Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul acordării vizelor - Condiții speciale de acordare a vizei de lungă ședere -
ARTICOLUL 46
Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei Reviste (1)

(1) Sponsorul posesor al unui permis de ședere temporară valabil un an, al unui permis de ședere permanentă sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru: Modificări (2)

a) soț/soție;

b) copiii minori necăsătoriți ai sponsorului sau ai soțului/ soției, inclusiv cei adoptați și care se află în întreținerea efectivă a sponsorului sau a soțului/soției.

(2) Oficiul Român pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei și pentru următoarele categorii:

a) rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soțului/soției, în cazul în care nu se pot întreține singure și nu se bucură de un sprijin familial adecvat în țara de origine;

b) copiii adulți necăsătoriți ai sponsorului sau ai soțului/soției, în cazul în care aceștia nu se pot întreține singuri din motive medicale.

(3) Minorii neînsoțiți, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecției subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru:

a) rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal; ori

b) atunci când aceștia nu există sau nu pot fi identificați, orice altă rudă a acestuia.

(4) Străinii prevăzuți la alin. (1), titulari ai unui drept de ședere în scop de studii, pot solicita reîntregirea familiei pentru soț/soție și copiii minori necăsătoriți, cu condiția ca data încheierii căsătoriei să fie anterioară obținerii dreptului de ședere.

(5) Străinii beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecției subsidiare pot solicita reîntregirea familiei pentru soț/soție numai dacă data la care a fost încheiată căsătoria este anterioară obținerii uneia dintre aceste forme de protecție. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Străinii prevăzuți la alin. (1), titulari ai unui drept de ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică, pot solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de ședere este mai mică de un an. Modificări (2)

(7) Cererea-tip se depune la formațiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări pe a cărei rază solicitantul locuiește în mod legal și va fi însoțită de următoarele documente: Proceduri (1)

a) certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada legăturii de rudenie;

b) declarația solicitantului, în formă autentică, din care să reiasă că membrii de familie vor locui împreună cu acesta;

c) copia documentului care atestă dreptul de ședere pe teritoriul României;

d) dovada deținerii legale a spațiului de locuit; Modificări (1), Proceduri (1)

e) dovada mijloacelor de întreținere;

f) asigurarea medicală a solicitantului. Modificări (1), Proceduri (1)

(8) În cazul în care există dubii cu privire la legătura de rudenie, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita și alte dovezi pentru stabilirea acesteia. Modificări (1)

(9) Cererea se aprobă în cazul îndeplinirii următoarelor condiții: Proceduri (1)

a) să nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;

b) solicitantul să dețină un spațiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România; Proceduri (1)

c) solicitantul să posede mijloace de întreținere, pe lângă cele necesare pentru propria întreținere potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie. Modificări (1), Reviste (1), Proceduri (1)

(10) Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecției subsidiare, care solicită reîntregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea documentelor prevăzute la alin. (7) lit. d) -f) și nici îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (9) lit. b) și c).

(11) Cererea va fi soluționată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii.

(12) Aprobarea cererii va fi comunicată în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesați, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular odată cu cererea de acordare a vizei române. Modificări (1)

(13) În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate străinului în scris.

(14) Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara în care membrii de familie își au reședința sau domiciliul. Jurisprudență

(15) Solicitarea de viză trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) comunicarea Oficiului Român pentru Imigrări, prevăzută la alin. (12);

b) dovada asigurării medicale pe perioada valabilității vizei;

c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință a străinului.

(16) Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei și următoarele categorii de persoane: Reviste (1)

a) străinii căsătoriți cu cetățeni români;

b) străinii necăsătoriți care conviețuiesc cu cetățeni români necăsătoriți, dacă au cel puțin un copil împreună, denumiți în continuare parteneri;

c) copiii cetățeanului român, ai soțului/soției sau ai partenerului, inclusiv cei adoptați, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreținerea cetățeanului român, a soțului/soției sau a partenerului; Modificări (1)

d) rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetățeanului român sau ale soțului/soției acestuia.

(17) Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alin. (16) va fi însoțită de certificatul de căsătorie sau, după caz, de dovada existenței legăturii de rudenie sau a calității de partener. Modificări (1), Reviste (1)

(18) Adopția trebuie să fie dispusă printr-o decizie a unei autorități române competente, în condițiile legii, sau printr-o decizie a unei autorități a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul României.

(19) Acordarea vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de conveniență constatată anterior, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Condiții de acordare a vizelor de scurtă ședere
Domeniul de aplicare
Procedura invitației
Forma și conținutul invitației
Excepții de la procedura invitației
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități economice
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă
Viza de lungă ședere pentru studii
Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei
Viza de lungă ședere pentru activități umanitare sau religioase
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică
Viza de lungă ședere pentru alte scopuri
Condiții de prelungire a dreptului de ședere temporară
Solicitarea prelungirii dreptului de ședere temporară
Refuzul prelungirii dreptului de ședere temporară în România
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru străinii care desfășoară activități economice
Prelungirea dreptului de ședere pentru activități profesionale
Prelungirea dreptului de ședere pentru desfășurarea de activități comerciale
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă
Reviste:
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Proiect de lege pentru majorarea salariilor muncitorilor străini din România
Lista de servicii consulare gratuite a fost extinsă!
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Posibile interferențe ale abuzului de drept cu conflictele de legi
Aspecte legislative și jurisprudențiale relevante în evaluarea unei căsătorii de conveniență
Proceduri:
Procedură privind acordarea vizelor pentru intrarea în România și prelungirea lor
;
se încarcă...