Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Instrucțiunea nr. 7/2004 privind organizarea și desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor SIF în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezenta Instrucțiune stabilește regulile privind convocarea și desfășurarea Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor (AGEA) societăților de investiții financiare, denumite în continuare SIF, stabilite prin dispozițiile articolului 286 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. -

(1) Convocarea și desfășurarea AGEA menționată la art. 1 se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, ale prezentei Instrucțiuni, precum și ale Instrucțiunilor C.N.V.M. nr. 8/1996 privind Adunările Generale ale deținătorilor de valori mobiliare emise de societățile comerciale deschise.

(2) Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA menționată la art. 1 direct, prin corespondență sau prin reprezentanți.

Art. 3. -

(1) Convocatorul AGEA va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) denumirea emitentului;

b) data adunării generale, ora și locul de desfășurare a AGEA pentru prima, respectiv a doua convocare;

c) data de referință;

d) ordinea de zi care va cuprinde integral și textul rezoluțiilor propuse spre aprobare;

e) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență;

f) modalitatea de distribuire a documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și a formularului de procură specială pentru reprezentarea în AGEA, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;

g) formularul buletinului de vot;

h) data până la care acționarul își poate exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență;

i) indicarea adresei exacte unde vor fi transmise voturile prin poștă;

j) precizarea sediilor și a modalității prin care pot fi depuse, înregistrate, verificate și centralizate voturile prin corespondență;

k) menționarea faptului că persoanele angajate în aducerea la îndeplinire a obligațiilor de la litera j) sunt ținute să respecte regulile privind păstrarea siguranței și a confidențialității voturilor transmise prin corespondență.

(2) Convocatorul va fi publicat cu cel puțin 30 de zile înaintea AGEA, în modalitățile prevăzute de Legea nr. 31/1990, pe web-site-ul SIF, BVB și C.N.V.M., în buletinul C.N.V.M., precum și în cel puțin un cotidian de circulație națională.

(3) Data de referință va fi ulterioară cu cel puțin 5 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului AGEA.

(4) Data începând cu care documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și formularele pentru procurile speciale vor fi făcute disponibile, va fi ulterioară cu cel mult 5 zile datei de referință a AGEA.

(5) Data limită până la care vor putea fi înregistrate la SIF voturile prin corespondență va fi cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterioară datei primei convocări a AGEA.

Art. 4. -

Raportul privind hotărârea consiliului de administrație al SIF, referitoare la convocarea AGEA va fi transmis către C.N.V.M. și BVB, în maximum 24 de ore de la adoptarea hotărârii.

Art. 5. -

(1) În aplicarea art. 3 alin. (1) litera f), SIF-urile vor pune la dispoziția acționarilor toate documentele ce urmează a fi dezbătute de AGEA.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziția acționarilor, pentru consultare, pe website-ul SIF și/sau la sediul acestuia și la cel al sucursalelor și al filialelor, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de SIF-uri și precizate în convocator. De asemenea, la solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost copii de pe documentele respective.

(3) Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin. (2) nu vor depăși costurile necesare multiplicării.

Art. 6. -

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, acționarii unei SIF, îndreptățiți să participe la AGEA., pot vota și prin corespondență sau pot fi reprezentați de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate.

Art. 7. -

(1) În situația în care votul este transmis prin corespondență, acționarii vor fi identificați prin una dintre următoarele modalități:

a) legalizarea semnăturii de pe buletinul de vot;

b) prezentarea cu actul de identitate la sediile menționate la art. 3 alin. (1) lit. j) unde persoana desemnată de SIF în conformitate cu alin. (2) va proceda la identificarea acționarului și la consemnarea acestui fapt pe verso-ul buletinului de vot și al copiei de pe actul de identitate. Totodată, pe verso-ul buletinului de vot va consemna și numărul acțiunilor deținute și al drepturilor de vot. Plicul ce va conține buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în prezența acestuia.

(2) SIF-urile au obligația de a desemna persoanele ce se vor constitui într-o comisie responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poștă sau depuse la sediile menționate în convocator.

(3) Persoanele menționate la alin. (2) au obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Art. 8. -

Deținerile acționarilor care au transmis buletinele de vot prin corespondență, cu respectarea termenului stabilit prin convocator și a modalității de identificare stabilită la art. 7 alin. (1), precum și ale acționarilor care participă direct sau prin reprezentanți la AGEA sunt luate în calculul cvorumului necesar întrunirii AGEA.

Art. 9. -

În momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții, voturile transmise prin corespondență vor fi însumate odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul AGEA.

Art. 10. -

(1) Buletinul de vot va fi redactat astfel încât acționarii să-și poată exprima votul "pentru", "împotriva" sau "abținere" pentru fiecare rezoluție aferentă punctelor înscrise pe ordinea de zi.

(2) Buletinele de vot transmise prin corespondență fără respectarea termenului stabilit în convocator sau a modalității de identificare precizată la art. 7 alin. (1) vor fi considerate nule de drept.

(3) Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat.

(4) Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

a) sunt ilizibile;

b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;

c) sunt exprimate condiționat.

Art. 11. -

Rezoluțiile supuse aprobării AGEA vor fi prezentate și supuse votului, în timpul desfășurării AGEA, în mod identic cu întregul text al rezoluției publicate, conform prevederilor art. 3 alin. (1), litera d).

Art. 12. -

(1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor trebuie să aibă în vedere modificarea actelor constitutive ale SIF astfel încât acestea să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, respectând conținutul minim al actelor constitutive prevăzut de aceasta.

(2) În situațiile în care nu se îndeplinesc condițiile de cvorum pentru întrunirea AGEA a SIF, Consiliul de Administrație al SIF sau SAI, după caz, va hotărî cu privire la prevederile alin. (1) și (2) ale art. 286 din Legea nr. 297/2004.

Art. 13. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei instrucțiuni se sancționează administrativ, contravențional sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile Titlului X "Răspunderi și sancțiuni" din Legea nr. 297/2004.

Art. 14. -

Prezenta Instrucțiune se aplică de la data de 27.08.2004 și va fi publicată, împreună cu ordinul de aprobare, în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...