pune în prezență mai multe părți care cumpără și vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit și sistem multilateral de tranzacționare;

27. societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European;

29. stat membru de origine:

a) statul membru în care este situat sediul social al societății care prestează servicii de investiții financiare sau de administrare de investiții; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;

b) statul membru în care este situat sediul social al societății care administrează un sistem de tranzacționare; dacă, în conformitate cu legea națională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;

c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiții își are sediul social, precum și statul membru în care se află sediul social al societății de investiții, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiții;

30. stat membru gazdă:

a) statul membru în care o societate de servicii de investiții financiare sau o societate de administrare a investițiilor are o sucursală sau își desfășoară activitatea;

b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;

31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăți comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înființate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;

32. titluri de participare - unități de fond sau acțiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcție de modul de constituire al acestora;

33. valori mobiliare:

a) acțiuni emise de societăți comerciale și alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piața de capital;

b) obligațiuni și alte titluri de creanță, inclusiv titlurile de stat cu scadență mai mare de 12 luni, negociabile pe piața de capital;

c) orice alte titluri negociate în mod obișnuit, care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepția instrumentelor de plată;

34. titluri de capital - acțiuni și alte valori mobiliare asimilabile acțiunilor, precum și orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de același emitent sau de către o entitate care aparține grupului din care face parte respectivul emitent;

35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;

36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de același tip și/sau clasă emise continuu ori în cel puțin două tranșe distincte pe o perioadă de 12 luni.

(2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părți interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituții, situații, informații, operațiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor și expresiilor cu semnificația stabilită la alin. (1).

(3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel București.

(4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege și faptul de a nu răspunde petiționarului în termenele prevăzute de legislația în vigoare, de la data înregistrării cererii.

(5) În scopul exercitării activității de supraveghere, C.N.V.M. poate:

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate sau supravegheate;

b) să solicite consiliului de administrație al entităților reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;

c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acționarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit. b);

d) să solicite informații și documente emitenților ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate într-un sistem alternativ de tranzacționare;

e) să efectueze controale la sediul entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.;

f) să audieze orice persoană în legătură cu activitățile entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

(6) Registrul C.N.V.M., ținut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.

(7) Prestarea neautorizată a oricăror activități care cad sub incidența prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii de investiții financiare, societate de servicii de investiții financiare, agent pentru servicii de investiții financiare, societate de administrare a investițiilor, societate de investiții, fond deschis de investiții, piață reglementată și bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinații între acestea, fără respectarea condițiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii."

Art. 2. -

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instrucțiuni corespunzătoare - înscrisurile emise de consiliul de administrație al societății de administrare a investițiilor/societății de investiții autoadministrată sau de o persoană împuternicită în acest sens de către consiliul de administrație, ce stabilesc operațiunile pe care depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Instrucțiuni corespunzătoare sunt fie instrucțiunile generale, care autorizează efectuarea de activități specifice, de rutină sau care se repetă în mod general, fie comunicări speciale pentru situații deosebite;

b) organisme administrate - organismele de plasament colectiv pentru care o societate de administrare a investițiilor desfășoară activități specifice de administrare, în condițiile legii și ale prezentului regulament;

c) A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare - organismele care oferă titluri de participare prin difuzarea de materiale publicitare prin intermediul mijloacelor de informare în masă cum ar fi presă, televiziune, internet.

Art. 3. -

(1) C.N.V.M. hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare, respectiv retragere a autorizației sau a unui aviz de înregistrare, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.

(2) Orice solicitare motivată a C.N.V.M. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 și/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea sunt returnate solicitantului.

(4) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

Art. 4. -

(1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, avizării, respectiv înregistrării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări sunt transmise C.N.V.M. în limba română sau într-o limbă de circulație internațională agreată de C.N.V.M. Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine sunt prezentate, dacă este cazul, în copie și traducere legalizată.

(2) Actele și documentele emise de autorități ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislația română aplicabilă, precum și de reglementările C.N.V.M.

TITLUL II SOCIETĂȚILE DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR

CAPITOLUL I Activitatea de administrare a investițiilor

Secțiunea 1 Activitățile desfășurate de societățile de administrare a investițiilor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 53. -

(1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I., este persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.

(2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M., la data autorizării.

(3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M.

Art. 54. -

(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., autorizate conform prevederilor prezentei legi.

(2) S.A.I. poate administra, sub condiția autorizării C.N.V.M., alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale.

(3) S.A.I., prin derogare de la alin. (1) și (2), poate desfășura și următoarele activități:

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11;

b) servicii conexe: consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11.

(4) S.A.I. poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3), numai dacă este autorizată în prealabil să desfășoare activitățile menționate la alin. (1) sau (2), și poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) lit. b), numai dacă desfășoară activitățile prevăzute la alin. (3) lit. a)."

Art. 5. -

S.A.I. are ca obiect principal de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv, autorizate sau înregistrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și poate desfășura și activitățile menționate la art. 54 alin. (3) al aceleiași lege, cu respectarea dispozițiilor alin. (4) ale aceluiași articol.

Art. 6. -

Administrarea de investiții se realizează sub controlul și supravegherea C.N.V.M, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

Art. 7. -

Prin portofoliu administrat de S.A.I. se înțelege:

a) portofoliul fondurilor deschise de investiții administrate, inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare în condițiile impuse de art. 55 alin. (2) - (6) din Legea nr. 297/2004, excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare;

b) portofoliul societăților de investiții pentru care S.A.I. a fost desemnată drept societate de administrare a investițiilor;

c) portofoliul altor organisme de plasament colectiv administrate de S.A.I., inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare în condițiile impuse de art. 55 alin. (2) -(6) din Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament, dar excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare de către o altă S.A.I.

Secțiunea 2 Delegarea activităților desfășurate de către societățile de administrare
a investițiilor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 55. -

(1) Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puțin la:

a) administrarea investițiilor;

b) desfășurarea de activități privind:

1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;

2. cercetarea de piață;

3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;

5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;

6. distribuția veniturilor;

7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;

8. ținerea evidențelor;

c) marketing și distribuție.

(2) Sub condiția avizării prealabile a C.N.V.M., S.A.I. poate să delege către terți exercitarea activităților menționate la alin. (1), în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.

(3) Delegarea prevăzută la alin. (2) poate fi acordată S.A.I. situate în România sau în alte state, numai cu condiția asigurării posibilității administrării prudențiale a investițiilor și cu condiția existenței unor acorduri de cooperare în domeniul schimbului de informații, încheiate între C.N.V.M. și autoritățile competente de supraveghere din statele respective.

(4) S.A.I. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării funcțiilor sale către terți.

(5) Prevederile art. 28 se vor aplica corespunzător S.A.I.

(6) Activitățile delegate către terți, în condițiile prezentului articol, sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil S.A.I."

Art. 8. -

(1) S.A.I. poate delega, sub condiția avizării prealabile a C.N.V.M. și pe bază de contract scris, exercitarea activităților menționate la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 către alte societăți de administrare a investițiilor autorizate să desfășoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv din România și din state membre sau către alte societăți de administrare a investițiilor care îndeplinesc condiții similare cu cele menționate în reglementările C.N.V.M. și care sunt autorizate să desfășoare asemenea activități de către autoritatea competentă dintr-un stat nemembru de origine cu care C.N.V.M. a încheiat un acord de cooperare.

(2) Delegarea activității de administrare menționată la alin. (1) trebuie să aibă loc în următoarele condiții:

a) mandatul nu trebuie să împiedice supravegherea corespunzătoare a societății de administrare a investițiilor și să oprească societatea de administrare a investițiilor să acționeze, sau să împiedice OPC să fie administrat, în interesul cel mai bun al investitorului;

b) trebuie să fie stabilite măsuri care să permită persoanelor care conduc activitatea societății de administrare a investițiilor să monitorizeze în mod eficient și în orice moment activitatea societății de administrare căreia i-a fost delegată activitatea;

c) delegarea nu trebuie să împiedice pe conducătorii societății de administrare care deleagă activitatea să dea instrucțiuni în continuare societății de administrare căreia ia fost delegată activitatea și să permită retragerea mandatului acordat imediat, atunci când acest lucru este în interesul investitorilor;

d) S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea trebuie să fie calificată și capabilă să îndeplinească funcțiile care i-au fost delegate;

e) în prospectul de emisiune al OPC trebuie să fie menționate activitățile care au fost delegate.

(3) Activitatea de distribuție poate fi delegată, cu avizul C.N.V.M. și cu condiția evitării apariției conflictelor de interese, altor S.A.I, S.S.I.F. sau instituții de credit.

(4) Activitățile menționate la art. 55 alin. (1) lit. b) pct. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004 pot fi transferate către societăți specializate.

Secțiunea 3 Administrarea portofoliilor individuale de investiții

Legea nr. 297/2004

"

Art. 56. -

(1) Administrarea portofoliilor individuale de investiții, menționate la art. 54 alin. (3) lit. a), trebuie realizată conform regulilor prudențiale, regulilor de conduită în afaceri și cerințelor de adecvare a capitalului prevăzute la art. 22, art. 24, art. 27 și art. 57.

(2) S.A.I. care desfășoară activitățile prevăzute la art. 54 alin. (3) va putea să investească întregul portofoliu de investiții administrat sau o parte din acesta în titluri de participare ale O.P.C. aflate în administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului."

Art. 9. -

(1) Administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, în limitele mandatului dat de investitori se face numai cu respectarea regulilor prudențiale și a celor privind conduita în afaceri prevăzute de Legea nr. 297/2004 și din prezentul regulament, precum și a cerințelor privind adecvarea capitalului cuprinse în Regulamentul nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societăților de servicii de investiții financiare, denumit în continuare Regulamentul nr. 9/2004.

(2) Administrarea portofoliilor individuale de investiții se face în baza unui contract întocmit în conformitate cu prevederile art. 10.

Art. 10. -

Societatea de administrare a investițiilor prestează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai în baza unui contract în formă scrisă, care trebuie să conțină cel puțin clauze privind:

a) activitățile ce vor fi desfășurate și tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate;

b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat și/sau reziliat;

c) drepturile și obligațiile părților, precum și alți termeni în care societatea va desfășura activitatea de administrare a portofoliilor de investiții; drepturile și obligațiile părților contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;

d) procedura și mijloacele prin care vor fi transmise ordine și instrucțiuni în numele clientului;

e) tipul, conținutul și frecvența documentelor privind activitatea desfășurată, ce vor fi transmise clientului;

f) declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare;

g) orice alte clauze privind desfășurarea activității de administrare a portofoliilor individuale convenite de părți;

h) comisioanele și orice alte tarife asociate pentru desfășurarea activității de administrare a portofoliilor individuale de investiții;

i) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.A.I. și ștampila societății;

j) caracteristicile portofoliului referitoare la categoriile de instrumente financiare în care se vor face investiții, inclusiv eventuala specializare a investițiilor pe un anumit tip de instrumente, precum și eventualele limite impuse, tipul de tranzacții pe care S.A.I. le poate efectua cu respectivele instrumente financiare;

k) dacă este cazul, identificarea tranzacțiilor pe care S.A.I. le poate face numai cu acordul expres al clienților; dacă nu sunt impuse restricții acest aspect va fi menționat în mod distinct;

l) posibilitatea de a delega competențele primite în baza contractului de administrare, limitele și condițiile unei asemenea delegări, iar în situația în care delegarea nu privește întregul portofoliu, instrumentele financiare și piețele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată;

m) posibilitatea clienților de a revoca unilateral mandatul dat unei S.A.I. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-și retrage, parțial sau integral, în orice moment fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri; clientul are obligația de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzacțiile efectuate în contul său;

n) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente.

Art. 11. -

(1) Societatea de administrare a investițiilor transmite la C.N.V.M., în termen de cinci zile de la sfârșitul fiecărei luni, un centralizator ce va cuprinde datele de identificare a clienților care au deschise conturi individuale, precum și activul total al fiecăruia.

(2) În cadrul activității de administrare de portofolii individuale, societatea de administrare a investițiilor întocmește lunar sau la cerere rapoarte către clienți, care trebuie să conțină, după caz, următoarele date, în funcție de prevederile contractuale:

1. datele de identificare ale clientului cuprinzând cel puțin: nume/denumire, C.N.P./CUI, adresa/sediu social sau sediu central;

2. structura și valoarea portofoliului individual, conform metodei de evaluare folosită pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare administrate;

3. scadența și randamentul pentru instrumentele financiare cu venit fix;

4. prețul de achiziție pentru fiecare instrument financiar;

5. istoric de tranzacționare și de evoluție a situației financiare;

6. orice alte informații referitoare la portofoliul deținut.

(3) La cerere, rapoartele menționate la alin. (2) se transmit C.N.V.M. în termen de maximum trei zile.

Art. 12. -

(1) Structura portofoliului individual în ceea ce privește limitele investiționale în totalul valorii portofoliului individual este stabilită prin contract de către cele două părți, clientul asumându-și riscul suplimentar care derivă din nediversificarea portofoliului, ca urmare a respectării mandatului dat de acesta.

(2) Societatea de administrare a investițiilor poate introduce în portofoliul individual al clientului, numai cu acordul scris al acestuia, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv pe care le administrează.

Art. 13. -

Instrumentele financiare și numerarul clienților individuali sunt ținute și evidențiate în conturi separate de cele ale societății de administrare a investițiilor și de cele ale celorlalte organisme administrate.

Art. 14. -

Societăților de administrare a investițiilor care desfășoară activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții li se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 144 alin. (2) din Regulamentul nr. 9/2004.

Secțiunea 4 Fondurile proprii ale S.A.I.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 57. -

(1) Capitalul inițial al unei S.A.I. va fi determinat în conformitate cu reglementările C.N.V.M. și este de cel puțin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.A.I. sunt obligate să-și majoreze și să mențină capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.A.I. sunt obligate să-și majoreze și să mențină capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 90.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.A.I. sunt obligate să-și majoreze și să mențină capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(5) Capitalul inițial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris și vărsat, precum și alte componente ale bilanțului contabil, calculate conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislației comunitare aplicabile.

(6) Dacă valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depășește 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să-și suplimenteze fondurile proprii cu o cotă de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depășește suma de 250.000.000 euro, astfel încât totalul dintre capitalul inițial și suma suplimentară să nu depășească 10.000.000 euro. C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea prezentului alineat, cu respectarea legislației comunitare aplicabile.

(7) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația comunitară, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al unei S.A.I.

(8) Cursul de referință la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea."

Art. 15. -

Societățile de administrare a investițiilor trebuie să constituie și să mențină, pe întreaga lor durată de funcționare, fonduri proprii definite în conformitate cu prevederile Capitolului 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2004.

Art. 16. -

(1) Societățile de administrare a investițiilor trebuie să dețină fonduri proprii la nivelul a 25% din costurile fixe din anul precedent. C.N.V.M. poate modifica această cerință în eventualitatea unei schimbări importante în activitatea societății de administrare a investițiilor față de anul precedent. În cazul în care societatea de administrare a investițiilor nu a împlinit 12 luni de la momentul începerii activității, cerința referitoare la nivelul fondurilor proprii este un sfert din cuantumul costurilor fixe din perioada scursă de la momentul începerii activității, proiectate pe termen de un an, în afara cazului în care C.N.V.M. solicită modificarea acestui mod de calcul.

(2) Costurile fixe sunt reprezentate de suma rulajelor conturilor 61**, 62**, 63**, 64** și 65** care intră în calculul contului de profit și pierdere, în conformitate cu reglementările contabile referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale.

Art. 17. -

(1) În cazul în care obligațiile și cerințele menționate în art. 15 și art. 16 nu sunt respectate, societățile de administrare a investițiilor și persoanele din cadrul compartimentului de control intern trebuie să notifice către C.N.V.M., în termen de maximum trei zile lucrătoare, această situație, precum și măsurile de remediere a acesteia.

(2) C.N.V.M. poate să solicite remedierea unei astfel de încălcări și prin intermediul unei majorări a capitalului social subscris și vărsat, ca parte a capitalului inițial al unei S.A.I.

(3) Perioada pentru încadrarea în prevederile art. 15 și art. 16 este de maximum 60 de zile de la notificarea către C.N.V.M. a situației prevăzută la alin. (1).

(4) Societățile de administrare a investițiilor care nu administrează portofolii individuale de investiții, precum și societățile de investiții care se autoadministrează, transmit către C.N.V.M. rapoarte semestriale, conținând situația capitalului inițial și a fondurilor proprii având forma și conținutul prevăzut în Regulamentul nr. 9/2004, până cel târziu în data de 25 a lunii următoare aferentă perioadei de raportare, din care să reiasă respectarea art. 57 din Legea nr. 297/2004, în cazul S.A.I., respectiv art. 94 din Legea nr. 297/2004, în cazul societăților de investiții și a dispozițiilor art. 15 și art. 16 din prezentul regulament.

CAPITOLUL II Autorizarea societăților de administrare a investițiilor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 58. -

(1) S.A.I. poate fi autorizată de C.N.V.M., dacă îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) societatea este constituită ca o societate comercială pe acțiuni și include în numele societății sintagma societate de administrare a investițiilor sau abrevierea S.A.I.;

b) sediul social și sediul central, după caz, reprezentând sediul principal de desfășurare a activității S.A.I., sunt situate în România;

c) pregătirea, experiența și integritatea profesională a membrilor consiliului de administrație, a conducerii executive, a auditorilor interni care nu au calitatea de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România și ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerințele impuse de reglementările C.N.V.M.;

d) prezintă structura acționariatului și fac dovada identității și integrității acționarilor semnificativi;

e) fac dovada existenței capitalului inițial, subscris și integral vărsat în numerar, stabilit de reglementările C.N.V.M.;

f) prezintă planul de afaceri, descrierea structurii organizatorice și a reglementărilor interne ale societății;

g) prezintă contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.

(2) În cazul în care S.A.I. se află în legături strânse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este în drept să acorde autorizația, numai dacă aceste legături nu împiedică exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere.

(3) C.N.V.M. nu va acorda autorizația, dacă legile, reglementările sau prevederile administrative ale unui stat nemembru al Uniunii Europene, care guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legături strânse, împiedică exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere.

(4) Acordarea autorizației poate fi refuzată în cazul în care, deși sunt îndeplinite condițiile menționate la alin. (1), se consideră că administrarea prudențială nu poate fi asigurată.

(5) C.N.V.M. va acorda autorizația de funcționare, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii întregii documentații prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(6) S.A.I. își poate începe activitatea la data acordării autorizației, cu excepția activității menționate la art. 54 alin. (3) lit. a), care este condiționată și de dobândirea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

(7) S.A.I. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta lege și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității, și va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.

(8) Prevederile art. 13 se vor aplica corespunzător și S.A.I.

Art. 59. -

C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația acordată S.A.I. în următoarele condiții:

a) nu își începe activitatea, în termen de 12 luni de la obținerea autorizației, sau nu desfășoară nici o activitate autorizată de C.N.V.M., pe o perioadă mai mare de 6 luni;

b) solicită expres retragerea autorizației;

c) nu respectă reglementările C.N.V.M. privind adecvarea capitalului;

d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației;

e) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

f) a încălcat grav și/sau sistematic prevederile prezentei legi și/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia;

g) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.

Art. 60. -

(1) Conducerea efectivă a activității unei S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice. Numele acestor persoane, precum și ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile de bună reputație și experiență, în raport cu tipul de O.P.C. administrat de S.A.I."

Art. 18. -

(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, S.A.I. trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Titlul III, Capitolul I din Legea nr. 297/2004, precum și următoarele cerințe:

a) să fie administrată de un consiliu de administrație format din cel puțin trei membri, iar conducerea efectivă a activității acesteia trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice, denumite în continuare conducători. Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale S.A.I., sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea S.A.I.. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a filialelor și a sediilor secundare. În cazul sucursalelor S.A.I., persoane juridice străine care desfășoară activități pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de S.A.I., persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România S.A.I.-ul, persoană juridică străină;

b) conducătorii unei S.A.I. trebuie să fie angajați cu contract individual de muncă și pot fi membri ai consiliului de administrație al respectivei S.A.I.;

c) administratorii și conducătorii S.A.I., precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, denumită în continuare Legea nr. 31/1990 R, pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele speciale instituite de Legea nr. 297/2004;

d) pe lângă condițiile prevăzute la lit. (c), administratorii S.A.I. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. trebuie să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a S.A.I.;

2. nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unei alte societăți de administrare a investițiilor sau ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație al unei SSIF cu care S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală, directă sau indirectă, cu o altă S.A.I..

3. nu trebuie să fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

4. nu trebuie să se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România sau din străinătate;

5. trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

6. trebuie să aibă o experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital sau în domeniul juridic de minimum trei ani;

7. să nu fi deținut funcția de administratori ai unei societăți comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație față de care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

e) conducătorii unei S.A.I. precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. c) și d) pct. 1- 5 și 7 precum și să aibă o experiență de minimum trei ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital;

f) S.A.I. trebuie să dispună de capitalul inițial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu art. 57 din Legea nr. 297/2004. Capitalul inițial al unei S.A.I. este calculat în conformitate cu prevederile art. 144 alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/2004;

g) sumele destinate participației la capitalul social al unei S.A.I. trebuie să provină din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, cu excepția sumelor puse la dispoziție unei filiale de către societatea mamă, din surse proprii ale acesteia. Acționarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi funcționat minimum trei ani, cu excepția celor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, caz în care acest termen include și funcționarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin, precum și să nu fi înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare;

h) să dispună de un spațiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

1. să se afle în folosința exclusivă a S.A.I.;

2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri și activităților ce urmează a fi autorizate;

3. să fie în suprafață de cel puțin 70 de mp.;

4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate;

5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;

i) în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la lit. h) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiția prevăzută la lit. h) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.A.I va desfășura activitățile ce urmează să fie autorizate de C.N.V.M.;

j) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității;

k) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 19.

(2) Membrii consiliului de administrație, conducătorii, auditorii și angajații unei S.A.I. nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte S.A.I. autorizate de C.N.V.M.

Art. 19. -

(1) Autorizația acordată unei S.A.I. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor 1A și 1B, însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv, autentificat, în original;

b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului, denumit în continuare ORC, de înființare și de înregistrare a societății;

c) copia certificatului de înregistrare la ORC;

d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație și pentru conducătorii societății, precum și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă, sunt necesare următoarele documente:

1. curriculum vitae datat și semnat cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. d) pct. 5 și 6, respectiv lit. e);

2. copia actului de identitate;

3. copia legalizată a actului de studii;

4. certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

5. certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

6. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii nr. 297/2004, și ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la art. 18 alin. (1):

- lit. c) și d) pentru membrii Consiliului de Administrație;

- lit. b), c) și e) pentru conducători și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia;

7. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1D, care trebuie să cuprindă: toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate și aflate în legături strânse, în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;

e) pentru acționarii semnificativi, persoane juridice sunt necesare următoarele documente:

1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de ORC, pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

2. menționarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;

3. structura acționarilor semnificativi sau asociaților, până la nivelul persoanelor fizice. Prin structură a acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înțelege și prezentarea acționarilor/asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor semnificativi;

4. ultima situație financiară anuală și după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administrația financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;

f) pentru acționarii semnificativi, persoane fizice sunt necesare următoarele documente:

1. copia actului de identitate;

2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

g) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă a fiecărui acționar semnificativ al S.A.I., referitoare la respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. g) care cuprinde și toate deținerile individuale și deținerile împreună cu persoanele implicate și cu care se află în legături strânse în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot, în formele prevăzute la anexa nr. 1E, pentru persoane fizice și respectiv anexa 1F pentru persoane juridice;

h) reglementările interne semnate de membrii consiliului de administrație, care trebuie să cuprindă cel puțin elementele menționate în Capitolul VI, Titlul II din prezentul Regulament;

i) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

1. datele de identificare ale S.A.I: denumirea, adresa completă a sediului social/ sediului central, după caz, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web, capitalul social subscris și vărsat, CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca și codul IBAN;

2. informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;

3. informații cu privire la modul în care S.A.I. intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod sigur și prudent;

4. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie;

5. studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

6. politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;

j) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administrație și pentru conducătorii S.A.I. precum și pentru persoana/ persoanele pe care S.A.I dorește să o/le autorizeze ca reprezentant al compartimentului de control intern;

k) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanților compartimentului de control intern;

l) copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și, după caz, sediului central necesar funcționării S.A.I. care vor îndeplini condițiile de la art. 18 alin. (1) lit. h) și i), după caz. În cazul existenței unui contract de închiriere/subînchiriere acesta trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit și depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participație ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social. Documentele trebuie însoțite de o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existența dotării tehnice necesară desfășurării activității societății;

m) dovada deținerii capitalului inițial minim; la înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;

n) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și C.A.F.R.;

o) precizarea auditorilor interni ai societății;

p) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.A.I. a unei administrări prudențiale eficiente;

r) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Înaintea autorizării unei S.A.I. căreia îi sunt aplicabile prevederile art. 58 alin. (8) coroborate cu cele ale art. 13 din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. solicită informații și consultă autoritățile competente în supravegherea S.A.I. ale unui stat membru și autoritățile competente din statele membre responsabile cu supravegherea instituțiilor de credit sau a societăților de asigurare, după caz.

(3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizației, S.A.I. care are înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții are obligația să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor.

(4) SAI poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (3).

(5) Acordarea autorizației poate fi refuzată în cazul în care, deși sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Legea nr. 297/2004 și în prezentul regulament, se consideră că administrarea prudențială sau supravegherea corespunzătoare nu pot fi asigurate.

(6) În situația respingerii cererii de autorizare a unei societăți de administrare a investițiilor aceasta are obligația de a modifica denumirea sa în sensul eliminării sintagmei "societate de administrare a investițiilor" sau a sintagmei "S.A.I." și obligația modificării obiectului de activitate sau are obligația de a se dizolva urmând procedura prevăzută în Legea nr. 31/1990 R.

CAPITOLUL III Retragerea autorizației

Secțiunea 1 Condiții de retragere a autorizației

Art. 20. -

(1) Retragerea autorizației unei S.A.I. are loc în situațiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 297/2004 prin:

a) decizie, dacă S.A.I. face dovada depunerii tuturor documentelor menționate la art. 22;

b) prin ordonanță de sancționare cu respectarea prevederilor Titlului X din Legea nr. 297/2004.

(2) După retragerea autorizației, S.A.I. are obligația să convoace, în termen de maximum 30 de zile, adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, în vederea schimbării obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei "S.A.I." sau "societate de administrare a investițiilor" sau a inițierii procedurii de dizolvare.

(3) În situația în care societatea nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2), C.N.V.M. solicită consiliului de administrație al S.A.I. să convoace AGA care va avea în vedere schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei "S.A.I." sau "societate de administrare a investițiilor" sau inițierea procedurii de dizolvare.

(4) În cazul în care consiliul de administrație al S.A.I. nu convoacă AGA nici în urma unei solicitări formulate conform alin. (3), C.N.V.M. solicită tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acționarilor în vederea încadrării S.A.I. în prevederile alin. (2).

Art. 21. -

Decizia de retragere a autorizației sau, după caz, ordonanța de sancționare se comunică societății de administrare a investițiilor, precum și depozitarului, în scris și sub confirmare de primire.

Art. 22. -

Retragerea autorizației la solicitarea expresă a S.A.I. se efectuează în baza cererii, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al S.A.I.;

b) dovada achitării datoriilor față de C.N.V.M. și procesul verbal de predare/primire privind transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către un alt S.A.I., inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și a oricăror alte documente, în original, ale organismelor administrate;

c) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății;

d) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății la data încetării activității;

e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

f) orice alte documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

Art. 23. -

(1) În cazul retragerii autorizației unei societăți de administrare a investițiilor prin ordonanța de sancționare, C.N.V.M. desemnează totodată un administrator provizoriu care va efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului entităților administrate, precum și transferul obligatoriu al administrării către o altă societate de administrare a investițiilor și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens. Termenul de declanșare a procedurii de desemnare a administratorului provizoriu nu va fi mai mare de 10 zile lucrătoare de la data retragerii autorizației societății de administrare a investițiilor.

(2) În termen de 15 zile de la numirea sa de către C.N.V.M., administratorul provizoriu va publica, în cel puțin trei cotidiane naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte societăți de administrare a investițiilor.

(3) Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză.

(4) În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii:

a) nivelul capitalului inițial al societății de administrare a investițiilor ofertante;

b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua societate de administrare a investițiilor acoperă rețeaua de distribuție inițială;

c) comisionul de administrare propus;

d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare;

e) volumul activelor administrate la momentul evaluării;

f) sancțiunile aplicate de C.N.V.M., după caz.

(5) Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună C.N.V.M. numirea unei alte SAI.

(6) Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezentul regulament.

(7) În cazul în care administratorul provizoriu depășește termenul specificat la alin. (5), C.N.V.M. poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea mandatului precedentului administrator provizoriu.

(8) În cazul în care, nici ulterior expirării termenelor prevăzute la alin. (7), nu a fost îndeplinită condiția prevăzută la alin. (5) C.N.V.M. este în drept să dispună lichidarea fondului și să numească un lichidator.

(9) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (2) -(4) și (6), administratorul provizoriu va restitui entităților preluate în administrare temporară comisioanele încasate.

Art. 24. -

Comisionul administratorului provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de societatea de administrare a investițiilor căreia i-a fost retrasă autorizația de funcționare și este plătit din activul entităților administrate provizoriu.

Secțiunea 2 Efectele retragerii autorizației. Obligațiile societății de administrare
a investițiilor

Art. 25. -

(1) La data comunicării ordonanței de sancționare cu retragerea autorizației, societatea de administrare a investițiilor:

a) încetează orice activități de administrare a organismelor de plasament colectiv aflate în administrarea sa și a portofoliilor individuale;

b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și a oricăror alte documente, în original, ale organismelor administrate. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanței de sancționare.

(2) Retragerea autorizației societății de administrare a investițiilor nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a organismelor de plasament colectiv administrate. Depozitarul trebuie să-și îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua societate de administrare a investițiilor sau, după caz, până la predarea activelor către un nou depozitar.

Art. 26. -

(1) În termen de 30 de zile de la retragerea autorizației, societatea de administrare a investițiilor elaborează și comunică C.N.V.M., un raport de încetare a activității și de transferare a atribuțiilor, urmând ca ulterior să publice un anunț cu privire la încetarea activității și concluziile respectivului raport într-un cotidian de circulație națională și în Buletinul C.N.V.M.

(2) Raportul are conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al organismelor de plasament colectiv avute în administrare, precum și pentru portofoliile individuale de investiții administrate, auditat de un auditor financiar, membru al C.A.F.R.

CAPITOLUL IV Modificări în organizarea și funcționarea S.A.I.

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 27. -

(1) Societatea de administrare a investițiilor supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării lor la ORC și în termen de maximum 10 zile de la data producerii modificării, următoarele modificări ale modului de organizare și funcționare:

a) majorarea/reducerea capitalului social;

b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;

c) modificarea structurii acționariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 31;

d) modificarea componenței consiliului de administrație și/sau a conducerii S.A.I.;

e) schimbarea sediului social;

f) înființarea/desființarea de sedii secundare;

g) schimbarea denumirii și/sau a emblemei societății.

(2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. eliberează o decizie de completare și/sau modificare a autorizației de funcționare a S.A.I.

Art. 28. -

(1) După obținerea autorizației prevăzute la art. 27 alin. (2), în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor în modul de organizare și funcționare a S.A.I., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M., S.A.I. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

(2) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 27, S.A.I are obligația de a notifica C.N.V.M., în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

(3) În cazul în care S.A.I. deține atât sediu social, cât și sediu central, aceasta are obligația de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.

(4) C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 27 în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 29. -

(1) Decizia prevăzută la art. 27 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al S.A.I.;

b) actul adițional la actul constitutiv al S.A.I., în original sau în copie legalizată;

c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis în acest scop la o societate bancară și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificările prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a);

d) contracte de cesiune, extras din registrul acționarilor, noua structură a acționariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c);

e) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. d);

f) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. l), pentru modificările prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. e) și f);

g) regulamentul de organizare și funcționare care va cuprinde organigrama sediului secundar, precum și proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. f);

h) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d), pentru directorul unui sediu secundar;

i) notă explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației unor sedii secundare;

j) declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.A.I. de îndeplinire a condițiilor prevăzute de art. 30, pentru modificările prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. f);

k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

(2) În termen de maximum 60 de zile de la data autorizării extinderii obiectului de activitate al unei S.A.I în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiții, aceasta are obligația să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor.

(3) SAI poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (2).

Art. 30. -

(1) S.A.I. poate înființa sedii secundare cu respectarea, după caz, a cerințelor operaționale menționate la alin. (2) - (6).

(2) La sediile secundare se pot desfășura o parte sau toate activitățile permise pentru societățile de administrare a investițiilor, cu obținerea autorizațiilor corespunzătoare de către C.N.V.M. SAI nu poate desfășura activitatea în sedii neautorizate de C.N.V.M.

(3) În cazul în care în cadrul unui sediu secundar o S.A.I. desfășoară toate activitățile autorizate, acesta va respecta condițiile impuse de prezentul regulament pentru sediul central.

(4) În vederea autorizării sediului secundar, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să dispună de un spațiu cu destinație exclusivă, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mică de 15 mp. Spațiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor;

b) să aibă telefon și fax;

c) să asigure o dotare tehnică adecvată;

d) directorul sediului secundar să respecte condițiile prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. e) din prezentul regulament;

e) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de către consiliul de administrație al societății de administrare a investițiilor;

f) să fie conectat printr-un computer la sediul social/ central al societății de administrare a investițiilor.

(5) O situație centralizatoare a activităților desfășurate în cadrul sediilor secundare, precum și balanțele de verificare aferente activității sucursalelor sunt remise lunar, în copie, sediului social/central al societății de administrare a investițiilor în vederea întocmirii situației financiare a societății.

(6) Trimestrial, toate documentele aferente activității de administrare desfășurate de către sediile secundare sunt transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul central al societății de administrare a investițiilor.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 61. -

Prevederile art. 18-20 se aplică în mod corespunzător și S.A.I."

"

Art. 18. -

(1) Orice persoană care își propune să achiziționeze, direct sau indirect, acțiuni la o S.S.I.F., prin care ar dobândi o poziție semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziției avute în vedere.

(2) Orice acționar semnificativ care își propune să-și mărească participația, astfel încât aceasta să atingă sau să depășească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenționează ca respectiva S.S.I.F. să devină o filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. se va pronunța în termen de 90 de zile de la data notificării și, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziții. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili și termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziției notificate.

(4) Orice persoană care își propune să-și diminueze, direct sau indirect, poziția semnificativă din cadrul unei S.S.I.F. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziției avute în vedere.

(5) Orice acționar semnificativ care își propune să-și diminueze, direct sau indirect, participația, care reprezintă mai puțin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.I.F. a calității de filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.

(6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) și (2) este o S.S.I.F., o instituție de credit sau o societate de asigurare autorizată în alt stat, societatea-mamă a unei S.S.I.F., a unei instituții de credit sau a unei societăți de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.I.F., o instituție de credit ori o societate de asigurare autorizată în alt stat, și dacă, urmare a acelei achiziții, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenționează să achiziționeze acțiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenția de dobândire a acțiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, așa cum a fost prevăzută la art. 13.

(7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoștință, cu privire la orice achiziție sau înstrăinare a acțiunilor sale, care ar conduce la depășirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) și (5).

(8) Periodic, cel puțin anual, S.S.I.F. va comunica C.N.V.M. identitatea acționarilor ei semnificativi și mărimea participațiilor acestora și, după caz, orice alte date și informații cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.

Art. 19. -

(1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziții prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) dacă, ținând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societății, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziție poate prejudicia funcționarea în bune condiții a societății sau o bună supraveghere a acesteia.

(2) În scopul verificării integrității unui acționar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intenționează să achiziționeze, direct sau indirect, acțiuni ale unei S.S.I.F, C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acționar, persoană fizică și/sau juridică, ce deține, în mod direct sau indirect, o poziție semnificativă.

Art. 20. -

(1) În situația în care acționarii semnificativi, membrii consiliului de administrație, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situației, care se pot referi, printre altele, la interdicții, sancțiuni împotriva administratorilor și/sau a conducerii, precum și împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.

(2) Măsuri similare pot fi aplicate și persoanelor vinovate de nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2).

(3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziții semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător."

Secțiunea 2 Dobândirea, diminuarea sau majorarea poziției semnificative

Art. 31. -

(1) Intenția unei persoane fizice sau juridice, de a dobândi, de a diminua sau de a-și majora poziția semnificativă în cadrul unei S.A.I., conform art. 61 coroborat cu art. 18-20 din Legea nr. 297/2004, este notificată în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoană, fiind însoțită, după caz de documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e), f), și g) și de orice alte documente ce pot fi solicitate de către C.N.V.M. pentru a verifica asigurarea de către S.A.I. a unei administrări prudențiale eficiente.

(2) C.N.V.M. aprobă sau interzice dobândirea poziției notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a următoarelor cerințe aplicabile persoanelor solicitante:

a) persoana fizică sau juridică furnizează informații și documente prin care se justifică în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate obținerii participației în cadrul S.A.I.;

b) persoana juridică a furnizat suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte;

c) persoana fizică furnizează documente și declarații cu privire la identitatea persoanelor cu care se află în relația de "persoană implicată" sau de "legături strânse";

d) persoanele juridice solicitante funcționează de minimum trei ani, cu excepția celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de trei ani include și funcționarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin;

e) persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare;

f) persoanele juridice sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine.

(3) La verificarea condiției menționată la alin. (2) lit. b) se are în vedere ca documentele furnizate să provină de la autoritățile/entitățile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente conform legislației naționale în ținerea evidenței structurii acționariatului unei societăți comerciale. În situația în care legislația din statele menționate anterior împiedică transparența structurii acționariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informațiile provenind din toate sursele disponibile.

(4) La evaluarea acționarilor S.A.I., care intenționează să dețină direct sau indirect 10% din totalul drepturilor de vot, în vederea aprobării participației acestora la capitalul social al S.A.I., sunt luate în considerare informații legate de reputația și de activitatea acestor persoane, precum și orice alte circumstanțe de natură să conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi:

a) nu se poate stabili proveniența fondurilor ce sunt utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al societății de administrare a investițiilor sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de prezentul regulament;

b) din informațiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea, precum și identitatea persoanelor care dețin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermițând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

c) persoanele juridice sau persoanele care dețin controlul direct sau indirect asupra acestora au făcut în ultimii cinci ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. analizează fiecare situație în parte și decide în funcție de gravitatea faptelor.

(5) Intenția unei persoane fizice sau juridice de a dobândi cel puțin 50% plus o acțiune din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ale unei S.A.I., conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, este însoțită, pe lângă documentele menționate la alin. (1), și de un plan de afaceri, întocmit în forma prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. i).

(6) Furnizarea tuturor documentelor și îndeplinirea tuturor condițiilor menționate la alin. (1) - (5) nu constituie un temei pentru neaplicarea art. 19 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, atunci când C.N.V.M. consideră necesar.

CAPITOLUL V Controlul intern al societăților de administrare a investițiilor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 62. -

S.A.I. are obligația de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capital, precum și a reglementărilor interne."

Secțiunea 1 Condiții și proceduri de autorizare a reprezentanților
compartimentului de control intern

Legea nr. 297/2004

"

Art. 63. -

Condițiile privind autorizarea personalului, organizarea și funcționarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M."

Art. 32. -

(1) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, responsabilă cu supravegherea activității desfășurate de S.A.I., denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, este supusă autorizării C.N.V.M. și este înregistrată în Registrul C.N.V.M. Reprezentanții compartimentului de control intern au obligația de a participa la stagiile de pregătire privind cunoașterea legislației pieței de capital.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, reprezentantul compartimentului de control intern raportează direct consiliului de administrație și/sau conducătorilor S.A.I.

Art. 33. -

Pentru a fi autorizată de către C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al societății de administrare a investițiilor, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie angajat cu contract de muncă al societății de administrare a investițiilor și să desfășoare activități de control numai în cadrul acelei S.A.I.;

b) să aibă studii superioare de lungă durată economice sau juridice, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și experiență de minimum doi ani în piața de capital. În cazul în care experiența în piața de capital este mai mare de cinci ani, studiile superioare pot avea și alt profil decât economic sau juridic;

c) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.;

d) să nu fie acționar semnificativ al S.A.I., să nu fie membru al consiliului de administrație sau conducător și să nu exercite nici o atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu dețină calitatea de auditor financiar al unei societăți de administrare a investițiilor, depozitar, societăți de servicii de investiții financiare sau al unei piețe reglementate;

e) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

f) să nu fi fost sancționată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

Art. 34. -

(1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, societatea de administrare a investițiilor depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare însoțită de următoarele documente:

a) curriculum vitae cu specificarea pregătirii și experienței profesionale, actualizat, datat și semnat;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a actelor de studii;

d) certificat de cazier judiciar și certificat fiscal depuse în termenul de valabilitate al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

e) declarația pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 33;

f) copia atestatului de absolvire a cursului pentru reprezentanții compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M, dacă este cazul;

g) contractul de confidențialitate încheiat de către reprezentantul compartimentului de control intern cu S.A.I.;

h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Până la promovarea testului menționat la art. 33 lit. c), conducătorii S.A.I. răspund solidar cu reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății.

(3) În situația în care S.A.I. supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern, cererea de autorizare este însoțită de responsabilitățile detaliate ale fiecărei persoane încadrate în cadrul compartimentului de control intern și de documentele menționate la alin. (1) pentru fiecare persoană.

Art. 35. -

(1) Retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern se poate face:

a) la cererea societății de administrare a investițiilor;

b) ca urmare a unei ordonanțe de sancționare cu interzicerea temporară a desfășurării activităților ce cad sub incidența Legii nr. 297/2004.

(2) S.A.I. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(3) În cazul în care S.A.I. nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2), reprezentantul compartimentului de control intern este în drept să solicite retragerea autorizației sale, toate taxele și comisioanele aferente fiind suportate de către S.A.I.

(4) Retragerea la cerere a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern se decide de către C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însoțite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare și dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 36. -

(1) După retragerea, în condițiile art. 35 alin. (1) lit. a), a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei SAI, persoana respectivă poate fi autorizată în aceeași calitate pe numele unei alte SAI sub condiția prezentării documentelor menționate la art. 34 alin. (1) lit. a) - f) actualizate, în măsura în care acestea au suferit modificări sau nu mai sunt în termenele de valabilitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum și a dovezii achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În situația în care S.A.I. nu mai are reprezentant al compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul din conducătorii S.A.I. poate îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum trei luni și funcția de reprezentant al compartimentului de control intern. Conducătorul care îndeplinește provizoriu această funcție este notificat C.N.V.M.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), la cererea S.A.I., cerința de experiență pentru reprezentantul compartimentului de control intern prevăzută la art. 33 lit. b) poate fi redusă de C.N.V.M. cu maximum șase luni, timp în care răspunderea pentru controlul intern revine în mod solidar conducătorului S.A.I. prevăzut la alin. (2).

Secțiunea 2 Atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern

Art. 37. -

(1) Reprezentantul compartimentului de control intern își desfășoară activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.A.I. și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.

(2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie să aibă acces la orice informație relevantă astfel încât să aibă posibilitatea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.

Art. 38. -

Reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuții:

a) să depună toate diligențele pentru a preveni și să propună măsuri pentru remedierea oricărei situații de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale societății de către societatea de administrare a investițiilor sau de către angajații acesteia;

b) să asigure informarea societății de administrare a investițiilor și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;

c) să avizeze documentele transmise de S.A.I. către C.N.V.M. în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum și raportările transmise C.N.V.M. și entităților pieței de capital;

d) să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale societății de administrare a investițiilor;

e) să păstreze legătura directă cu C.N.V.M.;

f) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității societății de administrare a investițiilor și a reglementărilor interne, să țină evidența neregulilor descoperite;

g) să verifice respectarea reglementărilor prudențiale;

h) să verifice corecta separare a activelor pe entitățile aflate în administrare;

i) să verifice eficiența sistemului informațional și procedurile interne;

j) să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului.

Art. 39. -

(1) Reprezentantul compartimentului de control intern ține un registru la sediul social/central al S.A.I. în care eventualele reclamații ale clienților pot fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamațiilor trebuie să fie public, putând fi consultat la sediul social/central al SAI, după caz și să conțină cel puțin următoarele informații:

a) identitatea investitorului care transmite reclamația și activitatea prestată la care se referă reclamația;

b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.A.I. la adresa cărora s-au formulat reclamațiile sau cărora investitorul li s-a adresat pentru activitatea respectivă;

c) data reclamației;

d) faptele reclamate;

e) prejudiciul reclamat de client;

f) data și modul de soluționare a reclamației. Termenul de rezolvare a reclamației nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(2) Registrul de evidență a reclamațiilor este pus la dispoziția C.N.V.M., la solicitarea acesteia.

Art. 40. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 38, reprezentantul compartimentului de control intern ține un registru în care evidențiază investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor S.A.I. și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare.

(2) În situația în care reprezentanții compartimentului de control intern iau cunoștință în timpul activității de încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, aceștia au obligația să informeze consiliul de administrație/ conducătorii S.A.I.

(3) În cazul primirii unor informări în conformitate cu alin. (2), membrii consiliului de administrație/ conducătorii S.A.I notifică cu maximă urgență C.N.V.M. și instituțiilor pieței de capital implicate, situația constatată și măsurile adoptate.

Art. 41. -

În termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, compartimentul de control intern transmite consiliului de administrație al S.A.I un raport cuprinzând activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație sunt transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 15 martie.

CAPITOLUL VI Reglementări interne

Legea nr. 297/2004

"

Art. 64. -

S.A.I. vor respecta, în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile prudențiale stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli se vor referi, fără a se limita la:

a) proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale S.A.I.;

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând investitorilor între ele și de cele ale S.A.I., în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum și împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către S.A.I. în tranzacțiile pe cont propriu;

c) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operațiunile efectuate de S.A.I. să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul unde au fost efectuate;

d) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudențiale, regulilor de conduită în afaceri, precum și a altor cerințe legislative și de reglementare;

e) existența unei structuri organizatorice care să minimizeze riscul unui conflict de interese între S.A.I. și investitori, între aceștia, între investitori și O.P.C.V.M. sau între O.P.C.V.M.-uri. În situația înființării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă.

Art. 65. -

(1) S.A.I. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societății de investiții și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.

(2) S.A.I. nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile și A.O.P.C.-urile pe care le administrează.

Art. 66. -

(1) O societate comercială nu poate îndeplini în același timp funcțiile unei S.A.I. și ale unui depozitar.

(2) S.A.I. și depozitarul trebuie să acționeze independent una față de cealaltă și exclusiv în interesul deținătorilor de titluri de participare.

Art. 67. -

S.A.I. are obligația de a transmite depozitarului toate informațiile cu privire la operațiunile O.P.C.V.M., cel mai târziu până la ora 24:00 a zilei lucrătoare, următoare celei în care acestea au fost încheiate."

Art. 42. -

(1) Activitatea societății de administrare a investițiilor se desfășoară în conformitate cu reglementările sale interne, care sunt supuse autorizării C.N.V.M.

(2) Modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale unei S.A.I., referitoare la conținutul minim al acestora impus de prezentul regulament sunt supuse autorizării C.N.V.M.

Art. 43. -

(1) Reglementările interne trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente:

a) structura organizatorică a societății;

b) atribuțiile și responsabilitatea fiecărui compartiment al structurii organizatorice;

c) reguli și proceduri pentru desfășurarea activității fiecărui compartiment al structurii organizatorice;

d) reguli de etică a angajaților societății de administrare a investițiilor și modalitatea în care se va acționa pentru a preveni încălcarea de către aceștia a prevederilor legale incidente, inclusiv cele ale prezentului regulament;

e) proceduri pentru evitarea conflictelor de interese în administrarea conturilor individuale, a organismelor de plasament colectiv administrate, proceduri administrative și contabile corespunzătoare;

f) asigurarea confidențialității datelor și informațiilor referitoare la entitățile administrate;

g) reguli și proceduri adecvate privind controlul intern;

h) reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale S.A.I.

(2) Regulile referitoare la tranzacțiile salariaților și ale S.A.I. trebuie să cuprindă cel puțin următoarele interdicții:

a) este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a unui OPC de către membrii consiliului de administrație, conducătorii unei S.A.I., precum și de către orice persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu;

b) membrilor consiliului de administrație, conducătorilor unei S.A.I., precum și oricăror persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă le este interzis să disemineze informații cu privire la tranzacțiile pe care S.A.I. intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul entităților administrate.

(3) În reglementările interne se precizează în mod distinct faptul că societatea de administrare operează în conformitate cu prevederile din documentele de funcționare ale organismelor de plasament colectiv administrate și că nu efectuează operațiuni din care beneficiază unele dintre conturile individuale și organismele de plasament colectiv administrate, în detrimentul celorlalte.

Art. 44. -

(1) Structura organizatorică a S.A.I. este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente:

a) consiliul de administrație este responsabil pentru elaborarea strategiilor investiționale pentru fiecare entitate administrată, care va fi conformă cu prevederile documentelor de constituire ale OPC/contractelor încheiate pentru administrarea de conturi individuale. Conducerea efectivă și direcția privind analiza oportunităților investiționale sunt responsabile pentru respectarea acestor strategii; Jurisprudență

b) în cadrul societății de administrare a investițiilor va exista o direcție distinctă care va fi responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia indicată de consiliul de administrație; Jurisprudență

c) unul dintre compartimentele societății de administrare a investițiilor va avea ca atribuție înregistrarea electronică, cu specificarea exactă a datei, orei și locului tranzacției, a elementelor esențiale ale ordinelor de tranzacționare date intermediarilor de pe piața de capital și cea monetară, a părților implicate în tranzacție, precum și stocarea în condiții de siguranță a acestor informații într-o bază de date special construită și păstrarea în siguranță a înregistrării tranzacțiilor efectuate. Această activitate este separată de aceea de analiză investițională și de plasare efectivă a activelor;

d) în cadrul societății de administrare a investițiilor va funcționa un compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalității modului de desfășurare a activităților specifice;

e) unul dintre compartimentele din cadrul SAI va avea ca atribuție evaluarea portofoliului pentru fiecare tip de organism de plasament colectiv în parte, în conformitate cu documentele de constituire ale fiecărui OPC și cu prevederile prezentului regulament, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, calcularea oricăror tarife și comisioane datorate pentru fiecare OPC în parte.

(2) Societatea de administrare a investițiilor va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a evidențelor prețului de piață pentru fiecare activ din portofoliul fiecărui OPC, a valorii activului net, a valori unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare) pentru fiecare OPC administrat, evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operațiuni pe o perioadă de minimum trei ani.

(3) Sistemul informatic deținut de S.A.I. va asigura ținerea evidenței deținătorilor de titluri de participare, cu detalierea datelor de identificare a acestora înscrise în formularul de subscriere și a unităților de fond/acțiunilor pe care le deține fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidențierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce privește deținerile de titluri de participare, respectiv evidența răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din OPC-ul respectiv, prețul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operațiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la data la care investitorul s-a retras din OPC-ul respectiv.

(4) Accesul la sistemele informatice de înregistrare electronică a tranzacțiilor, de evaluare a portofoliului și a evidenței investitorilor se va face de către utilizatori individualizați, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare și/sau de modificare în funcție de atribuțiile fiecărui angajat conform reglementărilor interne ale SAI. Reprezentanții compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice.

(5) Societatea de administrare a investițiilor va păstra înregistrări de rezervă (de back- up) ale informațiilor stocate în sistemele electronice pentru evidența tranzacțiilor și a investitorilor și pentru evaluarea portofoliului.

CAPITOLUL VII Reguli de conduită

Legea nr. 297/2004

"

Art. 68. -

(1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de C.N.V.M.

(2) S.A.I. are, cel puțin, obligația:

a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează și a integrității pieței;

b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității;

c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că O.P.C.V.M. pe care le administrează, beneficiază de un tratament corect și imparțial;

d) să desfășoare activitatea, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor și a integrității pieței.

(3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aparținând O.P.C.V.M.-urilor vor fi exercitate de către S.A.I., în interesul deținătorilor de titluri de participare."

Art. 45. -

(1) Societățile de administrare a investițiilor depun toate eforturile ca tranzacțiile efectuate în contul organismelor administrate să fie realizate în cele mai avantajoase condiții pentru respectivele organisme în ceea ce privește momentul, cantitatea și natura acestora.

(2) În stabilirea condițiilor optime se iau în considerare prețul de plătit sau de încasat, precum și alte costuri suportate direct sau indirect de organismele administrate.

Art. 46. -

Societățile de administrare a investițiilor identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu entitățile administrate și se asigură că:

a) entitățile aflate în administrare nu sunt încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate și nu sunt excluse de la obținerea de beneficii care li se cuvin;

b) investitorii sunt informați prin prospect cu privire la sursele de venit sau alte beneficii provenite din administrarea de organisme de plasament colectiv, sub altă formă decât comisioanele de administrare.

Art. 47. -

Pot constitui conflict de interese următoarele situații, fără a se limita la acestea:

a) tranzacții efectuate de S.A.I. în numele și/sau în legătură cu OPC administrate cu entități care fac parte din același grup cu societatea de administrare a investițiilor așa cum grupul a fost definit în art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004;

b) tranzacții dintre S.A.I. și societăți cu care societatea de administrare a investițiilor are deja relații de afaceri.

Art. 48. -

Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a preveni astfel de situații, iar dacă acestea apar, de a asigura administrarea corectă și în interesul investitorilor a tuturor organismelor de plasament colectiv administrate.

CAPITOLUL VIII Obligații de raportare ale societății de administrare a investițiilor

Art. 49. -

(1) S.A.I. întocmește și transmite la C.N.V.M. un raport semestrial și unul anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de auditorul financiar, membru al C.A.F.R., în termenul de raportare prevăzut în reglementările C.N.V.M. și în forma prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Societatea de administrare a investițiilor întocmește și transmite la C.N.V.M. situații financiare pentru propria activitate în conformitate cu reglementările contabile emise de C.N.V.M. cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P.

TITLUL III DEPOZITARUL

CAPITOLUL I Avizarea depozitarului

Legea nr. 297/2004

"

Art. 69. -

Depozitarul reprezintă acea instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele unui O.P.C.V.M.

Art. 70. -

Depozitarul trebuie:

a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o altă entitate, în numele O.P.C.V.M., în conformitate cu prezenta lege, reglementările C.N.V.M. și cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții;

b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții și cu prevederile prezentei legi;

c) să îndeplinească instrucțiunile S.A.I. sau ale societăților de investiții autoadministrate, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societății de investiții;

d) să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice sumă este achitată în termenul stabilit;

e) să se asigure că veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate și calculate în conformitate cu legislația în vigoare, cu reglementările C.N.V.M. și cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții.

Art. 71. -

În vederea obținerii avizului C.N.V.M., instituția de credit trebuie să prezinte C.N.V.M. documente și evidențe din care să rezulte că:

a) dispune de suficiente resurse financiare, impuse de reglementările C.N.V.M.;

b) are o structură de conducere adecvată;

c) dispune de capacitățile profesionale necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților de depozitare."

Art. 50. -

Instituțiile de credit din România autorizate de B.N.R. în conformitate cu legislația bancară sau sucursale din România ale unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru avizate ca depozitari asigură păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor organismelor de plasament colectiv și un control permanent, din punct de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor societăților de administrare a investițiilor care acționează în numele OPC administrat.

Art. 51. -

În vederea desfășurării de activități de depozitare, instituția de credit autorizată de B.N.R. în conformitate cu legislația bancară sau sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru solicită de la C.N.V.M. avizul de funcționare ca depozitar.

Art. 52. -

(1) Avizul prevăzut la art. 51 se eliberează în baza unei cereri ce este însoțită de documentele prevăzute la art. 53.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de către reprezentantul legal al instituției de credit autorizate de B.N.R. sau al sucursalei din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru.

Art. 53. -

(1) Anexat cererii de avizare formulată de o instituție de credit având sediul în România sau de o sucursală din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru sunt transmise următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la ORC, în copie legalizată;

b) autorizația din care să reiasă că a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare a activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) certificatul de înregistrare mențiuni cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b) din prezentul alineat, dacă este cazul;

d) dovada eliberată de B.N.R. din care să rezulte că asupra băncii solicitante/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale;

e) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există - în copie legalizată;

f) organigrama societății/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, structura și funcțiile departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor organismelor de plasament colectiv pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;

g) procedurile scrise aprobate de către consiliul de administrație/persoanele împuternicite să conducă activitatea sucursalei privind separarea activelor băncii de cele ale organismelor de plasament colectiv pentru care desfășoară activitatea de depozitare și între acestea - în original;

h) curriculum vitae datat și semnat, certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original pentru personalul de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia;

i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu C.N.V.M.;

j) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Personalul de decizie, care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz și o experiență de minimum 3 ani în activitatea financiar - bancară.

Art. 54. -

(1) În cazul aprobării cererii menționate la art. 53, C.N.V.M. emite un aviz prin care se acordă calitatea de depozitar.

(2) În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. emite o decizie motivată pe care o transmite societății petente care poate fi contestată în termen de maximum 30 zile de la data comunicării acesteia.

(3) Avizul menționat la alin. (1) nu are un caracter general valabil, C.N.V.M. putând solicita la momentul autorizării/înregistrării unui OPC documente suplimentare din partea depozitarului care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 71 din Legea nr. 297/2004.

CAPITOLUL II Atribuțiile, obligațiile și interdicțiile depozitarilor

Art. 55. -

În cazul OPC care funcționează în baza unui contract de administrare a investițiilor, contractul de depozitare este încheiat de către SAI în numele OPC. În cazul OPC care se autoadministrează, contractul de depozitare se încheie de către consiliul de administrație în numele OPC.

Art. 56. -

Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține fiecare OPC pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 57. -

Depozitarul primește sumele rezultate din vânzarea de titluri de participare emise de un OPC și creditează contul OPC, în situația în care contractul de depozitare prevede această obligație.

Art. 58. -

Activele unui OPC nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu fac parte din masa credală în caz de faliment al depozitarului.

Art. 59. -

(1) Depozitarul sau subdepozitarul efectuează plăți din contul OPC numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare, în următoarele cazuri:

a) pentru achiziționarea de către OPC a unor instrumente financiare;

b) pentru răscumpărarea titlurilor de participare ale unui OPC;

c) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale OPC;

d) pentru orice alt scop arătat în instrucțiunile corespunzătoare, întocmite cu respectarea documentelor de constituire ale OPC.

(2) În situațiile în care depozitarul constată, la decontarea tranzacțiilor, că sunt încălcate prevederile Legii nr. 297/2004, ale prezentului regulament sau ale reglementărilor interne ale OPC, acesta are obligația de a notifica imediat C.N.V.M. și S.A.I. cu privire la o asemenea situație.

Art. 60. -

Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul unui OPC numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la societatea de administrare a investițiilor sau de la consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate, numai în următoarele cazuri:

a) la primirea contravalorii acestora;

b) la vânzarea unui instrument financiar de către o societate de servicii de investiții financiare. Un depozitar transferă instrumente financiare ale unui OPC numai după creditarea contului OPC cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare;

c) ca urmare a instrucțiunilor primite de la societatea de administrare a investițiilor în caz de fuziune și de la administratorul lichidării în caz de lichidare.

Art. 61. -

Depozitarul informează în scris societatea de administrare a investițiilor sau societatea de investiții care se autoadministrează despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea organismelor de plasament colectiv pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 62. -

Depozitarul este informat în scris de către societatea de administrare a investițiilor sau de către consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea organismelor de plasament colectiv pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 63. -

În vederea disponibilizării activelor unui OPC, în baza instrucțiunilor corespunzătoare, depozitarul solicită acestuia orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării respectivei operațiuni în dispozițiile legale și ale reglementărilor interne ale OPC.

Art. 64. -

Societatea de administrare a investițiilor sau consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate nu poate refuza furnizarea informațiilor și/sau documentelor prevăzute la art. 63 sub pretextul confidențialității.

Art. 65. -

Depozitarul informează C.N.V.M. cu privire la orice refuz de a furniza astfel de informații și/sau documente, împreună cu o descriere a tranzacției cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului societății de administrare a investițiilor sau a consiliului de administrație al societății de investiții autoadministrată.

Art. 66. -

În situația prevăzută la art. 65, C.N.V.M. poate suspenda emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației, dar pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare.

Art. 67. -

(1) În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor și/sau informațiilor relevante solicitate de către depozitar, există controverse între acesta și societatea de administrare a investițiilor sau consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrată privind legalitatea unei operațiuni, depozitarul înaintează către C.N.V.M. o cerere, însoțită de documente relevante, prin care solicită punctul de vedere al acesteia cu privire la legalitatea respectivei operațiuni și aprobarea efectuării ei.

(2) C.N.V.M. soluționează cererea și comunică decizia sa în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea cererii.

(3) În situații speciale, care necesită documente și/sau informații suplimentare pentru aprecierea legalității operațiunii, C.N.V.M. poate prelungi termenul în care este obligată să soluționeze cererea cu cel mult 72 de ore, cu condiția ca această prelungire să fie comunicată depozitarului care a depus cererea, în termenul prevăzut în alin. (2).

Art. 68. -

(1) Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea societății de administrare a investițiilor sau a consiliului de administrație al societății de investiții autoadministrate în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul organismelor administrate.

(2) Depozitarul nu poate să invoce condiția de confidențialitate prevăzută la alin. (1) în cazul controalelor efectuate de către C.N.V.M, B.N.R, sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine a sucursalei instituției de credit.

Art. 69. -

(1) Este interzis depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună, în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare în numele OPC, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul investitorilor.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul dispunerii de către CNVM a unor măsuri speciale.

CAPITOLUL III Modificări supuse avizării C.N.V.M.

Art. 70. -

(1) Orice modificare adusă documentelor menționate la art. 53 alin. (1) lit. f), referitoare la structura și funcțiile departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, precum și la art. 53 alin. (1) lit. g) este supusă avizării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare.

(2) Cererea de avizare a modificării este însoțită de documentele referitoare la și pe baza cărora se efectuează respectiva modificare.

Art. 71. -

Înlocuirea personalului care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare este notificată imediat C.N.V.M. împreună cu documentele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. h).

Art. 72. -

Modificările actelor constitutive ale instituției de credit din România/sucursalei din România a unei instituții de credit avizată de C.N.V.M. în calitate de depozitar sunt notificate C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data autorizării acestora de către B.N.R.

CAPITOLUL IV Subdepozitarea activelor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 72. -

(1) Depozitarul răspunde față de S.A.I., față de societatea de investiții și față de deținătorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale.

(2) Răspunderea depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., în funcție de natura relațiilor între cele trei părți.

(3) Un depozitar poate transfera unei terțe persoane, în calitate de subdepozitar, păstrarea unei părți din activele unui O.P.C.V.M., în conformitate cu reglementările emise de către C.N.V.M.

(4) Activitățile delegate către terți, în condițiile alin. (3), sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil depozitarului.

(5) Obligațiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unei terțe părți toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare."

Art. 73. -

(1) Depozitarul răspunde pentru păstrarea în siguranță a tuturor activelor încredințate spre depozitare de către un OPC.

(2) Depozitarul poate transfera activele încredințate spre păstrare de un OPC către un subdepozitar, răspunzând solidar cu acesta pentru păstrarea în siguranță a activelor.

(3) Activele de tipul plasamentelor monetare, valorile mobiliare neadmise la tranzacționare și activele imobiliare precum și cele de natură contabilă sunt exceptate de obligația de păstrare la depozitar sau subdepozitar.

(4) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranță a activelor încredințate spre păstrare.

(5) Depozitarul va certifica existența și valoarea activelor menționate anterior pe baza documentelor emise de:

a) administratorul societății, pentru activele contabile;

b) cartea funciară, pentru activele imobiliare;

c) emitenți, prin registrul acționarilor pentru valorile mobiliare neadmise la tranzacționare;

d) banca unde s-a efectuat plasamentul, pentru plasamentele monetare.

(6) Activitățile subdepozitarilor se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse de Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament cu privire la depozitare.

(7) Transferul activelor către un subdepozitar se face cu introducerea în prospectul de emisiune/documentele OPC a informațiilor cu privire la datele de identificare a subdepozitarului și activităților delegate, aceste informații fiind aduse la cunoștința investitorilor.

(8) Răspunderea pentru legalitatea operațiunilor de depozitare în cazul transferului activelor unui OPC către un subdepozitar revine depozitarului care a efectuat transferul, în mod solidar cu subdepozitarul.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 73. -

(1) Este interzisă publicarea și folosirea altor mărimi sau exprimări pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul deținătorilor de titluri de participare, în afara celor certificate de depozitar.

(2) Activele entităților depozitate trebuie evidențiate în conturi separate între ele și de cele ale depozitarului."

Art. 74. -

(1) Depozitarul sau subdepozitarul deschide conturi de valori mobiliare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, în numele fiecărui OPC. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare/subdepozitare, în strictă conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare ale societății care asigură administrarea investițiilor.

(2) Valorile mobiliare și alte titluri echivalente sunt depozitate separat pentru fiecare entitate și sunt înregistrate în așa fel, încât să fie identificate ca proprietate a OPC pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

(3) Dacă valorile mobiliare care sunt active ale unui OPC există într-o formă dematerializată, evidențiate și transferate la depozitarul central, un depozitar poate ține evidența acestora, cu condiția ca valorile mobiliare să fie înregistrate într-un cont al depozitarului deschis la depozitarul central în numele OPC.

CAPITOLUL V Încetarea funcției de depozitar

Secțiunea 1 Condițiile și mijloacele de înlocuire a depozitarului

Legea nr. 297/2004

"

Art. 74. -

Condițiile privind înlocuirea depozitarului și regulile care să asigure protecția deținătorilor de titluri de participare vor fi prevăzute în regulile fondului, respectiv în actul constitutiv al societății de investiții, în conformitate cu reglementările C.N.V.M.

Art. 75. -

Depozitarul este obligat să informeze, imediat, C.N.V.M., cu privire la orice abuz al S.A.I., în raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate."

Art. 75. -

În conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 297/2004, un depozitar își poate înceta funcția în următoarele cazuri:

a) denunțarea contractului de către oricare dintre părți, notificată C.N.V.M. cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte. În această perioadă S.A.I. sau consiliul de administrație al unei societăți de investiții care se autoadministrează are obligația încheierii unui nou contract de depozitare cu o altă instituție de credit. sau cu o sucursală din România a unei instituții de credit autorizată într-un stat membru pentru desfășurarea activității de depozitare avizată de C.N.V.M. Dacă în perioada de 90 de zile nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligația de a notifica C.N.V.M., care procedează la restricționarea conturilor respectivului OPC până la data efectuării transferului;

b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R. sau deschiderea procedurii falimentului;

c) retragerea avizului/autorizației de funcționare de către C.N.V.M., B.N.R. sau autoritățile competente din statul membru care supraveghează activitatea instituției de credit.

Secțiunea 2 Denunțarea contractului

Art. 76. -

Un contract de depozitare poate înceta, în următoarele moduri:

a) din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract;

b) prin acordul părților.

Art. 77. -

(1) O societate de administrare a investițiilor ori o societate de investiții autoadministrată după caz sau un depozitar poate denunța unilateral un contract de depozitare a activelor unor organisme de plasament colectiv, numai ulterior acordării unui preaviz scris de cel puțin 90 de zile.

(2) Termenul preavizului prevăzut la alin. (1) curge de la data notificării denunțării contractului către C.N.V.M.

(3) Decizia de denunțare a contractului de depozitare este publicată în Buletinul C.N.V.M., pe cheltuiala entității care denunță contractul.

(4) În termenul de 90 de zile menționat la alin. (1), S.A.I. are obligația de a încheia un nou contract de depozitare.

Secțiunea 3 Inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială sau
deschiderea procedurii falimentului

Art. 78. -

(1) În cazul în care, împotriva depozitarului se declanșează procedurile de supraveghere sau administrare specială sau cea a falimentului, în termen de maximum cinci zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, societatea de administrare a investițiilor sau consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrată procedează la schimbarea depozitarului pentru organismele administrate, prin denunțarea unilaterală scrisă a contractului.

(2) În cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia.

Secțiunea 4 Retragerea avizului acordat de C.N.V.M.

Art. 79. -

C.N.V.M. este în drept să retragă avizul emis în următoarele condiții:

a) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare;

b) dacă depozitarul nu respectă dispozițiile legale privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar;

c) dacă depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către B.N.R. sau de autoritatea competentă din statul membru;

d) la solicitarea depozitarului;

e) în situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea depozitarului.

Art. 80. -

(1) În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către depozitar a dispozițiilor legale, C.N.V.M. comunică decizia sa depozitarului și tuturor societăților de administrare a investițiilor sau OPC autoadministrate care au încheiate contracte de depozitare cu acesta.

(2) În urma primirii de către societatea de administrare a investițiilor sau de către OPC autoadministrat a deciziei C.N.V.M. de retragere a avizului depozitarului, se aplică dispozițiile secțiunii 5.

Secțiunea 5 Restricții și măsuri cu privire la transferul activelor OPC
către noul depozitar

Art. 81. -

(1) În maximum două zile lucrătoare de la data încheierii contractului de depozitare menționat la art. 77 alin. (4) acesta este transmis la C.N.V.M în vederea avizării. Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deținute pentru organismele de plasament colectiv către depozitarul primitor care a încheiat contract cu societatea de administrare a investițiilor sau societatea de investiții autoadministrată, după caz în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către C.N.V.M. a contractului de depozitare.

(2) Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la alin. (1) revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 82. -

(1) În termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor organismelor de plasament colectiv, depozitarul cedent întocmește un raport pentru fiecare OPC, care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.

(2) Raportul este înaintat societății de administrare a investițiilor sau consiliului de administrație al OPC autoadministrat, după caz, și C.N.V.M.

TITLUL IV ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV ÎN VALORI MOBILIARE

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 76. -

(1) O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise de investiții și societățile de investiții, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au ca unic scop efectuarea de investiții colective, plasând resursele bănești în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. 101 alin. (1), și operând pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale;

b) titlurile de participare sunt, la cererea deținătorilor, răscumpărabile continuu din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piață nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar, poate fi considerată echivalentă a operațiunii de răscumpărare.

(2) O.P.C.V.M. sunt înființate fie sub formă de fonduri deschise de investiții, pe bază de contract civil, fie sub formă de societăți de investiții, prin act constitutiv.

Art. 77. -

O.P.C.V.M. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv."

Art. 83. -

(1) Fondul deschis de investiții se constituie pe bază de contract de societate civilă potrivit dispozițiilor generale ale Codului civil, ale dispozițiilor speciale ale Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

(2) Inițiativa constituirii unui fond deschis de investiții aparține exclusiv societăților de administrare a investițiilor, în conformitate cu decizia luată de către organele statutare ale acestora potrivit competențelor stabilite prin actele constitutive.

Art. 84. -

(1) Contractul de societate civilă este întocmit în formă scrisă de către societatea de administrare a investițiilor care are inițiativa constituirii fondului deschis de investiții și are conținutul minim prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Contractul de societate civilă reprezintă un contract cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin subscrierea de unități de fond și semnarea unei declarații în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (5) din Legea nr. 297/2004.

Art. 85. - Doctrină (1)

Societățile de investiții se constituie ca societăți pe acțiuni prin subscripție publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 78. -

Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei legi și a reglementărilor emise de C.N.V.M.

Art. 79. -

Societățile de investiții autoadministrate, S.A.I. și depozitarul care acționează în numele unui O.P.C.V.M. nu pot efectua vânzări, în lipsă de valori mobiliare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art. 101 alin. (1) lit. d), f) și g)."

Art. 86. -

În vederea transformării unui AOPC în OPCVM, respectivul AOPC își modifică documentele în sensul încadrării în categoriile de OPCVM menționate în prezentul regulament și urmează procedura de autorizare menționată în Titlul IV Capitolul IV și respectiv Capitolul VI, în funcție de tipul de OPCVM în care intenționează să se încadreze.

CAPITOLUL II Dispoziții comune OPCVM-urilor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 80. -

(1) Nici o societate de investiții autoadministrată, S.A.I. sau depozitar care acționează în numele unui O.P.C.V.M. nu poate contracta împrumuturi în contul acestora.

(2) Prin derogare, C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să contracteze împrumuturi, până la concurența a maximum 10% din valoarea activelor sale.

(3) Un O.P.C.V.M. poate achiziționa monedă străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back to back).

(4) Fără a prejudicia aplicarea art. 101 și art. 103, o societate de investiții, o S.A.I. sau un depozitar, care acționează în numele unui O.P.C.V.M., nu pot acorda împrumuturi sau nu pot garanta în folosul unui terț astfel de împrumuturi.

(5) Prevederile alin. (4) nu împiedică achiziționarea, de către organismele în cauză, de valori mobiliare sau alte instrumente financiare menționate la art. 101 alin. (1) lit. d), f) și g), care nu sunt plătite integral."

Art. 87. -

(1) Un OPCVM poate contracta, cu autorizarea acordată în prealabil de C.N.V.M. împrumuturi, până la maximum 10% din valoarea activului său.

(2) Împrumuturile pot fi contractate numai în scopul asigurării de lichidități pentru onorarea cererilor de răscumpărare înregistrate.

(3) Nici un fel de speze sau comisioane nu pot fi percepute de către societatea de administrare a investițiilor a unui OPCVM în legătură sau ca urmare a unui astfel de împrumut.

(4) În vederea obținerii autorizației de contractare a unui împrumut, societatea de administrare a investițiilor a unui OPCVM, sau, după caz, o societate de investiții care se autoadministrează trebuie să depună o cerere însoțită de un raport de fundamentare a împrumutului, în care să se menționeze cuantumul sumei ce urmează a fi împrumutată, moneda în care este denominată suma împrumutată, durata împrumutului (care nu poate depăși 30 de zile), sursa de finanțare, garanțiile solicitate de către aceasta, sursele avute în vedere pentru rambursarea împrumutului precum și clauzele esențiale ale contractului de împrumut.

(5) C.N.V.M. este obligată ca în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data depunerii documentației să acorde autorizația pentru contractarea împrumutului sau să motiveze neacordarea acesteia.

(6) C.N.V.M. este în drept să refuze acordarea autorizației în cazul în care se apreciază că un împrumut contractat de către un OPCVM încalcă prevederile legale aplicabile, nu există justificarea contractării împrumutului sau termenii contractuali ai acestuia sunt de natură să perturbe în mod grav activitatea OPCVM.

(7) Nu este considerat împrumut soldul negativ al contului dacă acesta se produce neintenționat și pentru o perioadă de maximum trei zile lucrătoare. Depozitarul va notifica C.N.V.M. cu privire la data apariției și încetării situației respective.

Art. 88. -

În desfășurarea activității lor, societățile de investiții, respectă regulile privind evaluarea activelor, calculul valorii activului net și a valorii unităților de fond prevăzute în prezentul regulament pentru fondurile deschise de investiții.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 81. -

(1) Titlurile unui O.P.C.V.M. vor fi emise numai la momentul în care contravaloarea acestora, la prețul net de emisiune, este înregistrată în contul O.P.C.V.M.

(2) Prețul de răscumpărare a titlurilor de participare la un O.P.C.V.M. va fi calculat la data primirii cererii de răscumpărare. Plata va fi efectuată într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Art. 82. -

Creditorii unei S.A.I., ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri împotriva activelor unui O.P.C.V.M., inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate.

Art. 83. -

(1) O.P.C.V.M. își desfășoară activitatea, în baza autorizației C.N.V.M., în conformitate cu prezenta lege și cu reglementările emise în aplicarea ei.

(2) Un O.P.C.V.M. va fi autorizat după ce, în prealabil, C.N.V.M. a autorizat S.A.I., regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv al societății de investiții, alegerea depozitarului și prospectul de emisiune.

(3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conținutul regulilor unui fond deschis de investiții și al actului constitutiv al unei societăți de investiții, care vor avea în vedere cel puțin următoarele:

a) modalitățile de emitere, vânzare, răscumpărare și anulare a titlurilor de participare;

b) calculul valorii activului unitar net;

c) identitatea S.A.I., a depozitarului și relația dintre aceste părți și investitori;

d) condițiile de înlocuire a S.A.I., a depozitarului și reguli pentru asigurarea protecției investitorilor în astfel de situații;

e) comisioanele de administrare percepute de S.A.I. și cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru O.P.C.V.M., precum și metodele de calcul al acestora.

(4) C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația unui O.P.C.V.M., dacă persoanele din conducerea efectivă a activității de depozitare nu au bonitatea sau experiența necesară pentru a desfășura activități specifice pentru respectivul tip de O.P.C.V.M. Identitatea acestor persoane, precum și a celor care le succed în funcție, trebuie comunicată imediat C.N.V.M.

(5) Acordarea autorizației poate fi refuzată, în cazul în care se consideră că administrarea prudențială nu poate fi asigurată.

Art. 84. -

Condițiile care au stat la baza autorizației emise de C.N.V.M. trebuie menținute pe toată durata de existență a unui O.P.C.V.M. Orice modificare a acestora este supusă în prealabil autorizării C.N.V.M.

Art. 85. -

(1) C.N.V.M. va acorda autorizația unui O.P.C.V.M., precum și autorizația pentru inițierea și derularea ofertei publice continue de titluri de participare, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată.

(2) Fondurile deschise de investiții și societățile de investiții care au fost autorizate vor fi înscrise în Registrul C.N.V.M.

(3) S.A.I. are obligația de a menționa numărul de înscriere în registrul prevăzut la alin. (2) în toate actele, documentele și corespondența pe care S.A.I. le emite sau le inițiază, în numele O.P.C.V.M. pe care îl administrează.

Art. 86. -

(1) Prospectul și prospectul simplificat trebuie să conțină informațiile necesare, pentru ca investitorii să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică. Prospectul include o descriere clară și ușor de înțeles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele în care acesta investește.

(2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conținutul minim și formatul prospectului și al prospectului simplificat. Nu este obligatorie inserarea în prospect a informațiilor cuprinse în regulile fondului sau în actul constitutiv, anexate la prospect.

(3) Prospectul simplificat este parte a prospectului și poate fi detașat de acesta.

(4) Prospectul simplificat trebuie oferit gratuit subscriitorilor, înainte de încheierea contractului. În plus, prospectul și ultimele raportări anuale și semestriale, publicate în conformitate cu art. 107, sunt furnizate gratuit investitorilor, la cererea acestora.

(5) Orice persoană care subscrie titluri de participare va da o declarație, prin care confirmă faptul că a primit, a citit și a înțeles prospectul.

(6) Elementele esențiale ale prospectului de emisiune și ale prospectului simplificat ale O.P.C.V.M. vor fi actualizate, cu toate modificările care apar, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.

Art. 87. -

Pentru a asigura informarea corectă a publicului, C.N.V.M. poate cere, în orice moment, unui O.P.C.V.M. să modifice informația din prospect și din prospectul simplificat.

Art. 88. -

Regulile fondului deschis de investiții sunt parte integrantă a prospectului de emisiune, fiind anexă la acesta.

Art. 89. -

(1) Unitățile de fond emise de fondurile deschise de investiții vor fi de un singur tip, înregistrate, dematerializate și vor conferi deținătorilor lor drepturi egale. Unitățile de fond vor fi plătite integral la momentul subscrierii.

(2) Participarea la un fond deschis de investiții este atestată printr-un certificat ce confirmă deținerea de unități de fond.

Art. 90. -

Fondurile deschise de investiții nu emit alte instrumente financiare în afara unităților de fond.

Art. 91. -

(1) Unitățile de fond se cumpără la prețul de emisiune. Prețul de emisiune este stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar și valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea.

(2) Unitățile de fond pot fi răscumpărate, la prețul stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar și valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare.

(3) Valoarea activului net și valoarea unității de fond ale unui fond deschis de investiții vor fi publicate zilnic de către S.A.I., pentru fiecare zi lucrătoare, în baza datelor certificate de depozitar.

(4) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la modalitatea de calcul a activului net și a activului net unitar."

Art. 89. -

(1) Prețul de emisiune al unui titlu de participare al unui OPCVM este prețul plătit de investitor și este format din valoarea unitară a activului net calculat de societatea de investiții care se autoadministrează sau de S.A.I., după caz și certificat de depozitar, valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea, la care se adaugă comisionul de cumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune).

(2) În prospectul de emisiune al OPCVM se va preciza care este momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al OPCVM-ului respectiv.

(3) În cazul în care cumpărarea de titluri de participare se face prin virament bancar această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în cererea de subscriere inițială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz remite investitorului prin fax sau prin poștă un certificat de investitor prin care se atestă participarea la OPCVM-ul respectiv.

(4) Orice deținător de unități de fond are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond.

(5) În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puțin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeași ocazie, va fi răscumpărată și fracțiunea reziduală.

Art. 90. -

(1) Prețul de răscumpărare al unui titlu de participare al unui OPCVM este prețul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. sau de societatea de investiții, după caz și certificat de depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune) și orice alte taxe legale.

(2) După admiterea acțiunilor societății de investiții la tranzacționare pe o piață reglementată, acțiunile pot fi răscumpărate oricând de către emitent.

CAPITOLUL III Conținutul și forma prospectului de emisiune al OPCVM-urilor

Secțiunea 1 Prospectul de emisiune al fondurilor deschise de investiții

Art. 91. -

(1) Prospectul de emisiune de unități de fond are cel puțin conținutul minim prevăzut în anexa nr. 8.

(2) În plus față de conținutul stabilit în anexa nr. 8, prospectul conține, incluse în text, următoarele:

a) contractul de societate civilă;

b) numele cotidianului național în care se publică notificările prevăzute de prezentul regulament;

c) website-ul și adresa de e-mail a fondului sau a societății de administrare a investițiilor;

d) condițiile în care SAI poate suspenda emisiunea unităților de fond.

(3) Prospectul de emisiune de unități de fond previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:

a) investițiile în fonduri deschise de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei societăți de administrare a investițiilor, nu oferă nici o garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite;

b) aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către C.N.V.M. nu implică în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către C.N.V.M. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament;

c) fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.

(4) Fiecare investitor în unități de fond va semna obligatoriu, o declarație că a primit, a citit și a înțeles prevederile prospectului.

(5) În mod obligatoriu, se pun la dispoziția investitorilor toate actele adiționale la prospect.

Art. 92. -

(1) Prospectul este editat pe hârtie de calitate, fiecare pagină neavând un format mai mic de A6.

(2) Caracterele folosite pentru text au cel puțin corp 10.

Secțiunea 2 Conținutul minim al prospectului de emisiune al societății de investiții

Art. 93. -

(1) Prospectul de emisiune de acțiuni are cel puțin conținutul minim prevăzut în anexa nr. 9.

(2) În cuprinsul prospectului de emisiune sunt incluse și următoarele:

a) textul actului constitutiv;

b) contractul de administrare, dacă este cazul;

c) contractul de depozitare;

d) reglementările interne în cazul societăților de investiții care se autoadministrează;

e) piața reglementată pe care se intenționează tranzacționarea acțiunilor societății de investiții;

f) condițiile în care societatea de investiții care se autoadministrează sau societatea de administrare a investițiilor care administrează o societate de investiții poate suspenda emisiunea titlurilor de participare;

(3) Prospectul de emisiune de acțiuni previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, cu privire la faptul că:

a) investițiile în societățile de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei societăți de investiții, nu oferă nici o garanție acționarului cu privire la recuperarea sumelor investite;

b) aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de acțiuni și a prospectului de emisiune de acțiuni de către C.N.V.M. nu implică în nici un fel aprobarea sau evaluarea de către C.N.V.M. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare ce urmează a fi oferite, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament;

c) societățile de investiții comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru acționari, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.

(4) În mod obligatoriu, se pun la dispoziția investitorilor toate actele adiționale la prospect.

Art. 94. -

Orice subscriitor al acțiunilor respective trebuie să semneze o declarație prin care să confirme că a primit, a citit și a înțeles prevederile prospectului.

Art. 95. -

(1) Prospectul va fi editat pe hârtie de calitate, fiecare pagină neavând un format mai mic de A6.

(2) Caracterele folosite pentru text au cel puțin corp 10.

CAPITOLUL IV Autorizarea și funcționarea fondurilor deschise de investiții

Art. 96. -

(1) În vederea acordării autorizației de către C.N.V.M. unui fond deschis de investiții, societatea de administrare a investițiilor depune la C.N.V.M. o cerere ce este întocmită de reprezentantul legal al societății de administrare și este însoțită de următoarele documente:

a) contractul de societate civilă - în original;

b) contractul de distribuire de unități de fond, în original dacă este cazul;

c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului și depozitar (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului deschis de investiții și va intra în vigoare la data autorizării acestuia), în original;

d) prospectul de emisiune (în două exemplare originale, urmând ca unul dintre exemplare să fie returnat societății de administrare a investițiilor, împreună cu decizia de autorizare);

e) prospectul simplificat, având conținutul prevăzut la anexa 5;

f) regulile fondului, ca parte integrantă a prospectului de emisiune, având conținutul menționat în anexa 6;

g) modelul formularelor de subscriere și de răscumpărare a unităților de fond;

h) modelul certificatului care confirmă deținerea de unități de fond;

i) materialul publicitar (dacă este cazul); Jurisprudență

j) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Pe lângă conținutul minim prevăzut în Anexa 6, regulile fondului vor cuprinde condițiile și situațiile în care SAI poate suspenda temporar răscumpărarea unităților de fond ale unui fond deschis de investiții cu respectarea prevederilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

(3) În cazul în care apreciază că suspendarea menționată la alin. (2) sau cea menționată la art. 91 alin. (2) lit. d), dispusă de SAI, nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, C.N.V.M. este în drept să dispună ridicarea suspendării.

Art. 97. -

(1) În cazul aprobării cererii, C.N.V.M. emite decizia de autorizare a constituirii și funcționării fondului. Totodată, C.N.V.M. autorizează derularea ofertei publice continue de titluri de participare, regulile fondului și prospectul de emisiune.

(2) În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. emite o decizie motivată, pe care o transmite societății de administrare a fondului.

CAPITOLUL V Reguli de evaluare a activelor fondurilor deschise de investiții, de
calcul al valorii activului net și al valorii unităților de fond

Secțiunea 1 Reguli de evaluare a activelor fondurilor deschise de investiții

Art. 98. -

(1) Valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate la prețul de referință al pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

(2) Atunci când sunt admise pe mai multe piețe reglementate, atât din România cât și dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelei valori mobiliare.

(3) În cazul instrumentelor pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, evaluarea acestora se poate face prin alegerea uneia dintre următoarele metode, ce este specificată în prospect și în regulile fondului/actul constitutiv al OPCVM și este menținută cel puțin un an:

a) metoda similară cu cea menționată la alin. (1);

b) similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix (de exemplu certificat de depozit), metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul instrumentelor pieței monetare evaluate conform prevederilor alin. (3) lit. a).

(5) Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul.

(6) Activele menționate la art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

Art. 99. -

(1) Valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt evaluate la cea mai mică dintre valoarea de achiziție și valoarea contabilă pe acțiune (determinată prin raportarea poziției "Capitaluri proprii" din bilanțul contabil depus la M.F.P., la numărul de acțiuni emise). Valoarea contabilă pe acțiune se recalculează în termen de maximum trei luni de la data de depunere la M.F.P. a situațiilor financiare.

(2) Dacă se achiziționează în tranșe diferite valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată emise de același emitent, prețul luat în calcul este minimul dintre prețul de achiziție ponderat și ultima valoare contabilă pe acțiune.

(3) Pentru valori mobiliare cu venit fix se aplică metoda de evaluare menționată la art. 98 alin. (3) lit. b).

Art. 100. -

(1) Evaluarea instrumentelor financiare derivate trebuie să ia în considerare prețurile determinate în conformitate cu prevederile art. 98 de pe piața pe care aceste instrumente sunt tranzacționate.

(2) În cazul instrumentelor financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate evaluarea are la bază tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii reale.

Art. 101. -

(1) Pentru valorile mobiliare care nu au fost tranzacționate în ultimele 90 de zile evaluarea va lua în calcul prețul calculat conform art. 99.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) nu se aplică pentru valorile mobiliare suspendate de la tranzacționare în respectivul interval de timp, în cazul apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004. În acest caz, evaluarea va avea drept bază de calcul cel mai mic preț înregistrat pe piață în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacționare.

(3) În cazul în care C.N.V.M. apreciază că evenimentul respectiv poate conduce la o modificare majoră a prețului acțiunilor C.N.V.M. este în drept să solicite depozitarului să ia în calcul prețul calculat conform prevederilor alin. (1).

(4) Pentru valorile mobiliare ce urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată evaluarea se va face similar cu cele neadmise la tranzacționare.

(5) Instrumentele pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101 din Legea nr. 297/2004, se evaluează similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, menționat în prezentul regulament.

(6) Titlurile de participare ale unui AOPC și/sau OPCVM aflate în portofoliul său netranzacționate pe o piață reglementată sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea și publicată, față de data pentru care se calculează valoarea activului net pentru un O.P.C.V.M. care are în portofoliu aceste titluri de participare. Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacționate pe o piață reglementată se evaluează conform prevederilor art. 98 alin. (1).

Secțiunea 2 Reguli de calcul al activelor fondului

Art. 102. -

(1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond deschis de investiții la o anumită dată se realizează după următoarea formulă:

Valoarea unitară a activului net la acea dată = Valoarea netă a activelor fondului la acea dată
Număr total de unități de fond în circulație la acea dată

(2) Valoarea inițială a unei unități de fond în cazul fondurilor deschise de investiții nu este mai mică decât 50.000 lei (5 lei noi).

Art. 103. -

Valoarea netă a activelor unui fond deschis de investiții se calculează prin scăderea obligațiilor din valoarea totală a activelor:

Valoarea netă a activelor fondului = Valoarea totală a activelor fondului - Valoarea obligațiilor

Art. 104. -

Numărul de unități de fond aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de unități de fond emise și numărul de unități de fond răscumpărate la o anumită dată.

Art. 105. -

Valoarea totală a activelor fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile art. 98-101.

Art. 106. -

(1) Obligațiile unui fond sunt constituite din:

a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor;

b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;

c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor;

d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;

e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către fondul deschis de investiții a împrumuturilor în condițiile impuse de prezentul regulament;

f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate C.N.V.M.

g) cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiții;

h) cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis de investiții.

(2) În situațiile în care apar alte categorii de cheltuieli decât cele menționate la alin. (1), acestea sunt menționate distinct în prospectul de emisiune.

Art. 107. -

(1) Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate ale fondurilor deschise de investiții sunt suportate de către societatea de administrare a investițiilor.

(2) Sumele încasate din comisioanele de răscumpărare a unităților de fond, în cazul în care acestea există sunt încasate de fondul deschis de investiții, intrând în activul acestuia.

(3) Sumele încasate din comisioanele de cumpărare a unităților de fond pot fi încasate de S.A.I., în cazul în care acest fapt este stipulat expres în documentele respectivului fond deschis de investiții.

Art. 108. -

Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele:

a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare;

b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și reglate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);

c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte comisioane decât cele descrise mai sus).

Art. 109. -

(1) Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare pot fi exprimate în lei sau în valută, cu respectarea reglementărilor privind regimul valutar emise de B.N.R., precum și a prevederilor altor reglementări incidente ale C.N.V.M. și/sau B.N.R. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului.

(2) În situația în care unitățile de fond sunt denominate în valută convertibilă trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) activul net al fondului este calculat în acea valută, folosind criteriile de evaluare din prezentul regulament;

b) distribuitorii fondului deschis de investiții trebuie să fie societăți de servicii de investiții financiare care au în obiectul de activitate prestarea serviciilor de schimb valutar și respectă reglementările BNR cu privire la aceste servicii sau instituții de credit/sucursale ale unei instituții de credit autorizate de B.N.R să desfășoare servicii de schimb valutar, în vederea respectării reglementărilor B.N.R privind regimul valutar.

(3) În cazul în care activul fondului este exprimat în lei, iar unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. valabil pentru ziua pentru care se efectuează calculul.

(4) În situația în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu stabilește curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de B.N.R.valabil pentru ziua pentru care se efectuează calculul.

Art. 110. -

(1) În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, societatea de administrare a investițiilor poate solicita C.N.V.M. aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unei unități de fond să nu scadă sub echivalentul în lei al unui euro, la data efectuării conversiei.

(2) Aprobarea și notificarea către investitori a conversiei unităților de fond se realizează cu respectarea prevederilor art. 131-133.

(3) Anularea de către o S.A.I. a unităților de fond ale unui fond deschis de investiții poate fi făcută fie la data depunerii cererii de răscumpărare, fie la data plății cererii de răscumpărare, metoda aleasă urmând să fie precizată în regulile fondului deschis de investiții respectiv.

CAPITOLUL VI Autorizarea societăților de investiții

Secțiunea 1 Constituirea societăților de investiții

Legea nr. 297/2004

"

Art. 92. -

(1) O societate de investiții va emite acțiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii.

(2) O societate de investiții nu poate desfășura alte activități, în afara celor prevăzute la art. 76 alin. (1).

(3) Societățile de investiții pot administra numai activele proprii, și nu pot, în nici o situație, să fie mandatate pentru administrarea de active în favoarea unei terțe părți.

Art. 93. -

O societate de investiții este administrată de o S.A.I. autorizată în conformitate cu prevederile prezentei legi sau de un consiliu de administrație, în conformitate cu actele constitutive.

Art. 94. -

(1) Capitalul inițial al unei societăți de investiții care se autoadministrează va fi calculat, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. și este de cel puțin echivalentul a 300.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, societățile de investiții care se autoadministrează au obligația de a-și majora și menține capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, societățile de investiții care se autoadministrează au obligația de a-și majora și menține capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 200.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, societățile de investiții care se autoadministrează au obligația de a-și majora și menține capitalul inițial cel puțin la nivelul echivalentului în lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României.

(5) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația comunitară, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al unei societăți de investiții autoadministrate.

(6) Cursul de referință la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.

Art. 95. -

Modificările survenite ca urmare a emisiunilor și răscumpărărilor de acțiuni, din timpul fiecărui exercițiu financiar, se efectuează, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, și se înregistrează la oficiul registrului comerțului, o dată pe an, în maximum 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare.

Art. 96. -

(1) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite și procedurile de autorizare a unei societăți de investiții, conținutul minim al actului constitutiv și al contractului de administrare.

(2) Actul constitutiv al societății de investiții este parte integrantă a prospectului, fiind anexat la acesta.

Art. 97. -

(1) Societățile de investiții care se autoadministrează vor respecta corespunzător prevederile prezentei legi aplicabile S.A.I., la care se face referire în art. 55, art. 58 alin. (1) lit. b), c), e), f), g), h) și alin. (2) și (3), art. 59 - 61, art. 66, art. 69, art. 83 alin. (2) și (4), precum și condițiile stabilite prin reglementările C.N.V.M.

(2) Prin derogare de la art. 85 alin. (1), C.N.V.M. va acorda autorizația, în termen de 6 luni de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementări sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(3) Autorizația poate fi refuzată sau retrasă dacă, deși sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) precum și în reglementările C.N.V.M., administrarea prudențială nu poate fi asigurată.

(4) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația unei societăți de investiții, în condițiile prevăzute la art. 59.

Art. 98. -

Prevederile art. 23, art. 64 și art. 68 se aplică corespunzător și societăților de investiții autoadministrate, în conformitate cu reglementările C.N.V.M."

Art. 111. -

(1) Activitatea de administrare a societății de investiții ce funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și care nu este administrată de o societate de administrare a investițiilor, se realizează de către propriul consiliu de administrație.

(2) Sunt supuse prevederilor prezentului regulament atât societățile de investiții care se autoadministrează, cât și societățile de investiții care sunt administrate de o S.A.I.

(3) Societatea de investiții emite acțiuni nominative, în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, de o valoare egală.

Art. 112. -

Capitalul inițial al unei societăți de investiții care se autoadministrează este stabilit în conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 297/2004 și este calculat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 9/2004. La autorizarea societății de investiții autoadministrate, capitalul său inițial este egal cu capitalul social.

Art. 113. -

(1) Subscripția publică de acțiuni ale societății de investiții menționată la art. 85 din prezentul regulament se realizează în baza prospectului de emisiune autorizat de către C.N.V.M.

(2) Prospectul de emisiune în formă autentică este întocmit de către societatea de administrare a investițiilor în cazul societății de investiții administrată sau de membrii fondatori ai societății de investiții care se autoadministrează, în forma prevăzută de art. 93-95.

Art. 114. -

Odată cu transmiterea prospectului de emisiune și a cererii de autorizare a acestuia, membrii fondatori sau societatea de administrare a investițiilor, după caz, prezintă la C.N.V.M. documente care să cuprindă informații referitoare la:

a) membrii fondatori, persoane juridice:

1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de ORC, pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

2. menționarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;

3. structura acționarilor semnificativi sau asociaților, până la nivelul persoanelor fizice; prin structură a acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor/asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor semnificativi ai societății de investiții;

4. situația financiară a anului anterior și, după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administrația financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;

b) membrii fondatori, persoane fizice:

1. copia actului de identitate;

2. certificat de cazier depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original.

Art. 115. -

În cazul aprobării cererii, C.N.V.M. emite decizia de autorizare a prospectului de emisiune.

Art. 116. -

(1) Prospectul de emisiune autorizat de către C.N.V.M. este depus la ORC în vederea autorizării publicării lui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R.

(2) Subscripția publică este considerată finalizată la îndeplinirea următoarelor condiții:

a) subscrierea acțiunilor de către un număr de cel puțin 100 de persoane;

b) atingerea unui nivel de capital social care să asigure nivelul minim de capital inițial prevăzut de art. 112, în cazul societăților de investiții care se autoadministrează.

Art. 117. -

Neîndeplinirea în termen de 60 de zile de la data lansării subscripției publice a condițiilor prevăzute la art. 116 alin. (2) atrage anularea deciziei de autorizare a prospectului de emisiune emisă de către C.N.V.M.

Art. 118. -

În termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripției, membrii fondatori convoacă adunarea constitutivă în conformitate cu prevederile privind constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică ale Legii nr. 31/1990 R și se fac demersurile pentru obținerea de la C.N.V.M. a autorizației de funcționare ca societate de investiții.

Secțiunea 2 Proceduri de autorizare

Art. 119. -

(1) Autorizația unei societăți de investiții se eliberează în baza unei cereri întocmită, după caz, de reprezentantul legal al societății de administrare sau de către persoana împuternicită de acționarii societății de investiții care se autoadministrează, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar de constituire a societății și de aprobare a actului constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R;

b) actul constitutiv al societății, autentificat, în original, întocmit conform prevederilor art. 125;

c) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă ORC, de înființare și de înregistrare a societății;

d) rezultatele subscripției publice de acțiuni;

e) certificatul de înregistrare la ORC, în copie;

f) dovada deținerii capitalului inițial minim; la înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;

g) copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și sediului central, după caz, necesar funcționării societății. În cazul existenței unui contract de închiriere/subînchiriere acesta trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit și depus la C.N.V.M., în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participație ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta declarația în formă scrisă a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, însoțită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală. Spațiul destinat sediului social și sediului central, după caz va îndeplini condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. h) și i). Documentele trebuie însoțite de o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existența dotării tehnice necesară desfășurării activității societății;

h) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al C.A.F.R.;

i) reglementările interne semnate de consiliul de administrație, în original, în cazul societăților de investiții autoadministrate, întocmite cu respectarea prevederilor art. 126;

j) documentele prevăzute la art. 34, pentru persoanele care fac parte din compartimentul de control intern al unei societăți de investiții care se autoadministrează;

k) pentru membrii consiliului de administrație și conducătorii societății de investiții care se autoadministrează, precum și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d);

l) listă cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii societății de investiții autoadministrate și/sau lista semnăturilor pentru conducătorii S.A.I. cu care a încheiat contract de administrare, după caz precum și pentru persoana/persoanele pe care societatea de investiții autoadministrată dorește să o/le autorizeze ca reprezentanții compartimentului de control intern.

m) contract de administrare încheiat de către societatea de investiții cu o societate de administrare a investițiilor, autorizată de C.N.V.M., în cazul în care societatea de investiții nu se autoadministrează, în original, în formă autentică, în forma prezentată în anexa nr. 7;

n) contractul încheiat între societatea de administrare a investițiilor sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, și depozitar, în original, în formă autentică;

o) prospectul de emisiune, în cazul în care a fost modificat și un prospect simplificat întocmit conform anexei 5;

p) materialele publicitare, dacă este cazul; Jurisprudență

r) dovada plății în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, denumirea acesteia este însoțită de mențiunea "societate de investiții" și de numărul de înscriere în Registrul C.N.V.M.

Art. 120. -

(1) În cazul aprobării cererii, C.N.V.M. emite decizia de autorizare a funcționării societății de investiții. Totodată, C.N.V.M. autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de titluri de participare, precum și actul constitutiv.

(2) Actul individual emis în condițiile menționate la alin. (1) se transmite societății de investiții și societății de administrare, după caz.

Secțiunea 3 Reguli privind controlul intern

Art. 121. -

În cazul societăților de investiții autoadministrate se respectă procedura privind controlul intern prevăzută la Capitolul V al Titlului II al prezentului regulament.

Secțiunea 4 Reguli privind administratorii și conducătorii unei
societăți de investiții

Art. 122. -

Societățile de investiții pot fi administrate de către o societate de administrare a investițiilor în baza unui contract de administrare sau se pot autoadministra.

Art. 123. -

Pentru încheierea contractului de administrare în cazul unei societăți de investiții care nu se autoadministrează, precum și pentru urmărirea modului de derularea a acestuia, AGA își poate numi reprezentanți, alege cenzori sau poate constitui comisii specializate cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 R.

Art. 124. -

În cazul societății de investiții care se autoadministrează, membrilor Consiliului de administrație, conducătorilor precum și persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și e) și alin. (2).

Secțiunea 5 Conținutul minim al actului constitutiv al societății de investiții

Art. 125. -

(1) Actul constitutiv al societății de investiții este întocmit în conformitate cu prevederile generale ale Legii nr. 31/1990 R, cu prevederile speciale cuprinse în Legea nr. 297/2004 și în prezentul regulament.

(2) În afara conținutului minim prevăzut de Legea nr. 31/1990 R, actul constitutiv al societății de investiții cuprinde în mod obligatoriu prevederi cu privire la:

a) subscrierea și vărsarea integrală, exclusiv în numerar, la momentul subscrierii, a capitalului social;

b) emiterea exclusiv în formă nominativă a acțiunilor societății de investiții;

c) modalități de emitere, vânzare, răscumpărare și anulare a acțiunilor;

d) modalitatea de calcul al valorii activului net;

e) modalitatea de administrare a investițiilor societății de investiții, respectiv dacă aceasta se realizează de către consiliul de administrație sau de către o societate de administrare a investițiilor. În acest din urmă caz, trebuie să se specifice societatea de administrare a investițiilor și persoana care este împuternicită să negocieze contractul din partea societății de investiții, precum și limitele puterilor sale;

f) obligativitatea încheierii unui contract de depozitare cu un depozitar avizat de către C.N.V.M. și precizarea acestuia;

g) condițiile de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului, precum și regulile pentru asigurarea protecției investitorilor în această situație;

h) informațiile cu privire la posibilitatea, cazurile și limitele în care societatea de investiții poate contracta împrumuturi;

i) condițiile și situațiile în care SAI care administrează o societate de investiții sau o societate de investiții care se autoadministrează pot suspenda temporar răscumpărarea titlurilor de participare ale unei societăți de investiții cu respectarea prevederilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

j) nivelul comisioanelor percepute de S.A.I. și cheltuielile pe care le poate efectua aceasta în numele societății de investiții, precum și metoda de calcul al acestora.

(3) În cazul în care apreciază că suspendarea menționată la alin. (2) lit. i) sau cea menționată la art. 93 alin. (2) lit. f) dispusă de SAI sau de societatea de investiții care se autoadministrează nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, C.N.V.M. este în drept să dispună ridicarea suspendării.

Secțiunea 6 Reglementări interne ale societății de investiții autoadministrată

Art. 126. -

(1) Activitatea societății de investiții autoadministrată se desfășoară în conformitate cu reglementările sale interne care sunt supuse autorizării C.N.V.M.

(2) Reglementările interne trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente:

a) dispoziții referitoare la structura organizatorică a societății de investiții;

b) atribuțiile și responsabilitatea fiecărui compartiment al structurii organizatorice;

c) reguli și proceduri pentru desfășurarea activității fiecărui compartiment al structurii organizatorice;

d) reguli de etică a angajaților societății de investiții și modalitatea în care se va acționa pentru a preveni încălcarea de către aceștia a prevederilor legale incidente, inclusiv cele ale prezentului regulament;

e) proceduri pentru evitarea conflictelor de interese;

f) asigurarea confidențialității datelor și informațiilor referitoare la entitățile administrate;

g) reguli și proceduri adecvate privind controlul intern;

h) reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale societății de investiții.

(3) Regulile referitoare la tranzacțiile salariaților și ale societății de investiții trebuie să cuprindă cel puțin următoarele interdicții:

a) este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a unei societăți de investiții, de către membrii consiliului de administrație, conducătorii unei societăți de investiții, precum și orice persoane cu care societatea de investiții are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu;

b) este interzisă diseminarea de informații cu privire la tranzacțiile pe care societatea de investiții intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul său de către membrii consiliului de administrație, conducătorii unei societăți de investiții precum și orice persoane cu care societatea de investiții are încheiat un contract de muncă.

(4) Modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale unei societăți de investiții care se autoadministrează în ceea ce privește conținutul minim al acestora sunt supuse autorizării C.N.V.M.

Art. 127. -

(1) Structura organizatorică a societății de investiții care se autoadministrează este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente:

a) consiliul de administrație este responsabil pentru definirea strategiilor investiționale ale societății de investiții, care va fi conformă cu cele descrise în prospectul de emisiune. Conducătorii și direcția privind analiza oportunităților investiționale sunt obligate să respecte aceste strategii;

b) existența în cadrul societății de investiții a unei direcții distincte care va fi responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia indicată de consiliul de administrație;

c) unul dintre compartimentele societății de investiții va avea ca atribuție înregistrarea electronică, cu specificarea exactă a datei, a orei și a locului tranzacției, a elementelor esențiale ale ordinelor de tranzacționare date intermediarilor de pe piața de capital și cea monetară, a părților implicate în tranzacție, precum și stocarea în condiții de siguranță a acestor informații într-o bază de date special construită și păstrarea în siguranță a înregistrării tranzacțiilor efectuate. Această activitate va fi separată de aceea de analiză investițională și de cea de plasare efectivă a activelor;

d) funcționarea în cadrul societății de investiții a unui compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalității activităților desfășurate;

e) unul din compartimentele din cadrul societății de investiții va avea ca atribuție evaluarea portofoliului societății de investiții, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, precum și calcularea oricăror taxe, tarife și comisioane datorate de societatea de investiții.

(2) Societatea de investiții va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a evidențelor prețului de piață pentru fiecare activ din portofoliul său, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare), evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operațiuni pe o perioadă de minimum trei ani.

(3) Societatea de investiții trebuie să aibă un sistem informatic care să asigure ținerea evidențelor deținătorilor de acțiuni, cu detalierea datelor de identificare a acestora și a acțiunilor pe care le deține fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidențierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce privește deținerile de acțiuni, respectiv evidența răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din societatea de investiții respectivă, prețul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operațiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puțin trei ani de la data la care investitorul s-a retras din societatea de investiții respectivă.

(4) Accesul la sistemele informatice de înregistrare electronică a tranzacțiilor, de evaluare a portofoliului și a evidențelor investitorilor se va face de către utilizatori individualizați, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare și/sau de modificare în funcție de atribuțiile fiecărui angajat conform reglementărilor interne ale societății. Reprezentanții compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice.

(5) Societatea de investiții care se autoadministrează va păstra înregistrări de rezervă (back-up) ale informațiilor stocate în sistemele electronice pentru evidențierea tranzacțiilor și evidențierea investitorilor și pentru evaluarea portofoliului.

(6) Prevederile alin. (3) în ceea ce privește sistemele de ținere a evidențelor investitorilor unei societăți de investiții nu mai sunt aplicabile ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de respectiva societate de investiții.

Art. 128. -

Societățile de investiții care se autoadministrează respectă în mod corespunzător prevederile art. 47 - 48 cu privire la regulile de conduită.

CAPITOLUL VII Retragerea autorizației de funcționare a societăților de investiții

Art. 129. -

În cazul retragerii autorizației de funcționare a unei societăți de investiții care se autoadministrează, prevederile art. 20-26 privind retragerea de către C.N.V.M. a autorizației de funcționare a unei S.A.I.se aplică în mod corespunzător.

Art. 130. -

(1) În situația nerespectării prevederilor art. 112, respectiv ale art. 142 alin. (1), C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația acordată societății de investiții.

(2) În cazul retragerii autorizației în condițiile prevăzute la alin. (1), societatea de investiții este supusă lichidării judiciare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R.

CAPITOLUL VIII Modificări supuse autorizării C.N.V.M.

Secțiunea 1 Fonduri deschise de investiții

Art. 131. -

Este supusă autorizării C.N.V.M. orice modificare a condițiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiții.

Art. 132. -

Cererea de autorizare a modificării este însoțită de documentele referitoare la aceasta, precum și de o notă de informare a investitorilor respectivului fond cu privire la modificarea a cărei autorizare se solicită.

Art. 133. -

(1) C.N.V.M. autorizează și nota de informare către deținătorii de unități de fond care este publicată de societatea de administrare a investițiilor în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare, interval în care este permisă răscumpărarea numai integral a deținerilor tuturor investitorilor care nu sunt de acord cu modificările respective. Jurisprudență

(2) Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M., în termen de 24 de ore, dovada publicării notei de informare.

(3) C.N.V.M. revocă decizia de autorizare a modificărilor, în situația în care se constată că prevederile alin. (1) nu au fost respectate, iar societatea de administrare a investițiilor și consiliul de administrație al acesteia sunt responsabile pentru eventualele daune provocate investitorilor.

Secțiunea 2 Societăți de investiții

Art. 134. -

(1) Societatea de investiții supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării lor la ORC, următoarele modificări ale modului de organizare și funcționare:

a) majorarea/reducerea capitalului social;

b) modificarea componenței consiliului de administrație și/sau a conducătorilor societății de investiții care se autoadministrează;

c) schimbarea sediului social și după caz a sediului central;

d) înființarea/desființarea de sedii secundare;

e) schimbarea denumirii și/sau a emblemei societății.

(2) Modificările menționate la alin. (1) lit b) - e) sunt supuse autorizării C.N.V.M. în termen de maximum 10 zile de la data producerii lor.

(3) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. eliberează o decizie de completare și/sau modificare a autorizației de funcționare a societății de investiții.

(4) Societatea de investiții care este administrată de o S.A.I. notifică C.N.V.M. în termen de trei zile lucrătoare modificarea componenței Consiliului de administrație și transmite la C.N.V.M. documente corespunzătoare din care să rezulte respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 R.

Art. 135. -

Decizia prevăzută la art. 134 alin. (3) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al societății de investiții;

b) actul adițional la actul constitutiv al societății de investiții, în original sau în copie legalizată;

c) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 134 alin. (1) lit. b);

d) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată pentru modificările prevăzute la art. 134 alin. (1) lit. c) și d);

e) regulamentul de organizare și funcționare care va cuprinde proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 134 alin. (1) lit. d);

f) notă explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației sediilor secundare;

g) declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al societății de investiții de îndeplinire a condițiilor prevăzute de art. 30, pentru modificările prevăzute la art. 134 alin. (1) lit. d);

h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 136. -

(1) După obținerea autorizației prevăzute la art. 134 alin. (3) în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor în modul de organizare și funcționare a societății de investiții, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M., societatea de investiții are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage nulitatea absolută a autorizației acordate.

Art. 137. -

(1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 134 alin. (1), societatea de investiții notifică C.N.V.M., în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

(2) În cazul în care societatea de investiții deține atât sediu social, cât și sediu central, aceasta are obligația de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.

(3) C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 134 alin. (1) în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Secțiunea 3 Autorizarea modificării capitalului social

Art. 138. -

În scopul autorizării modificării capitalului social al societății de investiții ca urmare a emisiunii și răscumpărării de acțiuni pe parcursul unui an, societatea de administrare a investițiilor care o administrează sau societatea de investiții autoadministrată, depune anual la C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare și fără a mai fi necesară aprobarea adunării generale a acționarilor de modificare a capitalului social, o cerere de autorizare însoțită de următoarele documente, după caz:

a) hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de aprobare a situațiilor financiare;

b) rezultatele emisiunii și răscumpărării continue de acțiuni din cursul ultimului exercițiu financiar certificate de auditorul financiar;

c) actul adițional la actul constitutiv al societății, în original sau în copie legalizată;

d) dovada vărsării sumei cu care se majorează capitalul social în contul deschis în acest scop de societatea de investiții la o societate bancară;

e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Secțiunea 4 Autorizarea schimbării societății de administrare a
investițiilor sau depozitarului

Art. 139. -

(1) Societatea de investiții solicită C.N.V.M. autorizarea/avizarea schimbării societății de administrare a investițiilor/depozitarului în oricare din următoarele situații:

a) perioada pentru care a fost încheiat contractul de administrare/contractul de depozitare a expirat și nu se dorește reînnoirea lui;

b) contractul de administrare/contractul de depozitare a fost anulat sau reziliat;

c) societatea de administrare a investițiilor/depozitarul se află în procedură de dizolvare sau a fost declanșată procedura de faliment a acestuia;

d) retragerea de către C.N.V.M. a autorizației de funcționare a societății de administrare a investițiilor sau a avizului depozitarului sau retragerea de către BNR a autorizației de funcționare a depozitarului.

(2) Cererea de autorizare/avizare este depusă la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la apariția uneia dintre situațiile enumerate la alin. (1) și este însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar;

b) actul adițional la actele constitutive, în original sau în copie legalizată;

c) contractul de administrare/contractul de depozitare încheiat cu o nouă societate de administrare a investițiilor/depozitar autorizate/avizate de C.N.V.M.;

d) copie de pe hotărârea judecătorească de declanșare a procedurii dizolvării sau a falimentului în cazul prevăzut în alin. (1) lit. c);

e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 140. -

(1) În oricare dintre situațiile prevăzute la art. 139 alin. (1), referitoare la societatea de administrare a investițiilor, societatea de investiții poate decide să se autoadministreze.

(2) În acest caz, modificarea survenită este supusă autorizării C.N.V.M. prin depunerea unei cereri care este însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar;

b) actul adițional la actele constitutive, în original sau în copie legalizată;

c) toate documentele necesare pentru aprobarea modificărilor în vederea respectării prevederilor art. 119 lit. i), j), k), l) și o);

d) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IX Funcționarea societăților de investiții

Secțiunea 1 Admiterea acțiunilor emise de o societate de investiții
la tranzacționare pe o piață reglementată

Legea nr. 297/2004

"

Art. 99. -

(1) Societățile de investiții vor solicita, în mod obligatoriu, admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obținerii autorizației.

(2) Acțiunile unei societăți de investiții pot fi răscumpărate, în orice moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 81 și art. 91 alin. (2)."

Art. 141. -

După înregistrarea la ORC și obținerea autorizației de funcționare societățile de investiții inițiează și derulează oferta publică continuă de acțiuni în baza prospectului de emisiune autorizat de C.N.V.M.

Art. 142. -

(1) În termen de 90 de zile de la emiterea de către C.N.V.M. a autorizației, societatea de investiții este obligată să solicite admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Condițiile de admitere și tranzacționare pe o piață reglementată prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de reglementările și procedurile pieței reglementate respective sunt aplicabile și societăților de investiții.

Art. 143. -

(1) Consiliul de administrație al societății de investiții care se autoadministrează, respectiv societatea de administrare a investițiilor care administrează o societate de investiții, stabilește piața reglementată pe care se intenționează tranzacționarea acțiunilor societății de investiții și o specifică în prospectul de emisiune.

(2) Cererea de admitere la tranzacționare este formulată și adresată pieței reglementate de către consiliul de administrație sau de către societatea de administrare a investițiilor, după caz, în numele societății de investiții.

Art. 144. -

(1) Societatea de investiții autoadministrată sau societatea de administrare a investițiilor, dacă este cazul, va încheia un contract cu entitatea autorizată să presteze servicii de evidență a acționariatului, în condițiile legii.

(2) În situația în care nu este aprobată cererea de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată, formulată în conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, societatea de investiții are obligația de a solicita tranzacționarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 145. -

(1) Societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor, dacă este cazul comunică entității prevăzute la art. 144 toate informațiile și documentele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acțiuni.

(2) Entitatea ce ține evidența acționarilor informează periodic societatea de administrare a investițiilor (dacă este cazul) sau societatea de investiții care este structura acționariatului societății de investiții și, atunci când se realizează, deținerile care depășesc 10% din capitalul social al societății de investiții.

(3) De la data depunerii unei cereri de răscumpărare până la onorarea acesteia nu se pot efectua tranzacții având ca obiect acțiuni a căror răscumpărare a fost solicitată.

Art. 146. -

Nivelul capitalului social modificat ca urmare a emisiunii continue de acțiuni este notificat zilnic de către S.A.I. depozitarului și piețelor reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății de investiții.

Secțiunea 2 Adunarea generală a acționarilor

Legea nr. 297/2004

"

Art. 100. -

(1) Adunarea generală a acționarilor se va desfășura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, ale prezentei legi și ale reglementărilor C.N.V.M.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1211 din Legea nr. 31/1990, acționarii unei societăți de investiții pot vota și prin corespondență sau pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate. C.N.V.M. va emite reglementări privind această procedură.

(3) În situația în care votul este transmis prin poștă, convocatorul adunării generale a acționarilor va cuprinde întregul text al rezoluției propuse spre aprobare. Convocatorul trebuie publicat, cu cel puțin 30 de zile înaintea adunării generale a acționarilor și într-un cotidian de circulație națională.

(4) Voturile trimise prin poștă și anulate datorită nerespectării procedurii elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat, dar vor fi luate în calculul cvorumului adunării generale a acționarilor.

(5) Rezoluția supusă aprobării adunării generale a acționarilor va fi redactată și supusă votului, în timpul desfășurării adunării generale a acționarilor, în mod identic cu întregul text al rezoluției publicate, conform prevederilor alin. (2) și (3)."

Art. 147. -

Convocarea și desfășurarea AGA a societăților de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

Art. 148. - Doctrină (1)

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGA unei societăți de investiții personal, prin corespondență sau prin reprezentanți.

Art. 149. -

(1) Convocatorul AGA trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) denumirea emitentului;

b) data AGA, ora și locul de desfășurare a acesteia pentru prima, respectiv a doua convocare;

c) data de referință;

d) ordinea de zi;

e) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;

f) data limită și locul unde sunt depuse/primite procurile speciale, care sunt autentificate numai în cazul în care mandatarul nu este acționar;

g) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;

h) modalitatea de distribuire a documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, a buletinului de vot și a formularului de procură specială pentru reprezentarea în AGA precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;

i) data până la care acționarul își poate exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență;

j) indicarea adresei exacte unde sunt transmise voturile prin corespondență;

(2) Convocatorul este publicat cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării AGA, în modalitățile prevăzute de Legea nr. 31/1990 R, pe web-site-ul societății de investiții, al pieței reglementate pe care societatea de investiții este admisă la tranzacționare și al C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M., precum și în cotidianul național menționat în prospectul de emisiune al societății de investiții. Doctrină (1)

(3) Data de referință este ulterioară cu cel puțin cinci zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului AGA și este anterioară datei limită până la care se pot depune/primi procurile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență.

(4) Data începând cu care documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele buletinului de vot și formularele pentru procurile speciale sunt făcute disponibile, este anterioară cu cel puțin 12 zile datei de întrunire pentru prima dată a AGA.

(5) Data limită până la care pot fi înregistrate la societățile de investiții voturile prin corespondență este ulterioară cu cel puțin cinci zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative și este anterioară datei primei convocări a AGA cu cel puțin 48 de ore.

Art. 150. -

În cazul în care acțiunile emise de societatea de investiții sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, raportul privind hotărârea consiliului de administrație al societăților de investiții referitor la convocarea adunării generale a acționarilor este transmis către C.N.V.M. și piața reglementată în termen de maximum 24 de ore de la adoptarea hotărârii.

Art. 151. -

(1) Documentele prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. h) se pun la dispoziția acționarilor pe website-ul societății de investiții și la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de societățile de investiții și precizate în convocator. Acționarii societății de investiții pot obține, la cerere și contra cost, copii de pe documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA.

(2) Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor în conformitate cu prevederile alin. (1) nu depășesc costurile necesare multiplicării.

Art. 152. -

(1) În cazul în care pe ordinea de zi este inclusă alegerea administratorilor, data precizată în convocator începând cu care materialele informative, formularul buletinului de vot și al procurii speciale sunt disponibile este ulterioară datei limită pentru depunerea candidaturilor.

(2) Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii AGA cuprinde, în cazul alegerii administratorilor și descrierea procedurii de alegere a administratorilor.

Art. 153. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, acționarii unei societăți de investiții, îndreptățiți să participe la AGA, pot vota și prin corespondență sau pot fi reprezentați de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate.

(2) Procura specială trebuie să conțină:

1. datele de identificare ale acționarului societății de investiții și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total de acțiuni ale societății de investiții și la numărul total de drepturi de vot;

2. datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);

3. data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;

4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor datate anterior;

5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotrivă" sau "abținere";

6. numele în clar și semnătura autorizată a acționarului societății de investiții.

(3) Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societatea de investiții.

(4) Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Drepturile de vot conferite de procura specială sunt exercitate numai în maniera dorită de deținătorul de valori mobiliare.

(5) Persoana care reprezintă mai mulți deținători de valori mobiliare pe bază de procuri speciale (exemplarul 2) exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" și "abținere", fără a le compensa (de exemplu: la punctul x din ordinea de zi reprezintă: a) voturi "pentru"; b) voturi "împotrivă" și c) "abțineri". Voturile astfel exprimate sunt validate, pe baza exemplarului 3 al procurilor speciale, de către secretariatului adunării generale.

Art. 154. - Doctrină (1)

Consiliul de administrație al unei societăți de investiții are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot prin corespondență, astfel încât aceasta să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute.

Art. 155. - Doctrină (1)

(1) Consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate/S.A.I, după caz au obligația de a desemna persoanele ce se constituie într-o comisie responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) au obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

(3) Comisia constituită conform alin. (1) transmite voturile comisiei de numărare a voturilor, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, pentru acționarii care au votat prin corespondență, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate prin corespondență.

Art. 156. -

Deținerile acționarilor care au transmis buletinele de vot prin corespondență, cu respectarea procedurii stabilite de consiliul de administrație al societății de investiții/SAI după caz precum și ale acționarilor care participă direct sau prin reprezentanți la AGA sunt luate în calculul cvorumului necesar întrunirii adunării generale a acționarilor.

Art. 157. -

În momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții, voturile transmise prin corespondență sunt însumate odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul adunării generale a acționarilor.

Art. 158. - Doctrină (1)

(1) Buletinul de vot este redactat astfel încât acționarii să-și poată exprima votul "pentru", "împotriva" sau "abținere" pentru fiecare rezoluție aferentă punctelor înscrise pe ordinea de zi.

(2) Buletinele de vot transmise prin corespondență fără respectarea termenului stabilit în convocator sau a procedurii precizate la art. 154 sunt considerate nule de drept.

(3) Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calculul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

(4) Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

a) sunt ilizibile;

b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;

c) sunt exprimate condiționat.

(5) Responsabilitatea privind încadrarea în prevederile alin. (3) și alin. (4) revine comisiei constituite în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) și corespunzător hotărârii privind procedura de desfășurare a AGA.

CAPITOLUL X Investiții ce pot fi efectuate de un OPCVM

Legea nr. 297/2004

"

Art. 101. -

(1) Investițiile unui O.P.C.V.M. se efectuează exclusiv în:

a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125, din România sau dintr-un stat membru;

b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele constitutive ale societății de investiții, aprobate de C.N.V.M.;

c) valori mobiliare nou emise, cu condiția ca:

1. condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare, într-o bursă sau pe o altă piață reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca, alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele constitutive ale societății de investiții aprobate de C.N.V.M.;

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M și/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. a) și b), autorizate în state membre sau nemembre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu aceea prevăzută de legislația comunitară, iar cooperarea dintre C.N.V.M. și autoritatea competentă din statul de origine este suficient asigurată;

2. nivelul de protecție a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare prevederilor prezentei legi;

3. activitățile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a operațiunilor din perioada de raportare;

4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C., în care se intenționează să se investească, pot, în conformitate cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și A.O.P.C.;

e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru sau, în situația în care acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supuse unor reguli prudențiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;

f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată în sensul lit. a) și b) și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care O.P.C.V.M. poate investi, în conformitate cu obiectivele sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actele constitutive;

2. contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara pieței reglementate, sunt instituții, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin categoriilor aprobate de C.N.V.M.;

3. instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile, și pot fi, la inițiativa O.P.C.V.M., vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar;

g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a economiilor acestora, cu condiția ca acestea:

1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de un stat nemembru sau, în situația statelor federale, de unul dintre membrii componenți ai federației, sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b), sau

3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, în conformitate cu criteriile definite de legislația comunitară, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli considerate de C.N.V.M. ca fiind cel puțin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislația comunitară, sau

4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate al cărei capital și rezerve să se ridice la cel puțin 10.000.000 Euro, care își prezintă și își publică conturile anuale, conform legislației comunitare aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.

(2) Instrumentele pieței monetare la care se face referire la alin. (1) sunt lichide, iar valoarea lor poate fi determinată cu precizie în orice moment.

(3) Limitele cu privire la tipul de instrumente în care se va investi și ponderea maximă a investițiilor pentru o anumită categorie vor fi stabilite prin reglementări emise de C.N.V.M.

(4) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.P.C.V.M. se va realiza potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții.

(5) Atunci când un O.P.C.V.M. investește în titlurile altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de aceeași S.A.I. sau de către orice altă societate de care S.A.I. este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă, respectiva S.A.I. sau cealaltă societate nu poate percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiției O.P.C.V.M. în titlurile altor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. Un O.P.C.V.M. care investește un procent substanțial al activelor sale în alte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. va indica în prospectul său de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare, care pot fi percepute O.P.C.V.M. în cauză și celorlalte O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. în care intenționează să investească. În raportul său anual va indica comisionul maxim de administrare, perceput asupra activelor sale, cât și asupra activelor O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C. în care investește.

Art. 102. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 101:

a) un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101;

b) o societate de investiții poate achiziționa numai acele bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității sale;

c) un O.P.C.V.M. nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora.

(2) Un O.P.C.V.M. poate deține lichidități în numerar și în cont curent, temporar, și în limitele prevăzute prin reglementările C.N.V.M.

Art. 103. -

(1) S.A.I. și societatea de investiții autoadministrată trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, care să le permită:

a) să monitorizeze și să cuantifice, în orice moment, riscul asociat pozițiilor și influența acestora la profilul de risc general al portofoliului;

b) să asigure o evaluare corectă și independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate.

(2) S.A.I. și societatea de investiții trebuie să comunice C.N.V.M., în mod regulat, și în conformitate cu regulile detaliate pe care și le vor defini, tipurile de instrumente financiare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative și metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.

(3) C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să folosească tehnici și instrumente aferente valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare, în condițiile și limitele stabilite prin reglementări, cu condiția ca tehnicile și instrumentele respective să fie folosite pentru o administrare eficientă și prudențială a portofoliului său. Atunci când aceste operațiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, condițiile și limitele vor fi conforme prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor C.N.V.M.

(4) În nici o situație, operațiunile prevăzute la alin. (3) nu vor determina un O.P.C.V.M. să se abată de la obiectivele sale de investiții prevăzute în regulile fondului, actul constitutiv sau prospect.

(5) Un O.P.C.V.M. se va asigura de faptul că expunerea sa globală legată de instrumentele financiare derivate nu depășește valoarea totală a activului său net.

(6) Expunerea este calculată luându-se în considerare valoarea curentă a activului suport, riscul contrapărții, evoluția pieței și durata de timp rămasă până la lichidarea poziției.

(7) Un O.P.C.V.M. poate investi, ca parte a politicii sale investiționale și în limitele permise prin reglementările C.N.V.M. cu privire la investițiile în valori mobiliare și în instrumentele pieței monetare, în instrumente financiare derivate, cu condiția ca expunerea la risc a activului suport să nu depășească limitele agregate, stabilite prin reglementările C.N.V.M., în raport cu legislația comunitară."

Art. 159. -

(1) Un OPCVM nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. Un OPCVM nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.

(2) Expunerea la riscul de contraparte al unui OPCVM într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu poate depăși:

a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit de tipul celor menționate la art. 101 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, sau

b) 5% din activele sale, în alte cazuri.

(3) Limita de 5%, prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% sub condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute de un OPCVM în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale, să nu depășească, în nici un caz, 40% din valoarea activelor respectivului OPCVM. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.

(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), un OPCVM nu poate combina:

a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de o aceeași entitate,

b) depozitele constituite la aceeași entitate, sau/și

c) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate într-o proporție de peste 20% din activele sale.

(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, dacă valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare sunt emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul sau mai multe state membre.

(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă prin lege unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.

(7) Dacă un OPCVM deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor respectivului OPCVM.

(8) C.N.V.M. transmite Comisiei Europene lista categoriilor de obligațiuni specificate anterior și categoriile de emitenți autorizați, conform legislației și dispozițiilor privind supravegherea menționate în alin. (6), să emită obligațiuni conforme cu criteriile enunțate mai sus. Lista este însoțită de o notă care precizează statutul garanțiilor aferente.

(9) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% menționată la alin. (3).

(10) Limitele prevăzute la alin. (1)- (7) nu pot fi combinate. În consecință, deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)- (7) nu pot depăși, în nici un caz, totalul de 35% din activele unui OPCVM.

Societățile ce aparțin unui grup și care transmit raportări financiare consolidate în conformitate cu legislația comunitară și cu regulile contabile recunoscute pe plan internațional sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul articol.

Sunt permise investițiile cumulative în valori mobiliare și în instrumente ale pieței monetare în cadrul aceluiași grup până la o limită de 20%

Art. 160. -

(1) În condițiile respectării limitelor prevăzute la art. 163, limitele prevăzute la art. 159 pot fi depășite până la maximum 20% pentru deținerile de acțiuni și/sau de titluri de credit ale aceluiași emitent, atunci când, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, politica de investiții a OPCVM are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acțiuni sau pe titluri de credit care este recunoscut de autoritățile competente, pe următoarele baze:

a) structura indicelui este suficient de diversificată;

b) indicele este reprezentativ pentru piața la care se referă;

c) indicele este publicat într-un mod adecvat.

(2) C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei prevăzută la alin. (1) până la maximum 35% în cazul în care se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață, în special de pe piețele reglementate unde anumite valori mobiliare sau anumite instrumente ale pieței monetare dețin ponderea dominantă în indice. Deținerea până la această limită este permisă doar pentru un singur emitent.

Art. 161. -

(1) Prin derogare de la art. 159 alin. (5), C.N.V.M. poate autoriza un OPCVM să dețină, pe principiul dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia, de un stat nemembru sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre.

C.N.V.M. poate acorda o astfel de derogare doar dacă se consideră că nivelul de protecție al investitorilor în respectivul OPCVM este echivalent cu acela al investitorilor într-un OPCVM care respectă limitele prevăzute la art. 159.

Un astfel de OPCVM trebuie să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale.

(2) OPCVM la care se face referire la alin. (1) trebuie să menționeze expres în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, statul, autoritatea locală sau organismul public internațional care emite sau garantează valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare în care OPCVM intenționează să investească mai mult de 35% din activele sale.

(3) În plus, fiecare OPCVM la care se face referire la alin. (1) trebuie să includă în prospectele și materialele sale publicitare o prevedere expresă care să atragă atenția asupra autorizației obținute în condițiile prevăzute la alin. (2) și să indice statul, autoritatea locală și/sau organismul public internațional emitente de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare în care respectivul OPCVM intenționează să investească, sau a investit mai mult de 35% din activele sale.

Art. 162. -

(1) Un OPCVM poate deține titluri de participare ale unui alt OPCVM și/sau AOPC menționate la art. 101 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titlurile de participare ale aceluiași OPCVM respectiv 10% în titluri de participare ale aceluiași AOPC.

(2) Deținerea de titluri de participare emise de AOPC nu poate depăși, în total, 30% din activele respectivului OPCVM.

În situația în care un OPCVM deține titluri de participare ale altor OPCVM și/sau AOPC, C.N.V.M. poate aproba ca activele respective să nu fie obligatoriu combinate până la limitele prevăzute la art. 159.

Art. 163. -

(1) O societate de investiții sau o societate de administrare care acționează în legătură cu OPCVM-urile pe care le administrează, după caz poate deține o participație de maximum 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în AGA sau în consiliul de administrație. În cazul SAI, această limită se calculează cumulat pe toate OPCVM-urile pe care le administrează.

(2) Un OPCVM nu poate deține mai mult de:

a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;

b) 10% din obligațiunile unui emitent;

c) 25% din titlurile de participare ale unui OPCVM și / sau AOPC menționate la art. 101 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 297/2004;

d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent;

e) 10% din activele sale în valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau care sunt tranzacționate, cu acordul emitentului, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 102 lit. a) din Legea nr. 297/2004.

Limitele prevăzute la punctele b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă, valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței monetare, ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.

Art. 164. -

(1) Un OPCVM poate să dețină conturi curente și numerar în lei și în valută în valoare de maximum 5% din activul său. Această limită poate fi depășită, până la maximum 20%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) sumele provin din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu;

b) depășirea limitei nu se întinde pe o perioada mai mare de 30 zile.

(2) Prin excepție de la alin. (1), limita de 20% poate fi depășită până la maximum 60% cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare la respectivul OPCVM sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;

b) sumele depășind 20% sunt plasate la depozitar;

c) depășirea limitei de 20% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile.

(3) În condițiile alin. (1) sumele existente în conturi curente nu sunt luate în calculul limitei de expunere pe o bancă.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 104. -

(1) O.P.C.V.M. nu va fi obligat să respecte limitele stabilite prin reglementările C.N.V.M., în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activul său.

(2) Dacă limitele de deținere sunt depășite, din motive independente de controlul unui O.P.C.V.M. sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. și cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare."

Art. 165. -

(1) Depășirea limitelor de investiții ale unui OPCVM, în conformitate cu prevederile prezentului regulament se poate realiza sub condiția includerii de mențiuni cu privire la această depășire în prospectul de emisiune.

(2) Un OPCVM poate să depășească limitele de investiții menționate în prezentul regulament în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activul său cu condiția ca depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.

Art. 166. -

C.N.V.M. poate aproba ca un OPCVM să deroge de la prevederile art. 159- 162 timp de șase luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 167. -

Până la integrarea României în Uniunea Europeană, instrumentele financiare emise de statul român, autoritățile publice centrale și locale ale statului român sau instituțiile de credit care își au sediul în România au același regim cu cele emise de entități similare din statele membre.

CAPITOLUL XI Reguli privind transparența și publicitatea unui OPCVM

Secțiunea 1 Publicitatea fondurilor deschise de investiții

Legea nr. 297/2004

"

Art. 105. -

Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. este permisă numai în conformitate cu reglementările C.N.V.M. privind conținutul și structura materialului publicitar, cu scopul asigurării transparenței și corectitudinii informației.

Art. 106. -

Orice material publicitar trebuie să menționeze existența prospectelor, precum și modalitățile prin care acestea pot fi obținute."

Art. 168. -

(1) Prin material publicitar al unui OPCVM se înțelege orice informație sau document transmis prin orice mijloace, care are ca scop atragerea de investitori având impact asupra deciziei investiționale a acestora.

(2) Prin material informativ al unui OPCVM se înțelege orice informație sau document adresat unui investitor determinat în legătură cu relația contractuală existentă între SAI și acesta.

Art. 169. - Jurisprudență

(1) Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un OPCVM este permisă numai în condițiile respectării prevederilor prezentei secțiuni privind conținutul și structura materialului publicitar.

(2) S.A.I sau societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, transmite la C.N.V.M. orice material publicitar sau material informativ în legătură cu un OPCVM cu cel puțin șapte zile lucrătoare anterior publicării sale.

(3) Este interzisă publicarea de materiale publicitare înainte de publicarea prospectului de emisiune al OPCVM, autorizat de C.N.V.M.

(4) În cazul în care se constată că materialul publicitar sau materialul informativ a încălcat prevederile prezentei secțiuni, C.N.V.M. interzice publicarea materialului respectiv și solicită modificarea acestuia în sensul încadrării în prevederile legale.

Art. 170. -

Materialul publicitar respectă următoarele principii:

a) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar este formulat astfel încât să nu inducă în eroare investitorii;

b) informațiile cuprinse în materialele publicitare sunt clare, corecte și conforme cu cele cuprinse în prospectul de emisiune al OPCVM-ului;

c) orice material publicitar conține avertizarea "Citiți prospectul de emisiune înainte de a investi în acest fond/societate de investiții", indicându-se modalitatea de obținere a acestuia;

d) se indică sursele de proveniență a informațiilor conținute de materialele publicitare (date statistice, rezultatele activității de cercetare, alte surse);

e) formulările de genul "cea mai mare societate de administrare", "cel mai bun fond/societate de investiții" etc. nu sunt admise;

f) datele statistice publicate referitoare la performanțele anterioare ale OPCVM-ului vor fi aferente unei perioade de cel puțin un an, la data publicării. Pentru OPCVM-urile autorizate de mai puțin de un an, datele statistice publicate vor fi aferente unei perioade de cel puțin un semestru/trimestru/lună, după caz. Se adaugă obligatoriu următoarea declarație: "Performanțele anterioare ale fondului/societății de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare".

g) informațiile și mențiunile obligatorii sunt tipărite cu caractere de aceeași mărime.

Art. 171. -

Orice material publicitar elaborat și distribuit pentru un OPCVM conține cel puțin următoarele informații:

a) denumirea completă, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M. ale societății de administrare a investițiilor, dacă este cazul și ale OPCVM-ului;

b) sediul social și sediul central, după caz, numărul și data înscrierii în registrul C.N.V.M., adresa de website și de e-mail și numărul de telefon ale societății de administrare a investițiilor sau ale societății de investiții care se autoadministrează la care pot apela persoanele interesate pentru a solicita informații cu privire la modul în care pot obține prospectul de emisiune, formularul de subscriere și formularul de răscumpărare, precum și datele de identificare ale depozitarului.

Art. 172. -

În materialele publicitare sunt interzise:

a) estimări sau pronosticuri privitoare la realizările viitoare ale OPCVM-ului;

b) comparații între realizări și orice alte aspecte ale diferitelor OPCVM-uri;

c) utilizarea declarațiilor investitorilor anteriori, prezenți sau potențiali.

Art. 173. - Jurisprudență

(1) Publicitatea prin intermediul televiziunii se limitează la menționarea unor informații generale cu privire la OPCVM, ca de exemplu: denumirea OPCVM-ului și a societății de administrare a investițiilor, după caz, adresa, numărul de telefon, adresa de website și de e-mail, precum și obiectivele investiționale ale OPCVM, fără nici un element de natură să influențeze decizia investitorului. Spotul publicitar trebuie să conțină avertizarea "Citiți prospectul de emisiune înainte de a investi în acest fond/societate de investiții!" și să indice modalitatea de obținere a acestuia.

(2) Publicitatea prin intermediul radio se face cu respectarea prevederilor alin. (1).

Secțiunea 2 Reguli de transparență

Legea nr. 297/2004

"

Art. 107. -

(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, și societățile de investiții autoadministrate, trebuie să publice și să transmită către C.N.V.M., următoarele documente:

a) prospectele de emisiune;

b) prospectele simplificate;

c) raportul anual;

d) raportul semestrial;

e) rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitară a activului net, conform reglementărilor C.N.V.M.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt transmise gratuit, la cererea investitorilor. Toate rapoartele vor fi depuse la C.N.V.M., în termenele și condițiile stabilite prin reglementări.

(3) Rapoartele anuale și semestriale trebuie să fie publicate în următoarele termene, care încep să curgă de la sfârșitul perioadei la care acestea se referă:

a) 4 luni pentru raportul anual;

b) 2 luni pentru raportul semestrial.

(4) Rapoartele anuale și semestriale sunt furnizate gratuit, la cererea investitorilor în titluri de participare, și vor fi puse la dispoziția acestora, în locurile determinate și în condițiile specificate, sau prin alte mijloace aprobate de C.N.V.M., prevăzute în prospect și în prospectul simplificat.

(5) Raportul anual trebuie să conțină un bilanț sau o situație a activelor și pasivelor, un cont detaliat de venituri și cheltuieli pentru anul financiar, un raport asupra activităților din anul financiar curent, precum și alte informații semnificative, care să sprijine investitorii în aprecierea, în cunoștință de cauză, a activității O.P.C.V.M. și a rezultatelor acestuia, prevăzute în reglementările C.N.V.M.

(6) Raportul semestrial trebuie să includă informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M., emise cu respectarea legislației comunitare aplicabile.

Art. 108. -

Situațiile financiare și cele cu privire la operațiunile prevăzute în raportul anual trebuie să fie auditate de către auditori financiari, potrivit prevederilor art. 258."

Art. 174. -

(1) Societatea de administrare a investițiilor, pentru OPCVM-urile aflate în administrare, sau societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, întocmește, publică și transmite la C.N.V.M. raportul pentru primul semestru, raportul anual cuprinzând situația activelor și obligațiilor acestora, precum și situația detaliată a investițiilor, care au conținutul minim prevăzut la anexa nr. 10.

(2) Pe lângă conținutul minim prevăzut la alin. (1), raportul semestrial și anual conțin informații cu privire la:

a) veniturile din investiții;

b) alte venituri:

c) venitul net;

d) distribuția și venitul reinvestit;

e) modificări ale contului de capital;

f) aprecierea și deprecierea investiției;

g) alte modificări care au influențat activele și obligațiile fondului deschis de investiții pe perioada de raportare.

(3) Raportul anual este însoțit de situația financiară anuală întocmită în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor reglementate și supravegheate de C.N.V.M și este auditat de auditori financiari, membri ai C.A.F.R.

(4) Publicarea acestor rapoarte se face în Buletinul C.N.V.M. și pe website-ul societății de administrare a investițiilor/societății de investiții care se autoadministrează, după caz.

(5) În cotidianul național menționat în prospectul de emisiune al OPCVM-ului se publică, în termen de trei zile de la întocmirea rapoartelor, un anunț destinat investitorilor în care se menționează apariția acestora, precum și modalitatea în care se pot obține, la cerere, în mod gratuit.

(6) Rapoartele menționate la alin. (1) sunt transmise la C.N.V.M. și publicate după cum urmează:

a) raportul pentru primul semestru în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;

b) raportul anual în termen de patru luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.

(7) S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, întocmește și transmite la C.N.V.M. raportări săptămânale cu detalierea activelor, a numărului de investitori și a valorii activului net, pentru fiecare zi lucrătoare, pentru OPCVM-urile pe care le administrează, în forma prevăzută la anexa nr. 11, precum și situația detaliată a investițiilor întocmită conform anexei nr. 10, pentru ultima zi lucrătoare din săptămână. Aceste raportări sunt certificate de depozitarul respectivului OPCVM.

(8) C.N.V.M. poate solicita ori de câte ori consideră necesar, detalierea rapoartelor prevăzute la alin. (7), obligația S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează, după caz, fiind de a răspunde solicitării în termen de trei zile lucrătoare, urmând ca detalierea respectivă să fie certificată de depozitar.

CAPITOLUL XII Oferirea în România de titluri de participare ale OPCVM

Legea nr. 297/2004

"

Art. 109. -

(1) O.P.C.V.M. dintr-un stat membru poate oferi public titluri de participare în România, cu informarea prealabilă a C.N.V.M. și cu respectarea regulilor privind publicitatea, prevăzute la art. 105 și art. 106.

(2) Simultan, aceste O.P.C.V.M.-uri trebuie să transmită către C.N.V.M. următoarele documente:

a) un atestat emis de autoritățile competente din statul membru de proveniență, prin care să se certifice faptul că îndeplinește condițiile legislației naționale a acestuia, armonizată cu legislația comunitară.

b) regulile fondului sau actul constitutiv;

c) prospectul și prospectul simplificat;

d) ultimul raport anual și semestrial;

e) detalii cu privire la modalitățile de oferire a titlurilor de participare și la procedurile de plată către deținătorii de titluri de participare, de răscumpărare a unităților de fond și să prezinte informațiile pe care O.P.C.V.M. sunt obligate să le furnizeze.

(3) Un O.P.C.V.M. poate să înceapă să-și comercializeze titlurile de participare în România, în termen de 2 luni de la informarea prealabilă prevăzută la alin. (1), cu excepția cazului în care C.N.V.M. și autoritatea competentă din statul membru de origine stabilesc că modalitățile prevăzute pentru distribuirea titlurilor de participare nu sunt conforme cu prevederile alin. (1).

(4) O.P.C.V.M.-urile care distribuie titluri de participare în România trebuie să se supună legilor, reglementărilor și prevederilor administrative în vigoare, altele decât cele prevăzute de prezenta lege.

(5) Un O.P.C.V.M. care oferă titluri de participare în România poate utiliza aceeași denumire generică pe care o folosește în statul membru de origine. În cazul în care C.N.V.M. consideră că denumirea riscă să genereze confuzii, poate dispune ca aceasta să fie însoțită de o mențiune explicativă.

Art. 110. -

(1) Un O.P.C.V.M. care oferă titluri de participare în România trebuie să pună la dispoziția investitorilor și C.N.V.M., în conformitate cu procedurile aplicabile în țara de origine, prospectul și prospectul simplificat, regulile fondului sau actul constitutiv, actualizate, raportul anual și rapoartele semestriale.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) și la art. 109 trebuie furnizate în limbă română sau într-o limbă de circulație internațională, agreată de C.N.V.M.

Art. 113. -

(1) Un O.P.C.V.M. care distribuie titlurile de participare pe piața unui stat membru trebuie să se supună legilor, reglementărilor și prevederilor administrative în vigoare în acel stat, care nu intră în domeniile pe care le acoperă legislația aplicabilă O.P.C.V.M.

(2) Orice O.P.C.V.M. poate face publicitate titlurilor sale în statul membru în care acestea sunt distribuite, cu respectarea legislației naționale privind publicitatea.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) trebuie aplicate fără discriminare.

(4) În situațiile la care se face referire la alin. (1) - (3), O.P.C.V.M. trebuie, între altele, în conformitate cu legile, reglementările și prevederile administrative în vigoare în statul membru în care se distribuie titlurile, să ia măsurile necesare pentru a se asigura că facilitățile privind plățile către deținătorii de titluri, răscumpărarea titlurilor și transmiterea informațiilor pe care O.P.C.V.M. este obligat să le furnizeze, sunt disponibile și în acel stat."

Art. 175. -

(1) Un OPCVM dintr-un stat membru poate oferi public titluri de participare în România, cu respectarea prevederilor Titlului III, Capitolul V, Secțiunea a 7-a din Legea nr. 297/2004.

(2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, OPCVM-urile având sediul în statele membre vor putea distribui titluri de participare în România, fără eliberarea unei autorizații, în condiții de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de C.N.V.M. cu autoritățile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestei distribuiri se realizează în condițiile prevăzute în acordurile respective.

CAPITOLUL XIII Reguli de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de
participare emise de OPC din state membre și nemembre.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 110. -

(3) C.N.V.M. poate autoriza oferirea de titluri de participare ale O.P.C. dintr-un stat membru, care nu fac obiectul recunoașterii reciproce, stabilind condițiile relevante în raport cu legislația comunitară."

Art. 176. -

(1) OPC nearmonizate din statele membre și OPC din statele nemembre care intenționează să distribuie pe teritoriul României titluri de participare sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M., anterior începerii acestei activități.

(2) Cererea de înregistrare este întocmită de reprezentantul legal al societății de administrare a investițiilor sau, după caz, de reprezentantul legal al OPC care se autoadministrează și este însoțită de următoarele documente:

a) actele constitutive ale OPC cu personalitate juridică, respectiv documentele de constituire ale OPC fără personalitate juridică însoțite de un atestat emis de autoritatea competentă din statul de origine al OPC prin care să se certifice că aceste acte sunt cele autorizate și în vigoare;

b) ultimul prospect de emisiune autorizat de autoritatea competentă din statul de origine și un atestat emis de aceasta prin care să se certifice că acesta este ultimul prospect autorizat, în cazul în care acesta face obiectul autorizării și controlului preventiv în statul de origine;

c) un document informativ destinat publicului care conține modul în care se face emisiunea, cumpărarea și răscumpărarea de titluri de participare în România, alte elemente de identificare ale OPC respectiv, acesta fiind anexat la prospectul de emisiune care este publicat în România;

d) ultimele raportări semestriale și anuale publicate;

e) o notă de informare privind modul de organizare a oferirii de titluri de participare în România și modul în care se asigură respectarea drepturilor patrimoniale ale deținătorilor de titluri de participare rezidenți în România, precum și alte aspecte tehnice legate de modul de funcționare;

f) lista entităților însărcinate cu distribuirea de titluri de participare în România precum și contractele încheiate cu acestea de către SAI sau de către OPC autoadministrat, după caz;

g) informații privind modalitatea adoptată (cotidianele naționale) pentru publicarea valorii unitare a activului net, valoarea totală a activului net, numărul de investitori, precum și alte informații;

h) adresă din partea autorității competente din statul unde este autorizat respectivul OPC din care să reiasă prevederile legale aplicabile privind protecția investitorilor, dacă este cazul;

i) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(3) Documentele menționate la punctele a), b), c) și e) sunt însoțite de traducerea legalizată a acestora în limba română.

(4) Distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul României de către OPC din statele nemembre se poate efectua numai dacă C.N.V.M. încheie un acord de cooperare cu autoritatea competentă din statul de origine al respectivului OPC, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2004 privind societățile de servicii de investiții financiare, și sub condiția înființării unei sucursale în România.

CAPITOLUL XIV Libera circulație a serviciilor

Secțiunea 1 Societăți de administrare a investițiilor autorizate de C.N.V.M.

Legea nr. 297/2004

"

Art. 111. -

S.A.I. pot desfășura activități de administrare a investițiilor:

a) într-un stat membru, în conformitate cu prevederile art. 112;

b) într-un stat nemembru, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile.

Art. 112. -

(1) S.A.I.-urilor menționate la art. 111 lit. a) li se aplică corespunzător prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (4), art. 39 și art. 40 alin. (1) - (3).

(2) Societăților de administrare din statele membre li se aplică corespunzător prevederile art. 41 și art. 42.

(3) Societăților de administrare din statele nemembre li se aplică corespunzător prevederile art. 43.

(4) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea prezentei secțiuni."

Art. 177. -

S.A.I, persoane juridice române, pot desfășura activități de administrare a investițiilor în statele membre, în baza deciziei de autorizare eliberată de C.N.V.M.:

a) prin înființarea unei sucursale în condițiile prevăzute la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

b) prin acces direct, în temeiul liberei circulații a serviciilor, în condițiile prevăzute la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Art. 178. -

În exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere și control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilă a autorității competente din statul membru gazdă, să efectueze inspecții la sediul sucursalelor S.A.I. înființate într-un stat membru.

Secțiunea 2 Societăți de administrare a investițiilor din statele membre

Art. 179. -

(1) S.A.I din statele membre pot desfășura în România activitățile de administrare prevăzute în autorizația eliberată de autoritatea competentă din statul membru de origine, fie prin înființarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulații a serviciilor, în condițiile prevăzute la art. 112 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) SAI din statele membre și sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M.

Art. 180. -

(1) C.N.V.M. urmărește respectarea de către sucursalele S.A.I. din statele membre înființate în România a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament privind regulile de conduită și poate să verifice, să adopte măsuri și să solicite modificările necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor de mai sus, în legătură cu operațiunile de administrare a investițiilor efectuate pe teritoriul României.

(2) Autoritatea competentă din statul membru de origine a S.A.I care a înființat o sucursală pe teritoriul României, poate, în exercitarea responsabilităților sale și cu informarea prealabilă a C.N.V.M., să efectueze inspecții la sediul acelei sucursale.

Art. 181. -

(1) În vederea întocmirii unor situații statistice, S.A.I. care au înființat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfășurată în cadrul acelor sucursale.

(2) Sucursalele S.A.I din statele membre, înființate în România, au obligația să furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informațiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a cerințelor prudențiale și a regulilor de conduită conform art. 180 alin. (1).

Secțiunea 3 Sucursalele S.A.I. din statele nemembre

Art. 182. -

(1) Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către o S.A.I dintr-un stat nemembru se efectuează în condițiile prevăzute de art. 112 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

(2) În vederea obținerii autorizației, anterior înregistrării la ORC, S.A.I din statul nemembru transmite la C.N.V.M., o cerere însoțită de documentația care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 297/2004, după cum urmează:

a) autorizația eliberată de autoritatea competentă din statul de origine;

b) actul constitutiv al societății;

c) prezentarea structurii acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică;

d) adeverință de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:

1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în același stat cu autoritatea competentă emitentă a autorizației;

2. obiectul de activitate, similar serviciilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 297/2004;

3. capitalul inițial al societății care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului inițial minim prevăzut la art. 57 din Legea nr. 297/2004;

4. certificarea faptului că societatea a fost auditată de către un auditor financiar la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și a faptului că aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii doi ani;

e) regulamentul de organizare și funcționare al sucursalei și procedurile interne care asigură respectarea prevederilor prezentului regulament;

f) actele care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului sucursalei;

g) planul de afaceri care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operațiunilor ce urmează să fie desfășurate, conducerea sucursalei, structura organizatorică cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiții și planul de finanțare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investiției;

h) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, depuse în termenul de valabilitate al acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru conducătorii sucursalei;

i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relația cu C.N.V.M. și pentru reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern;

j) documentele prevăzute la art. 34 pentru autorizarea a cel puțin unui reprezentant al compartimentului de control intern;

k) schema de compensare care asigură compensarea investitorilor pentru activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții;

l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectării cerințelor de autorizare.

Art. 183. -

(1) C.N.V.M. decide cu privire la autorizarea sucursalei unei S.A.I. dintr-un stat nemembru în condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2) - (8) din Legea nr. 297/2004.

(2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., sucursala poate începe activitatea de administrare a portofoliului individual de investiții la data acordării autorizației, sub condiția prezentării la C.N.V.M. a dovezii privind deținerea calității de membru al Fondului.

(3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., dovada calității de membru al respectivei scheme de compensare este depusă împreună cu datele de identificare ale acesteia și cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investițiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea și documentația aferentă autorizării sucursalei.

(4) După autorizare, sucursala are obligația să notifice C.N.V.M., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora, orice modificare a condițiilor și/sau a documentației care au stat la baza acordării autorizației și să solicite autorizarea/retragerea autorizației reprezentanților compartimentului de control intern în cazul înlocuirii acestora.

Art. 184. -

S.A.I. din România autorizate de C.N.V.M. pot desfășura activități de administrare a investițiilor într-un stat nemembru numai în situația în care C.N.V.M. a încheiat un acord de cooperare cu autoritatea competentă din statul nemembru de origine, în conformitate cu prevederile Titlului VI, Capitolul II din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiții financiare și cu prevederile Titlului IV din Regulamentul nr. 14/2004 privind piețele reglementate și sisteme alternative de tranzacționare, precum și sub condiția înființării unei sucursale în respectivul stat nemembru.

TITLUL V ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV, ALTELE DECÂT O.P.C.V.M.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Legea nr. 297/2004

"

Art. 114. -

(1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice și care se constituie sub forma:

a) fondurilor închise de investiții, care sunt înființate pe bază de contract de societate civilă și care au obligația de a răscumpăra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituire;

b) societățile de investiții de tip închis care sunt înființate prin act constitutiv emit un număr limitat de acțiuni și sunt tranzacționate pe o piață.

(2) A.O.P.C. prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. și să respecte regulile prevăzute în prezentul capitol.

(3) A.O.P.C. înregistrate la C.N.V.M. vor încredința activele spre păstrare unui depozitar, în conformitate cu prevederile capitolului IV al prezentului titlu.

(4) Prevederile art. 64, art. 65 alin. (2), art. 68, art. 70 lit. b)-d), art. 72, art. 74 și art. 82 se vor aplica corespunzător A.O.P.C.

(5) Se interzice A.O.P.C. să ofere public titluri de participare, dacă nu respectă prevederile alin. (2).

Art. 115. -

(1) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare și care sunt administrate de o S.A.I. se supun prevederilor art. 114 alin. (2).

(2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare și care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investiții, conduită în afaceri și transparență.

(3) Documentele emise de A.O.P.C., prevăzute la alin. (2), trebuie să conțină în mod expres un avertisment cu privire la faptul că acestor organisme nu le sunt aplicabile dispozițiile prezentului titlu.

(4) A.O.P.C. menționate la alin. (2), care sunt tranzacționate pe o piață reglementată, sunt supuse prevederilor titlului VI.

Art. 116. -

(1) C.N.V.M. va emite reglementări specifice fiecărui tip de A.O.P.C., cu privire la:

a) conținutul minim al documentelor de constituire;

b) investițiile permise și limitările aplicabile acestora;

c) valoarea de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu de participare, după caz, sau/și valoarea investiției individuale a unui investitor;

d) regulile de tranzacționare a titlurilor de participare;

e) cerințe privind calificarea, experiența profesională și integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. autoadministrat.

(2) C.N.V.M. va emite reglementări comune fondurilor închise de investiții și societăților de investiții de tip închis, cu privire la:

a) obligațiile de transparență, informare și raportare;

b) regulile de conduită;

c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre și nemembre;

d) modalitatea de calcul al valorii activului net."

Art. 185. - Jurisprudență

(1) AOPC înregistrate la C.N.V.M, se încadrează în următoarele categorii:

a) AOPC destinate investitorilor calificați reprezentând entități autorizate să opereze pe piețe financiare în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 15 lit. a) din Legea nr. 297/2004, constituite prin atragere în mod privat a resurselor financiare și cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 10.000 RON (100.000.000 ROL); Jurisprudență

b) AOPC destinate investitorilor calificați menționați la art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004, constituite prin atragere în mod privat a resurselor financiare și cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 2 milioane RON (20 miliarde ROL);

c) AOPC cu o politică de investiții permisivă constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare și cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 1.000 RON (10.000.000 ROL);

d) AOPC cu o politică de investiții diversificată constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare și cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 2.000 RON (20.000.000 ROL); Jurisprudență

e) alte categorii de AOPC stabilite de C.N.V.M. prin reglementări proprii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Categoriile de AOPC menționate la alin. (1) lit. a) și b) nu pot avea un număr de investitori mai mare de 100.

(3) Categoriile de AOPC menționate la alin. (1) lit. c) și d) care se constituie în mod privat nu pot avea un număr de investitori mai mare de 500.

(4) AOPC menționate la alin. (1) lit. c) și d) constituite în mod privat care, ulterior constituirii, atrag în mod public resurse financiare sau care ajung la un număr de investitori mai mare de 500 vor fi considerate în categoria de AOPC care intenționează să atragă în mod public resurse financiare având obligația respectării cerințelor impuse pentru acestea din urmă.

(5) AOPC care nu au obligația înregistrării la C.N.V.M. dar care, ulterior constituirii, atrag în mod public resurse financiare sau care depășesc 500 de investitori intră sub incidența prevederilor prezentului regulament având obligația respectării cerințelor prevăzute de acesta corespunzătoare categoriei de AOPC în care se încadrează în conformitate cu alin. (1).

(6) AOPC prevăzute la alin. (4) și alin. (5) care, ulterior înregistrării la C.N.V.M., se înscriu la tranzacționare pe o piață reglementată sau se tranzacționează, la cererea lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi ținute să respecte o valoare nominală minimă a titlului de participare după cum urmează:

a) AOPC cu o politică de investiții permisivă, o valoare nominală minimă a titlului de participare de 200 RON (2.000. 000 ROL);

b) AOPC cu o politică de investiții diversificată, o valoare nominală minimă a titlului de participare de 500 RON (5.000.000 ROL).

CAPITOLUL II Dispoziții comune AOPC

Secțiunea 1 Reguli de conduită

Art. 186. -

AOPC respectă regulile de conduită prevăzute la art. 47-48 ale prezentului regulament.

Secțiunea 2 Investițiile pe care le poate efectua un AOPC

Art. 187. - Jurisprudență

Investițiile unui AOPC pot fi efectuate în categoriile de active menționate la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 precum și în:

a) alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare: valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată, efecte de comerț (bilete la ordin, cambii);

b) valută, achiziționată pe piața internă, liber convertibilă, conform criteriilor B.N.R.;

c) active imobiliare.

Art. 188. -

AOPC cu o politică de investiții diversificată poate investi în toate categoriile de active menționate la art. 101 alin. (1) și art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, precum și în activele menționate la art. 187 lit. a) și b), cu întrunirea următoarelor condiții:

a) nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, neadmise la tranzacționare;

b) nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, menționate la art. 101 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute de un AOPC în fiecare dintre emitenții în care are dețineri de peste 40% să nu depășească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale;

c) nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I. această limită este de 40%;

d) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate depăși 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacției;

e) valoarea conturilor curente și a numerarului să se încadreze în maximum 10% din activele sale. Această limită poate fi depășită până la maximum 30% cu condiția ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depășirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Prevederile art. 164 alin. (2) cu privire la OPCVM se aplică în mod corespunzător în cazul AOPC cu o politică de investiții diversificată.

f) nu poate să constituie și să dețină depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeași bancă;

g) expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu poate depăși valoarea totală a activului său net;

h) nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare ale AOPC.

Art. 189. -

AOPC cu o politică de investiții permisivă poate investi în toate categoriile de active menționate la art. 101 alin. (1) și art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu respectarea următoarelor condiții:

a) nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, menționate la art. 101 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute de un AOPC în fiecare dintre emitenții în care are dețineri de peste 40% să nu depășească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale;

b) nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I. această limită este de 40%;

c) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate depăși 20% din activele sale, indiferent de contrapartea tranzacției;

d) valoarea conturilor curente și a numerarului să se încadreze în maximum 10% din activele sale. Această limită poate fi depășită până la maximum 30% cu condiția ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depășirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Prevederile art. 164 alin. (2) cu privire la OPCVM se aplică în mod corespunzător în cazul AOPC cu o politică de investiții permisivă.

e) nu poate să constituie și să dețină depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeași bancă;

f) expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu poate depăși valoarea totală a activului său net;

g) nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare ale AOPC.

Art. 190. -

(1) Un AOPC inclus în categoriile menționate la art. 185 alin. (1) lit. a) și b) poate investi în toate categoriile de active menționate la art. 187, limitele și politica de investiții a respectivului AOPC fiind detaliate în documentele de constituire ale AOPC respectiv.

(2) Un AOPC inclus în categoriile menționate la art. 185 alin. (1) lit. a) și b) nu poate deține mai mult de 20% din valoarea activelor sale într-un singur activ imobiliar. În scopul calculării acestei limite, proprietățile care au o destinație economică interconectată sunt considerate un singur activ imobiliar.

Art. 191. -

(1) Un AOPC cu o politică de investiții permisivă, respectiv un AOPC cu o politică de investiții diversificată nu poate efectua vânzări în lipsă.

(2) Un AOPC nu poate să investească în instrumente financiare emise de către S.A.I. care îl administrează.

Art. 192. -

Un AOPC poate să depășească limitele privind investițiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiția ca depășirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.

Secțiunea 3 Modalitatea de calcul al valorii activului net pentru AOPC
înființate pe bază de contract de societate civilă

Art. 193. -

Calculul valorii nete unitare a activelor unui AOPC înființat pe bază de contract de societate civilă se face lunar de către SAI, este certificat de către depozitar și se realizează după următoarea formulă:

Valoarea unitară a activului net la acea dată = Valoarea netă a activelor AOPC la acea dată
Număr total de unități de fond

Art. 194. -

Valoarea netă a activelor unui AOPC înființat pe bază de contract de societate civilă se calculează prin scăderea obligațiilor din valoarea totală a activelor:

Valoarea netă a activelor AOPC = Valoarea totală a activelor - Valoarea obligațiilor

Art. 195. -

Valoarea totală a activelor AOPC înființate pe bază de contract de societate civilă se calculează lunar, pentru ultima zi a lunii, însumându-se valoarea tuturor activelor evaluate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 196. -

Prevederile art. 106-108 aplicabile OPCVM se aplică în mod corespunzător și AOPC înființate pe bază de contract de societate civilă.

Secțiunea 4 Modalitatea de calcul al activului net pentru AOPC înființate
prin act constitutiv

Art. 197. -

Valoarea activului net al unui AOPC înființat prin act constitutiv se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a datoriilor respectivului AOPC și a veniturilor înregistrate în avans.

Art. 198. -

(1) Valoarea totală a activelor unui AOPC înființat prin act constitutiv se calculează lunar, precum și la orice alte termene impuse prin reglementările pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile AOPC respectiv, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:

a) activelor imobilizate compuse din:

1. imobilizări necorporale;

2. imobilizări corporale;

3. imobilizări financiare;

b) activelor circulante;

c) instrumentelor financiare derivate;

d) cheltuielilor înregistrate în avans.

(2) Valoarea totală a datoriilor unui AOPC se determină pe baza informațiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relații:

Valoarea unitară a activului net la acea dată = valoarea netă a activului la acea dată
numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, inclusiv acțiunile de trezorerie

Secțiunea 5 Reguli de evaluare a activelor AOPC

Art. 199. -

AOPC-urilor înființate pe bază de contract de societate civilă li se aplică corespunzător prevederile Secțiunii 1 a Cap. V al Titlului IV.

Art. 200. -

(1) Activele imobiliare incluse în activele unui AOPC înființat pe bază de contract de societate civilă inclus în categoriile menționate la art. 185 alin. (1) lit. a) și b) sunt evaluate de un evaluator independent.

(2) Un AOPC înființat pe bază de contract de societate civilă inclus în categoriile menționate la art. 185 alin. (1) lit. a) și b) nu poate cumpăra sau vinde active imobiliare fără ca acestea să fi fost evaluate în prealabil în condițiile menționate la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care AOPC înființate pe bază de contract de societate civilă cumpără sau vinde active imobiliare într-un interval de șase luni de la data unei evaluări anterioare efectuată în condițiile menționate la alin. (1), cu excepția situației apariției unui eveniment care poate produce o schimbare semnificativă a valorii imobilului respectiv.

Art. 201. -

(1) Achiziționarea sau vânzarea de active imobiliare în numele unui AOPC înființat pe bază de contract de societate civilă inclus în categoriile menționate la art. 185 alin. (1) lit. a) și b) nu se poate face la un preț care este semnificativ mai mare, respectiv mai mic decât cel determinat de către un evaluator independent.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situații excepționale, care trebuie specificate în documentele de constituire a AOPC respectiv.

(3) În situația înregistrării unei achiziții sau vânzări fără respectarea prevederilor alin. (1), această situație trebuie detaliată în raportul anual al respectivului AOPC, cu specificarea exactă a motivelor efectuării acelei tranzacții, a datei tranzacției, a contrapărții tranzacției, precum și a prețului contractului, exceptând cazurile menționate la alin. (2).

Art. 202. -

(1) Elementele menționate la art. 198 care se iau în calcul la determinarea valorii activului net în cazul AOPC înființate prin act constitutiv sunt evaluate și reflectate în activul net al AOPC respectiv la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cu excepțiile menționate la alin. (2) - (9).

(2) Evaluarea valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru și evidențiate în contabilitatea AOPC înființat prin act constitutiv ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând:

a) metoda prețului mediu ponderat calculat pentru ultimele 90 de zile, în cazul valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare tranzacționate în respectivul interval de timp;

b) metoda prețului mediu ponderat calculat de la data apariției unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acțiunii, distribuirea de acțiuni gratuite sau în alte situații de acest gen care influențează valoarea de piață a valorilor mobiliare sau instrumentelor pieței monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menționat la lit. a);

c) metodologia stabilită la alin. (3) pentru valorile mobiliare netranzacționate în intervalul de timp menționat la lit. a);

d) metodologia stabilită la alin. (8) pentru instrumentele pieței monetare netranzacționate în intervalul de timp menționat la lit. a).

(3) Evaluarea acțiunilor neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată din România deținute de un AOPC înființat prin act constitutiv la un emitent are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima situație financiară a acestuia, transmisă la M.F.P. În cazul instituțiilor de credit, baza de calcul este valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările transmise la B.N.R.

Metodologia de calcul este următoarea:

a) pentru dețineri ale AOPC înființat prin act constitutiv reprezentând peste 50% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea procentului respectiv de deținere a AOPC la capitalul propriu al emitentului;

b) pentru dețineri ale AOPC înființat prin act constitutiv, reprezentând între 33 - 50% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea unui procent de 85% la valoarea obținută ca urmare a aplicării ponderii respective de deținere a AOPC în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului;

c) pentru dețineri ale AOPC înființat prin act constitutiv, reprezentând între 5 - 33% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea unui procent de 75% la valoarea obținută ca urmare a aplicării ponderii respective de deținere a AOPC în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului;

d) pentru dețineri ale AOPC înființat prin act constitutiv reprezentând sub 5% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea obținută ca urmare a aplicării ponderii respective de deținere a AOPC din capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului.

(4) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net al AOPC înființat prin act constitutiv la valoarea zero, până la momentul finalizării procedurii respective.

(5) Acțiunile societăților comerciale din portofoliul AOPC înființat prin act constitutiv cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.

(6) În cazul deținerilor de acțiuni ale AOPC înființat prin act constitutiv la instituții de credit sau societăți de asigurare, asigurare-reasigurare, reasigurare, valoarea înscrisă în activul AOPC este valoarea calculată prin aplicarea ponderii deținute de AOPC respectiv în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului, indiferent de mărimea ponderii deținerii respective.

(7) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează printr-una din metodele menționate la art. 98 alin. (3) din prezentul regulament, metoda aleasă fiind menținută cel puțin un an.

(8) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru se efectuează prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data achiziției, menționată la art. 98 alin. (3) lit. b) din prezentul regulament.

(9) Depozitele bancare și certificatele de depozit se evaluează prin adăugarea dobânzii aferente practicată de banca respectivă cuvenită până la data pentru care se efectuează calculul la valoarea nominală a acestora, iar disponibilul în cont curent se evaluează pe baza soldului disponibil la data de calcul al activului net.

(10) Metoda prevăzută la art. 101 alin. (3) din prezentul regulament se aplică și pentru evaluarea titlurilor de participare ale OPCVM/AOPC netranzacționate pe o piață reglementată. Titlurile de participare ale OPCVM/AOPC tranzacționate pe o piață reglementată se evaluează conform prevederilor alin. (2) lit. a).

(11) Pentru raportarea AOPC înființat prin act constitutiv întocmită conform anexei nr. 16 din prezentul regulament, valorile mobiliare tranzacționate în ultimele 90 de zile, titlurile de participare ale OPCVM precum și instrumentele pieței monetare sunt considerate active circulante.

(12) Pentru raportarea AOPC înființat prin act constitutiv întocmită conform anexei nr. 16 din prezentul regulament, valorile mobiliare care nu au fost tranzacționate niciodată sau care nu au fost tranzacționate în ultimele 90 de zile, valorile mobiliare nou emise precum și alte valori mobiliare decât cele menționate anterior sunt considerate imobilizări financiare.

(13) Titlurile de participare ale AOPC sunt încadrate în categoria "active circulante" sau "imobilizări financiare", de către fiecare AOPC înființat prin act constitutiv pe baza propriei politici de investiții.

(14) Efectele de comerț sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, menționat în prezentul regulament.

Art. 203. -

Prevederile art. 100 se aplică în mod corespunzător și în cazul evaluării instrumentelor financiare derivate aflate în portofoliul unui AOPC înființat prin act constitutiv.

Secțiunea 6 Obligațiile de transparență, informare și raportare

Art. 204. -

(1) S.A.I. care administrează un AOPC, respectiv consiliul de administrație al unui AOPC care se autoadministrează întocmesc, transmit la C.N.V.M., publică într-un cotidian de circulație națională și pun la dispoziția investitorilor, prin publicare pe site-ul propriu și prin consultare la sediul social/sediile secundare rapoarte semestriale și anuale privind situația activelor și obligațiilor, în forma prezentată în anexa nr. 10, respectiv în forma prevăzută în anexa nr. 17, după caz.

(2) Raportul anual este însoțit de raportările contabile întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor reglementate și supravegheate de C.N.V.M. și este auditat de auditori financiari, membri ai C.A.F.R.

(3) Societățile de administrare a investițiilor unui AOPC, respectiv consiliul de administrație al unui AOPC care se autoadministrează întocmesc, transmit la C.N.V.M. și publică rapoarte cu privire la valoarea activului net calculată lunar, pentru ultima zi lucrătoare a lunii, certificată de depozitar în forma prezentată în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 16 în maximum 15 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea.

(4) Raportul semestrial și raportul anual menționate la alin. (1) sunt însoțite de situația detaliată a investițiilor pe perioada de raportare în forma prezentată în anexa nr. 10, respectiv în forma prevăzută în anexa nr. 17, după caz.

(5) Rapoartele menționate la alin. (1) sunt transmise la C.N.V.M. și publicate după cum urmează:

a) raportul pentru primul semestru în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;

b) raportul anual în termen de patru luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.

(6) Ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare, AOPC vor respecta cerințele de raportare stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAPITOLUL III AOPC care atrag în mod privat resurse financiare și care sunt
administrate de către o S.A.I.

Art. 205. -

(1) AOPC care atrage în mod privat resurse financiare și care este administrat de o S.A.I. are următoarele caracteristici:

a) se constituie pe bază de contract de societate civilă sau prin act constitutiv;

b) se înregistrează la C.N.V.M., după constituire;

c) întocmește reglementări interne care să definească obiectivele de investiții ale respectivului AOPC și stabilește proceduri de desfășurare a activității în vederea atingerii unor asemenea obiective.

(2) Este interzisă difuzarea către public a oricărui material publicitar de către AOPC care atrage în mod privat resurse financiare.

Art. 206. -

(1) În vederea înregistrării la C.N.V.M. societatea de administrare a investițiilor a respectivului AOPC, transmite la C.N.V.M. o cerere de înregistrare însoțită de următoarele documente:

a) contractul de societate civilă sau actul constitutiv, în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I. și/sau de investitorii AOPC;

b) contractul de administrare în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I. și de investitorii respectivului AOPC;

c) reglementările interne ale AOPC, semnate de reprezentantul legal al S.A.I. cu respectarea prevederilor contractului de societate civilă;

d) contractul de depozitare în original;

e) dovada achitării în contul C.N.V.M. a a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Conținutul minim al contractului de societate civilă este prevăzut în anexa nr. 15.

Art. 207. -

Reglementările interne ale unui AOPC care atrage în mod privat resurse financiare și care este administrat de o S.A.I. se întocmesc și se semnează de către reprezentantul legal al S.A.I. sau de către investitorii respectivului AOPC și conțin cel puțin următoarele prevederi:

a) denumirea AOPC;

b) informații privind SAI și depozitarul AOPC;

c) nivelul maxim al comisionului pe care AOPC îl poate plăti SAI sau depozitarului;

d) cheltuielile pe care le suportă AOPC;

e) obiectivele de investiții ale AOPC și procedurile de desfășurare a activității, în vederea atingerii lor;

f) descrierea titlurilor de participare, a drepturilor și obligațiilor pe care le conferă deținătorilor;

g) condițiile de emitere și răscumpărare a titlurilor de participare la AOPC;

h) durata AOPC;

i) metoda de calcul al valorii activului net al AOPC;

j) procedura pentru fuziunea, transformarea, dizolvarea și lichidarea AOPC.

(2) Investitorii ulterior atrași devin parte a contractului de societate civilă/actului constitutiv și își asumă prevederile reglementărilor interne ale AOPC.

Art. 208. -

(1) Modificările intervenite la documentele depuse la momentul înregistrării unui AOPC care atrage în mod privat resurse financiare și care este administrat de o S.A.I. sunt notificate în prealabil C.N.V.M, înaintea aplicării acestora.

(2) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite, S.A.I le transmite o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data notificării lor către C.N.V.M.

(3) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite, SAI are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzută la alin. (2). Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 209. -

Prevederile Capitolului IV Secțiunea 4, Capitolului V Secțiunile 2-4 și ale art. 224 alin. (2) din prezentul Titlu se aplică corespunzător și AOPC care fac obiectul prezentului capitol.

CAPITOLUL IV Fonduri închise de investiții care atrag în mod
public resurse financiare

Secțiunea 1 Constituirea fondurilor închise de investiții care atrag în mod
public resurse financiare

Legea nr. 297/2004

"

Art. 117. -

(1) Fondurile închise de investiții înregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I.

(2) Prevederile art. 89 și art. 90 se vor aplica corespunzător fondurilor închise de investiții."

Art. 210. -

(1) Fondurile închise de investiții menționate la art. 114 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 se constituie prin oferirea publică a unui număr limitat de unități de fond, pe o perioadă determinată de timp, pe baza unui contract de societate civilă, în temeiul prevederilor aplicabile din Codul civil.

(2) Inițiativa constituirii unui fond închis de investiții aparține exclusiv S.A.I.

(3) Oferirea unităților de fond ale unui fond închis de investiții se poate face numai după înregistrarea acestui fond la C.N.V.M., cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

(4) Perioada de derulare a ofertei publice inițiale este de maximum 120 zile de la data înregistrării la C.N.V.M. a fondului închis de investiții.

Art. 211. -

(1) Documentele fondului închis de investiții stabilesc în mod clar:

a) perioada ofertei publice inițiale;

b) datele exacte la care se pot răscumpăra titlurile de participare deținute sau stabilirea anumitor perioade, determinate cu exactitate. În acest sens, documentele fondului pot prevedea un număr maxim de titluri de participare care pot fi răscumpărate la anumite date.

(2) Documentele fondului închis de investiții pot prevedea și derularea unor oferte ulterioare de titluri de participare. Durata maximă a unei astfel de oferte este de maximum 30 de zile.

Secțiunea 2 Înregistrarea fondurilor închise de investiții care atrag
în mod public resurse financiare

Art. 212. - Jurisprudență

(1) În vederea înregistrării în Registrul C.N.V.M. a unui fond închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice, societatea de administrare a fondului închis de investiții depune la C.N.V.M. o cerere însoțită de următoarele documente: Jurisprudență

a) contractul de societate civilă în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I.;

b) prospectul de emisiune în original, semnat de reprezentantul legal al S.A.I.;

c) contractul încheiat cu un depozitar care respectă prevederile Capitolului IV al Titlului III din Legea nr. 297/2004, în copie;

d) contractul de distribuire a unităților de fond, dacă este cazul, în copie;

e) modelul formularului de subscriere și de răscumpărare a unităților de fond;

f) modelul certificatului de investitor menționat la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;

g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul înregistrării fondului închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice și juridice sunt supuse avizării C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a acestora. Jurisprudență

(3) În vederea informării investitorilor cu privire la modificările intervenite, S.A.I. publică o notă de informare cu privire la acestea în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data avizării lor de către C.N.V.M.

(4) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite, SAI are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzută la alin. (3). Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 213. -

După înregistrarea în Registrul C.N.V.M., fondul închis de investiții poate oferi public unitățile de fond în condițiile menționate în prospectul de emisiune.

Secțiunea 3 Conținutul și forma prospectului de emisiune

Art. 214. -

(1) Prospectul de emisiune respectiv contractul de societatea civilă al fondului închis de investiții are conținutul minim prevăzut la anexa nr. 12, respectiv anexa nr. 13.

(2) Prevederile art. 91 alin. (3) - (5) și ale art. 92 se aplică corespunzător și fondurilor închise de investiții care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice.

(3) Contractul de societate civilă al unui fond închis de investiții reprezintă un contract cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin subscrierea de unități de fond.

Secțiunea 4 Emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale fondului
închis de investiții care atrage în mod public resurse financiare

Art. 215. -

(1) Emisiunile ulterioare ale fondurilor închise de investiții se fac pentru un număr limitat de unități de fond și sunt desfășurate pe o perioadă determinată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Ele presupun întocmirea unui nou prospect de emisiune, actualizat, având conținutul menționat în anexa nr. 12 ce este notificat C.N.V.M. anterior inițierii ofertei de subscriere, în situația în care au intervenit modificări față de conținutul prospectului întocmit anterior.

(2) Emisiunea și răscumpărarea unităților de fond se face în conformitate cu documentele constitutive ale fondului și cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 216. -

(1) În vederea răscumpărării unităților de fond, investitorii depun o cerere de răscumpărare la data, respectiv în perioada, stabilite în documentele de constituire ale fondului în care se poate face această răscumpărare.

(2) Prețul de răscumpărare este prețul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din ultima valoare unitară a activului net calculată de S.A.I. și certificată de depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune) și orice alte taxe legale.

(3) Cererea de răscumpărare este onorată în maximum 15 zile de la data depunerii ei.

Art. 217. -

(1) Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare pot fi exprimate în lei sau în valută, cu respectarea reglementărilor B.N.R. privind regimul valutar, precum și a prevederilor altor reglementări incidente ale C.N.V.M. și/sau B.N.R. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului.

(2) În situația în care unitățile de fond sunt denominate în valută convertibilă trebuie îndeplinite următoarele condiții:

a) activul net al fondului este calculat în valuta respectivă, folosind criteriile de evaluare din prezentul regulament;

b) distribuitorii fondului trebuie să fie societăți de servicii de investiții financiare care au în obiectul de activitate prestarea serviciilor de schimb valutar și respectă reglementările BNR cu privire la aceste servicii sau instituții de credit/sucursale ale unei instituții de credit autorizate de B.N.R să desfășoare servicii de schimb valutar, în vederea respectării reglementărilor B.N.R. privind regimul valutar.

(3) În cazul în care activul fondului este exprimat în lei iar unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru calculul în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. pentru ziua pentru care se efectuează calculul.

(4) În situația în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu stabilește curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denominat elementul de activ, și cursul euro/rol comunicat de B.N.R. valabil pentru ziua pentru care se efectuează calculul.

Art. 218. -

(1) Titlurile de participare ale unui fond închis de investiții pot fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare. În prospectul de emisiune se precizează momentul depunerii cererii în vederea admiterii la tranzacționare și denumirea pieței pe care se intenționează admiterea.

(2) Demersurile în vederea admiterii la tranzacționare a titlurilor de participare emise de un fond închis de investiții sunt făcute de către S.A.I.

CAPITOLUL V Societăți de investiții de tip închis care atrag în mod
public resurse financiare

Secțiunea 1 Înregistrarea societăților de investiții de tip închis
care atrag în mod public resurse financiare

Legea nr. 297/2004

"

Art. 118. -

O societate de investiții de tip închis înregistrată la C.N.V.M. este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administrație.

Art. 119. -

(1) Societăților de investiții de tip închis li se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (3), art. 99 alin. (1) și art. 100.

(2) Societățile de investiții de tip închis își pot răscumpăra propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și cu respectarea reglementărilor C.N.V.M."

Art. 219. -

(1) Societatea de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice emite acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, de o valoare egală.

(2) Societatea de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice se constituie pe baza subscripției publice a unui număr limitat de acțiuni în condițiile Legii nr. 31/1990 R și ale prezentului regulament.

(3) Subscripția publică de acțiuni ale societății de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice se realizează în baza unui prospect de emisiune avizat de către C.N.V.M.

(4) Prospectul de emisiune în formă autentică este întocmit de către S.A.I în cazul societății de investiții de tip închis administrată sau de membrii fondatori ai societății de investiții de tip închis care se autoadministrează în forma prevăzută de anexa nr. 14.

(5) Prevederile art. 93 alin. (3) și (4), art. 94 și art. 95 se aplică în mod corespunzător și societăților de investiții care atrag public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice.

(6) În funcție de tipul de AOPC în care se încadrează, societățile de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice au o valoare nominală minimă a titlului de participare în conformitate cu prevederile art. 185.

Art. 220. -

Odată cu transmiterea spre avizare a prospectului de emisiune, membrii fondatori sau S.A.I, după caz, prezintă la C.N.V.M. documente care să cuprindă informații referitoare la:

a) membrii fondatori, persoane juridice:

1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de ORC, pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

2. menționarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;

3. structura acționarilor semnificativi sau asociaților, până la nivelul persoanelor fizice; Prin structură a acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor/asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor semnificativi ai societății de investiții de tip închis;

4. ultima situație financiară anuală și după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administrația financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;

b) membrii fondatori, persoane fizice:

1. copia actului de identitate;

2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original.

Art. 221. -

(1) În cazul aprobării cererii, C.N.V.M. emite avizul pentru aprobarea prospectului de emisiune.

(2) În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. emite o decizie motivată pe care o transmite solicitantului, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia.

Art. 222. -

(1) Prospectul de emisiune avizat de către C.N.V.M. este depus la ORC în vederea autorizării publicării lui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R.

(2) Perioada de subscripție publică este precizată în prospectul de emisiune, dar nu poate depăși 120 zile.

Art. 223. -

În termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripției, membrii fondatori convoacă adunarea constitutivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R și fac demersurile pentru înregistrarea la C.N.V.M. a societății de investiții de tip închis.

Art. 224. -

(1) Înregistrarea societății de investiții de tip închis la C.N.V.M. se face în baza unei cereri, însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar de constituire a societății și aprobarea actului constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R;

b) rezultatele subscripției publice;

c) actul constitutiv al societății, autentificat, în original;

d) încheierea judecătorului delegat de pe lângă ORC prin care se autorizează constituirea societății și se dispune înregistrarea acesteia, în copie;

e) certificatul de înregistrare la ORC în copie legalizată;

f) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d), pentru membrii consiliului de administrație al societății de investiții de tip închis care se autoadministrează și pentru conducătorii acesteia;

g) listă cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanții societății de investiții de tip închis în relația cu C.N.V.M.;

h) contractul de administrare, în original și în formă autentică, încheiat de către societatea de investiții cu o societate de administrare a investițiilor, autorizată de C.N.V.M., în cazul în care societatea de investiții de tip închis nu se autoadministrează;

i) contractul de depozitare, în original și în formă autentică, încheiat între societatea de administrare a investițiilor sau societatea de investiții de tip închis, după caz, și depozitar;

j) prospectul de emisiune dacă acesta a fost modificat;

k) reglementările interne ale societății de investiții de tip închis care se autoadministrează, în original, semnate de membrii Consiliului de administrație, având conținutul minim prevăzut la art. 43;

l) documentele prevăzute la art. 34, în cazul societății de investiții de tip închis care se autoadministrează;

m) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) Prevederile art. 18 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului de administrație și conducătorilor unui AOPC care se autoadministrează.

(3) Prevederile Capitolului V, Titlul II se aplică în mod corespunzător și societăților de investiții de tip închis înregistrate la C.N.V.M.

(4) Pentru încheierea contractului de administrare în cazul unei societăți de investiții de tip închis care nu se autoadministrează, precum și pentru urmărirea modului de derulare a acestuia, AGA își poate numi reprezentanți, alege cenzori sau poate constitui comisii specializate cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 R.

Art. 225. -

Cererea de înregistrare în Registrul C.N.V.M. a unei societăți de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice este întocmită de către reprezentantul legal al societății de administrare a investițiilor respectiv de către persoana împuternicită să reprezinte acționarii societății de investiții de tip închis, în cazul societății de investiții de tip închis care se autoadministrează.

Art. 226. -

În cazul aprobării cererii, C.N.V.M. emite un aviz de înregistrare a societății de investiții de tip închis în Registrul C.N.V.M. care este transmis societății de investiții de tip închis/societății de administrare, după caz.

Art. 227. -

(1) În cazul respingerii cererii de înregistrare, C.N.V.M. emite o decizie motivată pe care o transmite societății de investiții de tip închis/societății de administrare a investițiilor, după caz.

(2) În situația prezentată la alin. (1), avizul emis anterior de către C.N.V.M. pentru prospectul de emisiune își pierde valabilitatea.

Secțiunea 2 Conținutul minim al actului constitutiv al unei societăți de investiții
de tip închis care atrage în mod public resurse financiare

Art. 228. -

(1) Actul constitutiv al societății de investiții de tip închis este întocmit în conformitate cu prevederile generale ale Legii nr. 31/1990 R și cu cele ale prezentului regulament.

(2) În afara conținutului minim prevăzut de Legea nr. 31/1990 R, actul constitutiv al societății de investiții de tip închis cuprinde cel puțin mențiuni cu privire la:

a) emisiunea, deținerea și vânzarea acțiunilor;

b) modalitatea de calcul al activului net;

c) reguli prudențiale privind politica de investiții;

d) condiții de înlocuire a depozitarului și reguli de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații;

e) reguli privind remunerarea administratorilor și dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situația unei societăți de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare și care nu se autoadministrează;

f) identitatea, cerințele privind calificarea, experiența profesională și integritatea membrilor organelor de conducere.

(3) Modificările intervenite la documentele depuse în vederea înregistrării în Registrul C.N.V.M. intră în vigoare după avizarea acestora de către C.N.V.M. și înregistrarea lor la ORC. Înregistrarea modificărilor respective la Oficiul Registrului Comerțului se face după avizarea acestor modificări de către C.N.V.M.

(4) În termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor menționate la alin. (3), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizării de către C.N.V.M., societatea de investiții de tip închis are obligația de a transmite la C.N.V.M., copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.

Secțiunea 3 Funcționarea societăților de investiții de tip închis care
atrag în mod public resurse financiare

Art. 229. -

Prevederile art. 211 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și societăților de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare.

Art. 230. -

(1) Societatea de investiții de tip închis care atrage în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice are obligația de a solicita admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la C.N.V.M.

(2) Prevederile art. 143-145 și ale art. 147-158 aplicabile societăților de investiții se aplică în mod corespunzător și societăților de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice.

Art. 231. -

Societățile de investiții de tip închis respectă regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de AOPC din state membre și nemembre, tipurile de investiții, evaluarea activelor, calculul valorii activului net prevăzute de prezentul regulament pentru fondurile închise.

Art. 232. -

Prevederile Titlului III se aplică în mod corespunzător și în cazul societăților de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice și juridice.

Secțiunea 4 Emisiunea și răscumpărarea de acțiuni

Art. 233. -

Prevederile art. 89-90 se aplică în mod corespunzător și societăților de investiții de tip închis.

Art. 234. -

Ulterior admiterii acțiunilor societății de investiții de tip închis la tranzacționare pe o piață reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

Secțiunea 5 Societățile de Investiții Financiare constituite în conformitate
cu prevederile Legii nr. 133/1996

Legea nr. 297/2004

"

Art. 120. -

(1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societățile de investiții de tip închis înregistrate la C.N.V.M., se aplică corespunzător și societăților de investiții financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, denumite în continuare S.I.F.

(2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conținutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel puțin următoarele:

a) reguli privind emisiunea, deținerea și vânzarea acțiunilor;

b) modalitatea de calcul a activului net;

c) reguli prudențiale privind politica de investiții;

d) condiții de înlocuire a depozitarului și reguli de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații;

e) reguli privind remunerarea administratorilor și dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situația S.I.F.-urilor care nu se autoadministrează;

f) identitatea, cerințele privind calificarea, experiența profesională și integritatea membrilor organelor de conducere.

(3) Acțiunile unei S.I.F. sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), referitoare la emiterea unui număr limitat de acțiuni, majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin ofertă publică de acțiuni, pe baza unui prospect aprobat de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi și ale Legii nr. 31/1990."

Art. 235. -

(1) Societățile de investiții financiare constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, denumite în continuare SIF se încadrează în categoria de AOPC menționată la art. 185 alin. (1) lit. d).

(2) Prevederile prezentului capitol precum și prevederile Secțiunii nr. 1- Reguli de conduită, Secțiunii nr. 2 - Investițiile pe care le poate efectua un AOPC, Secțiunii nr. 4 Modalități de calcul al activului net pentru AOPC înființate prin act constitutiv, Secțiunii 5 - Reguli de evaluare a activelor AOPC și Secțiunii 6 - Obligații de transparență și raportare, Capitolul II al Titlului V se aplică în mod corespunzător și SIF.

(3) Se interzice SIF să încheie contracte de administrare cu o S.A.I. care administrează și alte organisme de plasament colectiv sau portofolii individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii.

Art. 236. -

(1) Acțiunile din aceeași categorie emise de către SIF conferă proprietarilor drepturi și obligații egale.

(2) Diversele categorii de acțiuni emise de către SIF se tranzacționează în secțiuni diferite pe aceeași piață reglementată.

TITLUL VI FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Legea nr. 297/2004

"

Art. 121. -

(1) În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, societățile de investiții autoadministrate și S.A.I. care acționează în numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societății de investiții și a reglementărilor C.N.V.M.

(2) Pentru protecția interesului public și a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui O.P.C.

(3) Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită și după ce termenul stabilit inițial a expirat, în cazul în care motivele suspendării se mențin.

(4) În situațiile menționate la alin. (1), O.P.C.V.M. trebuie să comunice, fără întârziere, decizia sa C.N.V.M. și autorităților competente din statele membre în care își distribuie titlurile de participare.

Art. 122. -

(1) Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător A.O.P.C, S.A.I. și societăților de investiții autoadministrate.

(2) C.N.V.M. este în drept să suspende un administrator, în situația în care se constată că influența exercitată de către acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societății de investiții, autorizate de C.N.V.M.

Art. 123. -

C.N.V.M. va elabora reglementări privind fuziunea și divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. și A.O.P.C."

CAPITOLUL I Fuziunea și divizarea societăților de administrare a investițiilor

Art. 237. -

(1) Fuziunea și divizarea societăților de administrare a investițiilor este supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 R, ale Legii nr. 297/2004 precum și ale prezentului regulament.

(2) În condițiile în care are loc fuziunea sau divizarea societăților de administrare, investitorii OPC aflate în administrarea SAI - urilor implicate în procesul de fuziune/divizare vor fi informați prin întocmirea unei note de informare în condițiile prezentului regulament, procesul de fuziune/divizare urmând să fie demarat în termen de 15 zile de la data informării respective, perioadă în care investitorii pot depune cerere de răscumpărare numai integrală a titlurilor de participare care trebuie onorate de către SAI.

Art. 238. -

(1) O societate de administrare a investițiilor poate fuziona cu alte societăți comerciale numai dacă societatea rezultată îndeplinește condițiile pentru o societate de administrare a investițiilor.

(2) Dacă fuziunea are loc prin absorbția unei alte societăți comerciale, societatea rezultantă își păstrează autorizația de S.A.I.

Art. 239. -

(1) Societățile rezultate în urma divizării unei S.A.I pot avea și alt obiect de activitate decât administrarea investițiilor, cu condiția ca cel puțin una dintre societățile astfel rezultate să rămână S.A.I. și să preia integral obligațiile societății divizate cu privire la organismele de plasament colectiv și portofoliile individuale aflate în administrarea acesteia.

(2) Societățile de administrare a investițiilor rezultate în urma divizării trebuie să respecte prevederile legale și contractuale în ceea ce privește clienții individuali sau alte entități pe care le administrează.

Art. 240. -

Pentru obținerea autorizației privind modificarea capitalului social ca urmare a operațiunilor de fuziune/divizare, societățile de administrare a investițiilor depun la C.N.V.M., anterior înregistrării modificării la ORC, următoarele documente:

a) cerere de autorizare a modificării capitalului social însoțită de documentele prevăzute la art. 29 lit. a), b) și k), de dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară și de raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea modificării respective;

b) cerere de suspendare a activității societății absorbite;

c) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților implicate cu privire la fuziune/divizare;

d) proiectul de fuziune/divizare;

e) actele adiționale modificatoare ale actelor constitutive ale societăților implicate;

f) bilanțurile contabile de fuziune/divizare;

g) raportul administratorilor și al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;

h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 241. -

Societățile rezultate în urma fuziunii prin contopire sau ca urmare a divizării solicită C.N.V.M., după caz:

a) retragerea autorizației de funcționare a S.A.I. implicate în fuziune;

b) autorizația de funcționare a societății rezultante.

CAPITOLUL II Fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 242. -

Fuziunea între fondurile deschise de investiții se poate realiza prin următoarele metode:

a) absorbția unuia sau mai multor fonduri de către un alt fond;

b) crearea unui nou fond deschis de investiții prin contopirea a două sau mai multe fonduri.

Art. 243. -

(1) Fuziunea prin absorbție se realizează prin transferul tuturor activelor care aparțin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiții către alt fond, denumit fondul absorbant, și atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.

(2) Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiții, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora.

Art. 244. -

Inițiativa fuziunii a două sau mai multe fonduri deschise de investiții aparține societății/societăților de administrare a investițiilor care administrează respectivele fonduri. Prin fuziune, societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor urmări exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona.

Art. 245. -

(1) Societatea/societățile de administrare a investițiilor va/vor transmite la C.N.V.M. notificarea privind intenția de fuziune a fondurilor însoțită de proiectul pe baza căruia se realizează fuziunea și de un certificat constatator emis de depozitar privind numărul investitorilor și valoarea activului net ale fondurilor implicate în fuziune.

(2) În termen de maximum 15 zile de la data depunerii documentelor menționate la alin. (1), C.N.V.M. emite o decizie de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

(3) Decizia de suspendare intră în vigoare la 15 zile de la data comunicării ei către S.A.I. implicată. În termen de cinci zile de la data acestei comunicări, societatea/societățile de administrare a investițiilor este/sunt obligate să publice și să transmită la C.N.V.M. dovada publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

(4) În vederea protecției investitorilor, societatea/societățile de administrare a investițiilor are/au obligația de a preciza în anunțul privind fuziunea faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

(5) Societatea/societățile de administrare a investițiilor are/au obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului menționat la alin. (3) și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării.

Art. 246. -

(1) În situația fuziunii prin absorbție, C.N.V.M. retrage autorizația fondului absorbit, fondul absorbant continuând să funcționeze în condițiile prezentului regulament.

(2) În cazul în care fuziunea se realizează prin contopirea mai multor fonduri autorizate, C.N.V.M. retrage autorizația de funcționare a fondurilor implicate în procesul de fuziune și autorizează fondul rezultat.

(3) Fondurile astfel fuzionate sunt administrate de către o singură societate de administrare a investițiilor.

(4) Societatea de administrare a fondului rezultat în urma fuziunii depune la C.N.V.M. un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea.

(5) Data calculului ratei de conversie a unităților de fond corespunde cu data emiterii de către depozitar a certificatului menționat la alin. (4) și este considerată data fuziunii.

(6) În cazul în care fondurile implicate în procesul de fuziune au depozitari diferiți, certificatul menționat la alin. (4) este însoțit de procesul verbal de predare primire încheiat cu ocazia transferului activelor fondurilor deschise de investiții implicate la depozitarul fondului rezultat în urma fuziunii.

Art. 247. -

Este interzisă divizarea unui fond deschis de investiții.

Secțiunea 2 Transferul activelor și al unităților de fond

Art. 248. -

Societățile implicate în fuziune trebuie să adopte criterii de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie active ale fondurilor implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul rezultat prin fuziune.

Art. 249. -

Nici un cost suplimentar nu este imputat investitorilor, ca urmare a procesului de fuziune.

Art. 250. -

Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune trebuie evaluat de către auditori financiari, membri ai C.A.F.R.

CAPITOLUL III Lichidarea fondurilor deschise de investiții

Art. 251. -

C.N.V.M. retrage autorizarea unui fond deschis de investiții în următoarele situații:

a) la cererea SAI, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situația în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond;

b) în situația în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizației SAI.

Art. 252. -

(1) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către C.N.V.M. a deciziei de retragere a autorizației fondului deschis de investiții, societatea de administrare a investițiilor încheie un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R. care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract societatea de administrare a investițiilor în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării fondului.

(2) Contractul cuprinde obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(3) O copie a contractului încheiat în urma analizării a cel puțin trei oferte astfel încât prețul contractului să fie minim, este transmisă la C.N.V.M.

(4) Obligația fundamentală a administratorului lichidării este de a acționa în interesul deținătorilor de unități de fond.

(5) Plata administratorului lichidării se face din fondurile rezultate prin lichidarea activelor fondului deschis de investiții.

Art. 253. -

(1) Administratorul lichidării poate subcontracta persoane fizice sau juridice în scopul obținerii asistenței și expertizei în îndeplinirea îndatoririlor și obligațiilor sale, fiind direct răspunzător pentru modul în care aceștia își execută îndatoririle.

(2) Subcontractorii, precum și îndatoririle sau obligațiile lor, trebuie să fie menționate în contractul încheiat între societatea de administrare a investițiilor și administratorul lichidării.

(3) Administratorul lichidării este răspunzător pentru plata comisioanelor și a altor cheltuieli către toți subcontractorii, acestea fiind plătite exclusiv din comisionul lichidatorului.

Art. 254. -

(1) Administratorul lichidării pune sub sigiliu toate activele și ia măsurile necesare pentru conservarea acestora.

(2) Administratorul lichidării ia în custodie copiile tuturor înregistrărilor și evidențelor contabile referitoare la fondul supus lichidării, păstrate de către societatea de administrare a investițiilor și de către depozitar, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 255. -

(1) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării întocmește un inventar complet al activelor și obligațiilor fondului și pregătește un raport privind inventarierea, care cuprinde, fără a se limita la:

a) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piață și a obligațiilor prezente ale fondului;

b) o listă a tuturor deținătorilor de unități de fond, numărul și valoarea unităților de fond deținute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare;

c) o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care are loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.

(2) Raportul menționat la alin. (1) este transmis S.A.I. și C.N.V.M. în termen de maximum 48 ore de la data întocmirii și este publicat în Buletinul C.N.V.M.

Art. 256. -

(1) Administratorul lichidării alege o bancă din România sau sucursala din România a unei bănci străine, care se bucură de o bună reputație și de bonitate financiară, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea tuturor sumelor provenite din lichidare.

(2) Administratorul lichidării exercită exclusiv drepturile de operare asupra acestui cont. Nu se permite depunerea în acest cont a altor fonduri decât a celor rezultate în urma lichidării.

Art. 257. -

(1) Administratorul lichidării finalizează lichidarea în decurs de maximum 60 de zile lucrătoare de la data publicării raportului menționat la art. 255 alin (1).

(2) Administratorul lichidării are obligația să lichideze activele fondului deschis de investiții la valoarea maximă oferită de piață.

(3) Administratorul lichidării poate solicita C.N.V.M. prelungirea cu maximum 30 de zile lucrătoare a termenului prevăzut la alin. (1), în vederea lichidării activelor.

Art. 258. -

(1) După încheierea lichidării tuturor activelor, administratorul lichidării plătește toate cheltuielile legate de lichidare, precum și orice alte costuri și datorii restante ale fondului deschis de investiții, urmând a ține evidența pentru toți banii retrași în acest scop din sumele obținute în urma lichidării.

(2) Ulterior etapei prevăzute la alin. (1), administratorul lichidării începe procesul de repartizare a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu datele eșalonate în cadrul raportului de inventariere.

(3) Administratorul lichidării repartizează sumele rezultate din vânzarea activelor deținătorilor de unități de fond, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea lichidării. Sumele nete sunt repartizate strict pe baza numărului de unități de fond deținute de fiecare investitor la data începerii lichidării și cu respectarea principiului tratamentului egal, echitabil și nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii.

Art. 259. -

(1) Administratorul lichidării întocmește raportul final, cuprinzând rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor precum și modalitatea de plată a sumelor cuvenite investitorilor și face dovada efectuării plăților respective. Raportul final este transmis C.N.V.M. și publicat conform mențiunilor din prospectul de emisiune al fondului, precum și în Buletinul C.N.V.M.

(2) După efectuarea tuturor plăților, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar.

CAPITOLUL IV Fuziunea și divizarea societăților de investiții

Art. 260. -

Fuziunea și divizarea societăților de investiții este supusă dispozițiilor incidente ale Legii nr. 31/1990 R și ale prezentului regulament.

Art. 261. -

O societate de investiții poate fuziona numai dacă societatea rezultantă îndeplinește toate condițiile pentru a fi societate de investiții.

Art. 262. -

(1) Societățile de investiții care intenționează să fuzioneze depun la C.N.V.M. hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor referitoare la fuziune și solicită suspendarea emisiunii și răscumpărării acțiunilor lor.

(2) În termen de maximum 15 zile de la data înregistrării notificării privind fuziunea, C.N.V.M. suspendă emisiunea și răscumpărarea acțiunilor societăților de investiții implicate în procesul de fuziune.

Art. 263. -

Societățile de investiții rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării, solicită C.N.V.M., după caz:

a) retragerea autorizației de funcționare a societăților participante la fuziune;

b) autorizația de înființare/funcționare a societății de investiții rezultată.

Art. 264. -

Societățile de investiții care au absorbit alte societăți solicită la C.N.V.M., după caz:

a) autorizarea modificărilor documentelor societății de investiții absorbante;

b) retragerea autorizației de funcționare a societăților de investiții absorbite

Art. 265. -

(1) Pentru obținerea autorizației privind majorarea/reducerea capitalului social, ca urmare a unei operațiuni de fuziune prin absorbție/divizare, societățile de investiții absorbante/supuse divizării depun la C.N.V.M. o cerere însoțită de următoarele documente:

a) documentele prevăzute de art. 135;

b) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților implicate în fuziune/supuse divizării;

c) actul adițional modificator al actelor constitutive ale societăților absorbante/supuse divizării;

d) bilanțurile contabile de fuziune/divizare;

e) raportul administratorilor și al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;

f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

g) orice alte informații pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentației.

(2) În termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor în modul de organizare și funcționare al societății de investiții, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M., societatea de investiții sau S.A.I., după caz are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.

(3) Nerespectarea termenului menționat la alin. (2) atrage nulitatea absolută a autorizației acordate.

Art. 266. -

Entitatea care ține evidența acționarilor societăților de investiții implicate în procesul de fuziune/supuse divizării depune la C.N.V.M. un certificat constatator referitor la numărul de acționari și valoarea activului net ale societăților de investiții implicate. Ulterior finalizării fuziunii/divizării, S.A.I. și entitatea care ține evidența acționarilor societății de investiții rezultate depune un certificat similar, care să ateste situația noii societăți de investiții. Situațiile respective sunt certificate de depozitarii societăților de investiții respective.

Art. 267. -

În scopul implementării fuziunii, sunt adoptate criterii de evaluare identice pentru același tip de valori mobiliare care constituie active ale societăților de investiții implicate. Aceste criterii trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru societatea de investiții rezultată prin fuziune.

Art. 268. -

Caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a acțiunilor societăților de investiții implicate în fuziune, trebuie evaluat de către auditori financiari membri ai C.A.F.R.

CAPITOLUL V Fuziunea și divizarea fondurilor închise de investiții

Art. 269. -

Prevederile Capitolului II privind fuziunea și divizarea fondurilor deschise de investiții se aplică în mod corespunzător și fondurilor închise de investiții care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice.

CAPITOLUL VI Fuziunea și divizarea societăților de investiții de tip închis

Art. 270. -

Fuziunea și divizarea societăților de investiții de tip închis este supusă prevederilor Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului regulament.

Art. 271. -

Prevederile art. 261 - 268 aplicabile societăților de investiții se aplică în mod corespunzător și societăților de investiții de tip închis care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice.

CAPITOLUL VII Fuziunea și divizarea AOPC care atrag privat resurse financiare și
care sunt administrate de o SAI

Art. 272. -

Prevederile Capitolului V și ale Capitolului VI privitoare la AOPC care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice se aplică corespunzător și AOPC care atrag privat resurse financiare și sunt administrate de o SAI.

TITLUL VII SANCȚIUNI

Art. 273. -

Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu Titlul X "Răspunderi și sancțiuni" din Legea nr. 297/2004.

Art. 274. -

(1) Nerespectarea condițiilor impuse la autorizare, precum și modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizației, fără a notifica sau solicita, după caz, completarea și/sau modificarea autorizației de funcționare, se sancționează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile de la constatare ori cu suspendarea autorizației până la îndeplinirea condițiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) și art. 136 alin. (1) privind notificarea înregistrărilor la ORC se sancționează, după caz, cu avertisment sau amendă aplicată conducătorilor S.A.I., respectiv conducătorilor societății de investiții care se autoadministrează.

TITLUL VIII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Legea nr. 297/2004

"

Art. 286. -

(1) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, în ceea ce privește acțiunile S.I.F. emise în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996, aflate în proprietatea deținătorilor inițiali, depășirea limitei stabilite de prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administrație, cu aprobarea C.N.V.M. și în conformitate cu reglementările emise de aceasta.

(2) Acțiunile dobândite în condițiile alin. (1) pot fi folosite, pe baza hotărârii consiliului de administrație, cu avizul C.N.V.M., în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața de capital.

(3) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerțului, în baza hotărârii consiliului de administrație sau a S.A.I., după caz, ulterior obținerii autorizației prealabile emise de C.N.V.M.

(4) S.I.F.-urile au obligația să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, registrele independente au obligația înserierii și numerotării tuturor acțiunilor emise de S.I.F.-uri.

(6) Consiliile de administrație ale S.I.F.-urilor sunt obligate să convoace, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale alin. (5) al prezentului articol, adunările generale extraordinare ale acționarilor, în scopul modificării actelor constitutive potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia."

Art. 275. -

(1) Prevederile art. 185 alin. (1) lit. d) privind valoarea minimă nominală a titlului de participare nu se aplică în cazul SIF.

(2) SIF care, la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, au depășit limitele impuse pentru categoria de AOPC în care se încadrează cu privire la investițiile în acțiuni emise de S.C. BRD Groupe Societe Generale S.A., S.C. BCR S.A. și S.C. Bancpost S.A. pot păstra aceste dețineri fără însă a mai putea efectua investiții în aceleași titluri. Deținerile în aceste titluri vor fi excluse din calculul privind limitele de deținere prevăzute la art. 188.

(3) SIF are obligația lichidării celorlalte dețineri care nu se încadrează în limitele impuse de art. 188 pentru AOPC cu o politică de investiții diversificată până la data de 31 decembrie 2006.

(4) SIF - urile au obligația de a se încadra în prevederile prezentului regulament în termenul menționat la art. 286 alin. (4) din Legea nr. 297/2004.

(5) SIF își pot răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004.

(6) AGA mandatează consiliul de administrație să răscumpere acțiunile unei SIF la prețuri stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile Cap. VIII, Titlul II din Regulamentul nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile cu valorile mobiliare.

Art. 276. -

(1) Fondurile deschise de investiții autorizate în baza Ordonanței nr. 26/2002, aprobată și modificată de Legea nr. 513/2002 și care funcționează la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor solicita în termen de maximum 90 de zile de la această dată modificarea documentelor de constituire în vederea respectării prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

(2) Termenul de încadrare a structurii portofoliilor fondurilor deschise de investiții în prevederile Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament este de șase luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

(3) Până la elaborarea reglementărilor contabile menționate la art. 204 alin. (2) privind raportările contabile ale unui AOPC, AOPC care atrag public resurse financiare și AOPC care atrag privat resurse financiare înregistrate la C.N.V.M. întocmesc raportări contabile în forma și la termenele stabilite pentru OPCVM prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice și al C.N.V.M. nr. 1742/2002 privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

Art. 277. - Jurisprudență

Fondurile cu capital de risc constituite în baza O.G. nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998 au obligația de a se încadra în prevederile prezentului regulament în termen de maximum șase luni de la intrarea în vigoare a acestuia, cu convocarea și desfășurarea în prealabil a Adunării Generale a Investitorilor, conform prevederilor legale.

Art. 278. -

(1) Societățile de administrare a investițiilor și depozitarii ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați ca, în termen de 90 zile de la această dată:

a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare precum și activitatea la prevederile prezentului regulament;

b) să solicite autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menționate la lit. a) și să depună cererile și documentația în acest sens.

(2) S.A.I. și depozitarilor aflați în situația prevăzută la alin. (1) și care nu dau curs obligațiilor prevăzute de acest articol în termenul menționat li se revocă sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcționare, după caz.

(3) Prevederile Secțiunilor nr. 1-3, Capitolul XIV din Titlul IV din prezentul regulament vor intra în vigoare în momentul aderării României la Uniunea Europeană.

(4) Prevederile art. 288 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 se aplică și în cazul Secțiunilor nr. 1-3, Capitolul XIV din Titlul IV.

Art. 279. -

Anexele de la 1 la 17 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 280. -

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1.07.2005 și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2003 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a fondurilor deschise de investiții, a societăților de investiții și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 23/20.05.2003;

b) Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2003 de modificare a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a fondurilor deschise de investiții, a societăților de investiții și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 30/04.08.2003;

c) Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 10/27.04.1998;

d) Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investiții în fonduri cu capital de risc, aprobat prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 8/02.04.1999;

e) Instrucțiunile C.N.V.M. nr. 4/1999 privind calculul activului net al societăților de investiții financiare, aprobate prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 9/02.04.1999, cu modificările și completările ulterioare;

f) Capitolul V din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2004 cu privire la unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 29/27.07.2004;

g) Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 5/2004 cu privire la unele măsuri tranzitorii de administrare prudentă a portofoliilor societăților de investiții financiare, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 30/27.07.2004;

h) Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societăților de investiții financiare (SIF) în prevederile Legii nr. 297/2004, aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.V.M. nr. 10/17.03.2005;

i) Decizia C.N.V.M. nr. 96/17.01.2003;

j) Avizul nr. 326/25.08.2004;

k) Avizul C.N.V.M. nr. 350/07.09.2004;

l) Avizul nr. 355/16.09.2004;

m) Avizul C.N.V.M. 364/23.09.2004;

n) orice alte dispoziții contrare.

Art. 281. -

Prezentul regulament transpune următoarele prevederi din Directiva 85/611/EEC privind dispozițiile legale, reglementare și administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 375/31.12.1985, cu modificările ulterioare:

a) Secțiunea III Obligațiile cu privire la societățile de administrare, Titlul A Condiții de preluare a activității, art. 5a. 1;

b) Secțiunea III Obligațiile cu privire la societățile de administrare, Titlul C Condiții de desfășurare a activității, art. 5d și art. 5g;

c) Secțiunea V Obligațiile cu privire la politica de investiții ale OPCVM, art. 22- art. 26;

d) Anexa I, Tabelul A, coloana 1 pct. 1.10, pct. 1.14, pct. 1.18, pct. 1.6 și pct. 6.1.;

e) Anexa I, Tabelul A, coloana 2;

f) Anexa I, Tabelul A pct. 2, pct. 3, pct. 4 și pct. 5.2;

g) Anexa I, Tabelul B;

h) Anexa II Tabelul C;

Președinte,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ANEXA Nr. 1A

PAGINA 1/4
DATE DE
IDENTIFICARE ALE
SOLICITANTULUI
CERERE DE AUTORIZARE
A SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR1)
FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT
CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE
1. Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(seria, numărul și data emiterii)
3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Sediul social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(strada și numărul)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(localitate) (județul) (codul poștal)
5. Sediul central2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(strada și numărul)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(localitate) (județul) (codul poștal)
6. Numărul de telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numărul de fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Adresa de poștă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Reprezentantul legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)
9. Persoana de contact: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)
Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de . . . . . . . . documente, totalizând un număr de . . . . file.
Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . Semnătura persoanei de contact: . . . . . . .
Data: Ștampila societății

1) În cazul autorizării unei sucursale a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat nemembru, expresia "societății de administrare a investițiilor" se înlocuiește cu "sucursalei societății (denumirea)".

2) Se va completa în cazul în care SAI deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

PAGINA 2/4 ACTIVITĂȚI CE SE AUTORIZEAZĂ CERERE PENTRU AUTORIZAREA
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR
10. Activitățile pentru care se solicită autorizație:
(1) Administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) []
(2) Administrarea altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) []
(3) Administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004.3) []
(4) Servicii conexe: consultanța de investiții privind unele sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004.4) []
Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . Semnătura reprezentantului legal: . . .
Numele și prenumele persoanei de contact: . . . . . . . . Semnătura persoanei de contact: . . . .
Data: Ștampila societății

3) Se va bifa numai dacă au fost bifate punctele (1) și (2).

4) Se va bifa numai dacă au fost bifate punctele (1), (2) și (3).

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

PAGINA 3/4 MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCĂTORII SOCIETĂȚII, ÎNLOCUITORII CONDUCĂTORILOR, REPREZENTANȚII COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR
Numele și prenumele Funcția5) Codul numeric personal
Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: Ștampila so

5) Coloana "Funcția" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administrație, CS - conducătorul societății, ÎCS - înlocuitorul conducătorului societății; RCI - reprezentant al compartimentului de control intern.

NOTĂ:

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

PAGINA 4/4
DATE DESPRE
ACȚIONARII SAI
CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR
11. ACȚIONARI SAI Persoane fizice/juridice6)
Nr. crt. ACȚIONARI7) Denumire/ Nume și prenume Statul rezident Autoritatea competentă de supraveghere8) Deținere Codul unic de înregistrare/ Codul numeric personal9)
Nr. acțiuni Procent din capitalul social
Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data: Ștampila so

6) Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5%" și, respectiv totalul deținerilor acestora.

7) Coloana "Acționari" se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea.

Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

8) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorității de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).

9) Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Registrului Comerțului din statul de origine.

NOTĂ:

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

ANEXA Nr. 1B

PAGINA 1/2 OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA
societății de administrare a investițiilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10)
1. Actul constitutiv, autentificat, în original [ ]
2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului de înființare și de înregistrare a societății [ ]
3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului [ ]
4. Membrii Consiliului de Administrație CV Copie act de identitate Copie act de studii Certificat de cazier Declarație (art. 19, alin. (1), lit. d), pct. 6) Declarație (art. 19, alin. (1), lit. d), pct. 7)
Nume și prenume judiciar fiscal
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
5. Conducătorii societății CV Copie act de identitate Copie act de studii Certificat de cazier Declarație (art. 19, alin. (1), lit. d), pct. 6) Declarație (art. 19, alin. (1), lit. d), pct. 7) Dovada angajării Copie atestat CNVM
Nume și prenume
judiciar fiscal
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
6. Înlocuitorii conducătorilor societății
Nume și prenume
CV Copie act de identitate Copie act de studii Certificat de cazier Declarație (art. 19, alin. (1), lit. d), pct. 6) Declarație (art. 19, alin. (1) lit. d) pct. 7) Dovada angajării
judiciar fiscal
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
7. Acționari semnificativi persoane juridice Extras sau certificat (art. 19, alin. (1), lit. e), pct. 1) Denumirea grupului din care face parte, dacă este cazul Structura acționariatului/ asociaților semnificativi Situația financiară anuală și/sau semestrială
Denumire
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
8. Acționari semnificativi persoane fizice Copie act de identitate Certificat de cazier judiciar Certificat de cazier fiscal
Nume și prenume
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
9. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acționarilor semnificativi ai SAI
Nume și prenume
[ ]
[ ]
[ ]
10. Reglementările interne semnate de membrii Consiliului de administrație, în original, (trebuie să cuprindă cel puțin elementele menționate la Titlul II, Cap. VI) [ ]
11. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puțin elementele menționate la art. 19, alin. (1), lit. i) [ ]
12. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administrație, conducătorii SAI precum și pentru persoana/persoanele pe care SAI dorește să o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanți al/ai compartimentului de control intern care vor reprezenta societatea în relația cu C.N.V.M. [ ]
13. Documente prevăzute la art. 34 pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanților compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităților stabilite prin regulamentele C.N.V.M. și în reglementările interne ale SAI
Nume și prenume
[ ]

10) Se va completa denumirea solicitantului.

PAGINA 2/2 OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA
societății de administrare a investițiilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11)
14. Copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social necesar funcționării SAI [ ]
Tipul contractului:
proprietate [ ] comodat [ ] închiriere [ ] subînchiriere [ ]
Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existența dotării tehnice necesară desfășurării activității societății [ ]
În cazul contractului de subînchiriere:
- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală [ ]
15. Copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului central necesar funcționării SAI [ ]
Tipul contractului:
proprietate [ ] comodat [ ] închiriere [ ] subînchiriere [ ]
În cazul contractului de subînchiriere:
- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală [ ]
16. Dovada deținerii capitalului inițial minim [ ]
17. Contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România [ ]
18. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor în conformitate cu reglementările în vigoare [ ]
Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . Semnătura reprezentantului legal: . . . . .
Numele și prenumele persoanei de contact: . . . . . . Semnătura persoanei de contact: . . . . . .
Data: Ștampila societății

11) Se va completa denumirea solicitantului.

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

ANEXA Nr. 1C

DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor al actului de identitate tip ....12), seria .... nr. ........., eliberat de ........................ la data de ........................, valabil până la data de ................, CNP ....................................., în calitate de ..........................................13) al societății de administrare a investițiilor ..............................................................14), declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și că respect cerințele menționate la art. 18 alin. (1) lit. .......15) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .........................

Semnătura ....................

12) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

13) Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație, conducător, înlocuitor al conducătorului.

14) Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor.

15) Se completează lit. c) și d) pentru membrii consiliului de administrație, respectiv b), c) și e) pentru conducători și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia.

ANEXA Nr. 1D

DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor al actului de identitate tip ......16), seria ...... nr. .............., eliberat de ....................... la data de ........................, valabil până la data de ................., CNP ....................................., în calitate de .................................17) al societății de administrare a investițiilor ..............................................................18), declar prin prezenta că am următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) dețineri individuale

Nr. crt. Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participare la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate

Nr. crt. Persoana implicată Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse

Nr. crt. Persoana cu care se află în legături strânse Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societății/drepturile de vot(%)

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .........................

Semnătura ....................

16) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

17) Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație, conducător, înlocuitor al conducătorului.

18) Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor.

ANEXA Nr. 1E

DECLARAȚIE

Subsemnatul .............................................................19), cu domiciliul în .............................................................., posesor al actului de identitate tip ......20), seria ...... nr. .............., eliberat de ....................... la data de ........................, valabil până la data de ................., CNP ....................................., în calitate de acționar, având o deținere de .........% din capitalul societății de administrare a investițiilor ...............................................21), declar prin prezenta că respect cerințele menționate la art. 18 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 15/2004 și că mai am următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) dețineri individuale

Nr. crt. Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participare la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate

Nr. crt. Persoana implicată Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse

Nr. crt. Persoana cu care se află în legături strânse Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societății/drepturile de vot(%)

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .........................

Semnătura ....................

19) Se completează numele și prenumele persoanei fizice care are calitatea de acționar semnificativ al societății de administrare a investițiilor.

20) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

21) Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor.

ANEXA Nr. 1F

DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor al actului de identitate tip .....22), seria ... nr. ........., eliberat de ................... la data de ........................, valabil până la data de .................., CNP ....................................., în calitate de reprezentant legal al acționarului .............23) care are o deținere de ....% din capitalul social al societății de administrare a investițiilor .........24), declar prin prezenta că societatea al cărei reprezentant legal sunt respectă cerințele menționate la art. 18 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 15/2004 și mai are următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot:

a) dețineri individuale

Nr. crt. Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participare la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

b) dețineri în legătură cu persoanele implicate

Nr. crt. Persoana implicată Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societății/ drepturile de vot(%)

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse

Nr. crt. Persoana cu care se află în legături strânse Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societății/drepturile de vot(%)

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .................. Semnătura ....................

22) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

23) Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acționar semnificativ al societății de administrare a investițiilor.

24) Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor.

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................................................, cu domiciliul în .............................................................., posesor al actului de identitate tip ....25), seria ... nr. .........., eliberat de .................. la data de ........................., valabil până la data de ......., CNP ....................................., în calitate de angajat cu contract individual de muncă al societății de administrare a investițiilor ........................................., declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 33 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale regulamentelor și instrucțiunilor C.N.V.M., precum și ale piețelor reglementate.

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data .......................

Semnătura ..................

25) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

ANEXA Nr. 3

Raportul anual al societății de administrare a investițiilor
privind propria activitate

1. Bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalului propriu, note explicative.

2. Raportul controlului intern.

3. Structura organizatorică.

4. Modificări ale consiliului de administrație, conducătorilor, înlocuiri ale directorilor, auditorilor, reprezentanților compartimentului de control intern.

ANEXA Nr. 4

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al contractului de societate civilă al fondului deschis de investiții

Contractul de societate civilă va avea următorul conținut minim:

1. Denumirea fondului.

2. Fundamentarea legală a constituirii fondului.

3. Durata fondului.

4. Obiectivele fondului.

5. Unitate de fond - definiția; descriere; valoarea inițială.

6. Societatea de administrare și limita maximă a comisionului de administrare.

7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.

8. Forța majoră - definire.

9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor.

10. Lichidarea și fuziunea fondului - clauze; procedură; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.

11. Litigii; mod de soluționare; competență.

12. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul civil român.

13. Drepturile și obligațiile părților.

14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere și a declarației prin care confirmă faptul că au primit, au citit și au înțeles prospectul.

ANEXA Nr. 5

CONȚINUTUL MINIM
al prospectului simplificat al unui fond deschis de
investiții/societate de investiții

1. Prezentarea succintă a fondului deschis de investiții/societății de administrare

a) data înființării fondului deschis de investiții/societății de investiții;

b) statul membru de origine al fondului deschis de investiții/societății de investiții;

c) denumirea societății de administrare a investițiilor a fondului deschis de investiții/societății de administrare a investițiilor (dacă este cazul);

d) durata de existență;

e) denumirea depozitarului;

f) numele auditorilor;

g) distribuitorii fondului de investiții/societății de investiții.

2. Informații cu privire la investițiile fondului deschis de investiții/societății de investiții

2.1. Scurtă prezentare a obiectivelor de investiții ale fondului deschis de investiții/societății de investiții.

2.2. Politica de investiții a fondului deschis de investiții/societății de investiții și o evaluare succintă a profilului de risc al fondului deschis de investiții/societății de investiții cuprinzând informațiile cu privire la:

a) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

b) dacă fondul de investiții/societatea de investiții are în vedere o anumită strategie de investiții orientată pe arii geografice sau sectoare industriale sau orice alte sectoare de activitate (de exemplu investirea în instrumente financiare emise de către țări în dezvoltare);

c) în cazul în care fondul de investiții/societatea de investiții investește în obligațiuni, menționarea tipului acestora (dacă sunt guvernamentale sau corporative), durata de existență a acestora și ratingul acestora (dacă este cazul);

d) în cazul în care fondul deschis de investiții/societatea de investiții folosește instrumente financiare derivate, menționarea scopului folosirii acestora respectiv pentru realizarea obiectivelor de investiții sau numai pentru acoperirea riscului;

e) menționarea situației în care fondul deschis de investiții/societatea de investiții are ca obiectiv urmărirea structurii unui indice de referință ("benchmark"), specificând și strategia urmată pentru îndeplinirea obiectivului (dacă este cazul).

2.3. Prezentarea performanțelor anterioare ale fondului deschis de investiții/societății de investiții cu precizarea faptului că performanțele anterioare ale fondului/societății de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

2.4. Profilul investitorului căruia se adresează fondul deschis de investiții/societatea de investiții.

3. Comisioane și alte cheltuieli

a) comisioanele de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care se plătesc și valoarea acestora;

b) comisioanele de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care se plătesc și valoarea acestora;

c) alte comisioane și cheltuieli, cu specificarea celor care sunt suportate de către investitori și a celor suportate din activul fondului de deschis de investiții/societății de investiții.

4. Regimul fiscal aplicabil

5. Informații de natură comercială

a) procedura de subscriere a unităților de fond/acțiunilor;

b) procedura pentru răscumpărarea unităților de fond/acțiunilor;

c) data și modalitatea de distribuire a dividendelor unui OPCVM (dacă este cazul);

d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii unitare a activului net.

6. Prevederi diverse

Prospectul simplificat trebuie să conțină:

a) o prevedere prin care să se specifice faptul că prospectul, raportul anual și semestrial al fondului deschis de investiții/societății de investiții pot fi obținute, gratuit, la cerere, înainte de încheierea contractului și după aceea;

b) denumirea autorității competente;

c) numele unor persoane de legătură sau specificarea locurilor de unde se pot obține informații suplimentare, dacă este nevoie;

d) data publicării prospectului.

ANEXA Nr. 6

CONȚINUTUL MINIM AL REGULILOR
unui fond deschis de investiții

1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții și relația dintre societatea de administrare și investitori

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:

a) denumirea societății;

b) nr. și data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului;

c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de C.N.V.M.;

e) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.;

1.2. Obiectul și obiectivul administrării.

1.3. Nivelul comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiții administrat.

1.4. Cheltuielile pe care SAI este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiții și modalitatea de calcul al acestora.

1.5. Operațiunile pe care poate să le facă SAI în numele fondului deschis de investiții în vederea desfășurării activității de administrare.

1.6. Responsabilitatea societății de administrare în desfășurarea activității de administrare.

2. Informații despre depozitar, relația dintre societatea de administrare a investițiilor și depozitar

2.1. Datele de identificare a depozitarului:

a) denumirea societății și forma juridică;

b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între SAI și depozitar.

2.3. Durata contractului încheiat între SAI și depozitar.

2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la SAI.

2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare.

2.6. Responsabilitățile depozitarului față de societatea de administrare și față de investitorii fondului deschis de investiții pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

2.7. Încetarea contractului de depozitare.

2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare.

3. Informații cu privire la fondul deschis de investiții

3.1. O descriere a obiectivelor fondului deschis de investiții, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;

b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții;

f) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții.

3.2 Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât administratorii societății de administrare a investițiilor.

3.3 Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:

a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;

b) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către C.N.V.M;

c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;

d) numele și adresa distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul;

e) modalitatea de anulare a unităților de fond ale unui fond deschis de investiții;

3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiții:

a) regulile de evaluare a activelor;

b) metoda de calcul al valorii activului net;

c) frecvența calculării valorii activului net;

d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;

e) valoarea inițială a unei unități de fond.

3.5. Condiții de înlocuire a SAI și a depozitarului:

a) enumerarea situațiilor în care poate fi înlocuită S.A.I și depozitarul;

b) regulile pentru asigurarea protecției investitorilor.

4. Regulile fondului trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil data întocmirii acestora.

ANEXA Nr. 7

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
ale contractului de administrare de investiții
pentru societățile de investiții

Părțile

Societatea de administrare a investițiilor, cu sediul social și sediul central (după caz) ............, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .............., codul fiscal ................, nr. autorizației emise de C.N.V.M. ......., nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. ..........

Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I./C.I. seria ........ nr. .......)

și

Societatea de investiții, cu sediul social și sediul central (după caz) ......................, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .................., codul fiscal ................, nr. autorizației emise de C.N.V.M. ......., nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M. .......................

Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I./C.I. seria ........ nr. ...........)

1. Obiectul contractului

Acționarii încredințează societății de administrare a investițiilor, care acceptă, administrarea .........................

Prin administrare, în sensul prezentului contract, părțile înțeleg ..........

Acționarii acordă societății de administrare a investițiilor toate puterile necesare realizării obiectului contractului.

Societatea de administrare a investițiilor este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

2. Obiectul și obiectivul administrării

Administrarea poartă asupra societății de investiții .........

Obiectivul administrării este ..........

Pentru realizarea obiectivului administrării, societatea de administrare a investițiilor se obligă să deschidă și să țină o evidență specială, distinctă și adaptată activelor administrate.

3. Durata contractului

Durata prezentului contract este de ...... ani, începând cu data autorizării societății de investiții de către C.N.V.M., sau o dată cu autorizarea preluării societății de investiții de către o altă societate de administrare a investițiilor.

4. Prețul contractului; modalități de plată

Prețul contractului este reprezentat de comisionul de administrare și este de ......% aplicat la ......... .

5. Operațiuni autorizate

Societatea de administrare a investițiilor este autorizată să realizeze din proprie inițiativă și pe proprie răspundere următoarele operațiuni:

În realizarea operațiunilor autorizate, societatea de administrare a investițiilor va acționa numai în interesul acționarilor societății de investiții administrate și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor instrumente financiare din portofoliul administrat.

Societatea de administrare a investițiilor comunică acționarilor orice informații cerute de aceștia și având legătură cu portofoliul administrat.

Societatea de administrare a investițiilor este obligată să evite situațiile care constituie conflict de interese așa cum au fost definite acestea în Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor sau să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

6. Depozitare

7. Pierderi

Acționarii declară că au luat cunoștință despre riscurile operațiunilor efectuate cu activele sale și cu instrumente financiare administrate de către societatea de administrare.

8. Rezilierea contractului

Prezentul contract încetează de plin drept și fără intervenția instanței de judecată, în cazurile prevăzute de lege și de reglementările speciale privind pe oricare dintre părți.

Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

9. Modificarea contractului

Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor și societății de investiții, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

10. Responsabilitate

Societatea de administrare a investițiilor răspunde pentru orice prejudiciu produs acționarilor prin:

- încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare;

- încălcarea reglementărilor interne ale societății de investiții;

- dol;

- culpă în executarea contractului;

- neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

11. Forța majoră

Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ........ zile și demonstrată în termen de ....... zile - ambele de la data apariției.

12. Litigii

ANEXA Nr. 8

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiții

1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:

a) denumirea societății și forma juridică;

b) nr. și data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului;

c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) sediile secundare ale societății;

e) codul unic de înregistrare;

f) durata (dacă este limitată);

g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor, și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;

h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de C.N.V.M.;

i) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.

1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor.

1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administrație al societății de administrare a investițiilor, ale conducătorilor, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă și experiența profesională a membrilor acestuia, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare.

2. Informații despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

a) denumirea societății și forma juridică;

b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.

2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:

a) denumirea subdepozitarului;

b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;

c) activitățile care au fost delegate.

3. Informații cu privire la fondul deschis de investiții

3.1. Identitatea fondului:

a) denumirea;

b) data înființării;

c) durata de existență;

d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de C.N.V.M.

e) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.

3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit, etc.;

b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura fondului;

f) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții.

3.3. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât administratorii societății de administrare a investițiilor.

3.4. O descriere a caracteristicilor unei unități de fond într-un fond deschis de investiții:

a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;

b) mijloace de evidență a unității de fond - dematerializate;

c) caracteristicile unității de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;

d) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al fondului;

e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:

a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond;

b) procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;

c) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către C.N.V.M.;

d) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;

e) numele, adresa, telefonul și faxul distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul.

3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiții:

a) regulile de evaluare a activelor;

b) metoda de calcul a valorii activului net;

c) frecvența calculării valorii activului net;

d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;

e) valoarea inițială a unei unități de fond.

3.7. Comisioane și alte cheltuieli:

a) comisioane suportate de investitori - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;

b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul) cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;

c) comisioanele datorate societății de administrare, depozitarului, alte comisioane și cheltuieli suportate de către fond sau de către deținătorii de unități de fond, modalitatea de plată, valoarea și modul de calcul al acestora.

3.8. Fuziunea și lichidarea unui fond deschis de investiții: circumstanțele în care un fond deschis de investiții poate fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de unități de fond.

3.9. Regimul fiscal:

a) impozitele suportate de investitor;

b) detalii cu privire la modalitatea de reținere a impozitelor.

3.10. Auditorul fondului.

3.11. Grupul din care face parte societatea de administrare a investițiilor a fondului deschis de investiții, așa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 297/2004 și care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.

3.12. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiții autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale fondului, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

4. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile

5. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor

6. Consultanți și alte persoane juridice

6.1 Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele fondului deschis de investiții.

6.2 Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori.

6.3 Alte prevederi semnificative.

7. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiții. Atunci când unitățile de fond ale unui fond deschis de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.

8. Denumirea societăților de administrare, sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație și ai conducătorilor S.A.I. căreia i-a fost delegată administrarea portofoliului.

9. Prevederi diverse

9.1. Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:

a) data autorizării prospectului;

b) locul de unde se pot obține regulile fondului, dacă acestea nu sunt anexate la prospect, și cum sunt făcute publice rapoartele periodice.

9.2. Profilul investitorului căruia se adresează fondul deschis de investiții.

10. Cotidianul național în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum și alte informații despre fondul deschis de investiții.

11. Adresa de web și e-mail a fondului deschis de investiții.

ANEXA Nr. 9

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al prospectului de emisiune al societății de investiții

1. Informații despre societatea de administrare a societății de investiții (dacă este cazul)

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:

a) denumirea societății și forma juridică;

b) nr. și data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului;

c) sediul social al societății și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) sediile secundare ale societății;

e) codul unic de înregistrare;

f) durata (dacă este limitată);

g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor, și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;

h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de C.N.V.M.;

i) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.

1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor.

1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administrație al societății de administrare a investițiilor, ale conducătorilor, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă și experiența profesională a membrilor acestuia, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare.

2. Informații despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

a) denumirea societății și forma juridică;

b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.

2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:

a) denumirea subdepozitarului;

b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;

c) activitățile care au fost delegate.

3. Informații cu privire la societatea de investiții

3.1. Identitatea societății de investiții

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la Registrul Comerțului și naționalitatea membrilor fondatori persoane juridice;

b) forma, denumirea, sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, emblema societății, dacă este cazul, precum și sediile filialelor dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web;

c) data înființării și durata societății;

d) obiectul de activitate al societății;

e) capitalul social subscris și vărsat (după subscrierea inițială);

f) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de C.N.V.M.;

g) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.

3.2. Conducerea societății de investiții:

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei; experiența profesională;

b) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia conducătorilor și a persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia precum și pentru reprezentanții compartimentului de control intern ai societății, (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experiența profesională;

c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât administratorii societății de investiții (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experiența profesională;

d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul și funcționarea societății;

e) detalii cu privire la principalele activități desfășurate de către membrii consiliului de administrație și de conducătorii societății de investiții în afara societății, dacă acestea sunt semnificative pentru societatea de investiții;

3.3. O descriere a obiectivelor societății de investiții, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;

b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții;

f) factorii de risc derivând din politica de investiții a societății de investiții.

3.4. O descriere a caracteristicilor acțiunilor societății de investiții:

a) natura drepturilor conferite de o acțiune;

b) caracteristicile acțiunilor, indicarea monedei în care pot fi denominate;

c) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al societății de investiții;

d) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea acțiunilor unei societăți de investiții și admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată:

a) procedurile pentru subscrierea de acțiuni;

b) procedurile pentru răscumpărarea de acțiuni;

c) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de acțiuni pot fi suspendate de către C.N.V.M.;

d) dacă societatea de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de acțiuni;

e) piața reglementată pe care sunt admise la tranzacționare sau pe care se tranzacționează;

3.6. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăți de investiții:

a) metoda de calculare a valorii activului net;

b) frecvența calculării valorii activului net;

c) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;

d) valoarea inițială a unei acțiuni.

3.7. Comisioane și alte cheltuieli:

a) comisioane suportate de acționari - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), comisioane de răscumpărare (dacă este cazul);

b) cheltuielile datorate societății de administrare a investițiilor, unde este cazul și nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat acesteia pentru serviciile de administrare.

c) comisioane și alte cheltuieli suportate de către societatea de investiții.

3.8. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăți de investiții: circumstanțele în care o societate de investiții poate fuziona cu o altă societate de investiții, poate fi divizată sau lichidată, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de acțiuni.

3.9. Regimul fiscal:

a) impozitele suportate de acționar;

b) modalitatea de reținere a impozitelor.

3.10. Auditorul societății de investiții.

3.11. Grupul din care face parte societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor a acesteia (dacă este cazul), așa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 297/2004 și care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.

3.12. În cazul în care prospectele societăților de investiții autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale societății de investiții, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

4. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile

5. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor

6. Consultanți și alte persoane juridice

6.1. Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele societății de investiții.

6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori.

6.3. Alte prevederi semnificative.

7. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor de acțiuni și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectiva societate de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al societății de investiții. Atunci când acțiunile unei societăți de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor de acțiuni și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.

8. Denumirea societăților de administrare, sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație și conducătorii S.A.I. căreia i-a fost delegată administrarea portofoliului unei societăți de investiții (dacă este cazul).

9. Prevederi diverse

9.1. Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:

a) data autorizării prospectului;

b) locul de unde se pot obține informații relevante cum ar fi: prospectul și rapoartele periodice, actul constitutiv, dacă acesta nu este anexat la prospect;

9.2. Profilul investitorului căruia se adresează societatea de investiții.

10. Cotidianul național în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum și alte informații despre societatea de investiții.

11. Adresa de web și e-mail a societății de investiții.

ANEXA Nr. 10

Rapoartele OPCVM
Situația activelor și obligațiilor

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârșitul perioadei de raportare Diferențe (lei)
I Total active % din activul net % din activul total Valută Lei % din activul net % din activul total Valută Lei
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).
2. valori mobiliare nou emise
3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).
4. Depozite bancare din care:
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;
4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;
4.3. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru
5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:
5.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;
5.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;
5.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;
5.4. instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.
6. Conturi curente și numerar
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004.
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM.
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.).
II Total obligații
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare
5. Cheltuieli cu dobânzile
6. Cheltuieli de emisiune
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.
8. Cheltuielile cu auditul financiar
9. Alte cheltuieli aprobate
III Valoarea activului net (I-II)

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element Perioada curentă Perioada corespunzătoare a anului precedent Diferențe
Valoare activ net
Număr de unități de fond/acțiuni în circulație
Valoarea unitară a activului net

Situația detaliată a investițiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent Simbol Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Nr. acțiuni deținute Valoare nominală Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al OPCVM

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent Simbol Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Nr. acțiuni deținute Valoare nominală Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al OPCVM

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent Simbol Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Nr. acțiuni deținute Valoare nominală Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al OPCVM

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent Simbol/serie instrument Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Număr Valoare instrument Valoare totală Pondere în activul total al OPCVM

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent Simbol/serie instrument Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Număr Valoare instrument Valoare totală Pondere în activul total al OPCVM

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din stat nemembru

Emitent Simbol/serie instrument Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Număr Valoare instrument Valoare totală Pondere în activul total al OPCVM

Valori mobiliare altele decât cele menționate la art. 101 din Legea nr. 297/2004

Emitent Nr. acțiuni deținute Data achiziției Preț de achiziție Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al OPCVM
TOTAL

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

Seria și nr. emisiunii Nr. titluri Data achiziției Data scadenței Valoare inițială Creștere zilnică Dobânda cumulată Valoare actualizată Pondere în activul total al OPCVM Banca intermediară
TOTAL

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale

Emitent Nr. titluri Data achiziției Data scadenței Valoare inițială Creștere zilnică Dobânda cumulată Valoare actualizată Pondere în activul total OPCVM
TOTAL

Depozite bancare

Denumire bancă Data constituirii Scadența Valoare inițială Dobânda zilnică Dobânda cumulată Valoare actualizată Pondere în activ total OPCVM
TOTAL

Instrumente ale pieței monetare altele decât cele menționate la art. 101 din Legea nr. 297/2004

Emitent Data achiziției Scadența Valoare inițială Creștere zilnică Valoare actualizată Pondere în activul total OPCVM
TOTAL

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

An T-2 An T-1 An T
Activ net
VUAN

ANEXA Nr. 11

RAPORTAREA SĂPTĂMÂNALĂ A ACTIVELOR ȘI
OBLIGAȚIILOR OPCVM ÎN PERIOADA ..................

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 (...)
Nr. crt. Element Suma plasată Valoare actualizată Pondere valoare actualizată în total activ Suma plasată Valoare actualizată Pondere valoare actualizată în total activ Suma plasată Valoare actualizată Pondere valoare actualizată în total activ
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:
- acțiuni;
- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii);
- obligațiuni (pe categorii de emitent);
- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent);
- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:
- acțiuni;
- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii);
- obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent);
- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii)
1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care:
- acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),
- obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),
- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
1.4. valori mobiliare nou emise
1.5. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
2. Disponibil în cont curent și numerar
3. Depozite bancare din care:
3.1. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;
3.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru;
4. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată, din care:
4.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;
4.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;
4.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;
5. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;
6. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004
7. Titluri de participare la OPCVM/AOPC
8. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)
9. ACTIV TOTAL
10. Cheltuielile fondului/SI
11. ACTIV NET
12. Număr unități de fond/acțiuni în circulație din care deținute de:
- persoane fizice
- persoane juridice
13. Valoare unitară a activului net (VUAN)
14. Număr investitori, din care:
- persoane fizice
- persoane juridice

ANEXA Nr. 12

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al prospectului de emisiune al unui fond închis de investiții
care atrage în mod public resurse financiare

1. Informații despre societatea de administrare a fondului închis de investiții

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:

a) denumirea societății;

b) nr. și data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului;

c) sediul social și sediul central al societății, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

d) filiale, sucursale, sedii secundare ale societății;

e) codul unic de înregistrare;

f) durata (dacă este limitată);

g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor, și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții ale persoanelor fizice sau juridice;

h) numărul și data autorizației eliberată de C.N.V.M.;

i) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.

1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor.

1.3. Consiliul de administrație și conducătorii societății de administrare a investițiilor și experiența profesională a acestora precum și persoanele care îi înlocuiesc pe conducători.

2. Informații despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

a) denumirea societății;

b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.

2.3. Dacă există subdepozitari cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:

a) denumirea subdepozitarului;

b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;

c) responsabilitățile care au fost transferate.

3. Informații cu privire la fondul închis de investiții

3.1. Denumirea fondului închis de investiții.

3.2. Durata fondului închis de investiții.

3.3. Durata ofertei inițiale.

3.4. Obiectivele de investiții ale fondului închis de investiții.

3.5. O descriere a caracteristicilor unităților de fond.

3.6. Informații cu privire la emiterea de noi unități de fond și răscumpărarea unităților de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea unităților de fond, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unități de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informații privind numărul maxim de unități de fond emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unități de fond dacă fondul închis de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea unităților de fond etc.).

3.7. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiții.

3.8. Comisioanele și cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăților de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în prospectul de emisiune.

3.9. Fuziunea, lichidarea unui fond închis de investiții: circumstanțele în care un fond închis de investiții poate fuziona cu un alt AOPC, circumstanțele în care se lichidează, etc.

4. Regimul fiscal:

a) impozitele suportate de acționar;

b) modalitatea de reținere a impozitelor.

5. Grupul din care face parte societatea de administrare a investițiilor așa cum a fost definit acesta în art. 2 pct. 9 din Legea nr. 297/2004

6. Distribuitorii fondului închis de investiții (dacă este cazul)

7. În cazul în care prospectele fondurilor închise de investiții autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale fondului închis de investiții, se va preciza că performanțele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare

8. Prevederi diverse

Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:

8.1. data întocmirii prospectului;

8.2. locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice;

8.3. adresa de web și e-mail a fondului sau a societății de administrare a investițiilor.

9. Cotidianul național în care se vor publica notificările referitoare la modificarea documentelor fondului închis de investiții avute în vedere la înregistrarea la C.N.V.M.

ANEXA Nr. 13

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al contractului de societate civilă al fondului închis de investiții
care atrage în mod public resurse financiare

Contractul de societate civilă va avea următorul conținut minim:

1. Denumirea fondului

2. Fundamentarea legală a constituirii fondului.

3. Durata fondului.

4. Obiectivele fondului.

5. Unitate de fond - definiția; descriere; valoarea nominală a unității de fond.

6. Societatea de administrare și limita maximă a comisionului de administrare perceput de societatea de administrare pentru administrarea fondului închis de investiții ;

7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.

8. Forța majoră - definire.

9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor.

10. Lichidarea și fuziunea fondului - cauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.

11. Litigii; mod de soluționare; competență.

12. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în codul civil român.

13. Drepturile și obligațiile părților.

14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.

ANEXA Nr. 14

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al prospectului de emisiune al unei societăți de investiții de tip
închis care atrage în mod public resurse financiare

1. Informații despre societatea de administrare a societății de investiții (dacă este cazul)

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:

a) denumirea societății;

b) nr. și data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului;

c) sediul social și sediul central al societății, dacă acesta este diferit de sediul social, telefon, fax, adresă de web;

d) filiale, sucursale, sedii secundare ale societății;

e) codul unic de înregistrare;

f) durata (dacă este limitată);

g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții ale persoanelor fizice sau juridice;

h) numărul și data autorizației eliberată de C.N.V.M.;

i) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.

1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor.

1.3. Consiliul de administrație al societății de administrare a investițiilor și experiența profesională a membrilor acestuia.

2. Informații despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

a) denumirea societății;

b) sediul principal și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.

3. Informații cu privire la societatea de investiții

3.1. Identitatea societății de investiții:

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și naționalitatea membrilor fondatori persoane juridice;

b) forma, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății, precum și sediile filialelor dacă acestea există, telefonul, fax, adresa de web;

c) data înființării și durata societății;

d) obiectul de activitate al societății;

e) capitalul social subscris și vărsat (după subscrierea inițială);

f) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de C.N.V.M.;

g) numărul și data de înscriere în Registrul C.N.V.M.

3.2. Conducerea societății de investiții:

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei; experiența profesională;

b) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor comitetului de direcție și ale conducătorilor, precum și pentru reprezentanții compartimentului de controlul intern al societății, (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experiența profesională;

c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât administratorii societății de investiții (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experiența profesională;

d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul și funcționarea societății.

3.3. Durata subscrierii inițiale.

3.4. O descriere a obiectivelor societății de investiții, inclusiv: politica de investiții, principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi, descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții, factorii de risc derivând din politica de investiții a societății de investiții.

3.5. O descriere a caracteristicilor acțiunilor societății de investiții:natura drepturilor conferite de o acțiune, caracteristicile acțiunilor, datele pentru distribuirea rapoartelor privind informarea investitorilor.

3.6. Informații cu privire la emiterea de noi acțiuni și răscumpărarea acțiunilor: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea acțiunilor, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de acțiuni, modalitatea de realizarea a emisiunilor (de exemplu informații privind numărul maxim de acțiuni emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de acțiuni, procedurile pentru răscumpărarea acțiunilor, dacă societatea de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea unităților de fond etc.).

3.7. Informații cu privire la piața reglementată pe care intenționează să tranzacționeze acțiunile.

3.8. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăți de investiții: metoda de calcul al valorii activului net, frecvența calculării valorii activului net, mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net, valoarea inițială de emisiune a unei acțiuni.

3.9. Comisioane și alte cheltuieli: comisionul de administrare (dacă este cazul), comisionul de depozitare, comisioane datorate societăților de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în prospectul de emisiune.

3.10. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăți de investiții: circumstanțele în care o societate de investiții poate fuziona cu o altă societate de investiții, poate fi divizată sau lichidată.

4. Regimul fiscal:

a) impozitele suportate de acționar;

b) modalitatea de reținere a impozitelor.

5. Grupul din care face parte societatea de investiții sau societatea de administrare a acesteia (dacă este cazul), așa cum a fost definit acesta în art. 2, pct. 9 din Legea nr. 297/2004, și care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.

6. În cazul în care prospectele societăților de investiții de tip închis autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale societății de investiții de tip închis, se va preciza că performanțele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

7. Prevederi diverse

Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:

7.1. Data întocmirii prospectului.

7.2. Locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice.

7.3. Cotidianul național în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune precum și alte informații despre societatea de investiții.

7.4. Adresa de web și e-mail a societății de investiții sau a societății de administrare a investițiilor.

ANEXA Nr. 15

CONȚINUTUL MINIM AL CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILĂ
al unui fond închis de investiții care atrage în mod
privat resurse financiare

1. Date de identificare a membrilor (investitorilor fondului), dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul constituirii:

a) persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetățenia; domiciliul; actul de identitate (serie, număr, organ emitent, data emiterii);

b) persoane juridice - datele de identificare a persoanei juridice: denumirea; sediul; numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului; datele de identificare a persoanei fizice împuternicite să reprezinte societatea și să semneze în numele acesteia contractul de societate civilă; calitatea pe care o are această persoană în cadrul persoanei juridice pe care o reprezintă; împuternicire specială din partea consiliului de administrație al societății - membru inițial - pentru semnarea contractului de societate civilă în numele ei.

2. Denumirea fondului.

3. Fundamentarea legală a constituirii fondului.

4. Durata fondului.

5. Obiectivele fondului.

6. Capitalul depus de investitori la momentul constituirii; cota de participare a fiecărui membru inițial la constituirea capitalului social - dacă este cazul.

7. Titluri de participare: definiția; descrierea lor; valoarea; numărul titlurilor de participare deținute de fiecare investitor.

8. Societatea de administrare și limita maximă a comisionului de administrare;

9. Împuternicirea societății de administrare a fondului să încheie contractul cu societatea de depozitare și limita maximă a comisionului de depozitare.

10. Cheltuielile pe care le suportă fondul.

11. Forța majoră - definire.

12. Clauzele de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor inițiali sau cu membri rămași în viață.

13. Lichidarea, transformarea, fuziunea - cauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.

14. Litigii; mod de soluționare; competență.

15. O clauză prin care să se specifice că investitorii ulterior atrași de respectivul AOPC devin parte la contractul de societate civilă/actul constitutiv și își asumă prevederile reglementărilor interne ale respectivului AOPC prin subscrierea de titluri de participare.

ANEXA Nr. 16

SITUAȚIA
activelor și datoriilor unui AOPC înființat prin act constitutiv

1. Active imobilizate

1.1. Imobilizări necorporale

1.2. Imobilizări corporale

1.3. Imobilizări financiare

1.3.1. Acțiuni cotate

1.3.2. Acțiuni necotate

1.3.3. Titluri de stat

1.3.4. Certificate de depozit

1.3.5. Depozite bancare

1.3.6. Obligațiuni municipale

1.3.7. Obligațiuni corporative

1.3.8. Valori mobiliare nou emise

1.3.9. Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC

1.3.10. Alte imobilizări financiare

2. Active circulante

2.1. Stocuri

2.2. Creanțe, din care efecte de comerț

2.3. Disponibilități

2.4. Investiții financiare pe termen scurt

2.4.1. Acțiuni cotate

2.4.2. Acțiuni necotate

2.4.3. Obligațiuni municipale

2.4.4. Obligațiuni corporative

2.4.5. Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC

2.5. Valori mobiliare nou emise

2.6. Titluri de stat

2.7. Depozite bancare

2.8. Certificate de depozit

2.9. Alte active circulante

3. Instrumente financiare derivate

4. Cheltuieli înregistrate în avans

5. Total activ

6. Total datorii

6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

6.2. Sume datorate instituțiilor de credit

6.3. Avansuri încasate în contul clienților

6.4. Datorii comerciale

6.5. Efecte de comerț de plătit

6.6. Sume datorate societăților din cadrul grupului

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

6.8. Alte datorii

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

8. Venituri înregistrate în avans, din care:

8.1. Subvenții pentru investiții

8.2. Venituri înregistrate în avans

9. Capital propriu, din care:

9.1. Capital social

9.2. Prime legate de capital

9.3. Diferențe din reevaluare

9.4. Rezerve

9.5. Rezultatul reportat

9.6. Rezultatul exercițiului

9.7. Repartizarea profitului

10. Total Pasiv

11. Activul Net

12. Număr de acțiuni emise

13. Valoarea unitară a activului net

14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:

14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată

14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare

14.3. Societăți neadmise la tranzacționare

ANEXA Nr. 17

Rapoartele AOPC înființate prin act constitutiv
Situația activelor

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârșitul perioadei de raportare Diferențe (lei)
I. Total active % din activul net % din activul total Valută Lei % din activul net % din activul total Valută Lei
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:
1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);
2. valori mobiliare nou emise.
3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).
4. Depozite bancare din care:
4.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România;
4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;
4.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru.
5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:
5.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;
5.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;
5.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.
6. Conturi curente și numerar.
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004.
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM.
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.).

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element Perioada curentă Perioada corespunzătoare a anului precedent Diferențe
Valoare activ net
Număr acțiuni în circulație
Valoarea unitară a activului net

Situația detaliată a investițiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent Simbol Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Nr. acțiuni deținute Valoare nominală Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al SIF Pondere în activul net al SIF

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent Simbol Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Nr. acțiuni deținute Valoare nominală Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al SIF Pondere în activul net al SIF

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent Simbol Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Nr. acțiuni deținute Valoare nominală Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al SIF Pondere în activul net al SIF

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent Simbol/ serie instrument Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Număr Valoare instrument Valoare totală Pondere în activul total al SIF Pondere în activul net SIF

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent Simbol/ serie instrument Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Număr Valoare instrument Valoare totală Pondere în activul total al SIF Pondere în activul net SIF

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din stat nemembru

Emitent Simbol/ serie instrument Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat Număr Valoare instrument Valoare totală Pondere în activul total al SIF Pondere în activul net SIF

Instrumentele menționate la art. 187 lit. a)

Emitent Nr. acțiuni deținute Data achiziției Preț de achiziție Valoare acțiune Valoare totală Pondere în capitalul social al emitentului Pondere în activul total al SIF Pondere în activul net al SIF

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

Seria și nr. emisiunii Nr. titluri Data achiziției Data scadenței Valoare inițială Creștere zilnică Dobânda cumulată Valoare actualizată Pondere în total activ SIF Pondere în activul net SIF Banca intermediară
TOTAL

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale

Emitent Nr. titluri Data achiziției Data scadenței Valoare inițială Creștere zilnică Dobânda cumulată Valoare actualizată Pondere în total activ SIF Ponderea în activul net al SIF
TOTAL

Depozite bancare

Denumire bancă Data constituirii Scadența Valoare inițială Dobânda zilnică Dobânda cumulată Valoare actualizată Pondere în total activ SIF Pondere în activul net al SIF
TOTAL

Instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a)

Emitent Data achiziției Scadența Valoare inițială Creștere zilnică Valoare actualizată Pondere în total activ al SIF Pondere în activ net al SIF
TOTAL

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

An T-2 An T-1 An T
Activ net
VUAN

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...