Luarea în custodie publică a străinilor Centre de cazare | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României -
SECȚIUNEA a 5-a
Luarea în custodie publică a străinilor. Centre de cazare

ARTICOLUL 97 Luarea în custodie publică a străinilor Modificări (1), Hotărâri judecătorești

(1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrângere temporară a libertății de mișcare pe teritoriul statului român, dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi îndepărtat sub escortă în termenul prevăzut de lege, precum și împotriva străinului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanța a dispus expulzarea. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

(2) În cazul străinilor care nu au putut fi îndepărtați sub escortă în termenul prevăzut de lege, luarea în custodie publică se dispune de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Oficiului Român pentru Imigrări sau a formațiunilor sale teritoriale. Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

(3) În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, instanța poate dispune ca străinul să fie luat în custodie publică până la efectuarea expulzării de către organele de poliție, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, fără ca perioada de custodie publică să depășească 2 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (3)

(4) Luarea în custodie publică a străinilor declarați indezirabili se dispune de instanța de judecată care a dispus măsura declarării ca indezirabil prin hotărârea prevăzută la art. 85 alin. (5). Custodia publică a străinilor declarați indezirabili încetează la data punerii în executare a hotărârii instanței de judecată, în condițiile prevăzute la art. 85 alin. (8). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Hotărâri judecătorești

(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuți la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtați de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competență teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanța trebuie să se pronunțe înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanței este irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (16), Referințe în jurisprudență (13), Hotărâri judecătorești

(6) Perioada maximă de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării nu poate depăși 6 luni. Referințe în jurisprudență (1)

(7) În situația în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constată existența unuia dintre cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1) sau acesta formulează pentru prima dată o cerere pentru acordarea unei forme de protecție, măsura luării în custodie publică încetează de drept. La formularea unei a doua cereri, măsura luării în custodie publică încetează la data acordării accesului la o nouă procedură. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(8) Fac excepție de la prevederile alin. (7) situațiile în care, pentru rațiuni de siguranță națională sau ordine publică, se impune îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României sau menținerea străinului în custodie publică până la finalizarea procedurii pentru acordarea statutului de refugiat.

(9) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică, în condițiile prevăzute la alin. (2), pot depune, în termen de 5 zile, plângere la Curtea de Apel București, care este obligată să o soluționeze în termen de 3 zile de la data primirii. Modificări (1)

(10) Străinii luați în custodie publică, precum și cei îndepărtați sub escortă în termen de 24 de ore sunt amprentați și fotografiați.

(11) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă instanța care a pronunțat hotărârea penală nu a dispus luarea în custodie publică, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita Curții de Apel București luarea în custodie publică a străinului care urmează a fi expulzat. Instanța soluționează cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (3)

ARTICOLUL 98 Centrele de cazare Referințe în jurisprudență (1)

(1) Străinii luați în custodie publică vor fi introduși în centre de cazare, denumite în continuare centre. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Centrele sunt locuri închise, special amenajate, administrate de Oficiul Român pentru Imigrări, și sunt destinate cazării temporare a străinilor declarați indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura returnării ori expulzării și au fost luați în custodie publică.

(3) Centrele sunt organizate și funcționează pe baza regulamentului care se aprobă de ministrul internelor și reformei administrative. Modificări (1)

(4) Centrele sunt înființate, organizate, autorizate sanitar, amenajate și dotate astfel încât să ofere condiții adecvate de cazare, hrană, asistență medicală și igienă personală.

ARTICOLUL 99 Drepturile și obligațiile străinilor cazați în centre Referințe în jurisprudență (3)

(1) Străinii cazați în centre beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum și de cele prevăzute în tratatele și acordurile internaționale în materie la care România este parte.

(2) Străinii cazați în centre au dreptul la asistență juridică, medicală și socială și la respectarea opiniei și specificului propriu, în materie religioasă, filozofică și culturală.

(3) Străinii cazați în centre au dreptul de a fi informați imediat după aducerea lor în aceste locuri, în limba în care vorbesc sau într-o limbă înțeleasă, despre motivele principale care au condus la luarea măsurii, drepturile și obligațiile pe care le au în timpul șederii în aceste centre. Motivul luării în custodie publică, precum și drepturile și obligațiile străinilor cazați în centre le vor fi comunicate în scris de către persoanele desemnate să conducă aceste centre.

(4) Pe întreaga perioadă a șederii în centre străinilor li se va asigura posibilitatea comunicării cu reprezentanții diplomatici și consulari ai statului de proveniență. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Personalul centrelor va trata străinii cazați în mod nediscriminatoriu pe motiv de rasă, sex, vârstă, cultură, naționalitate, religie sau apartenență la un anumit grup social.

(6) Pe toată durata cazării în centre străinii sunt obligați să respecte regulile, programul zilnic și ordinea interioară stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

(7) Minorii introduși în centrele de cazare au acces gratuit la sistemul de învățământ obligatoriu. Modificări (1)

ARTICOLUL 100 Asistența medicală a străinilor luați în custodie Referințe în jurisprudență (1)

(1) Străinii luați în custodie publică au dreptul la asistență medicală, medicamente și materiale sanitare gratuite.

(2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau prin unitățile sanitare ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative ori ale Ministerului Sănătății Publice. Decontarea cheltuielilor se asigură de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin bugetul alocat Oficiului Român pentru Imigrări, special prevăzut în acest scop. Referințe în jurisprudență (3)

ARTICOLUL 101 Măsuri speciale Referințe în jurisprudență (1)

(1) Străinii luați în custodie publică, condamnați prin hotărâri judecătorești definitive, vor fi cazați separat de celelalte categorii de străini. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Pe toată perioada cât străinii prevăzuți la alin. (1) se află în custodie publică deplasarea în afara centrelor se va efectua sub escortă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Condiții speciale de acordare a vizelor de scurtă ședere pe bază de invitație
Condiții speciale de acordare a vizei de lungă ședere
Prelungirea dreptului de ședere temporară în România
Acordarea dreptului de ședere permanentă
Anularea și revocarea dreptului de ședere în România
Integrarea în viața economică, culturală și socială a străinilor
Condiții generale cu privire la îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României
Străini indezirabili
Îndepărtarea sub escortă a străinilor
Expulzarea străinilor
Luarea în custodie publică a străinilor Centre de cazare
Tolerarea rămânerii pe teritoriul României
Interzicerea intrării pe teritoriul României
Permisele de ședere
Cărțile de rezidență pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români
Documente de călătorie care se eliberează străinilor
;
se încarcă...